Sáng kiến Kinh nghiệm: Sử dụng dạy học giả quyết vấn đề để dạy các quyluật di truyền của men den

11 988 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:11

Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 1 PHNG GIO DC- O TO L THY TRNG THCS M THY S dng dy hc gi quyt vn dy cỏc quy lut di truyn ca men den nM HC: 2008- 2009 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen Phn I M u I. t vn : Vn i mi phng phỏp dy hc cỏc trng ph thụng phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ca hc sinh nhm o to nhng ngi nng ng v sỏng to ó c t ra trong ngnh giỏo dc t nhng nm 80. Vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh l mt trong cỏc phng hng ci cỏch giỏo dc trin khai cỏc trng ph thụng t nhng nm 1980. Hin nay, vi nhp phỏt trin ca khoa hc k thut v cụng ngh, vn i mi phng phỏp dy hc cng c quan tõm hn. ngh quyt hi ngh ln th 4 Ban chp hnh trung ng ng khoỏ VII ó ghi rừ: i mi phng phỏp dy v hc cỏc cp hc, bc hc. ỏp dng nhng phng phỏp giỏo dc hin i bi dng cho hc sinh nng lc t duy sỏng to, nng lc gii quyt vn . V dy hc theo phng phỏp tớch cc tip tc c quan tõm Ngh quyt Hi ngh ln th 2 ca Ban chp hnh trung ng ng khoỏ VIII: i mi mnh m phng phỏp giỏo dc o to khc phc li truyn th mt chiu, rốn luyn thnh n np t duy sỏng to ca ngi hc, tng bc ỏp dng cỏc phng phỏp tiờn tin v phng tin hin i vo quỏ trỡnh dy hc m bo iu kin v thi gian t hc. Th nhng cho n nay s chuyn bin v phng phỏp dy hc trong cỏc trng hc cha c l bao. Ph bin l thy c trũ chộp, thuyt trỡnh ging gii xen k vi vn ỏp tỏi hin biu din trc quan minh ha.Tuy nhiờn bờn cnh ú cng cú nhng giỏo viờn vn dng thnh cụng cỏc bin phỏp tớch cc phỏt huy c nng lc t duy c lp sỏng to, nng lc trớ tu ca hc sinh, trong ú cú dy hc gii quyt vn nhng ch yu l trong cỏc tit thao ging, cỏc gi dy thi giỏo viờn dy gii. gúp phn thc hin nhim v ci cỏch giỏo dc: ci tin phng phỏp theo hng phỏt trin trớ lc hc sinh trong quỏ trỡnh hc tp phự hp vi xu th phỏt trin ca lớ lun dy hc hin i. ng thi ỏp dng c yờu cu Ngh quyt ca ng v vic i mi phng phỏp giỏo dc o to, bn thõn tụi dó chn ti: S dng dy hc gii quyt vn dy cỏc quy lut di truyn ca Men en trong chng trỡnh sinh hc 9 <Chng I sỏch giỏo khoa lp 9> nhm gúp phn lm cho phng phỏp dy hc tớch cc, phng phỏp dy hc gii quyt vn nhanh chng tr thnh ph bin trong nh trng. II. Mc ớch nghiờn cu . Tụi nghiờn cu ti: S dng dy hc gii quyt vn dy cỏc quy lut di truyn ca Men en trong chng I, sỏch giỏo khoa lp 9 nhm cỏc mc ớch sau: + Gúp phn nõng cao cht lng dy v hc ( trng THCS) + Gúp phn ph bin phng phỏp dy hc gii quyt vn trong nh trng THCS. + Nhm rốn luyn nghip v s phm cho bn thõn. III. Nhim v nghiờn cu : - Nghiờn cu c s lý lun ca dy hc gii quyt vn . - Nghiờn cu c s v tõm lớ, sinh lớ hc ca i tng hc sinh lp 9 lm c s cho vic Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 2 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen thit k bi hc theo hng dy hc gii quyt vn . - Nghiờn cu chng I sỏch giỏo khoa lp 9 cng nh cỏc sỏch khỏc cú liờn quan. - Tin hnh thit k cỏc bi ging thuc chng I trong sỏch giỏo khoa lp 9 v cỏc nh lut di truyn ca Men en theo phng phỏp dy hc gii quyt vn . IV. Phm vi nghiờn cu : Cỏc quy lut di truyn ca Men en trong chng trỡnh SGK sinh hc lp 9. Phn II Ni dung A.C s lớ lun ca dy hc gii quyt vn I/ Nhng c im ca dy hc gii quyt vn : 1. Nhng khỏi nim c bn: I.1 Bn cht ca dy hc gii quyt vn : Dy hc gii quyt vn l mt phõn h ca phng phỏp dy hc vỡ nú tp hp nhiu phng phỏp c th thnh mt chnh th nhm t mc ớch s phm, l t chc hot ng nhn thc sỏng to ca hc sinh cỏc em va tip thu c kin thc va hỡnh thnh c kinh nghim k nng trờn c s tỡm tũi nghiờn cu. Trong dy hc gii quyt vn , bi toỏn c t ra to tỡnh hung cú vn l thnh t chớnh kt hp vi cỏc phng phỏp khỏc nh: Thớ nghim, quan sỏt, thuyt trỡnh, lm vic vi sỏch giỏo khoa. - Ba c trng c bn ca bn cht gii quyt vn : + Giỏo viờn t ra trc hc sinh mt lot cỏc bi toỏn nhn thc cú cha ng mõu thun gia cỏi ó bit v cỏi phi tỡm, nhng chỳng c cu trỳc li mt cỏch s phm, gi l nhng bi toỏn nờu vn . + Hc sinh tip cn mõu thun ca bi toỏn nờu vn nh mõu thun ca ni tõm mỡnh v c t vo tỡnh hung cú vn tc l trng thỏi cú nhu cu bc thit mun gii quyt bng c bi toỏn ú. + Bng cỏch t chc gii bi toỏn nờu vn m hc sinh lnh hi mt cỏch t giỏc v tớch cc c kin thc, cỏch thc gii v do ú cú c nim vui sng ca s nhn thc sỏng to. I.2Bi toỏn nhn thc: - Bi toỏn gi vai trũ ht sc quan trng trong vic thc hin mc tiờu o to, trong vic hỡnh thnh nhõn cỏch ca ngi lao ng, t giỏc, tớch cc, t lc v sỏng to. Bi toỏn trong trng hc va l mc ớch va l ni dung va l phng thc dy hc hiu nghim, nú cung cp cho hc sinh cú kin thc, c con ng ginh ly kin thc mang li nim vui sng ca s phỏt trin. - Lớ lun dy hc coi bi toỏn l mt phng phỏp dy hc c th. Nú c ỏp dng thng xuyờn v ph bin tt c cỏc cp hc v cỏc loi trng hc khỏc nhau. Bi toỏn c s dng tt c cỏc khõu ca quỏ trỡnh dy hc: nghiờn cu ti liu mi, cng c, vn dng, kim tra, ỏnh giỏ kin thc, k nng k xo. Bi toỏn cũn l ti chớnh ca phng phỏp nghiờn cu. - ng mc ngi gii bi toỏn cú th chia bi toỏn thnh ba dng sau: Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 3 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen + Bi toỏn tỏi hin: Ngi gii ch tỏi hin <Algorit> gii ri chp nhn nú. + Bi toỏn tỡm tũi hay bi toỏn nhn thc: Loi ny ngi gii cha cú sn. Algorit. gii, phi tỡm tũi, t lc tỡm ra nú. Bi toỏn ny l phng phỏp chớnh yu, ch o ca dy hc gii quyt vn . + Bi toỏn tỏi hin - tỡm tũi: ng trung gian gia hai kiu trờn. ú l loi bi toỏn xut phỏt t bi toỏn quen bit i vi ngi gii nhng ng thi li cha ng cỏi gỡ ú cha bit. 1.3 Tỡnh hung cú vn : - Tỡnh hung cú vn l mt trng thỏi tõm lớ ca ch th nhn thc khi vp phi mt mõu thun, bao hm mt iu gỡ ú cha bit, ũi hi mt s tỡm tũi tớch cc, sỏng to. Tỡnh hung cú vn c xỏc nh bi ba i lng sau: + Kin thc ó cú ch th. + Nhu cu nhn thc + i tng nhn thc. - Ch th cn cú thờm hiu bit mi v i tng nhn thc cha cú trong kin thc ó cú ca ch th. - cú mt tỡnh hung cú vn cn cú mi quan h xỏc nh ch khụng phi bt kỡ quan h no gia ba i lng trờn. ú l s xut hin mõu thun khi kin thc ca ch th v i tng nhn thc khụng tho món nhu cu nhn thc. Phn ng nh hng ca ch th nhn thc xut hin nh vo vic phõn tớch tỡnh hung xy ra. S phõn tớch ú giỳp thit lp c mi quan h gia kin thc v kinh nghim ó cú vi nhng mi liờn h bờn trong i tng nhn thc v kt qu hỡnh thnh c vn hay t c vn gii quyt. Nu ch th nhn thc l hc sinh thỡ ú chớnh l vn hc tp. *Cỏc iu kin to tỡnh hung cú vn : - Trong tỡnh hung cú vn phi vch ra c iu cha bit, iu mi trong mi quan h vi cỏi ó bit. Trong ú, cỏi mi phi lt vo nhu cu mi bit nhn thc, to ra tớnh t giỏc tỡm tũi ca hc sinh. iu cn nhn mnh l khi to tỡnh hung, giỏo viờn phi cõn nhc t l hp lớ gia cỏi ó bit v cỏi cha bit. -Tỡnh hung t ra phi phự hp vi kh nng ca hc sinh. 2. Cỏc bc ca dy hc gii quyt vn : 2.1. t vn : Nờu ra cỏc hin tng, s kin mõu thun vi tri thc ó cú bng li ging ca thy, bng kinh nghim, biu din mu vt, bi toỏn ch th nhn thc va chm vi mõu thun khỏch quan, kt qu ch th bin mõu thun khỏch quan thnh mõu thun ch quan. 2.2. Gii quyt vn : Lụgớc ca bc gii quyt vn c th hin qua vic nờu gi thuyt, vch k hoch gi thuyt, chng minh gi thuyt. õy l khõu quan trng ca dy hc gii quyt vn . Bc ny huy ng c ti a tớnh tỡm tũi, sỏng to ca hc sinh trong quỏ trỡnh gii quyt vn b phn cú th do tng cỏ nhõn thc hin hoc tho lun theo nhúm, hoc tho lun chung c lp. Giỏo viờn theo dừi tin trỡnh gii quyt vn ca hc sinh khi cn thit cú hng dn, gi ý v cui cựng tng hp li ton b kt qu xung quanh Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 4 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen khu vc gii quyt vn chớnh. 2.3. Kim tra cỏch gii quyt vn kt lun vn : Sau khi gii quyt vn giỏo viờn hng dn hc sinh so sỏnh kt qu t c vi gi thuyt, nu phự hp hc sinh i n kt lun vn nu khụng phự hp phi t gi thuyt khỏc v gii quyt bng mt cỏch khỏc. Khi vn ó c kt lun, tri thc mi m hc sinh lnh hi c t vic gii quyt vn s c vn dng gii quyt vn cú liờn quan. 3. Cỏc cp ca dy hc gii quyt vn : - Dy hc gii quyt vn thc hin ba mc cao thp khỏc nhau, tu theo trỡnh tham gia ca hc sinh vo vic gii quyt cỏc bi toỏn nhn thc. + Mc th nht ũi hi giỏo viờn thc hin ton b qui trỡnh ca dy hc gii quyt vn . ú l phng phỏp thuyt trỡnh rixtic hay hi ỏp tỡm tũi b phn. + Mc th hai khi thy v trũ cựng nhau thc hin ton b quy trỡnh ca phng phỏp dy hc gii quyt vn . ú l m thoi rixtic. + Mc th ba ũi hi hc sinh t lc thc hin ton b quy trỡnh ca dy hc gii quyt vn . ú l phng phỏp nghiờn cu vn hay nghiờn cu rixtic. II. Cỏc k thut c bn trong dy hc gii quyt vn : 1. K thut xõy dng tỡnh hung vn : Trong nh trng mi mụn hc cú nhiu cỏch xõy dng tỡnh hung cú vn tu theo c im khoa hc ca nú. Tu trung li gm cỏc bc sau õy: - Tỏi hin tri thc ó cú liờn quan n tỡnh hung sp gii quyt. - Nờu ra s kin, hin tng mõu thun vi tri thc ó cú. 2. K thut t v phỏt trin vn : - Bc ny l kt qu ca s va cham gia ch th nhn thc vi mõu thun khỏch quan, tc l kt qu ca vic ch th bin mõu thun khỏch quan thnh mõu thun ch quan. - Tỡnh hung cú vn trong dy hc cha ng ngay trong cu trỳc lụgic ca ni dung ti liu, trong h thng khỏi nim, quy lut quy nh trong chng trỡnh sỏch giỏo khoa mụn hc. - Lớ thuyt khụng ch l kin thc hỡnh thnh sn m trong ú cha c phng thc nhn nú. Ngh thut s phm ca giỏo viờn l t chc hc sinh gii mó bng cỏch khộo lộo t ra nhim v nhn thc di dng cho bi tp, bi toỏn nhn thc. Tỡnh hung ú c to ra khi: + Vo bi ging kin thc mi. + a vo mt mc mi, mt khỏi nim mi trong bi hc. 3. K thut gii quyt vn : - Thc hin vic gii quyt vn l bt du t vic nờu vn . Quỏ trỡnh phỏt biu vn ang ny sinh trong hc sinh. Chớnh trong bc ny hc sinh ó thy c cỏch thc gii quyt vn . Lụgic c th hin qua cỏc bc: + Vch k hoch. + Nờu v lp gi thuyt. + Chng minh gi thit Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 5 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen + Kim tra vic gii quyt vn B. Thc trng - i vi hc sinh: Hc sinh tip thu tri thc mt cỏch th ng, khụng c hc tp trong hot ng v bng hot ng ca mỡnh thỡ thng khụng hiu rừ bn cht ca vn v d quờn. Hc sinh ch nghe thy thụng bỏo kin thc di dng cú sn thỡ d cú cm giỏc nhm chỏn v nh vy khụng kớch hot ng trớ tu ca hc sinh, dn n hc sinh li t duy. - i vi giỏo viờn: Trong mt bi dy, nu khụng bit to ra nhng tỡnh hung cú vn thỡ giỏo viờn phi núi nhiu khụng kim soỏt c vic hc ca hc sinh do ú hiu qu gi dy khụng cao - Thc t nhiu giỏo viờn cho rng dy hc gii quyt vn tuy hay nhng cú v ớt cú c hi thc hin dc do khú to ra c nhiu tỡnh hung cú vaans . C. Gii phỏp - T tỡnh hỡnh trờn bn thõn tụi ó cú mt s gii phỏp dy cỏc quy lut di truyn ca Men en Vớ d: 1. Dy mc: Lai phõn tớch: trong bi lai mt cp tớnh trng <tiptheo> sỏch giỏo khoa lp 9 trang 11 * t vn : P: Hoa x Hoa Trng F: TLKG v TLKH nh th no? Bit mt gen quy inh mt tớnh trng, tớnh trng hoa tri hon ton so vi hoa trng. * Gii quyt vn : Vỡ hc sinh ó cú kin thc v nh lut ng tớnh ca Men en nờn theo quỏn tớnh hc sinh s kt lun v vit s nh sau: Quy c : Gen A quy inh hoa . Gen B quy nh hoa trng. S lai : Hoa x Hoa Trng P : AA x aa Gp : A x a F: Aa: 100% hoa - Giỏo viờn: P: Hoa x Hoa Trng. Hoa trng cú kiu gen aa. Vy kiu gen ca cõy hoa c vit nh th no? Vỡ hc sinh ó cú kin thc v nh lut phõn tớnh cú ngha l hc sinh ó bit cõy hoa cú 2 kiu gen quy nh ú l kiu gen AA v Aa nờn hc sinh s tr li nh sau: - Hc sinh: P cú th thun chng hoc khụng thun chng, nờn cõy hoa cú th cú 2 kiu gen AA v Aa. Nh vy, i vi d kin bi toỏn ny s cú s lai cho 2 trng hp: + Trng hp 1: P (thun chng): Hoa x Hoa Trng AA x aa Gp : A x a Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 6 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen F: Aa: 100% hoa + Trng hp 2: P : Hoa x Hoa Trng Aa x aa Gp : A , a x a F: 1 Aa : 1 aa 50% hoa : 50% hoa trng Hc sinh cú th nhn xột : Cựng cú mt kiu hỡnh hoa nhng cú kiu gen khỏc nhau lai vi hoa trng, F thu c s cú s phõn ly kiu hỡnh khỏc nhau: + Nu P cú kiu hỡnh l AA thỡ F s ng tớnh :100% hoa . + Nu P cú kiu hỡnh l Aa thỡ F s phõn tớnh : 50% hoa : 50% hoa trng. V t õy giỏo viờn giỳp hc sinh phỏt biu khỏi nim lai phõn tớch v ý ngha ca nú. * Kt lun vn : Lai phõn tớch l phộp lai gia c th mang tớnh trng tri vi cỏ th mang tớnh trng ln kim tra kiu gen ca c th mang tớnh trng tri ú: + Nu con lai F 1 ng tớnh c th mang tớnh trng tri cú kiu gen ng hp. + Nu con lai F 1 phõn tớnh c th mang tớnh trng tri cú kiu gen d hp. 2. Dy mc: Tri khụng hon ton <sỏch giỏo khoa lp 9 tr 12> * t vn : P(thun chng) : Hoa phn x Hoa phn trng AA x aa F 1 ? F 1 x F 1 F 2 ? F 1 & F 2 cú kiu gen v kiu hỡnh nh th no ? Hóy bin lun v vit s lai P - F 2 . * Gii quyt vn : Vỡ hc sinh ó cú kin thc v nh lut 1, 2 ca Men en nờn hc sinh s bin lun v vit s lai nh sau : P(thun chng) : Hoa phn x Hoa phn trng AA x aa Gp : A a F 1 : Aa: 100% Hoa phn F 1 x F 1 : Hoa phn x Hoa phn Aa x Aa GF 1 : A, a A, a F 2 : TLKG: 1AA : 2Aa : 1aa TLKH: 3 : 1 trng Phng phỏp gii thớch minh ho kt qu thớ nghim khỏc vi li gii ca hc sinh nờn hc sinh mun c giỏo viờn gii thớch vỡ sao. - Giỏo viờn: Vỡ sao F 1 cú kiu gen Aa li cho kiu hỡnh l hoa hng khỏc b m? - Giỏo viờn gi ý: Vỡ sao trong thớ nghim ca Men en F 1 cú kiu gen Aa li cho Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 7 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen kiu hỡnh hoa ging kiu gen AA ca b hoc m? - Hc sinh: Vỡ A quy nh hoa tri hon ton so vi gen ln a quy nh hoa trng. - Giỏo viờn: Nu gen A tri khụng hon ton so vi gen a thỡ liu rng kiu gen Aa ca F 1 cú biu hin hoa khụng? - Hc sinh: Cú th vỡ hoa hng l tớnh trng trung gian gia hoa v hoa trng. - Giỏo viờn: Vy trong phộp lai trờn kiu gen no quy nh hoa . - Hc sinh: Kiu gen AA: hoa ; Kiu gen Aa: hoa hng; Kiu gen aa: hoa trng. T õy giỏo viờn cho hc sinh vit s lai kim chng li gi thuyt v sau ú hc sinh kt lun. P: AA (hoa ) x aa (hoa trng) F 1 : Aa (hoa hng) F 2 : F 1 x F 1 : AA (hoa ) : 2Aa(hoa hng) : 1aa (hoa trng) n õy giỏo viờn thụng bỏo thớ nghim F 1 thu c 100% hoa phn hng, F 2 thu c 1hoa phn : 2 hoa phn hng : 1 hoa phn trng. *Kt lun vn : Tri khụng hon ton l hin tng di truyn trong ú kiu hỡnh ca c th lai F 1 biu hin tớnh trng trung gian gia b v m. Trong t bo ngoi cỏc gen quy nh tớnh trng tri hon ton, cũn cú cỏc gen quy nh tớnh trng tri khụng hon ton so vi gen quy nh tớnh trng ln lm xut hin tớnh trng trung gian. 3. nh lut phõn ly c lp ca Men en: *t vn : Giỏo viờn kim tra kin thc ó hc bng hai bi toỏn sau: (1) P t/c Cõy u ht vng x Cõy u ht xanh AA aa F 1 ? F 1 x F 1 F 2 ? (2) P t/c u ht trn x u ht nhn BB bb F 1 ? F 1 x F 1 F 2 ? ?Hóy hon thin hai s lai nờu trờn v vit kt qu t hp kiu gen v kiu hỡnh theo cụng thc sau: ( 1AA : 2Aa : 1aa)(1BB : 2Bb : 1bb) =? ( 3vng : 1 xanh)(3 trn : 1 nhn) = ? Vi kin thc toỏn hc v sinh hc, hc sinh d dng tr li yờu cu ca bi, sau ú Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 8 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen hc sinh vit kt qu ca hai cụng thc lai trờn nh sau: (1AA : 2Aa : 1aa)( 1BB : 2Bb : 1bb) = 1AABB : 2AABb : 1Aabb 2AaBB : 4AaBb : 2Aabb 1aaBB : 2aaBb : 1aabb (3 vng : 1 xanh) (3 trn : 1 nhn) = 9 vng trn : 3 vng nhn : 3 xanh trn : 1 xanh nhn - Hc sinh t nhn xột: Cụng thc ny chớnh l s kt hp kiu gen cng nh F 2 ca phộp lai (1) v (2) - Giỏo viờn vo bi mi vi bi toỏn: P t/c: Ht vng trn x Ht xanh nhn F 1 : 100% ht vng trn F 1 x F 1 Vng trn x Vng trn F 2 : 9 vng trn : 3 vng nhn : 3 xanh trn : 1 xanh nhn ? Hóy bin lun v vit s lai trờn. Bit gen A quy nh ht vng, gen a quy nh ht xanh. Gen B quy nh ht trn, gen b quy nh ht nhn. *Gii quyt vn : - ng trc bi toỏn nờu trờn hc sinh rt lỳng tỳng tuy rng cỏi mi hu nh khụng khú tỡm vỡ ó cha ng trong cỏc bi toỏn cỏc em va gii, hc sinh xut hin nhu cu mun tỡm hiu. - hc sinh t gii quyt vn giỏo viờn ln lt a ra nhng cõu hi gi ý sau: + Giỏo viờn: F 1 thu c 100% ht vng trn. Vy theo nh lut ng tớnh ca Men en cỏc em cú nhn xột gỡ v tớnh trng ht vng v ht trn? + Hc sinh: Tớnh trng ht vng v ht trn tri hon ton so vi ht xanh v ht nhn + Giỏo viờn: Theo bi Gen A quy nh ht vng. Gen a quy nh ht xanh Gen B quy nh ht trn Gen b quy nh ht nhn + Giỏo viờn: F 2 cú bao nhiờu kiu t hp? + Hc sinh: 9 vng trn : 3 vng nhn : 3 xanh trn : 1 xanh nhn = 16 t hp. + Giỏo viờn: F 2 xut hin 16 kiu t hp, nh vy cú kh nng mi bờn b m F 1 cho 4 loi giao t. F 1 cho 4 loi giao t thỡ F 1 phi d hp 2 cp gen nhim sc th tng ng khỏc nhau phõn ly c lp vi nhau trong quỏ trỡnh di truyn. (Gi thuyt) Trờn c s gi thuyt va nờu giỏo vờn hng dn hc sinh tr li tun t cỏc cõu hi sau: - Giỏo vin: F 2 xut hin 16 kiu t hp kiu hỡnh thỡ b m F 1 phi cho bao nhiờu loi giao t? - Hc sinh: B m mi bờn cho 4 loi giao t (vỡ 16 t hp = 4 giao t F 1 x 4 giao t F 1 ) - Giỏo viờn: b m mi bờn cho 4 loi giao t thỡ kiu gen ca b m F 1 phi nh th no ? - Hc sinh: B m phi d hp hai cp gen (AaBb) Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 9 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen - Giỏo viờn: F 1 cú kiu gen AaBb qua gim phõn cho nhng loi giao t no v t l mi loi bng bao nhiờu ? - Hc sinh: F 1 qua gim phõn cho 4 loi giao t vỡ t l mi loi bng nhau. Gt AB = gt Ab = gt aB =gt ab - Giỏo viờn: Vỡ sao F 1 cú kh nng cho 4 loi giao t vi t l mi loi bng nhau. iu ú chng t gen quy nh mu sc ht v hỡnh dng ht u H Lan trong phộp lai trờn nm trờn cỏc cp nhim sc th tng ng khỏc nhau, do ú trong quỏ trỡnh di truyn chỳng di truyn c lp vi nhau nờn tớnh trng tng ng do gen quy nh phõn ly c lp vi nhau. - Giỏo viờn: F 1 cú kiu gen AaBb vy kiu gen ca P c vit nh th no? - Hc sinh: P t/c ht vng trn cú kiu gen AABB, ht xanh nhn cú kiu gen aabb . T dõy, cho hc sinh vit s lai kim chng li gi thuyt v nhn xột kt qu F 2 ca phộp lai hai tớnh trng chớnh l s kt hp hai kt qu ca hai phộp lai mt tớnh trng. *Kt lun vn : Khi lai gia hai c th b m thun chng khỏc nhau v hai hay nhiu cp tớnh trng tng phn thỡ s di truyn ca cp tớnh trng ny khụng ph thuc vo s di truyn ca cp tớnh trng kia v ngc li. phộp lai hai tớnh trng: TLKG v TLKH ca F 2 l t l phõn tớnh chung ca hai phộp lai mt cp tớnh trng. P t/c khỏc nhau v hai cp tớnh trng tng phn F 2 luụn cú t l kiu hỡnh: 9:3:3:1. D. Kt qu: Sau mt thi gian ging dy, d gi lp bn, tụi ó chn 2 lp cú kt qu hc tp cng nh s lng hc sinh, t l nam n tng i ngang nhau kho sỏt cựng mt thi gian 45 phỳt, cựng mt : Lp thc nghim 9A: m thoi rixtic thụng qua bi toỏn nhn thc Lp i chng 9B: Gii thớch minh ho Sau õy l bng thng kờ kt qu im bi kim tra sau tit dy dy hc gii gii quyt vn : Lp S s 0->2 2,1->4,9 5->6,4 6,5->7,9 8->10 5->10 SL % SL % SL % SL % SL % SL % 9A 35 0 0 2 8,6 18 51,4 8 22,9 6 17,1 32 91,4 9B 35 1 2,9 8 22,9 20 57,1 5 14,3 1 2,9 26 74,2 Qua õy ta cú th nhn xột rng: 1. Lp thc nghim: Lp hc nghiờm tỳc, hc sinh rt hng thỳ hc b mụn. Cú n 50% s lng hc sinh phỏt biu xõy dng bi. Bi toỏn nhn thc a ra trc khi vo bi mi hu ht hc sinh vn dng c kin thc ó hc gii v chng nhng th bi gii ca cỏc em lp lun cng rt tt. T ú to iu kin rt thun li cho vic vo bi mi ca giỏo viờn. 2. Lp i chng: lp i chng lp hc cng rt nghiờm tỳc bi l ú l bn cht vn cú ca hc sinh Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 10 [...].. .Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen trng THCS M Thu Tuy nhiờn vỡ giỏo viờn lm vic nhiu hn hc sinh nờn cha to c hng thỳ hc tp cho hc sinh T ú to nờn khụng khớ lp hc cha tht sụi ni T l hc sinh phỏt biu xõy... phn khú i vi hc simh lp i chng Phn III kt lun Trờn c s phõn tớch, ni dung chng I < Cỏc thớ nghim ca Men en (quy lut di truyn) trong chngtrỡnh sinh hc lp 9 THCS > cho phộp tụi ỏp dng phng phỏp dy hc gii quyt vn phỏt huy tớnh tớch cc hc tp ca hc sinh S dng dy hc gii quyt vn trong ging dy cỏc quy lut di truyn ó giỳp hc sinh hiu sõu kin thc v vn dng tt kin thc Vn dng dy hc gii quyt vn gúp phn i mi . gi quyt vn dy cỏc quy lut di truyn ca men den nM HC: 2008- 2009 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen Phn I M u I. t vn :. nghim ca Men en F 1 cú kiu gen Aa li cho Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy 7 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen kiu
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến Kinh nghiệm: Sử dụng dạy học giả quyết vấn đề để dạy các quyluật di truyền của men den, Sáng kiến Kinh nghiệm: Sử dụng dạy học giả quyết vấn đề để dạy các quyluật di truyền của men den, Sáng kiến Kinh nghiệm: Sử dụng dạy học giả quyết vấn đề để dạy các quyluật di truyền của men den

Từ khóa liên quan