LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP

27 428 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 19:20

luận chung về tổ chức công tác kế toán lao động tiền lơng các khoản trích theo lơng các doanh nghiệp 1. 1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng: 1. 1. 1. Vai trò, ý nghĩa yêu cầu quản lao động: * Vai trò của lao động: Trong lịch sử phát triển của loài ngời, chúng ta biết rằng bất kỳ một quá trình sản xuất nào cũng là sự kết hợp của 3 yếu tố: sức lao động, đối tợng lao động t liệu lao động. Trong đó, sức lao động - toàn bộ thể lực trí lực của con ngời đợc kết hợp lại trong quá trình lao động - là yếu tố quyết định. Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con ngời nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con ngời. Trong mọi xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên cần thiết cho sự tồn tại phát triển của xã hội loài ng ời, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Để quá trình tái tạo sản xuất nói chung quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp nói riêng đợc diễn ra liên tục thì một vấn đề thiết yếu là tái sản xuất sức lao động. Vì vậy, khi con ngời tham gia lao động sản xuất các doanh nghiệp thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ. Trong nền kinh tế hàng hoá, thù lao lao động đợc biểu hiện bằng thớc đo giá trị gọi là tiền lơng. Nh vậy, tiền lơng là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp cần phải trả cho ngời lao động theo số lợng chất lợng lao động mà họ đã đóng góp cho doanh nghiệp. Ngoài tiền lơng, ngời lao động còn đợc hởng các khoản trợ cấp thuộc phúc lợi xã hội, trong đó có trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí công đoàn mà theo chế độ tài chính hiện hành các doanh nghiệp phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Cùng với tiền lơng, các khoản bảo hiểm kinh phí nói trên hợp thành khoản chi phí về lao động sống trong tổng chi phí của doanh nghiệp. Khoản chi phí này là một trong các yếu tố cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp sức lao động là cũng chính là tiết kiệm lao động sống, do đó góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp là điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên ngời lao động trong doanh nghiệp. Lao động còn là nguồn gốc của giá trị thặng d. Sức lao động với tính cách là một loại hàng hoá đặc biệt, trong quá trình lao động không chỉ chuyển hết giá trị bản thân vào sản phẩm mà còn tạo đợc lợng giá trị dôi ra so với giá trị sức lao động đã bỏ ra - đó chính là giá trị thặng d, biểu hiện của nó là lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phần giá trị này chính là cơ sở để doanh nghiệp tái sản xuất theo cả chiều rộng lẫn cả chiều sâu, là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp. Lao động có năng suất, chất lợng hiệu quả cao sẽ là nhân tố quyết định sự tồn tại không chỉ của bản thân doanh nghiệp mà của cả nền kinh tế đất nớc, đặc biệt trong điều kiện sản xuất vật chất ngày càng tiến bộ hơn. Yêu cầu quản lao động: Quản lao động tiền lơng là một nội dung quan trọng trong công tác quản sản xuất kinh doanh, nó là nhân tố giúp cho doanh nghiệp hoàn thành vợt mức kế hoạch sản xuất của mình. Quản tốt lao động là cơ sở cho việc tính toán xác định chi phí lao động. Tính đúng thời gian lao động thanh toán đầy đủ kịp thơì tiền lơng cho ngời lao động sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian, kết quả chất lợng của lao động. Thực chất, yêu cầu quản lao động chính là yêu cầu quản về số lợng, chất lợng lao động: - Về số lợng: phải có số công nhân viên phù hợp với cơ cấu lao động hợp lý, tỷ lệ lao động gián tiếp vừa phải để dành phần chủ yếu cho lao động trực tiếp. - Về chất lợng: cần chú ý bậc thợ bình quân của từng loại thợ số lợng thợ bậc cao. Với khoản chi phí về lao động sống, yêu câu đặt ra là quản chi phí này nh thế nào để một mặt tăng mức thu nhập cho ngời lao động nhằm khuyến khích tinh thần tích cực lao động, làm nhân tố thúc đẩy năng suất lao động. Mặt khác, doanh nghiệp phải hạ thấp chi phí để giảm già thành, tăng lợi nhuận. Việc tăng lơng phải phù hợp với việc tăng sản lợng sản phẩm sản xuất ra nhằm tránh tình trạng đội già thành sản phẩm lên cao. 1.1.2. ý nghĩa tiền lơng các khoản trích theo lơng: Tiền lơng (hay tiền công) là số tiền thù laodoanh nghiệp trả cho ngời lao động do họ đóng góp cho doanh nghiệp, để tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động của họ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để trả tiền lơng cho ngời lao động đúng, hợp lý, doanh nghiệp phải đảm bảo đợc các yêu cầu sau: Đúng với chế độ tiền lơng của Nhà nớc, gắn với quản lao động của doanh nghiệp. Các yêu cầu trên có quan hệ chặt chẽ với nhau chỉ có trên cơ sở đó thì tiền lơng mới kích thích đợc ngời lao động nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức kỷ luật, thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy đợc sản xuất phát triển. Ngoài tiền lơng, ngời lao động còn đợc hởng các khoản phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, . . . các khoản này cũng góp phần trợ giúp ngời lao động tăng thêm thu nhập cho họ trong các trờng hợp khó khăn, tạm thơì hoặc vĩnh viễn mất sức lao động. 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng: Tổ chức tốt hạch toán lao động tiền lơng, một mặt giúp cho công tác quản lao động của doanh nghiệp vào nề nếp, tạo cơ sở cho việc tính toán lơng theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động. Mặt khác, giúp cho doanh nghiệp quản tốt quỹ tiền lơng, đảm bảo việc trả tiền lơng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo đúng chế độ kích thích ngời lao động hoàn thành nhiệm vụ đợc giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm đợc chính xác. Do đó kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng doanh nghiệp phải thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tổ chức hạch toán thu thập đầy đủ, đúng đắn các chỉ tiêu ban đầu theo yêu cầu quản về lao động theo từng ngời lao động, từng đơn vị lao động. Tính đúng, tính đủ, kịp thời tiền lơng các khoản có liên quan cho từng ng- ời lao động, từng tổ sản xuất,. . . đúng chế độ nhà nớc, phù hợp với các qui định quản của DN. Tính toán, phân bổ chính xác, hợp chi phí tiền lơng, các khoản tích theo l ơng theo đúng đối tợng liên quan. Thờng xuyên tổ chức phân tích, cung cấp tình hình sử dụng lao động, quản chi tiêu quỹ tiền lơng. 1.2. Hình thức tiền lơng, quỹ tiền lơng các khoản trích theo lơng: 1.2.1. Các hình thức trả lơng: Hiện nay trong chế độ lao động tiền lơng có quan điểm chỉ đạo lâu dài là thực hiện đúng quyền hạn, quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp ngời lao động, thực hiện sự bình đẳng giữa hai bên, tôn trọng quyền đợc làm việc thôi việc của ngời lao động. Trong các doanh nghiệp ngày nay tổ chức tiền lơng phải tuân thủ các nguyên tắc sau: - Nguyên tắc trả lơng theo số lợng chất lợng lao động: Nguyên tắc này nhằm khắc phục chủ nghĩa bình quân trong phân phối, mặt khác tạo cho ngòi lao động ý thức gắn tiền lơng với kết quả lao động của mình. Số lợng chất lợng lao động đợc thể hiện một cách tổng hợp kết quả sản xuất thông qua số lợng chất lợng sản phẩm sản xuất ra hoặc khối lợng công việc đợc thực hiện. - Nguyên tắc đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao mức sống: Tiền lơng phải đảm bảo cho ngời hởng lơng tái sản xuất đợc sức lao động của bản thân gia đình. Có nh vậy tiền lơng mới thực sự là động lực thúc đẩy lao động nhiệt tình, tăng năng suất lao động, từ đó tạo ra năng lực sản xuất mới, tạo ra vật chất to lớn cho xã hội. Vì vậy công tác tổ chức tiền lơng cần chú ý đến việc không ngừng tăng tiền lơng thực tế cho ngời lao động. - Gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nớc trong từng thời kỳ: Nếu chính sách tiền lơng không giải quyết đúng đắn thì không những ảnh hởng xấu đến sản xuất, đến tình hình phát triển kinh tế mà còn trở thành vấn đề không có lợi cho xã hội. Để phân biệt quy định mức độ phức tạp của công việc làm cơ sở tính lơng trả lơng cho công nhân viên thì trong các doanh nghiệp hiện nay đợc nhà nớc quy định về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, thang lơng mức lơng. Đó là cách trả lơng theo chất lợng lao động. Còn việc trả lơng theo số lợng lao động thực hiện bằng cách sử dụng các hình thức tiền lơng. Việc kết hợp đúng đắn giữa chế độ trả lơng cấp bậc với các hình thức tiền lơng tạo điều kiện quán triệt đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động. Chính sách tiền lơng là một chính sách linh động, uyển chuyển phù hợp với hoàn cảnh xã hội, với khả năng của từng công ty - xí nghiệp. Chúng ta không thể không nên áp dụng công thức lơng một cách máy móc có tính chất đồng nhất cho mọi đơn vị. Có công ty áp dụng chế độ khoán sản phẩm thì năng suất lao động cao, giá thành hạ. Nhng công ty khác lại thất bại nếu áp dụng chế độ trả lơng này, mà phải áp dụng chế độ trả lơng theo giờ cộng với thởng . . . Do vậy, việc trả lơng rất đa dạng. Các công ty cần phối hợp nhiều phơng pháp trả lơng cho phù hợp với khung cảnh kinh doanh của mình. Thờng thì các công ty, xí nghiệp áp dụng những hình thức trả lơng nh sau: 1. 2. 1. 1. Trả lơng theo thời gian: Đây là hình thức trả lơng căn cứ vào thời gian làm việc, cấp bậc kỹ thuật thang lơng để tính cho từng ngời lao động. Hình thức này chủ yếu chỉ áp dụng cho lao động gián tiếp, còn lao động trực tiếp chỉ áp dụng với bộ phận không áp dụng đợc định mức sản phẩm. Hình thức trả lơng này đợc áp dụng với viên chức nhà nớc thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, những ngời hoạt động trong lĩnh vực quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Với công nhân sản xuất chỉ áp dụng cho những ngời làm công việc không thể định mức đợc sản phẩm lao động chính xác, hoặc do tính chất của sản xuất nếu trả lơng sản phẩm sẽ không đạt chất lợng. Chẳng hạn công việc sửa chữa, công việc sản xuất hay pha chế thuốc chữa bệnh . Tiền lơng thời gian phải trả = Thời gian làm việc * Đơn giá tiền lơng thời gian (áp dụng đối với từng bậc lơng). Nh vậy, trả lơng theo thời gian là dựa vào độ dài thời gian làm việc, trình độ chuyên môn kỹ thuật mức độ phức tạp của công việc. + Ưu điểm: Dễ tính, dễ trả lơng. + Nhợc điểm: Mang tính bình quân cao, không đánh giá đợc kết quả lao động của mỗi ngời. Các hình thức cụ thể trả lơng theo thời gian: * Hình thức trả lơng theo thời gian lao động giản đơn: Chế độ trả lơng theo thời gian lao động giản đơn quy định mức tiền lơng lao động của mỗi ngời lao động đợc hởng phụ thuộc vào mức lơng cấp bậc, chức vụ hay cấp hàm thời gian làm việc thực tế của họ. Hình thức trả lơng này bao gồm: - Lơng tháng: Là tiền lơng trả cho ngời lao động theo tháng, theo bậc lơng đã sắp xếp. Ngời lao động hởng lơng tháng sẽ nhận tiền lơng theo cấp bậc khoản tiền phụ cấp nếu có. Hình thức trả lơng này thờng áp dụng để trả lơng cho nhân viên làm công tác quản hành chính, quản kinh tế các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không có tính chất sản xuất. Cách tính: Lơng tháng = Lơng cấp bậc công việc + Các khoản phụ cấp. (mức lơng theo bảng lơng <nếu có> của Nhà nớc) - Lơng ngày: Là tiền lơng tính trả cho ngời lao động theo mức lơng ngày số ngày làm việc thực tế trong tháng. Lơng tháng Lơng ngày = Số ngày làm việc theo chế độ trong tháng Lơng ngày dùng để trả theo chế độ với ngời lao động theo hợp đồng thời hạn từ một tháng trở lên, thờng thì cơ quan hợp đồng lao động hay doanh nghiệp tổ chức chấm công theo ngày trả gộp 15 ngày một lần cùng kỳ với ngời hởng lơng tháng. L- ơng ngày áp dụng cho những công việc có thể chấm công ngày, nó khuyến khích ngời lao động đi làm đều. Đối với ngời lao động làm việc công nhật hoặc làm công việc có tính chất tạm thời theo thời vụ, làm công việc có tính chất thời hạn dới ba tháng thì có thể gộp số ngày để trả một lần, cũng có thể trả ngay sau mỗi ngày làm việc nhng phải tính thêm cho họ khoản BHXH, ít nhất 15% vào tiền lơng để ngời lao động tự do về vấn đề bảo hiểm. - Lơng giờ: áp dụng để trả lơng cho lao động trực tiếp trong thời gian làm việc không hởng lơng theo sản phẩm. * Hình thức trả lơng theo thời gian có thởng: Thực chất là sự kết hợp trả lơng theo thời gian giản đơn tiền thởng thờng xuyên từ quỹ lơng (vì đảm bảo giờ công, ngày công ). Hình thức này áp dụng cho những lao động phụ làm những công việc phụ hoặc những lao động chính làm việc nơi có trình độ cơ khí tự động hoá cao. Cách tính: Tiền lơng = Tiền lơng theo thời gian + Tiền thởng lao động giản đơn - Ưu điểm: Phản ánh đợc trình độ thành thạo, thời gian làm việc thực tế hiệu quả công việc của ngời lao động, khuyến khích ngời lao động có trách nhiệm với công việc. - Nhợc điểm: Cha đảm bảo phân phối theo lao động. 1. 2. 1. 2. Hình thức trả lơng theo sản phẩm: Là hình thức tiền lơng tính theo số lợng, chất lợng sản phẩm, công việc đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lợng đơn giá tiền lơng tính cho một đơn vị sản phẩm, công việc đó. Tiền lơng sản phẩm phải tính bằng số lợng hoặc khối lợng công việc, sản phẩm hoàn thành đủ tiêu chuẩn chất lợng nhân với đơn giá tiền lơng sản phẩm. Đây là hình thức trả lơng cơ bản mà hiện nay các đơn vị áp dụng chủ yếu trong khu vực sản xuất vật chất. Hình thức trả lơng này phù hợp với nguyên tắc phân phối lao động, gắn thu nhập của ngời lao động với kết quả lao động, khuyến khích ngời lao động hăng say lao động. Hình thức này tỏ ra có hiệu quả hơn so với việc trả lơng theo thời gian, do đó xu hớng hiện nay mở rộng trả lơng theo hình thức này. Việc xác định tiền lơng sản phẩm phải dựa trên cơ sở các tài liệu về hạch toán kết quả lao động (phiếu xác nhận lao động hoặc công việc hoàn thành .) đơn giá tiền l- ơng sản phẩm mà doanh nghiệp áp dụng đối với từng loại công việc hoặc sản phẩm. Hình thức trả lơng theo sản phẩm còn tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể từng doanh nghiệp mà vận dụng theo hình thức cụ thể sau: * Tiền lơng sản phẩm trực tiếp (trả lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân): Hình thức này áp dụng cho những công nhân trực tiếp sản xuất trong điều kiện quy trình lao động của họ mang tính độc lập tơng đối, có thể đa ra định mức, tổ chức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm một cách riêng biệt. Đơn giá tiền lơng của cách trả l- ơng này là cố định tính theo công thức: ĐG = = L*T ĐM Trong đó: ĐG: Đơn giá tiền lơng L : Lơng cấp bậc công nhân Q ĐM : Mức sản lợng định mức T ĐM : Thời gian định mức Tiền lơng của công nhân đợc xác định theo công thức: Tiền lơng phải trả = Đơn giá tiền lơng * Số lợng sản phẩm hoàn thành. Đơn giá tiền lơng là tiền lơng phải trả cho công nhân viên trên một đơn vị sản phẩm (mức sản phẩm thực tế) - Ưu điểm: Đánh giá đúng đắn sức lao động đã hao phí, ngời lao động làm bao nhiêu hởng bấy nhiêu, điều đó khuyến khích ngời lao động làm việc hăng say hơn, họ quan tâm nhiều hơn đến chất lợng sản phẩm làm ra. - Nhợc điểm: Công nhân ít quan tâm đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu, coi nhẹ việc tiết kiệm chi phí sản xuất, ít quan tâm đến việc bảo quản máy móc, thiết bị nếu thiếu những quy định chặt chẽ, tinh thần tơng trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất kém, hay có tình trạng giấu nghề, giấu kinh nghiệm. * Tiền lơng sản phẩm tập thể (trả lơng theo sản phẩm nhóm lao động): Đối với những công việc do tập thể ngời lao động cùng thực hiện thì tiền lơng sản phẩm tập thể sau khi đợc xác định theo công thức trên, cần đợc tính chia cho từng ngời lao động trong tập thể theo phơng pháp chia lơng thích hợp. Doanh nghiệp có thể thực hiện chia lơng sản phẩm tập thể theo các phơng pháp sau: - Phơng pháp chia lơng sản phẩm tập thể theo hệ số lơng cấp bậc của ngời lao động thời gian làm việc thực tế của từng ngời: Theo phơng pháp này, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế hệ số lơng cấp bậc của từng ngời để tính chia lơng sản phẩm tập thể cho từng ngòi theo công thức: L i = Trong đó : L i : Tiền lơng sản phẩm của lao động i T i : Thời gian làm việc thực tế của lao động i H i : Hệ số cấp bậc lơng của lao động i L t : Tổng tiền lơng sản phẩm tập thể n: Số lợng lao động của tập thể - Phơng pháp chia lơng sản phẩm tập thể theo mức lơng cấp bậc thời gian làm việc thực tế của từng ngời: Theo phơng pháp này, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế mức lơng cấp bậc của từng ngời để tính chia lơng sản phẩm tập thể cho từng ngời theo công thức: L i = Trong đó: Li: Tiền lơng sản phẩm của lao động i Ti: Thời gian làm việc thực tế của lao động i Hi: Hệ số cấp bậc lơng của lao động i Lt: Tổng tiền lơng sản phẩm tập thể n: Số lợng lao động của tập thể M i : Mức lơng cấp bậc của lao động i - Phơng pháp chia lơng sản phẩm tập thể theo hệ số lơng cấp bậc hoặc theo mức lơng cấp bậc thời gian làm việc thực tế của từng công nhân kết hợp vời bình công chấm điểm: Phơng pháp này áp dụng trong trờng hợp cấp bậc kỹ thuật của từng công nhân không phù hợp với cấp bậc công việc đợc giao. Theo phơng pháp này, tiền lơng sản phẩm tập thể đợc chia làm 2 phần: + Phần tiền lơng phù hợp với lơng cấp bậc đợc chia cho từng ngời theo hệ số lơng cấp bậc hoặc mức lơng cấp bậc thời gian làm việc thực tế của từng ngời. + Phần tiền lơng sản phẩm còn lại đợc phân chia theo kiểu bình công chấm điểm. * Tiền lơng sản phẩm cá nhân gián tiếp: Hình thức này áp dụng để trả lơng cho lao động gián tiếp các bộ phận sản xuất (công nhân phụ) mà công việc của họ ảnh hởng nhiều tới công việc của công nhân chính (ngời hởng lơng theo sản phẩm) nh công nhân sửa chữa, công nhân điện Tiền lơng phải trả cho công nhân phụ = Mức tiền lơng công nhân chính x Mức độ hoàn thành sản phẩm tiêu chuẩn của công nhân - Ưu điểm: Cách trả lơng này khuyến khích công nhân phụ phục vụ tốt hơn cho công nhân chính, tạo điều kiện cho công nhân chính nâng cao năng suất lao động. - Nhợc điểm: Do phụ thuộc vào kết quả của công nhân chính, việc trả lơng nh vậy cha đợc chính xác, cha thật sự đảm bảo hao phí lao độngcông nhân phụ bỏ ra, dẫn đến tình trạng ngời lao động có trình độ nh nhau nhng hởng những mức lơng rất khác nhau. *Tiền lơng sản phẩm luỹ tiến: Theo cách trả lơng này, tiền lơng phải trả cho ngòi lao động bao gồm 2 phần: - Phần 1: Tiền lơng hoàn thành định mức đợc giao (tiền lơng sản phẩm trực tiếp). - Phần2: Căn cứ vào mức độ hoàn thành một định mức lao động để tính thêm một số tiền lơng theo tỷ lệ luỹ tiến. Tỷ lệ hoàn thành vợt định mức càng cao thì suất luỹ tiến càng nhiều. Hình thức trả lơng này áp dụng trong trờng hợp doanh nghiệp cần hoàn thành gấp một số công việc trong khoảng thời gian nhất định (ví dụ để kịp giao sản phẩm cho khách hàng theo hợp đồng). Thực chất đây là cách trả lơng theo sản phẩm kết hợp với hình thức tiền thởng (hoặc đơn giá tiền lơng luỹ tiến) theo một tỷ lệ nhất định đối với định mức lao động một cách chính xác. Với cách trả lơng này, tốc độ tăng tiền lơng vợt tốc độ tăng sản phẩm. Nó có tác động kích thích công nhân tích cực làm việc, tăng năng suất lao động, phấn đấu vợt định mức đợc giao, nhng ngời lao động ít quan tâm đến máy móc, không tiết kiệm nguyên vật liệu. Mặt khác các doanh nghiệp cần chú ý không nên áp dụng rộng rãi hình thức trả lơng này vì tốc độ tăng tiền lơng của công nhân tăng nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động, thời gian trả lơng không nên quá ngắn để tránh tình trạng công nhân nhận lơng luỹ tiến nhng không đạt định mức tháng. * Tiền lơng sản phẩm có thởng, có phạt: Thực chất, hình thức trả lơng này là sự hoàn thiện hơn của hình thức trả lơng sản phẩm trực tiếp. Theo hình thức này, ngoài tiền lơng đợc lĩnh theo đơn giá sản phẩm trực tiếp, ngời công nhân còn đợc hởng thêm một khoản tiền thởng nhất định căn cứ vào trình độ hoàn thành các chỉ tiêu thởng. Ngoài ra trong trờng hợp ngời lao động làm ra sản phẩm hỏng, lãng phí vật t, không đảm bảo đủ ngày công, định mức quy định thì có thể phải chịu tiền phạt vào thu nhập của họ bằng tiền lơng theo sản phẩm trực tiếp trừ đi khoản tiền phạt. *Tiền lơng khoán: Hình thức trả lơng khoán đợc áp dụng trong trờng hợp sản phẩm hay công việc khó giao chi tiết, mà phải giao cả khối lợng công việc, hay nhiều việc tổng hợp phải làm trong một thời gian nhất định với yêu cầu chất lợng nhất định. Trả lơng khoán có thể tạm ứng lơng theo phần khối lợng đã hoàn thành trong từng đợt thanh toán lơng sau khi đã hoàn thành toàn bộ khối lợng công việc đợc hợp đồng giao khoán. Đơn giá khoán xác định theo đơn vị hoặc cũng có thể trọn gói cho cả khối lợng công việc hay công trình. Yêu cầu của chế độ trả lơng này là đơn giá phải tính toán chặt chẽ phải có hợp đồng giao khoán. Nội dung hợp đồng giao khoán phải rõ ràng công việc, khối lợng giao khoán, điều kiện lao động định mức, đơn giá, tổng số tiền lơng khoán Nếu tập thể nhận khoán thì chia lơng nh hình thức trả lơng tập thể. - Ưu điểm: Theo hình thức này, công nhân biết trớc đợc khối lợng tiền lơng mà họ sẽ đợc nhận sau khi hoàn thành công việc thời gian hoàn thành công việc đợc giao. Do đó, họ chủ động trong việc sắp xếp, tiến hành công việc của mình, từ đó tranh thủ thời gian hoàn thành công việc đợc giao. Còn đối với ngời giao khoán thì yên tâm về khối lợng công việc hoàn thành. - Nhợc điểm: Để đảm bảo thời gian hoàn thành dễ gây ra hiện tợng làm bừa, làm ẩu, không đảm bảo chất lợng. Tóm lại, việc trả lơng cho ngời lao động không chỉ căn cứ vào thang lơng, bậc l- ơng, các định mức tiêu chuẩn mà còn phải lựa chọn hình thức tiền lơng thích hợp với điều kiện cụ thể của ngành doanh nghiệp. Có nh vậy mới phát huy đợc tác dụng của tiền lơng, vừa phản ánh lao động hao phí trong quá trình sản xuất, vừa làm đòn bẩy kích thích ngời lao động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực tế nhiều doanh nghiệp, mức lơng trả cho ngời lao động cao hơn do còn có một số loại phụ cấp. Chế độ, hình thức trả lơng cũng khá đa dạng do các doanh nghiệp linh hoạt trong việc tính trả lơng. Đi sâu vào tìm hiểu ta thấy có các loại phụ cấp, các loại tiền thởng sau: 1.2.1.3. Các chế độ trả lơng phụ, thởng, trợ cấp áp dụng tại doanh nghiệp: * Chế độ trả lơng khi nghỉ phép, ngừng việc, làm ra sản phẩm hỏng, sản phẩm xấu: - Lơng nghỉ phép: Theo chế độ hiện hành, khi ngời lao động nghỉ phép thì vẫn đợc hởng 100% tiền lơng theo cấp bậc. Tiền lơng nghỉ phép là tiền lơng phụ của ngời lao động. Hiện nay, mỗi năm một ngời lao động đợc nghỉ phép 12 ngày, nếu làm việc 5 năm liên tục thì tính thêm 1 ngày vào thời gian nghỉ phép, từ 30 năm trở lên chỉ đợc nghỉ thêm 6 ngày. Tìên lơng nghỉ phép đợc chia vào chi phí hàng tháng. Nếu doanh nghiệp không bố trí cho ngời lao động nghỉ phép ổn định, đều đặn giữa các tháng trong năm thì doanh nghiệp phải trích trớc tiền lơng nghỉ phép để đảm bảo chi phí ổn định giữa các tháng trong năm. Tỷ lệ trích trớc tiền lơng nghỉ phép của ngời lao động = Tổng số tiền lơng nghỉ phép theo kế hoạch năm của công nhân sản xuất trực tiếp x 100% Tổng số tiền lơng cơ bản kế hoạch năm của công nhân trực tiếp sản xuất Mức trích trớc tiền l- ơng phép kế hoạch = Tiền lơng cơ bản thực tế phải trả cho công nhân tiếp trong tháng x Tỷ lệ trích trớc Nếu ngời lao động do gì mà không nghỉ phép đợc thì đợc thanh toán 100% l- ơng cấp bậc theo số ngày nghỉ còn lại mà ngời đó cha nghỉ. *Chế độ phụ cấp lơng: - Phụ cấp khu vực: áp dụng với những nơi xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn khí hậu xấu. Phụ cấp gồm 7 mức: 0,1; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,7 1,0 so với mức l- ơng tối thiểu. - Phụ cấp độc hại nguy hiểm: áp dụng đối với nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm cha đợc xác định trong mức lơng. Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 so với mức lơng tối thiểu. [...]... 1.3.2 Hạch toán lao động: Để quản sử dụng lao động, nhất thiết doanh nghiệp phải tiến hành hạch toán lao động Đây một loại hạch toán nghiệp vụ nhằm mục đích cuối cùng là giúp doanh nghiệp tìm ra đợc các biện pháp thích hợp để quản sử dụng lao động một cách có hiệu quả, bao gồm các nội dung: hạch toán số lợng lao động, hạch toán thời gian lao động hạch toán kết quả lao động: * Hạch toán số... lợng lao động: Các doanh nghiệp thờng sử dụng Sổ danh sách lao động để quản về số lợng từng loại lao động theo tính chất công việc theo trình độ kỹ thuật cấp bậc của công nhân viên Sổ này thờng do phòng tổ chức lao động tiền lơng lập (cho toàn doanh nghiệp cho từng bộ phận) Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn căn cứ vào sổ lao động (mở riêng cho từng ngời lao động) để quản nhân sự cả về số lợng và. .. từng ngời, từng bộ phận vào sổ cộng sổ, lập báo cáo kết quả lao động gửi cho các bộ phận quản liên quan Phòng kế toán doanh nghiệp cũng phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động để tổng hợp kết quả chung cho toàn doanh nghiệp 1.3.3 Tính lơng các khoản phải trả cho ngời lao động: Mỗi doanh nghiệp dựa vào điều kiện đơn vị, về đặc điểm sản xuất kinh doanh, về đặc điểm lao động để áp dụng hình thức... phòng kế toán làm căn cứ để ghi vào bảng chấm công * Hạch toán kết quả lao động: Hạch toán kết quả lao động là việc theo dõi, ghi chép kết quả lao động của công nhân viên chức, biểu hiện bằng số lợng công việc, khối lợng sản phẩm, công việc đã hoàn thành của từng ngời hay từng tổ, nhóm lao động Để hạch toán kết quả lao động, kế toán sử dụng các loại chứng từ ban đầu khác nhau tuỳ theo loại hình đặc... với ngời lao động, tình hình trích lập sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu sau: - TK334 - phải trả công nhân viên: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả tình hình thanh toán các khoản phải trả cho CNV về tiền lơng, tiền thởng, BHXH, các khoản thuộc về thu nhập của công nhân viên Kết cấu: TK 334 Bên nợ: Bên có: - Các khoản tiền lơng tiền phụ... đợc hạch toán vào tài khoản 622,623 mà hạch toán vào tài khoản 627 1.4.4 .Hệ thống sổ sách sử dụng hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp: Để phản ánh các nghiệp vụ tiền lơng các khoản trích theo lơng, doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống sổ kế toán sau: - Một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là nhật ký sổ cái Sổ cái là sổ ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quan... cho phù hợp Tiền lơng đợc tính toán tổng hợp riêng cho từng ngời lao động tổng hợp theo từng bộ phận lao động đợc phản ánh vào Bảng thanh toán tiền lơnglập cho từng bộ phận đó Bảng thanh toán tiền lơngcủa các bộ phận trong doanh nghiệp là cơ sở để thanh toán, chi trả lơng cho ngời lao động, đồng thời cũng là cơ sở để tổng hợp phân bổ tiền lơng tính trích BHXH (lập bảng phân bổ tiền lơng BPB... Thanh toán lao động tiền lơng, tính lơng các khoản phải trả cho ngời lao động: 1 3 1 Phân loại lao động: Để tạo điều kiện cho việc quản lý, huy động sử dụng vốn hợp thì cần thiết phải phân loại công nhân viên của doanh nghiệp Tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp cụ thể thuộc các ngành sản xuất khác nhau Căn cứ vào việc tổ chức quản lý, sử dụng trả lơng, lực lợng lao động trong doanh nghiệp. .. số lợng chất lợng lao động, về biến động chấp hành chế độ đối với lao động * Hạch toán thời gian lao động: Hạch toán thời gian lao động là hạch toán việc sử dụng thời gian đối với từng công nhân viên từng bộ phận, tổ, phòng ban trong doanh nghiệp nhằm quản nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp Chứng từ sử dụng để hạch toán lao động là Bảng chấm công theo Mẫu số 01LĐ - TL... toán BHXH Nếu áp dụng tiền thởng cho công nhân viên, kế toán tiền lơng cần tính toán phản ánh vào Bảng thanh toán tiền thởngđể theo dõi chi trả cho ngời lao động Sau khi kế toán trởng kiểm tra, xác nhận ký, giám đốc duyệt, Bảng thanh toán tiền lơng BHXHsẽ đợc dùng làm căn cứ để viết phiếu chi thanh toàn tiền lơng cho ngời lao động trong từng bộ phận Việc thanh toán lơng đợc thực hiện . Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán lao động tiền lơng và các khoản trích theo lơng ở các doanh nghiệp 1. 1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán. khoản trích theo lơng: Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lơng, một mặt giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp vào nề nếp, tạo cơ sở cho
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP, LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP, LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan