Xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

30 449 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 13:20

Xác định hệ thống chỉ tiêu một số phơng pháp thống nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty I. Yêu cầu nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống 1. Yêu cầu Hệ thống chỉ tiêu thống hiệu quả sản xuất kinh doanh cần bảo đảm các yêu cầu sau. - Số lợng các chỉ tiêu phải đủ lớn để bao quát hết những mặt cơ bản có liên quan đến hiệu quả chung. - Các chỉ tiêu đợc chọn phải là những chỉ tiêu đặc trng nhất, đồng thời phải phản ánh phân tích đợc mối quan hệ tồn tại khách quan giữa các mặt, các bộ phận. - Các chỉ tiêu đợc chọn phải đảm bảo có nội dung, phạm vi đơn vị tính phù hợp với yêu cầu đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu hiệu quả, lợi nhuận của doanh nghiệp. - Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc chia làm hai phần : Hiệu quả sử dụng nguồn lực hiệu quả chi phí thờng xuyên, trong đó mỗi loại lại bao gồm hiệu quả toàn phần hiệu quả cận biên. - Bảo đảm phát triển đợc vốn kinh doanh, trích khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định của chế độ hiện hành. - Kinh doanh có lãi, nộp đủ tiền thu sử dụng vốn lập đủ các quỹ doanh nghiệp : dự phòng tài chính, trợ cấp mất việc làm cho ngời lao động, đầu t phát triển, khen thởng, phúc lợi . - Trả đầy đủ các khoản nợ đến hạn. - Nộp đủ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho ngời lao động theo quy định. - Nộp đủ các khoản thuế theo quy định. - Trả lơng cho ngời lao động tối thiểu phải bằng mức lơng bình quân của các doanh nghiệp trên địa bàn. 2. Nguyên tắc - Hệ thống chỉ tiêu thống phải phục vụ cho mục đích nghiên cứu; - Hiện tợng càng phức tạp, nhất là các hiện tợng trừu tợng, số lợng chỉ tiêu cần nhiều hơn so với các hiện tợng đơn giản. - Để thực hiện thu thập thông tin, chỉ cần điều tra các chỉ tiêu sẵn có ở cơ sở, nhng cần hình dung trớc số liệu chỉ tiêu sẽ phải tính toán nhằm phục vụ cho việc áp dụng các phơng pháp phân tích, dự đoán ở các bớc sau; - Để tiết kiệm chi phí, không để một chi phí tiêu thừa nào trong hệ thống. II. Hệ thống chỉ tiêu thống hiệu quả sản xuất kinh doanh 1. Các công thức tổng quát xác định các chỉ tiêu hiệu quả Hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc đo lờng bằng các chỉ tiêu tơng đối cờng độ phản ánh mối quan hệ so sánh giữa đầu vào (chi phí cho quá trình sản xuất kinh doanh: CP) đầu ra (kết quả sản xuất kinh doanh: KQ). Quan hệ so sánh đó đợc xác lập theo phơng pháp ma trận, tức là nếu có m chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh tế KQ n chỉ tiêu phản ánh chi phí kinh tế CP thì ta có (2 x m x n) chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong đó có ít nhất (m x n) chỉ tiêu có ý nghĩa. 1.1. Công thức tổng quát tính hiệu quả sản xuất kinh doanh đầy đủ( hay toàn phần) Các công thức tổng quat tính hiệu quả sản xuất kinh doanh đầy đủ (hay toàn phần) có dạng Dạng thuận: H = CP KQ Dạng nghịch: H = KQ CP 1.2. Công thức tổng quát tính hiệu quả đầu t tăng thêm (hay cận biên) Các công thức tổng quát tính hiệu quả đầu t tăng thêm ( hay cận biên) có dạng Chỉ tiêu hiệu quả đầu t tăng thêm dới dạng thuận: E = CP KQ Chỉ tiêu hiệu quả đầu t tăng thêm dới dạng nghịch: E = KQ CP Trong đó: KQ- Kết quả sản xuất, kinh doanh KQ 1 - Kết quả ở kỳ báo cáo: KQ 0 - Kết quả ở kỳ gốc; CP - Chi phí cho quá trình sản xuất kinh doanh: CP 1 - Chi phí ở kỳ báo cáo; CP 0 - Chi phí ở kỳ gốc; KQ- Sự gia tăng kết quả: KQ = KQ 1 - KQ 0 CP- Sự gia tăng chi phí: CP = CP 1 - CP 0 2. Xác định các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh để tính hiệu quả. 2.1.Tổng giá trị sản xuất (GO) 2.1.1. Khái niệm Là toàn bộ giá trị của các sản phẩm vật chất dịch vụ hữu ích do lao động công nghiệp của doanh nghiệp làm ra trong một thời kỳ là bộ phận chủ yếu của chỉ tiêu GO chung cuả toàn doanh nghiệp công nghiệp. 2.1.2. Nội dung kinh tế Theo số liệu sản xuất, GO gồm các yếu tố: + Giá trị thành phẩm( sản phẩm chính, phụ nửa thành phẩm) sản xuất bằng nguyên, vất liệu của doanh nghệp; + Giá trị chế biến thành phẩm làm bằng nguyên vật liệu của khách hàng. (khi nhận gia công, doanh nghiệp không đợc khách hàng cung cấp thông tin về giá cả vật t mang đến đặt hàng, nên không cần phải tách giá trị vật t ); + Giá trị sản phẩm của hoạt động sản xuất phụ( không thể tách riêng về ngành phù hợp); + Giá trị phế phẩm, phế liệu thu hồi đã tiêu thụ; + Chênh lệch sản phẩm trung gian( nửa thành phẩm sản phẩm dở dang), công cụ,mô hình, tự chế giữa cuối đầu kỳ; + Giá trị dịch vụ công nghiệp hoàn thành cho bên ngoài( sửa chữa, bảo d- ỡng tài sản cố định, ra công ngắn hay hoàn chỉnh sản phẩm); + Giá trị cho thuê máy móc, thiết bị nhà xởng trong dây truyền sản xuất của doanh nghiệp. Theo số liệu tiêu thụ, GO gồm các khoản sau: + Doanh thu tiêu thụ thành phẩm( chính,phụ nửa thành phẩm) do lao động của doanh nghiệp làm ra; + Doanh thu tiêu thụ thành phẩm tơng tự nh trên( làm bằng nguyên, vật liệu của doanh nghiệp) thuê gia công bên ngoài; + Doanh thu từ hợp đồng chế biến sản phẩm cho khách hàng; + Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của hoạt động sản xuất phụ( khi không thể hạch toán riêng về ngành phù hợp); + Thu nhập từ hàng hoá mua vào bán ra không qua chế biến; + Doanh thu bán phế liệu, phế phẩm; + Chênh lệch giá trị hàng hoá đã gửi bán cha thu đợc tiền giữa cuối đầu kỳ; + Chênh lệch giá trị sản phẩm trung gian công cụ mô hình tự chế giữa cuối đầu kỳ; + Chênh lệch giá trị sản phẩm tồn kho giữa cuối đầu kỳ; + Doanh thu cho thuê nhà xởng, máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp. Kết quả tính toán GO theo hai cách trên có thể không khớp nhau, do các nguyên nhân: - Mỗi cách dựa vào nguồn số liệu riêng; - ở giác độ tiêu thụ có nhiều khoản thu hơn; - ở góc độ sản xuất thờng tính theo giá so sánh giá hiện hành, còn ở góc độ phân phối chỉ tính theo giá hiện hành. Thống doanh nghiệp công nghiệp dùng giá so sánh giá hiện hành của giá sử dụng cuối cùng( hay giá thị trờng). Loại giá này đợc hình thành nh sau: - Giá nhân tố bằng (=) chi phí trung gian cộng(+) thu nhập lần đầu của lao động cộng(+) thặng d sản xuất( lợi nhuận) cộng(+) Khấu hao tài sản cố định; - Giá cơ bản (=) giá nhân tố cộng (+) thuế sản xuất khác (trừ trợ cấp); - Giá sản xuất bằng (=) giá cơ bản cộng (+) thuế sản phẩm( trừ trợ cấp); - Giá sử dụng cuối cùng bằng( =) giá sản xuất cộng( +) cớc vận tải cộng(+) phí thơng nghiệp. 2.13.Công thức tính GO = C+V+M 2.2. Giá trị gia tăng (VA) 2.2.1 Khái niệm Là phần giá trị tăng thêm của kết quả sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp trong một thời kỳ, đợc tạo ra bởi hai yếu tố sản xuất có vai trò tích cực là lao động sống t liệu lao động. Vì vậy chỉ tiêu bao gồm giá trị mới của lao động giá trị chuyển dịch( hay toàn vốn) của tài sản cố định. Đây là chỉ tiêu, tính theo phơng pháp SNA, có cấu thành giá trị: VA = ( V + M ) + C 1 . Cách tính chỉ tiêu này tránh đợc sự trùng lặp vè giá trị trong phàm vi doanh nghiệp cũng nh phạm vi ngành lãnh thổ, nên có ý nghĩa lớn: + Đánh giá vai trò của mỗi yếu tố trong 2 yếu tố tích cực; + Xem xét mối quan hệ phân chia lợi ích giữa ngời lao động(V) với doanh nghiệp ( lãi ròng) nhà nớc (VAT); + Phản ánh thành quả lao động của doanh nghiệp mức đóng góp đích thực của mỗi doanh nghiệp vào kết quả sản xuất của nền kinh tế; + Đảm bảo sự công bằng hợp lý trong việc tính thuế VAT; + Là cơ sở để tính GDP GNI của nền kinh tế quốc dân. 2.2.2.Nội dung kinh tế Chỉ tiêu giá trị gia tăng xét theo yếu tố bao gồm + Thu nhập của ngời lao động ( TNI của ngời lao động ) bao gồm các khoản sau : - Tiền lơng, tiền công. - Tiền thởng có liên quan đến sản xuất kinh doanh. - Các khoản trích nộp bảo hiểm y tế . mà doanh nghiệp trích trả thay cho ngời lao động. - Các khoản trợ cấp mà doanh nghiệp hoặc cơ quan bảo hiểm trả theo lơng do bị ốm, trợ cấp khó khăn . - Chi phí đi du lịch lấy từ kết quả sản xuất kinh doanh. - Tiền phụ cấp công tác phí. + Khấu hao tài sản cố định : giá trị khấu hao tài sản cố định phát sinh trong năm đợc coi là một bộ phận giá trị gia tăng của doanh nghiệp. + Thuế sản xuất bao gồm tất cả các loại thuế đánh vào sản xuất nh thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu . + Lãi (lỗ) của doanh nghiệp : đây là phần lãi gộp mà doanh nghiệp thu đợc trong quá trình sản xuất kinh doanh. 2.2.3 Công thức tính * Phơng pháp sản xuất VA = GO IC * Phơng pháp phân phối VA = ( V+M ) + C 1 Trong đó : V - Thu nhập lần đầu của lao động gồm: + Tiền lơng hoạc thu nhập theo ngày công của ngời lao động ( nhận dới hình thức hiện vật cả bằng tiền mặt) + BHXH( gồm BHXH trả thay lơng phần đóng góp của doanh nghiệp về BHXH BHYT cho ngời lao động) + Các khoản thu nhập ngoài lơng hoặc ngoài thu nhập theo ngày công ( nh tri ăn cha, ca 3 chi cho ngày nghỉ việc, bồi dỡng nghiệp vụ) mà doanh nghiệp trả trực tiếp cho ngời lao động; M Thu nhập lần đầu của doanh nghiệp, gồm các khoản: + Thếu sản xuất( trừ trợ cấp), gồm: thuế sản phẩm thuế sản xuất khác + Lãi trả tiền vay ngân hàng( không kể dịch vụ ngân hàng đã tính vào IC) phần thu trên vốn ( đối với các doanh nghiệp nhà nớc) + Mua bảo hiểm nhà nớc( không kể BHXH, BHYT cho CBCNV) + Thuế thu nhập ( thuế lợ tức) + Phần còn lại là lãi ròng của hoạt động công nghiêp của doanh nghiệp, dùng để chi cho các chủ sở hữu vốn chích lập các quỹ doanh nghiệp, dùng để chia cho các chủ sở hữu cốn chích lập các quỹ doanh nghiệp; C 1 - Khấu hao tài sản cố định dùng vào sản xuất, kinh doanh công nghiệp. Để tính đợc VA theo phơng pháp sản xuất cần phải xác định đợc chi phí trung gian. * Chi phí trung gian IC Khái niệm: Là chi phí sử dụng dối tợng lao động cho sản phẩm trung gian để làm r sản phẩm cuối cùng trong một thơì kỳ doađó là một bộ phận cấu thành quan trọng của tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp, đợc tính theo phơng pháp SNA phục vụ cho viwcj xác định chỉ tiêu giá trị gia tăng. Chi phí trung gian của hoạt động công nghiệp gồm toàn bộ chi phí về vật chất khác( không kể khấu hao tài sản cố định) chi phí về dịch vụ cho sản phẩm công nghiệp của doanh nghiệp. * Chi phí vật chất khác bao gồm: - Nguyên, vật liệu chính; - Vật liệu phụ, bao bì; - Nửa thành phẩm mua ngoài; - Điện năng mua ngoài; - Nhiên liệu, chất đốt; - Công cụ lao động nhỏ; - Vật t đa vào sửa chữa thờng xuyên TSCĐ; - Dụng cụ bảo vệ sản xuất phòng cháy chữa cháy; - Trang phục bảo hộ lao động; - Chi phí văn phòng phẩm; - Chi phí vật chất khác. * Chi phí dịch vụ gồm có: - Công tác phí; - Tiền thanh toán các hợp đồng sản phẩm hay dịch vụ theu ngoài mà nguyên, vật liệu do doanh nghiệp cung cấp; - Tiền thuê nhà cửa, máy móc thiết bị kho bãi; - Tiên thuê sửa chữa nhỏ, bảo dỡng tài sản cố định; - Tiền trả công đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công nhân viên; - Tiền trả cho sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế nghiên cứu khoa học; - Tiền chi cho dịch vụ pháp lý, t vấn kinh doanh; - Cớc phí vận tải bu điện lệ phí bảo hiểm nhà nớc về nhà cửa, tài sản an toàn sản xuất, kinh doanh lệ phí dịch vụ ngân hàng; - Chi phí PCCC, bảo vệ an ninh vệ sinh khu vực; - Tiền thuê quảng cáo, thông tin kiểm toán; - Tiền trả cho các dịch vụ khác: in, sao, chụp tài liệu. 2.3.Giá trị gia tăng thuần (NVA) 2.3.1. Khái niệm Là chỉ tiêu biểu hiện phần giá trị mới sáng tạo của lao động sống làm ra trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp của doanh nghiệp. Chỉ tiêu nói lên va trò của lao động trong việc tạo ra nguồn thu nhập cho các đối tợng khác nhau sự đóng góp của lao động doanh nghiệp kết quả lao động chung của nền kinh tế. Vì vậy NVA là cơ sở: - Tính chỉ tiêu VA; - Nghiên cứu quan hệ thu nhập giữ ngòi lao động, doanh ngiệp nhà nớc. - Chỉ tiêu nói lên vai trò của lao động trong việc tạo ra nguồn thu nhập cho các đối tợng khác nhau sự đóng góp của lao động doanh nghiệp vào kết quả chung của nền kinh tế 2.3.3.Công thức tính * Phơng pháp sản xuất NVA = VA - C 1 * Phơng pháp phân phối NVA = V + M 2.4. Doanh thu 2.4.1. Khái niệm Doanh thu là chỉ tiêu tổng hợp tính bằng tiền bao gồm toàn bộ giá trị sản phẩm mà doanh nghiệp đã tiêu thụ thu tiền về trong một thời kỳ dới dạng tiền mặt hay thông qua chuyển khoản ở ngân hàng. [...]... doanh của doanh nghiệp công nghiệp 2 Đánh giá ảnh hởng của hiệu quả đến kết quả chi phí sản xuất, kinh doanh 2.1.Đánh giá ảnh hởng của hiệu quả đến kết quả sản xuất kinh doanh Hiệu quả sản xuất kinh doanh là nhân tố cơ bản làm tăng kết quả sản xuất, kinh doanh Mức tăng (giảm) của kết quả sản xuất, kinh doanh tỷ lệ thuận với các chỉ tiêu hiệu quả đầy đủ dạng thuận ( H ): - Mức tăng hoặc giảm của kết quả. .. (G), Tổng doanh thu thuần (DT) K là giá trị tài sản cố định bình quân dùng vào sản xuất kinh doanh ý nghĩa : Chỉ tiêu cho biết cứ 1 triệu đồng giá trị tài sản cố định đầu t cho sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra đợc mấy triệu đồng kết quả sản xuất kinh doanh * Chỉ tiêu suất hao phí tài sản cố định (EK) Công thức EK = K Q ý nghĩa : Chỉ tiêu cho biết tạo ra 1 triệu đồng két quả sản xuất kinh doanh thì... nhuận III Phơng pháp đánh giá phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1 Phơng pháp đánh giá 1.1 Phơng pháp đánh giá ở trạng thái động Đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh ở trạng thái động là phơng pháp so sánh trị số của các chỉ tiêu hiệu quả tính đợc theo thời gan Các ma trận hiệu quả ở phần trên có thể đợc tính toán trên cơ sở tài liệu thống về kết quả chi phí của hai thời... là chỉ số I KQ kết quả sản xuất, kinh doanh ( Về tơng đối: I cp = CP1 CP0 I KQ ) *100 Về số tuyệt đối: Nếu : I cp CP < 100, = ( CP CP 1 CP0 ) I KQ = CP.I KQ < 0: Nhờ phấn đấu năng cao hiệu quả sử dụng chi phí nên doanh nghiệp đã tiết kiệm đợc chi phí sane xuất kinh doanh IV Một số phơng pháp thông nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh của Công ty 1 Phơng pháp bảng thông 1.1.Cấu thành của bảng thống. .. gian của các chỉ tiêu rộng hơn các chỉ tiêu nói trên là kết quả không phải là chỉ tiêu một năm mà qua một số năm kinh doanh Chúng thể hiện mối quan hệ không chỉ nội bộ doanh nghiệp công nghiệp mà cả với bên ngoài, tức là giãu doanh nghiệp công nghiệp với ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, với ngân sách nhà nớc với các đối tác kinh doanh Các bạn hành liên quan tới đầu vào đầu ra của sản xuất, kinh doanh. .. vốn sản xuất kinh doanh bao gồm hai bộ phận là vốn cố định vốn lu động : + Vốn cố địnhmột bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giữ chức năng của các t liệu lao động, chúng tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, sau mỗi chu kỳ sản xuất giá trị của chúng chuyển từng phần vào giá thành sản phẩm giữ nguyên hình thái hiện vật ban đầu của nó Vốn cố định là phần giá trị còn lại của. .. phải tiêu hao mấy triệu đồng giá trị tài sản cố định * Chỉ tiêu mức doanh lợi tài sản cố định (RK) Công thức RK = Ln K Trong đó: Ln là lợi nhuận kinh doanh ý nghĩa : Chỉ tiêu cho biết cứ 1 triệu đồng giá trị tài sản cố định bình quân đầu t cho sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra đợc mấy triệu đồng lợi nhuận 4.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản lu động * Chỉ tiêu hiệu suất tài sản. .. nghiên cứu LCK : là số lao động tại thời điểm cuối kỳ nghiên cứu 4 Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 4.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động * Chỉ tiêu về mức năng suất lao động Công thức : W = Trong đó Q L Q : là các chỉ tiêu GO, VA, giá trị sản lợng hàng hoá, mức lu chuyển hàng hoá, doanh thu Ngoài ra nó còn đợc tính với đơn vị hiện vật hiện... nghiên cứu, các chỉ tiêu có liên hệ với nhau e) Cách ghi các ký hiệu vào bảng thống Thêo nguyên tắc các ô trong bảng thông dùng để ghi số liệu, song nếu không có số liệu đó thì dùng các ký hiệu 2 Phơng pháp chỉ số Trong phân tích kinh tế doanh nghiệp, thống thờng dùng hệ thống chỉ số tổng hợp Hệ thống chỉ số tổng hợp đợc dùng để phân tích ảnh hởng của các nhân tố cấu thành đối với một hiện tợng... động của hiện tợng theo sự tác động của các nhân tố cấu thành đó Nh đã biết, các nhân tố hiệu quả có ảnh hởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh Vì vậy, thông qua phơng pháp chỉ số, ta thấy đợc việc sử dụng các yếu tố đầu vào nào là cha hiệu quả để từ đó đa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Đồng thời vận dụng phơng pháp chỉ số để phân tích biến động hiệu . Xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phơng pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty I. Yêu cầu và nguyên tắc xây dựng hệ thống. để một chi phí tiêu thừa nào trong hệ thống. II. Hệ thống chỉ tiêu thống hiệu quả sản xuất kinh doanh 1. Các công thức tổng quát xác định các chỉ tiêu hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Từ khóa liên quan