cân bằng của vật rắn có trục quay cố định_ momen lực

33 456 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 17:11

 :Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song. : Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực giá đồng qui       :  !!"#$%&" '((% :Muốn tổng hợp hai lực giá đồng qui tác dụng lên một vật rắn: - Ta phải trượt hai véc tơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng qui - Rồi áp dụng qui tắc hình bình hành để tìm hợp lực.  :'")*"+%%,-%& !./01(23%& !,! *4%&56%&56%&7 '((%: Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực không song song ở trạng thái cân bằng thì : + Ba lực đó phải đồng phẳng và đồng qui. + F 12 = - F 3       89:;9<=>'?@A=BC 9DEFG'DH 1 F 2 F uur < 7%,I  %&  ! 4 J / J 6 K L J  !4 K #" J %M 7N K %&" J  O#N P !L6  % L3#"! < OQ J ! K  2 J %& %QN  %/R P  OL6  %&L6 J  SN  6 K ! K 2 J %& !  !#4  " QT%&! K 2 J %&   !Q J U 2 F uur 1 F  K N  6 K 4 J  L6%&!"Q J  N  " J %QT J %& &N  5R P V!  L!W F 1 'N P !  %#4 J %&   %&"  *" #4  %&4  7 XQT K "! K  2 J %&  ! 'N P !5R P    % #4 J %&R6 "  %!  6W Y  7N K %&" J  7%,I  %&  ! 4 J / J 6 K L J  !4 K #" J %M !#Z"&"( !Y   /05[!\%& ")*"#$%&$ ]^_F`>abcde;f'g97 <hi@ Uj%&"+ F 2 F 2 XQT K "! K  2 J %&  ! 'N P !5R P    % #4 J %&R6 "  %!  6W 'N P !  %#4 J %& %&QT J "  *" #4  %&4  7 Y  7N K %&" J  7%,I  %&  ! 4 J / J 6 K L J  !4 K #" J %M Q/ J MQ J 6 K ! K  2 J %&!  !/ J  #4 K "/T K "LQT  %&T J  / J 6 K L J !4 K  #" J % a J iQ J 6 K ! K  2 J %&&N  L6%& LQT  %&T J / J 6 K  L J !4 K  #" J %W 7N K %&" J  7%,I  %&  ! 4 J / J 6 K L J  !4 K #" J %M  K !  Q J    %&! K  2 J %&/!  6#N P ! N  L6%& #"  *" J % %!  6#N P ! #Q K %&%W d 1 d 2 1 F 2 F uur ! K 2 J %&!   !  !Q J  %,I  %&/T K " ! K 2 J %&!   !  !Q J  1 F 2 F uur [...]... Trc quay d *Nhn xột: Lc cú giỏ ct trc quay d = 0 M = 0 khoõng laứm quay vaọt *Nhn xột: Lc cú giỏ ct trc quay d=0 M=0 Lc cú giỏ song song vi trc quay khụng gõy ra tỏc dng quay Lc cú giỏ vuụng gúc vi trc quay tỏc dng lm quay l ln nht II - IU KIN CN BNG CA MT VT Cể TRC QUAY C NH (QUY TC MOMEN LC) a ch cõn bng khi F1d1= F2d2 M1 = M2 Ngha l momen lc lm vt quay theo chiu kim ng h bng momen lm vt quay. .. tru c quay cụ inh: 1 Thi nghiờm 2 Momen lc -Tich Fd la a i l ng c trng cho tac du ng lam quay cua lc F va go i la Momen lc -Ky hiờu : M inh nghi:caMomen lc ụ i vi mụ t tru c quay la a i d a: nh tay on l ng c trng cho tac du ng lam quay cua lc va c o b ng tich cua lc vi canh tay on cua no M=Fd F(N) ln ca lc d(m):cỏnh tay ũn (khong cỏch t trc quay n giỏ ca lc theo phng vuụng gúc) M(N.m) momen. .. VT Cể TRC QUAY C NH (QUY TC MOMEN LC) Vt rn chu nhiu lc tỏc dng d2 F2 d3 F3 O d1 F1 Thanh cõn bng khi: Tng quỏt: F1d1 = F2d2 + F3d3 M1 = M2 + M3 F1d1+F2d2+ = F1d1 + F2d2 + M1+M2+ =M1+ M2+ II - IU KIN CN BNG CA MT VT Cể TRC QUAY C NH (QUY TC MOMEN LC) 1)Quy tc: Mun cho mt vt cú trc quay c nh trng thỏi cõn bng, thỡ tng cỏc momen lc cú xu hng lm vt quay theo chiu kim ng h phi bng tng cỏc momen lc cú... ng h phi bng tng cỏc momen lc cú xu hng lm vt quay ngc li Biu thc: F1d1 = F2d2 hay M1 = M2 Trong trng hp vt chu nhiu lc tỏc dng: F1d1+F2d2+ = F1d1 + F2d2 + II - IU KIN CN BNG CA MT VT Cể TRC QUAY C NH (QUY TC MOMEN LC) 1)Quy tc momen: 2) Chỳ ý: Quy tc momen lc cũn c ỏp dng khi vt cú trc quay tm thi III) IU KIN CN BNG CA MT VT Cể TRC QUAY C NH (QUY TC MOMEN LC) 2) Chỳ ý: (H.18.2 SGK ) F2 d2 F1d1 =... F2d2 hay M1 = M2 0 F1 d1 Cỏnh tay ũn d2 > d1 bao nhiờu ln thỡ F2< F1 by nhiu ln F1 d1 = F2 d2 F1 d1 F2 d2 O NễI DUNG BA I DAY * Momen lc i vi mt trc quay c trng cho tỏc dng lm quay ca lc v o bng M = Fd d(m) cỏnh tay ũn F ( N) ln ca lc M (N.m) : momen lc * Quy tcmomen : Vt cú trc quay c nh cõn bng : MF = MF III Vn dng Cõu1: Thanh AB ng cht tit din u Mc vo A vt cú trng lng P1, mc vo C vt cú trng lng P2... lm cho vt rn quay quanh trc : a Lc cú giỏ nm trong mt phng vuụng gúc vi trc quay v ct trc b Lc cú giỏ song song vi trc quay c Lc cú giỏ ct trc quay d Lc cú giỏ nm trong mt phng vuụng gúc vi trc quay v khụng ct trc Sai 00S 01S 02S 03S 05S 06S 07S 08S 09S 10S 11S 12S 13S 14S 17S 18S 19S 21S 23S 24S 25S 26S 27S 28S 29S 30S 04S 15S 16S 20S 22S Sai đúng Sai Bi 3: Cho F = 20N, khong cỏch t trc quay n giỏ... lng cú th c trng cho tỏc dng lm quay ca lc, v i lng ny phi cú giỏ tr nh nhau i vi hai lc F1 v F2 trong cỏc thớ nghim trờn I Cõn b ng cua mụ t võ t co tru c quay cụ inh: 1 Thi nghiờm 2 Momen lc: Múc cỏc vt sao cho a cõn bng F1 = 0,5N d1 = 0,6m F1 d1 = 0,5.0,6 = 0,3 Nm F2 = 1N d2 = 0,3m F2d2 = 1.0,3 = 0,3Nm F1d1 = F2d2 ur u F2 F1 I Cõn b ng cua mụ t võ t co tru c quay cụ inh: *Thay i giỏ caF1 ... 08S 09S 10S 11S 12S 13S 14S 17S 18S 19S 21S 23S 24S 25S 26S 27S 28S 29S 30S 04S 15S 16S 20S 22S Sai đúng Sai Bi 3: Cho F = 20N, khong cỏch t trc quay n giỏ ca lc l 20 cm Tỡm momen lc O d F = 20N d = 0,2m F Momen ca lc F i vi trc quay O l M = F.d = 20.0,2 = 4Nm .  Lực có giá cắt trục quay d = 0  M = 0 khoâng laøm quay vaät  O0%V}M Lực có giá cắt trục quay d = 0  M = 0 Lực có giá song song với trục quay.  :Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song. : Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực có giá đồng qui  
- Xem thêm -

Xem thêm: cân bằng của vật rắn có trục quay cố định_ momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay cố định_ momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay cố định_ momen lực