VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG

10 499 3
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 22:20

VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH GIANG 1.Vài nét về NHNo & PTNT tỉnh Giang Hoàn cảnh kinh tế xã hội môi trường hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Giang. Tỉnh Giang nằm ở cực Bắc của Tổ Quốc, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc, phía Nam giáp với tỉnh Tuyên Quang, phía Đông giáp với tỉnh Yên Bái – Lào Cai có đường biên giới dài hơn 274 Km. Là tỉnh miền núi nên địa hình điều kiện tự nhiên có nhiều khó khăn, có tới 75% diện tích là núi cao, sông suối sâu, giao thông thì khó khăn, lâm thổ sản bị khai thác bừa bãi, lại có chiến tranh biên giới năm ( 1979 - 1986 ) tàn phá chưa khôi phục được. Tỉnh Giang có diện tích tự nhiên là 7884,37 Km² bao gồm 10 huyện 1 Thị xã, dân số trên 60 vạn người, bao gồm 22 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc H’Mông chiếm 31,3%, Tày chiếm 26,2%, Dao chiếm 15,4%, Kinh chiếm 11%. Tỉnh Giang có 10 huyện 1 thị xã với 919 xã phường, thị trấn. Trong đó có 65% số Xã 58% số Huyện thuộc diện khó khăn đặc biệt khó khăn. 2. Khái quát hoạt động của NHNo & PTNT tỉnh Giang. 2.1. Quá trình hình thành phát triển của NHNo & PTNT tỉnh Giang. Sau 15 năm hợp nhất tỉnh Tuyên Quang tỉnh Tuyên (1976 – 1991), tháng 10 năm 1991 tỉnh Giang chính thức được tái lập tách ra khỏi tỉnh Tuyên. Cùng với sự chia tách của Tỉnh, thực hiện quyết định số: 136/NHQĐ ngày 7 tháng 9 năm 1990 NHNo & PTNT tỉnh Giang cũng bắt đầu được hình thành đi vào hoạt động. Là một Ngân hàng còn non trẻ, hoạt động trên địa bàn tỉnh miền núi mang đặc thù của mọi sự khó khăn, nghèo nàn, lạc hậu của đất nước. Không chịu lùi bước bất khó khăn nào, bằng ý chí vươn lên từ nội lực của tập thể cán bộ công nhân viên toàn chi nhánh, có sự chỉ đạo chặt chẽ NHNo & PTNT Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương. Cùng sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHNo & PTNT tỉnh Giang, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ công nhân viên toàn chi nhánh, hoạt động kinh doanh của toàn chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Giang đã liên tục phát triển trong nhiều năm từng bước đi lên. 2.2. Chức năng nhiệm vụ cơ cấu bộ máy NHNo & PTNT tỉnh Giang 2.2.1. Chức năng nhiệm vụ của NHNo & PTNT tỉnh Giang NHNo & PTNT tỉnh Giang là đại diện pháp nhân của NHNo & PTNT Việt Nam với chức năng nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ Ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Khách hàng có quan hệ chủ yếu với Ngân hàng là hộ nông dân, hộ kinh doanh dịch vụ cán bộ công nhân viên chức đủ mọi thành phần kinh tế, do đó vai trò của NHNo & PTNT tỉnh Giang với việc phát triển kinh tế thể hiện trên các mặt sau : Thứ nhất: Góp phần khai thác triệt để sử dụng có hiệu quả tiềm năng kinh tế của Tỉnh như: Đất đai, tài nguyên thiên nhiên, lao động trong nông nghiệp nông thôn. Thứ hai: Góp phần tích tụ tập trung vốn sản xuất thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa. Thứ ba: Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, mở rộng công nghiệp, chế biến dịch vụ nông nghiệp, khôi phục mở rộng ngành nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho người lao động. Thứ tư: Góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng đòi hỏi phải có vốn đầu tư đầu tư đúng hướng, trọng tâm thích đáng. Có như vậy mới tạo điều kiện về kỹ thuật, công nghệ để phát triển nông thôn Tỉnh nhà. 2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNo & PTNT tỉnh Giang. Hệ thống NHNo & PTNT tỉnh Giang từng bước được hoàn thiện đã mở rộng mạng lưới kinh doanh toàn tỉnh với 10 Ngân hàng cấp Huyện, một hội sở Ngân hàng nông nghiệp tại thị xã 8 Ngân hàng cấp III, trong đó có 2 Ngân hàng cấp III trực thuộc Tỉnh, tạo mạng lưới hoàn chỉnh có đủ các phương tiện làm việc hiện đại, phục vụ kịp thời nhu cầu của khách hàng. Trong công tác chỉ đạo, Ban giám đốc chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Giang luôn hướng về cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí trong ban lãnh đạo phụ trách toàn diện các ngân hàng cơ sở, nắm bắt tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để mở rộng kinh doanh đạt chất lượng hiệu quả. Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Giang có tổng số là 255 cán bộ đã vào biên chế 57 cán bộ hợp đồng hiện đang công tác tại các đơn vị ngân hàng chi nhánh cấp II, III trực thuộc Tỉnh Huyện Với Ban lãnh đạo của NHNo & PTNT tỉnh Giang có 1 giám đốc do đồng chí Nguyễn Ngọc Hải lãnh đạo cùng với 2 đồng chí phó giám đốc đội ngũ cán bộ công nhân viên có năng lực, có trình độ kinh nghiệm trong kinh doanh. NHNo & PTNT tỉnh Giang sẽ hoạt động có hiệu quả theo đúng đường lối phát triển kinh tế của địa phương. * Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của NHNo & PTNT tỉnh Giang GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC * Các phòng nghiệp vụ: (1): Phòng Hành Chính - Quản trị: Quản lý hành chính theo dõi toàn bộ tài sản, phương tiện làm việc. (2): Phòng Tổ chức cán bộ - Đào tạo: Cân đối kết quả lao động, sản xuất với ban lãnh đạo, bổ xung lao động, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của các chi nhánh, quản lý nhân sự hồ sơ của cán bộ công nhân viên, là đầu mối giao tiếp với khách hàng, chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ công nhân viên. (3): Phòng Nguồn vốn Kế hoạch tổng hợp: Đề ra kế hoạch kinh doanh cho từng thời kỳ thực hiện đa dạng các nghiệp vụ như: huy động vốn, xác định chiến lược khách hàng, đánh giá tổng kết, tổng hợp báo cáo các nghiệp vụ khác. Trong đó có Tổ tiếp thị. (4): Phòng Tín dụng: Thực hiện chức năng thẩm định trực tiếp cho vay tại hội sở, là một trong các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng, thực hiện chức năng chỉ đạo, kiểm tra chất lượng tín dụng toàn tỉnh. P.HÀNH CHÍNH NHÂN SỰP.KẾ TOÁN NGÂN QUỸ P. KẾ TOÁN KIỂM SOÁT NỘI BỘ P. DỊCH VỤ MARKETING P. KẾ HOẠCH KINH DOANH P. ĐIỆN TOÁN Trong đó có Tổ thẩm định thực hiện thẩm định các dự án ( phương án ) vượt quyền phán quyết của NHNo trực thuộc theo chỉ định của Giám đốc NHNo & PTNT tỉnh. (5): Phòng Kế toán ngân quỹ: Xử lý các nghiệp vụ, hạch toán kế toán. Tổng hợp, cân đối, quản lý hồ sơ, chỉ đạo công tác kế toán toàn tỉnh. Trong đó có Tổ dịch vụ thanh toán quốc tế Dịch vụ giao dich chứng khoán Với Dịch vụ thanh toán quốc tế bạn có thể thanh toán qua hệ thống SWIFT, bao gồm thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu…, quy đổi mua bán ngoại tệ, đặc biệt là dịch vụ chi trả kiểu kiều hối Westem Union ( Dịch vụ chuyển tiền nhanh trên toàn thế giới ). Với Dịch vụ giao dịch chứng khoán với việc đại lý chứng khoán cho Công ty chứng khoán NHNo & PTNT Việt Nam, chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Giang đã thực hiện các dịch vụ: Môi giới chứng khóan, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, cho vay mua bán chứng khoán… (6): Phòng Vi tính: Phụ trách cài đặt các phầm mềm phát sinh, hướng dẫn tập huấn tin học cho các Ngân hàng cơ sở. (7): Tổ Kiểm tra, kiểm toán nội bộ: Kiểm tra công tác điều hành của chi nhánh kiểm tra độ chính xác của các báo cáo tài chính, bản cân đối kế toán, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến họat động của Ngân hàng các nghiệp vụ khác . (8): Tổ Nghiệp vụ thẻ: Dịch vụ thẻ Success là một tiện ích thanh toán có thể nói là thuận lợi văn minh hiện đại. Với dịch vụ này bạn có thể tra cứu thông tin về ngân hàng, tiêu dùng trước, chi trả sau, thực hiện thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ tại đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc. Đặc biệt được rút tiền ở bất kỳ nơi nào có đặt máy ATM của NHNo & PTNT Việt nam. 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Giang Quá trình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Giang trong những năm vừa qua đã có những thuận lợi đáng kể. Là một NHNo & PTNT tỉnh miền núi sớm mạng dạn thay đổi cơ cấu đàu tư vốn từ kinh tế quốc doanh sang thí điểm mở rộng đầu tư vào kinh tế hộ sản xuất, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, chiến lược huy động vốn “Đi vay để cho vay” đã được thấu suốt trong từng bộ phận, thu nhâp đời sống của cán bộ công nhân viên tương đối ổn định từng bước được cải thiện. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban lãnh đạo sự quản lý điều hành chung toàn hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam, cùng với sự nỗ lực vươn lên của bản thân mình, NHNo & PTNT tỉnh Giang là đơn vị kinh doan đa năng, đạt hiệu quả cao. Hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Giang trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng được khích lệ. Cụ thể như sau: 2.3.1 Hoạt động huy động vốn Vốn của ngân hàng thương mại là những giá trị tiền tệ do ngân hàng thương mại tạo lập hoặc huy động để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Hoạt động huy động vốn là chức năng chủ yếu của ngân hàng thương mại nó quyết định sự phát triển lớn mạnh của ngân hàng. Ngân hàng huy động vốn từ các thành phần kinh tế bằng nhiều phương thức như: Nhận tiền gửi của các tổ chức cá nhân các Tổ chức tín dụng khác, phát hành giấy tờ có giá, vay vốn các tổ chức tín dụng, vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng nhà nươc… NHNo & PTNT tỉnh Giang luôn xác định nguồn vốn là khâu quan trọng có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của mình. Nhận thức được điều đó NHNo & PTNT tỉnh Giang đã coi trọng công tác huy động vốn với phương châm “Đi vay để cho vay ”. Trong những năm qua NHNo & PTNT tỉnh Giang bằng nhiều hình thức hoạt động huy động vốn phong phú, cải tiến nghiệp vụ, đổi mới phong cách giao dịch, mở rộng mạng lưới huy động, cải tiến thủ tục giấy tờ, trang bị máy móc thiết bị hiện đại, thực hiện chính sách huy đông tiết kiệm có thưởng … để thu hút nguồn vốn tại địa phương. Chính vì vậy nguồn vốn huy động trong những năm qua của ngân hàng NHNo & PTNT tỉnh Giang tăng tỉ lệ cao. Kết quả huy động vốn đạt được của NHNo & PTNT tỉnh giang được thể hiện trong bảng sau. Qua bảng số liệu trên ta thấy nguồn vốn huy động của NHNo & PTNT tỉnh Giang ổn định có chiều hướng tăng. Tính đến 30/6/2008 nguồn vốn đạt 888,6 tỷ đồng tăng 6,1% so với 31/12/2007. Trong tổng nguồn vốn huy động trên phân ra huy động theo thời hạn, theo tính chất nguồn vốn cũng tăng đồng đều. Thể hiện nguồn vốn huy động của ngân hàng ổn định. Đây là kết quả tốt của ngân hàng. Bảng1: Tình hình huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Giang năm 2007 – 2008 (Đơn vị tính: Tỷ đồng ) Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 (6 tháng đầu năm) Số dư Tỷ trọng % Số dư Tỷ trọng % Tăng, giảm Tuyệt đối Tương đối Tổng Nguồn vốn huy động 837,4 100 888,6 100 51,2 + 6,1 Phân theo thời kỳ huy động Tiền gửi không kỳ hạn 447,5 53,43 361,6 70,69 -85,9 - 19,1 Tiền gửi có kỳ hạn < 12 tháng 170,7 20,38 288,3 32,44 117,6 + 68,8 Tiền gửi có kỳ hạn 216,5 25,85 238,7 10,61 22,2 - 56,4 > 12 tháng Phân theo tính chất nguồn vốn Tiền gửi dân cư 403,4 48,17 477,8 53,76 74,4 + 18,4 Tiền gửi tổ chức kinh tế-xã hội 428 51,11 149,5 16,82 - 278,5 - 65,0 Tiền gửi các tổ chức TD khác 3,3 0,39 76,1 8,56 72,8 (Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Giang) 2.3.2. Hoạt động sử dụng vốn Với phương châm “Đi vay để cho vay” hoạt động sử dụng vốn là hoạt động tín dụng đầu tư cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong mọi thành phần kinh tế. Đây là một chỉ tiêu quan trọng, một hoạt động chủ yếu phản ánh hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. NHNo & PTNT tỉnh Giang luôn chú trọng đến họat động sử dụng vốn đi đôi với việc nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo vốn tín dụng sử dung có hiệu quả thu hồi đầy đủ gốc lãi. kết quả đạt được thể hiện qua bảng sau : Bảng 2: Tình hình sử dụng vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Giang năm 2007 – 2008 (Đơn vị tính: Tỷ đồng ) Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 (6 tháng đầu năm) Số dư Tỷ trọng % Số dư Tỷ trọng % Tăng, giảm Tuyệt đối Tương đối Tổng dư nợ 842,6 100 851,1 100 + 8,5 + 1 Phân theo thời hạn cho vay Dư nợ ngắn hạn 263 31,2 249,5 29,3 - 1,9 - 5,1 Dư nợ trung hạn 404,6 48,01 399,9 46,9 - 1,1 - 1,16 Dư nợ dài hạn 175 20,7 201,7 23,6 + 2,9 + 15,2 Phân theo thành phần kinh tế Dư nợ DN nhà nước 1,2 0,14 1,2 0,14 0 0 Dư nợ DN ngoài quốc 85,9 10,1 87,8 10,3 + 0,2 + 2,21 doanh Dư nợ hợp tác xã 5,6 0,6 7,2 0,8 + 0,2 +28,57 Hộ gia đình – cá nhâ 597,1 70,8 581,3 68,2 - 2,6 - 2,6 Công ty cổ phần 152,8 18,1 173,6 20,3 + 2,2 +13,61 Nợ xấu ( %) 1,77 (Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Giang) Qua bảng số liệu trên cho thấy họat động tín dụng đến 30/6/2008 đạt tổng dư nợ 851,1 tỷ đồng tăng so với 30/6/2007 là 1% (tăng tuyệt đối là 8,5 tỷ đồng) đây là một kết quả tốt cho họat động kinh doanh ngân hàng, nhưng phân theo thời hạn cho vay theo kinh tế thì mức độ tăng không đều do nhu cầu các thành phần kinh tế tại địa phương phát triển chưa đồng đều . Chỉ tiêu nợ xấu tính đến 30/6/2008 là 1,77% trên tổng dư nợ. giảm cùng kỳ so với năm 2006- 2007. Thể hiện chất lượng tín dụng của NHNo & PTNT tỉnh Giang tăng lên rất tốt. Ngoài ra cần kể đến doanh số đầu tư vào các ngành nghề nông nghiệp nông thôn, phục vụ cho công nghiêp hóa hiện đại hóa nông thôn ngày càng tăng với tốc độ đáng kể. Ngoài việc quan tâm đến đầu tư chiều rộng NHNo & PTNT tỉnh Giang còn quan tâm về mặt chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu đầu tư tín dụng theo hướng có lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng tỉ trọng cho vay vốn trung dài hạn để thực hiện các dự án mang tính đầu tư chiến lược. Với viẹc cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu sản xuất của người dân, góp phần tạo công ăn việc làm mở mang ngành nghề tại địa phương. Với phương trâm đó NHNo & PTNT tỉnh Giang đã chú trọng tích cực cung ứng nguồn vốn tín dụng cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn với số liệu ngày càng tăng. Nhìn chung trong năm 2007 6 tháng đầu năm 2008 NHNo & PTNT tỉnh Giang đã thành công trong đổi mới, cải tiến phong cách lề lối làm việc, nắm bắt được chủ trương chính sách trong đổi mới của nhà nước đem lại. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, NHNo & PTNT tỉnh Giang xứng đáng là một trong những chi nhánh kinh doanh có hiệu quả của hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam. . VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG 1 .Vài nét về NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang Hoàn cảnh kinh tế xã hội và môi. toàn tỉnh với 10 Ngân hàng cấp Huyện, một hội sở Ngân hàng nông nghiệp tại thị xã và 8 Ngân hàng cấp III, trong đó có 2 Ngân hàng cấp III trực thuộc Tỉnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG, VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG, VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn