Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Định tuyến nâng cao thông lượng mạng dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp cho mạng ADHOC

27 1 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2020, 02:04

Mục tiêu của luận án là nâng cao thông lượng mạng adhoc bằng cách xây dựng, đề xuất các thuật toán định tuyến dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp. Sử dụng mô hình mô phỏng minh họa các thuật toán định tuyến đề xuất nâng cao thông lượng mạng. ❇❐ ●■⑩❖ ❉Ư❈ ❱⑨ ✣⑨❖ ❚❸❖ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❇⑩❈❍ ❑❍❖❆ ❍⑨ ◆❐■ ◆●❯❨➍◆ ◗❯❆◆● ❑❍⑩◆❍ ✣➚◆❍ ❚❯❨➌◆ ◆❹◆● ❈❆❖ ❚❍➷◆● ▲×Đ◆● ▼❸◆● ❉Ü❆ ❚❘➊◆ ◆➋◆ ❚❷◆● ❚❍■➌❚ ❑➌ ❳❯❨➊◆ ▲❰P ❈❍❖ ▼❸◆● ❆❉❍❖❈ ◆❣➔♥❤✿ ❑ÿ t❤✉➟t ❱✐➵♥ t❤æ♥❣ ▼➣ sè✿ ✾✺✷✵✷✵✽ ❚➶▼ ❚➁❚ ▲❯❾◆ ⑩◆ ❚■➌◆ ❙➒ ❑ß ❚❍❯❾❚ ❱■➍◆ ❚❍➷◆● ❍⑨ ◆❐■ ✲ ✷✵✶✾ ❈ỉ♥❣ tr➻♥❤ ♥➔② ✤÷đ❝ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ t↕✐ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❇→❝❤ ❦❤♦❛ ❍➔ ◆ë✐ ữợ P ự P❤↔♥ ❜✐➺♥ ✶✿ P❤↔♥ ❜✐➺♥ ✷✿ P❤↔♥ ❜✐➺♥ ✸✿ ▲✉➟♥ ữủ trữợ ỗ →♥ t✐➳♥ s➽ ❝➜♣ tr÷í♥❣ ❤å♣ t↕✐ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ỗ ♥❣➔② t❤→♥❣ ♥➠♠ ❈â t❤➸ t➻♠ ❤✐➸✉ ❧✉➟♥ →♥ t↕✐✿ ✶✳ ❚❤÷ ✈✐➺♥ ❚↕ ◗✉❛♥❣ ❇û✉✱ ❚r÷í♥❣ ✣❍❇❑ ❍➔ ◆ë✐ ✷✳ ữ ố t ỵ ❞♦ ❝❤å♥ ✤➲ t➔✐ ❚r♦♥❣ ♠↕♥❣ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ♥â✐ ❝❤✉♥❣ ✈➔ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ r✐➯♥❣ ♥❤ú♥❣ ✈➜♥ ✤➲ t↕✐ ❝→❝ ❧ỵ♣ ữợ ữ ự ợ tr tữớ ①✉②➯♥ ①↔② r❛ ♥❤÷✿ ❝→❝ ①✉♥❣ ✤ët ❦➯♥❤ tr✉②➲♥ t↕✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈ ❧➔ ♥❣✉②➯♥ ♥❤➙♥ ❞➝♥ tỵ✐ ❝→❝ ❣✐❛♦ t❤ù❝ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t↕✐ ❧ỵ♣ ◆❊❚ ❝➛♥ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❝➟♣ ♥❤➟t t ữớ t ố ợ tự t t ợ ữ ✈✐➺❝ tr✉②➲♥ ❧↕✐ ❞ú ❧✐➺✉ t↕✐ ❧ỵ♣ ❚❘❆✳ ✣è✐ ✈ỵ✐ ổ tt ợ ữ ổ ❖❙■✱ ❚❈P✴■P trð ♥➯♥ ❦❤ỉ♥❣ ❝á♥ ♣❤ị ❤đ♣ ✈➔ ②➯✉ ❝➛✉ ①➙② ❞ü♥❣ ♠ët ❝ì ❝❤➳ tr❛♦ ✤ê✐ t❤ỉ♥❣ t✐♥ ❣✐ú❛ ❝→❝ ❧ỵ♣ ❤❛② t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❧➔ r➜t ❝➛♥ t❤✐➳t✳ ❚r♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ t➟♣ tr✉♥❣ ✈➔♦ ♠ö❝ t✐➯✉ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❜➡♥❣ ❝→❝❤ ①➙② ❞ü♥❣ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❝❤♦ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ✈➔ sû ❞ư♥❣ ❝→❝ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠æ ♣❤ä♥❣ ♠✐♥❤ ❤å❛ ❦➳t q✉↔ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t✳ ✷✳ ❚➻♥❤ ❤➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ tr♦♥❣ ữợ t ũ sỹ t tr✐➸♥ ♠↕♥❣ ❦❤ỉ♥❣ ❞➙② ❝ơ♥❣ ♥❤÷ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ❧➔ r➜t ợ tổ ữủ ụ ✤÷đ❝ r➜t q✉❛♥ t➙♠✱ t→❝ ❣✐↔ tr♦♥❣ ❬✺✾❪ ✤➣ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❖❙■ ✈ỵ✐ ❝→❝ ❧ỵ♣ ❤♦↕t ✤ë♥❣ ✤ë❝ ❧➟♣✱ ❝â ♥❤✐➲✉ ❤↕♥ ❝❤➳✱ ✤➸ ❦❤➢❝ ♣❤ö❝ tr tt ợ ữủ ♥❤÷ ♠ët ❣✐↔✐ ♣❤→♣✳ ❚r♦♥❣ ❜➔✐ ❜→♦✱ t→❝ ❣✐↔ ✤➣ ♥➯✉ r❛ ♠ët sè t❤❛♠ sè ❝â t❤➸ t❤❛♠ ❣✐❛ tr♦♥❣ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❦❤ỉ♥❣ ❞➙②✱ t✉② ♥❤✐➯♥ t→❝ ❣✐↔ ❝❤÷❛ ❝â ❝→❝ ✤➲ ①✉➜t ♠ët t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❝ư t❤➸✳ ❚r♦♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❬✹✶❪✱ t→❝ ❣✐↔ ✤➣ ❝â ♥➯✉ ♠ët sè ❦➳t ❤đ♣ ❣✐ú❛ ❝→❝ ❧ỵ♣ ✭◆❊❚✱ ▼❆❈ ✈➔ P❍❨✮✱ t✉② ♥❤✐➯♥ t→❝ ❣✐↔ ❝ơ♥❣ ❝❤÷❛ ✤➲ ①✉➜t ✤÷đ❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ♠ỵ✐ tr➯♥ ❝→❝ ❦➳t ❤đ♣ ✤â✳ ❚r➯♥ t❤➳ ❣✐ỵ✐✱ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ✤➣ ❝â ♠ët sè ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ tr♦♥❣ ❬✺✼❪✱ ♥❤â♠ t→❝ ❣✐↔ ✤➣ ✤➲ ①✉➜t tt t t ợ tố ữ ữủ ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ✤➲ ①✉➜t ❧➔ sü ❦➳t ❤đ♣ ❣✐ú❛ ❧ỵ♣ ▼❆❈ ✈➔ ❧ỵ♣ ◆❊❚✳ ❇➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠ỉ ♣❤ä♥❣✱ ♥❤â♠ t→❝ ❣✐↔ ✤➣ ♠✐♥❤ ❤å❛ t❤✉➟t ✶ t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ❣✐↔♠ t✛ ❧➺ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❧é✐✱ q✉❛ ✤â ❣✐↔♠ ✤÷đ❝ t✛ ❧➺ t➻♠ ❧↕✐ ✤÷í♥❣✱ ♥➙♥❣ ❝❛♦ ❤✐➺✉ q✉↔ sû ❞ư♥❣ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ♥ót✳ ❚r♦♥❣ ❬✶✵✽❪✱ ♥❤â♠ t→❝ ❣✐↔ ✤➣ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈ ✈➔ ❧ỵ♣ ◆❊❚✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤➲ ①✉➜t sû ❞ư♥❣ tr↕♥❣ t❤→✐ ❝õ❛ ♥ót tr♦♥❣ ♠↕♥❣ t↕✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈ t❤❛♠ ❣✐❛ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❧ỵ♣ ◆❊❚✱ ①➙② ❞ü♥❣ ✤➲ ①✉➜t ❝→❝ t✐➳♥ tr➻♥❤ tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉✱ ❝❤✐➳♥ ❧÷đ❝ ❞✉② tr➻ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐✳ ◆❤â♠ t→❝ ❣✐↔ ✤➣ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ t❤✉➟t t♦→♥ ✤➲ ①✉➜t ❤é trñ t✐➳t ❦✐➺♠ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ t↕✐ ❝→❝ ♥ót ✈➔ ♥➙♥❣ ❝❛♦ ❝❤➜t ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ✣➸ ❣✐↔✐ q✉②➳t ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ ♥➔② t↕✐ ❧ỵ♣ P❍❨✱ ợ tổ ữủ ✤➲ ①✉➜t ✈➔ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❬✾✾❪ ❦❤➢❝ ♣❤ư❝ ✈➜♥ ✤➲ ♥ót ➞♥✴♥ót ❤✐➺♥ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❦❤æ♥❣ ❞➙②✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ trt ỗ ❦➯♥❤ ✭❈❈■✮ ✈➔ ❝→❝ ♥❤÷đ❝ ✤✐➸♠ ❝õ❛ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ❝ơ ♥❤÷ ❈❙▼❆✴❈❉ ❝❤➾ ❦❤➢❝ ♣❤ư❝ ✤÷đ❝ ✈➜♥ ✤➲ ♥ót ➞♥ ♥❤÷♥❣ ❧↕✐ ❧➔♠ ①✉➜t ❤✐➺♥ ✈➜♥ ✤➲ ♥ót ❤✐➺♥✳ ❚r♦♥❣ ❧ỵ♣ P❍❨✱ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❧➔ ❝ơ♥❣ ❤❛✐ t❤❛♠ sè ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ✤➳♥ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✱ ✈✐➺❝ tè✐ ÷✉ ❤❛✐ t❤❛♠ sè ♥➔② ❝ơ♥❣ ❤é trđ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ❚✉② ♥❤✐➯♥✱ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❬✾✾❪ ❝ơ♥❣ ❝❤÷❛ ✤➲ ①✉➜t ❝→❝ ❣✐↔✐ ♣❤→♣ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❤é trđ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ❑➳t t ữợ ự tr ❤é trđ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✱ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ❝â t❤➸ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✤↕t ✤÷đ❝ ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ♠ỵ✐ ❝â ✤â♥❣ ❣â♣ ❣✐→ trà ❦❤♦❛ ❤å❝ ✈➔ t❤ü❝ t tr ỗ ự ũ ỹ ▼ö❝ t✐➯✉ ❝õ❛ ❧✉➟♥ →♥ ▼ö❝ t✐➯✉ ❝õ❛ ❧✉➟♥ →♥ ✤â ❧➔ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ❜➡♥❣ ❝→❝❤ ①➙② ❞ü♥❣✱ ✤➲ ①✉➜t ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✳ ❙û ❞ư♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠æ ♣❤ä♥❣ ♠✐♥❤ ❤å❛ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ✹✳ ✣ë♥❣ ❧ü❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❚r♦♥❣ ♠↕♥❣ tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉ ♥â✐ ❝❤✉♥❣✱ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ♥â✐ r✐➯♥❣ t❤➻ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❧➔ ♠ët tr♦♥❣ ♥❤ú♥❣ t✐➯✉ ❝❤➼ q✉❛♥ trå♥❣ ✤➸ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➜t ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✱ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ t➟♣ tr✉♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t✐➯✉ ❝❤➼ ♥➔②✳ ❉♦ ✤➦❝ ✤✐➸♠ ♠↕♥❣ ❦❤æ♥❣ ❞➙②✱ ♠æ✐ tr÷í♥❣ tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉ ❧➔ q✉↔♥❣ ❜→✱ ❦❤ỉ♥❣ ❝â ❦➯♥❤ tr✉②➲♥ r✐➯♥❣ ❜✐➺t✱ ①✉➜t ❤✐➺♥ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ ✈➲ ♥❤✐➵✉ ỗ út út t ợ P ✣➸ ❣✐↔✐ q✉②➳t ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ t↕✐ ❧ỵ♣ P❍❨✱ ❤é trđ ♥➙♥❣ ❝❛♦ ❝❤➜t ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✱ ❚r♦♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❬✾✾❪✱ ✤➣ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ✤➣ ❦❤➢❝ ♣❤ö❝ tr✐➺t ✤➸ ✈➜♥ ✤➲ ♥ót ➞♥✴♥ót ❤✐➺♥ ✈➔ ❝→❝ ♥❤÷đ❝ ✤✐➸♠ ❝õ❛ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✷ ❝ơ ♥❤÷ ❈❙▼❆✴❈❉ ❝❤➾ ❦❤➢❝ ♣❤ư❝ ✤÷đ❝ ✈➜♥ ✤➲ ♥ót ➞♥ ♥❤÷♥❣ ❧↕✐ ❧➔♠ ①✉➜t ❤✐➺♥ ✈➜♥ ✤➲ ♥ót ❤✐➺♥ ❤❛② ✈➜♥ ✤➲ ✈➲ ỗ tr ự ✈➝♥ ❝❤÷❛ ✤→♥❤ ❣✐→ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝→❝ t❤❛♠ sè ✤÷đ❝ ✤➲ ①✉➜t ❜ð✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➺♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ t↕✐ ❝→❝ ❧ỵ♣ P❍❨✱ ❧ỵ♣ ▼❆❈ ❝â t❤➸ t❤❛♠ ❣✐❛ ✈➔♦ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t↕✐ ❧ỵ♣ ◆❊❚✳ ✣➙② ởt ữợ ự ỹ tt t ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤ñ♣ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✱ ❝→❝ ♥ót ✈ø❛ ✤â♥❣ ✈❛✐ trá ❧➔ ♥ót✱ ✈ø❛ ❧➔ r♦✉t❡r ❞♦ ✤â ✈➜♥ ✤➲ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❝ơ♥❣ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ trü❝ t✐➳♣ ✤➳♥ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ❱✐➺❝ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❣✐ú❛ ❝→❝ ♥ót ❝ơ♥❣ ✤â♥❣ ✈❛✐ trá ❤é trđ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ❚r♦♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❬✾✼❪ ❝ơ♥❣ ❦❤ỉ♥❣ ✤➲ ❝➟♣ ✤➳♥ tè✐ ÷✉ t❤❛♠ sè ♥➔②✳ ✣➙② ❝ơ♥❣ ởt ữợ ự ỹ tt t tố ÷✉ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥✱ q✉❛ ✤â ①➙② ❞ü♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ ✈➟♥ tè❝ tr✉②➲♥ ♥➔② ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✳ P❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✤÷đ❝ ✤→♥❤ ❣✐→ ❤é trđ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ tr✉②➲♥ q✉↔♥❣ ❜→ ✈➔ ♠↕♥❣ ❦❤ỉ♥❣ ❞➙② ✭❞♦ ✤➦❝ ✤✐➸♠ ♠ỉ✐ tr÷í♥❣ tr✉②➲♥ ♠↕♥❣ ❦❤ỉ♥❣ ❞➙② ❧➔ q✉↔♥❣ ❜→✮✳ ❱✐➺❝ →♣ ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✈➔♦ q✉→ tr➻♥❤ tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ❤é trđ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ✣➙② ởt ữợ ự ỹ tt t ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ❞ü❛ tr➯♥ t tt ợ tổ ữủ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✳ ✺✳ ✣â♥❣ ❣â♣ ❝õ❛ ❧✉➟♥ →♥ ▲✉➟♥ →♥ ✤➣ ✤↕t ✤÷đ❝ ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➔ ✤â♥❣ ❣â♣ ❝❤➼♥❤ ♥❤÷ s❛✉✿ ✶✳✣➲ ①✉➜t ❜❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ♠ỵ✐ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✿ • ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ợ ỳ ợ ỹ ữủ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ sû ❞ư♥❣ t❤❛♠ sè sè ❧÷đ♥❣ t t ợ ữủ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✳ • ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ỳ ợ P ỹ ữủ tt t t sỷ t số t ợ P ữủ ❝✉♥❣ ❝➜♣ ❜ð✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✳ ã t t t t ủ ợ tt t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❜❛ ❧ỵ♣ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✿ ❳➙② ❞ü♥❣ ✤÷đ❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ sû ❞ư♥❣ t❤❛♠ sè ❙■◆❘ t ợ P số ữủ t t ợ ữủ tt t t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✳ ❑➳t q✉↔ ✤÷đ❝ ❝ỉ♥❣ ❜è tr➯♥ ❝ỉ♥❣ tr➻♥❤ tr♦♥❣ ❬❈✶❪✱ ❬❏✶❪✱ ❬❏✷❪✱ ❬❏✹❪✳ ✷✳✣➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✈➔ t❤✉➟t t t t ủ ợ tt t tố ữ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t tt ợ ã ổ ❝→❝ ❝❤➾ sè t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣✿ ❳➙② ❞ü♥❣ ❝→❝ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➾ sè ♥❤✐➵✉✱ ❝❤➾ sè ❧é✐ ✈➔ ❝❤➾ sè t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❞ü❛ tr➯♥ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ♠è✐ q✉❛♥ ❤➺ ❣✐ú❛ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✈➔ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ã t t tố ữ ổ st t tố ✤ë tr✉②➲♥✿ ❉ü❛ ✈➔♦ ❝→❝ ♠æ ❤➻♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➾ sè✱ ♠ët t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✤÷đ❝ ✤➲ ①✉➜t ✤➸ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ♥ót ❧✐➯♥ ❦➳t trü❝ t✐➳♣✳ • ❚❤✉➟t t t t ủ ợ tt t tố ữ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✿ ❑➳t ❤đ♣ t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥✳ ✸✳✣➲ ①✉➜t t❤✉➟t t t t ủ ợ ữỡ tự t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✿ ❳➙② ❞ü♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✈➔ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ❝➜♣ ♣❤→t ✤÷đ❝ ❝✉♥❣ ❝➜♣ ❜ð✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✳ ❑➳t q✉↔ ✤÷đ❝ ❝ỉ♥❣ ❜è tr➯♥ ❝ỉ♥❣ tr➻♥❤ tr♦♥❣ ❬❏✸❪✳ ✻✳ ❇è ❝ư❝ ❝õ❛ ❧✉➟♥ →♥ ỗ ữỡ ữỡ t tr ❝ù✉ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ✤❛ ❝❤➦♥❣✱ ♠æ ❤➻♥❤ t❤✐➳t ❦➳ ♣❤➙♥ ợ tt ợ ữỡ t ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ợ ữỡ t tt t tố ÷✉ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✈➔ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t tt ợ ố ũ ữỡ t tt t t t ủ ợ ữỡ tự ♠➣ ♠↕♥❣ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✳ ✹ ❈❤÷ì♥❣ ✶ ◆●❍■➊◆ ❈Ù❯ ▼❸◆● ❆❉❍❖❈ ✣❆ ❈❍➄◆● ❱⑨ ❚❍■➌❚ ❑➌ ❳❯❨➊◆ ▲❰P ❈❤÷ì♥❣ ♥➔② ♣❤➙♥ t➼❝❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ✤❛ ❝❤➦♥❣✱ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ÷✉✴♥❤÷đ❝ ✤✐➸♠ t❤✐➳t ❦➳ ♣❤➙♥ ❧ỵ♣ ✈➔ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❤✐➺♥ t↕✐ ❦❤↔ tr ỗ tớ ụ t➼❝❤ sü ♣❤ị ❤đ♣ →♣ ❞ư♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ t❤✐➳t ❦➳ ợ tr tổ ữủ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✳ ✶✳✶✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ❍✐➺♥ t↕✐✱ ❣✐↔✐ ♣❤→♣ tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉ ✤÷đ❝ ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ❤❛✐ ♥❤â♠ ❝❤➼♥❤ ❧➔ ♠↕♥❣ ❤↕ t➛♥❣ ✈➔ ♠↕♥❣ ♥❣❛♥❣ ❤➔♥❣✳ ❚r♦♥❣ ✤â✱ ♠↕♥❣ ❤↕ t➛♥❣ t❤÷í♥❣ ✤÷đ❝ ❣å✐ ♠↕♥❣ t➳ ❜➔♦ ✈➔ ♠↕♥❣ ♥❣❛♥❣ ❤➔♥❣ t❤÷í♥❣ ✤÷đ❝ ❣å✐ ❧➔ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✳ ◆➳✉ ♥❤÷ ♠↕♥❣ t➳ ❜➔♦ ✤✐➸♥ ❤➻♥❤ ❧➔ ♠↕♥❣ ♣❤↔✐ ❞ü❛ tr➯♥ ♠ët ❝ì sð ❤↕ t➛♥❣ ❝õ❛ ❞à❝❤ ✈ư ✤➣ ữủ ỹ trữợ õ ữ út rtr t ỗ út tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉ trü❝ t✐➳♣ ✈ỵ✐ ♥❤❛✉ sû ❞ư♥❣ ❜ë t❤✉ ♣❤→t ❦❤æ♥❣ ❞➙② ♠➔ ❦❤æ♥❣ ❝➛♥ ❜➜t ❝ù ♠ët ❝ì sð ❤↕ t➛♥❣ ❝è ✤à♥❤ ♥➔♦✳ ✣➙② ❧➔ ①✉ ữợ t tr tr ỳ t ✶✳✷✳ ❚❤✐➳t ❦➳ ♣❤➙♥ ❧ỵ♣ ✈➔ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❙♦ ✈ỵ✐ ❝→❝ ♠↕♥❣ ❦❤→❝ t❤➻ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ❝â ❤❛✐ ✤➦❝ ✤✐➸♠ ♥ê✐ ❜➟t t✐➯✉ ❜✐➸✉ ❧➔ ✧❚ü ❝➜✉ ❤➻♥❤✧ ✈➔ ✧❈❤à✉ ❧é✐✧✳ ❚r♦♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ♣❤➙♥ ❧ỵ♣ t❤➻ ❝→❝ ❧ỵ♣ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❝→❝ ❝❤ù❝ ♥➠♥❣ r✐➯♥❣ ❜✐➺t✱ ❞♦ ❝→❝ ♥ót tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ t❤❛② ✤ê✐ ❧✐➺♥ t✉❝✱ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ t❤❛② ✤ê✐ ❧✐➯♥ tư❝✱ ❝→❝ t❤❛♠ sè t↕✐ ❝→❝ ❧ỵ♣ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ trü❝ t✐➳♣ ✤➳♥ ❝→❝ ❝❤ù❝ ♥➠♥❣ ð ❝→❝ ❧ỵ♣ ❦❤→❝✳ ❉♦ ✤â✱ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✱ ♠ỉ ✺ ❤➻♥❤ t❤✐➳t ❦➳ ♣❤➙♥ ❧ỵ♣ ❤✐➺♥ t↕✐ ❦❤ỉ♥❣ ❝á♥ ♣❤ị ❤đ♣✱ ②➯✉ ❝➛✉ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠ỵ✐ ❝→❝ ❧ỵ♣ ❝â t❤➸ tr❛♦ ✤ê✐ ❞ú ❧✐➺✉ ✈ỵ✐ ♥❤❛✉ ✤➸ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❝→❝ ❝❤ù❝ ♥➠♥❣✳ ✣➸ ❦❤➢❝ ♣❤ư❝ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ tr➯♥ ♥❤÷ sü t❤❛② ✤ê✐ ❧✐➯♥ ❦➳t✱ ♠æ ❤➻♥❤ ♠↕♥❣ ✭❞♦ t→❝ ✤ë♥❣ sỹ ỗ ❤✐➺✉ ♥➠♥❣ ♠↕♥❣✱ tr♦♥❣ ❝→❝ ❧ỵ♣ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠ỵ✐ ộ trủ ữ s ã s➫ t❤ỉ♥❣ t✐♥✿ ♠é✐ ❧ỵ♣ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❖❙■ tr✉②➲♥ t❤è♥❣ ❤✐➺♥ t↕✐ ❝➛♥ ❝❤✐❛ s➫✱ ❝✉♥❣ ❝➜♣ t❤æ♥❣ t✐♥ tr t ợ ã ỹ ❦➳t ❣✐❛♦ t❤ù❝✿ ❝→❝ ❧ỵ♣ s➩ sû ❞ư♥❣ t❤ỉ♥❣ t✐♥ tr t ữủ ợ tỹ ❤✐➺♥ ❝→❝ ❝❤ù❝ ♥➠♥❣ r✐➯♥❣ ❜✐➺t ❝õ❛ ♠➻♥❤✳ ❈→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ❞ü❛ tr➯♥ ❝→❝ ❧ỵ♣ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❖❙■ ❝â t tr ỳ ợ ữủ ự tr ã ợ ợ • ▲ỵ♣ P❍❨ ✰ ❧ỵ♣ ◆❊❚ • ▲ỵ♣ P❍❨ ✰ ợ ợ ữỡ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ✣➚◆❍ ❚❯❨➌◆ ❑➌❚ ❍ÑP ❱❰■ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ❈❻P P❍⑩❚ ❑➊◆❍ ✣❐◆● ❉❙❆ ❉Ü❆ ❚❘➊◆ ◆➋◆ ❚❷◆● ❚❍■➌❚ ❑➌ ❳❯❨➊◆ ▲❰P ❈❤÷ì♥❣ ♥➔② tr➻♥❤ ❜➔② ♠ư❝ ✤➼❝❤ ✈➔ ❝ì ❝❤➳ ❤♦↕t ✤ë♥❣ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ✈➔ ✤➲ ①✉➜t ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✳ ▲✉➟♥ →♥ ✤➲ t tt t t ỗ tt t ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚✱ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✱ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❜❛ ❧ỵ♣ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✳ ❇➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ♠æ ♣❤ä♥❣ ♠✐♥❤ ❤å❛ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ✷✳✶✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❚❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ sû ❞ư♥❣ ❝ì ❝❤➳ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ❞ü❛ tr➯♥ t➼♥ ❤✐➺✉ ❜→♦ ❜➟♥ ✤÷đ❝ ♥❤➟♥ t↕✐ ♥ót ❣û✐ ❬✻✽❪✱ ♥❣♦➔✐ r❛ sû ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❝❤å♥ ❦➯♥❤ tè✐ ÷✉ ✤↔♠ ❜↔♦ ♥➙♥❣ ❝❛♦ ❤✐➺✉ ♥➠♥❣ ♠↕♥❣ ❬✸✷❪✱ ❬✾✻❪✱ ❬✾✼❪✱ ❬✾✽❪✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤÷đ❝ ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ❤❛✐ ❣✐❛✐ ỗ ã t t t❤ü❝ ❤✐➺♥ t❤✐➳t ❧➟♣ ❝→❝ ❦➳t ♥è✐ ❞ü❛ tr➯♥ t➟♣ ❝→❝ sâ♥❣ ♠❛♥❣ ❝♦♥ ✤➣ ❝❤å♥✳ • ●✐❛✐ ✤♦↕♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ t❤➼❝❤ ù♥❣✿ tè✐ ÷✉ ❝→❝ ❦➳t ♥è✐ ❞ü❛ tr➯♥ t➟♣ ❝→❝ sâ♥❣ ♠❛♥❣ ❝å♥ ✤➣ ❝❤å♥✳ ✼ ✷✳✷✳ ❑à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ❑à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣✱ ❝→❝ t❤❛♠ sè s➩ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ♥❤÷ tr♦♥❣ ❜↔♥❣ ✷✳✶ ❝❤✐ tt ữợ t t sè tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❝→❝ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰◆❊❚✱ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚ ❚❤❛♠ sè ❇➠♥❣ t❤ỉ♥❣ ✭❇✮ ❑❤♦↔♥❣ t❤í✐ ❣✐❛♥ ❧➜② ♠➝✉ ✭t❛❂✶✴❇✮ ✣ë ❞➔✐ ❋❋❚ ✭◆❋❋❚✮ ❑❤♦↔♥❣ ●✉❛r❞ ✭❚●✮ ❚➛♥ sè ✭fc ✮ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✤✐➲✉ ❝❤➳ ❙■◆❘ ②➯✉ ❝➛✉ tè✐ t❤✐➸✉ ✭γreq ✮ ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r ❙■◆❘❴t❤r ●✐→ trà ✷✵ ▼❍③ ✺✵ ♥s ✶✷✳✽µs ✷µs ✶✳✾ ●❍③ ✶✻✲◗❆▼ ✶✻ ❞❇ ✹✷ ✷✹ ❞❇ ✷✳✸✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚ ✷✳✸✳✶✳ ▼ỉ ❤➻♥❤ t❤✉➟t t♦→♥ ✷✳✸✳✷✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ ❚r♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ✶✵ ♥ót✱ ❤➻♥❤ ✷✳✷ ♠ỉ t↔ ✤ë ❞➔✐ ❝õ❛ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ t t tứ ữợ t tr ổ ♣❤ä♥❣ ✤÷đ❝ ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ✸ ♥❤â♠ ❆✱ ❇ ✈➔ ❈✳ r õ út ỗ út số ữủ út tr ợ õ tr ỳ ữ ợ ỗ ụ ữ ✈➲ ♥ót ➞♥✱ ♥ót ❤✐➺♥✳ ❑➳t q✉↔ ❧➔ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ✤÷đ❝ ❝➜♣ ♣❤→t ❝õ❛ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tø út ỗ út ọ ỡ tr ♥❣÷ï♥❣ ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r✳ ❱➻ ✈➟②✱ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❝ơ♥❣ ❧➔ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❈✱ ❦❤✐ út ỗ út rt ỗ ỷ ỵ tt t t t ủ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✳ 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 C B A 220 210 200 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ❍➻♥❤ ✷✳✺✿ ✣ë ❞➔✐ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ P❍❨✰◆❊❚✳ ✶✶ ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ✸ ♥❤â♠ ❆✱ ❇ ✈➔ ❈✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❆✱ ❦❤✐ út ỗ út số ữủ út tr ợ õ tr ỳ ữ ợ ỗ ✭❈❈■✮ ❝ơ♥❣ ♥❤÷ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ ✈➲ ♥ót ➞♥ ✈➔ ♥ót ❤✐➺♥✳ ❑➳t q✉↔ ❧➔ ❣✐→ trà ❆✈❡r❛❣❡ ❙■◆❘ ❝õ❛ ữớ t ố tứ út ỗ út ✤➲✉ ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r✳ ❱➻ ✈➟②✱ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❝ơ♥❣ ❧➔ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ữ r õ út ỗ út rt út ỗ õ t tr ỳ ❧✐➺✉ trü❝ t✐➳♣ ✤➳♥ ♥ót ✤➼❝❤ ❤♦➦❝ q✉❛ ♠ët ✈➔✐ ♥ót tr✉♥❣ ❣✐❛♥✳ ❙ü ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ ỗ ụ ữ út út r➜t ♥❤ä✱ ❞♦ ✤â ❦❤ỉ♥❣ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ✤➳♥ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ❝➜♣ ♣❤→t✳ ❚❤❛♠ sè ❆✈❡r❛❣❡ ❙■◆❘ ❝õ❛ ❝→❝ ✤÷í♥❣ t ố ợ ỡ tr ữù tr ✈➟②✱ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❝ơ♥❣ ❧➔ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❇✱ ♠ët ✈➔✐ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❝â sè t❤❛♠ sè ❆✈❡r❛❣❡ ❙■◆❘ ❧ỵ♥ ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r✱ tr♦♥❣ ❦❤✐ ✤â ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❦❤→❝ ❝â t❤❛♠ sè ❆✈❡r❛❣❡ ❙■◆❘ ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❇ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷ñ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ t õ ợ ỡ s ợ ữớ t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t➻♠ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥❦str❛✱ tr♦♥❣ ❦❤✐ ✤â t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ♠↕♥❣ sû ❞ư♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ✤÷đ❝ ♥➙♥❣ ❝❛♦ ❤ì♥ ♥❤✐➲✉✳ 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 C B A 60 55 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ❍➻♥❤ ✷✳✻✿ ❚❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ P❍❨✰◆❊❚✳ dcd ✶✷ ✷✳✺✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚ ✷✳✺✳✶✳ ▼ỉ ❤➻♥❤ t❤✉➟t t♦→♥ ✷✳✺✳✷✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ ❍➻♥❤ ✷✳✼✿ ỗ ỷ ỵ tt t t t ủ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❜❛ ❧ỵ♣ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✳ ❍➻♥❤ ✷✳✽ ♠ỉ t↔ ✤ë ❞➔✐ ❝õ❛ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❜è♥ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t t tứ ữợ t tr ổ ọ ✤÷đ❝ ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ✹ ♥❤â♠ ❆✱ ❇✱ ❈✱ ❉ ✈➔ r õ út ỗ số ữủ út tr ợ õ tr ỳ ữ ợ ỗ ụ ữ ✈➲ ♥ót ➞♥✱ ♥ót ❤✐➺♥✳ ❑➳t q✉↔ ❧➔ ❣✐→ trà r ữớ t ố tứ út ỗ ✤➳♥ ♥ót ✤➼❝❤ ✤➲✉ ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r ỗ tớ tr số ữủ ữủ ❝➜♣ ♣❤→t ❝õ❛ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tø ✶✸ 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 C B D A 220 E 210 200 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ❍➻♥❤ ✷✳✽✿ ✣ë ❞➔✐ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❜❛ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛✱ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰◆❊❚ ✈➔ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✳ út ỗ út ọ ỡ tr ♥❣÷ï♥❣ ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r✳ ❱➻ ✈➟②✱ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❝ơ♥❣ ❧➔ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❈✱ ❦❤✐ út ỗ út rt út ỗ õ t tr ỳ trỹ t út ✤➼❝❤ ❤♦➦❝ q✉❛ ♠ët ✈➔✐ ♥ót tr✉♥❣ ❣✐❛♥✳ ❙ü ↔♥❤ ữ ỗ ụ ♥❤÷ ♥ót ➞♥✱ ♥ót ❤✐➺♥ r➜t ♥❤ä✱ ❞♦ ✤â ❦❤ỉ♥❣ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ✤➳♥ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ❝➜♣ ♣❤→t✳ ●✐→ trà r ữớ t ố ợ ỡ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r ✈➔ ❣✐→ trà ◆❴❝❤ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ✤÷đ❝ ❝➜♣ ♣❤→t ❝õ❛ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tø út ỗ út ợ ỡ tr ♥❣÷ï♥❣ ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r✳ ❱➻ ✈➟②✱ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❝ơ♥❣ ❧➔ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❇✱ ♠ët ữớ t ố õ tr r ợ ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r✱ tr♦♥❣ ❦❤✐ ✤â ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❦❤→❝ ❝â ❣✐→ trà ❙■◆❘ ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r ✈➔ ♠ët ✈➔✐ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❝â ❣✐→ trà ◆❴❝❤ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ✤÷đ❝ ❝➜♣ ♣❤→t tø út ỗ út ợ ỡ tr ữù ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r✱ tr♦♥❣ ❦❤✐ ✤â ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❦❤→❝ ❝â ❣✐→ trà ◆❴❝❤ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ❝➜♣ ♣❤→t ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❉✱ ❊ ❝â ♠ët ữớ t ố õ tr r ợ ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r✱ tr♦♥❣ ❦❤✐ ✤â ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❦❤→❝ ❝â t❤❛♠ sè ❆✈❡r❛❣❡ ❙■◆❘ ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤ t✉② ♥❤✐➯♥ t➜t ❝↔ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ✤➲✉ ❝â ❣✐→ trà ◆❴❝❤ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ữủ t tứ út ỗ út ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❉✱ ❊ ❝â t❤➸ t❤➜② ✤ë ❞➔✐ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t➻♠ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥❦str❛ trị♥❣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚ ✈➔ ♥❤ä ❤ì♥ ✤ë ❞➔✐ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✳ ✶✹ 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 A 60 E B D C 55 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ❍➻♥❤ ✷✳✾✿ ❚❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷ñ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❜❛ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛✱ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰◆❊❚ ✈➔ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✳ ❚❤❡♦ ❝→❝ ❤➻♥❤ ✷✳✽✱ ✷✳✾ ❝â t❤➸ ♥❤➟♥ t❤➜② tr♦♥❣ ♥❤â♠ ❇✱ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷ñ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ✤➲ ①✉➜t õ ợ ỡ s ợ ữớ t ố tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t➻♠ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥❦str❛✱ tr♦♥❣ ❦❤✐ ✤â t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ♠↕♥❣ sû ❞ö♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ t tt ợ t ữủ ❝❛♦ ❤ì♥✱ ❦➳t q✉↔ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ♠✐♥❤ ❤å❛ r➡♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ợ ỳ ợ P tổ ữủ ❝❛♦ ♥❤➜t s♦ ✈ỵ✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P ợ tt t t t ữớ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥❦str❛✳ ❈→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚ ợ õ t q tổ ữủ tữỡ tỹ ♥❤❛✉ ♥❤÷♥❣ ❝ơ♥❣ ✤➣ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ s♦ ợ tt t t t ữớ t str ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❆✱ ❈ t❤➻ ❞♦ ✤÷í♥❣ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❝ơ♥❣ ❧➔ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❞♦ ✤â t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❜➡♥❣ ♥❤❛✉✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❉✱ ❊✱ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚ ❝❛♦ ❤ì♥ s♦ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t➻♠ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥❦str❛✳ ❉♦ ✤â✱ ❦➳t ❧✉➟♥ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ợ ỳ ợ P tổ ữủ t s♦ ✈ỵ✐ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✱ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚ ✈➔ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t➻♠ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥❦str❛✳ ✶✺ ❈❤÷ì♥❣ ✸ ✣➋ ❳❯❻❚ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ✣➚◆❍ ❚❯❨➌◆ ❑➌❚ ❍ĐP ❱❰■ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ❚➮■ ×❯ ❈➷◆● ❙❯❻❚ P❍⑩❚ ❱⑨ ❚➮❈ ✣❐ ❚❘❯❨➋◆ ❉Ü❆ ❚❘➊◆ ◆➋◆ ❚❷◆● ❚❍■➌❚ ❑➌ ❳❯❨➊◆ ▲❰P ❈❤÷ì♥❣ ♥➔② ♣❤➙♥ t➼❝❤ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ✈➔ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ t↕✐ ❧ỵ♣ P❍❨ ✈➔ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t ủ ợ tt t tố ữ ổ st t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ợ t tt t tố ữ ổ s✉➜t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ t↕✐ ❧ỵ♣ P❍❨ ❈❤➾ sè t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ✤÷í♥❣ tr✉②➲♥ Indexthr ❧➔ ♠ët ❤➔♠ ♣❤ư t❤✉ë❝ ✈➔♦ ❤❛✐ t❤❛♠ sè ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ♣t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ r✳ ▲✉➟♥ →♥ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ♣t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ r s Indexthr ợ t t ữ s ✶✻ ❍➻♥❤ ✸✳✶✿ ❚❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥✳ ✶✼ ✸✳✷✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t ủ ợ tt t tố ữ ổ st t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚ ✸✳✷✳✶✳ ▼ỉ ❤➻♥❤ t❤✉➟t t♦→♥ ổ ọ ỗ ỷ ỵ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✳ ❚r♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣✱ ❧✉➟♥ →♥ sû ❞ư♥❣ ❝ỉ♥❣ ❝ư ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ❧➔ ◆❙✷ ✤➸ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ♠✐♥❤ ❤å❛ ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ❝→❝ ✤➲ ①✉➜t✳ ❑à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣✱ ❧✉➟♥ →♥ sû ❞ư♥❣ ❝ỉ♥❣ ❝ư ◆❙✷ ✈➔ ❧ỵ♣ P ợ t ữủ t tr ❈▼❯ ❣r♦✉♣ ❬✹✷❪✱ ❬✻✶❪ ♠æ ♣❤ä♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ♣❤→t ❘✐❝❡❛♥ ✈➔ ❘❛②❧❡✐❣❤ ❬✼✻❪✳ ❚r♦♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ♠æ ♣❤ä♥❣✱ ❧♦↕✐ ❝❛r❞ ợ t số ự ữủ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ s➩ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ♥❤÷ tr♦♥❣ ❜↔♥❣ t tt ữợ t❤❛♠ sè ❝❛r❞ ♠↕♥❣ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✽✵✷✳✶✶ số ợ t ỵ ự ổ st ♣❤→t ❚è❝ ✤ë tr✉②➲♥ ●✐→ trà ❈❤✉➞♥ ✽✵✷✳✶✶❜ ✶✵✵♠❲✱ ✺✵♠❲✱ ✸✵♠❲✱✷✵♠❲✱ ✺♠❲✱ ✶♠❲ ✶✶▼❜♣s✱ ✺✳✺▼❜♣s✱ ✷▼❜♣s✱ ✶▼❜♣s ✸✳✷✳✸✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ ❍➻♥❤ ✸✳✸ ♠✐♥❤ ❤å❛ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ✤÷í♥❣ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t➻♠ ✤÷í♥❣ ❧➔ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ✈➔ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❉❙❘✱ ❉❙❉❱✱ ❉✐❥❦str❛✳ ❚r♦♥❣ ❤➻♥❤ ✸✳✸ tê♥❣ ❤đ♣ ❝ơ♥❣ ✤➣ ♠✐♥❤ ❤å❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ s♦ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❉❙❘✱ ❉❙❉❱✱ ❉✐❥❦str❛✳ ❍➻♥❤ ✸✳✸✿ ❚❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷ñ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤ñ♣ ợ tt t tố ữ ổ st t tố ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚ ✈➔ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❉❙❘✱ str r ợ ữợ số ữủ út ợ t ợ tt t t tổ ữủ ữủ q s ợ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❉❙❘✱ ❉❙❉❱✱ ❉✐❥❦str❛✳ ❉♦ ✤â ❦➳t ❧✉➟♥ r➡♥❣✱ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚ ❤é trủ tổ ữủ ỡ s ợ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ tr✉②➲♥ t❤è♥❣✳ ✶✾ ❈❤÷ì♥❣ ✹ ✣➋ ❳❯❻❚ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ✣➚◆❍ ❚❯❨➌◆ ❑➌❚ ❍ĐP ❱❰■ P❍×❒◆● ❚❍Ù❈ ▼❶ ▼❸◆●✱ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ❈❻P P❍⑩❚ ❑➊◆❍ ✣❐◆● ❉❙❆ ❉Ü❆ ❚❘➊◆ ◆➋◆ ❚❷◆● ❚❍■➌❚ ❑➌ ❳❯❨➊◆ ▲❰P ❈❤÷ì♥❣ ♥➔② ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✈➔ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ t t ủ ợ ữỡ tự ỹ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✳ ✹✳✶✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ❚r♦♥❣ ♠↕♥❣ ❞ú ❧✐➺✉ tr✉②➲♥ t❤è♥❣✱ ❝→❝ ♥ót tr✉♥❣ ❣✐❛♥ ❦❤✐ ♥❤➟♥ ✤÷đ❝ ♠ët ❣â✐ t✐♥ s➩ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧÷✉ trú ❣â✐ t✐♥ ✤â ✈➔ tr✉②➲♥ ♠ët ❜↔♥ ❝♦♣② ❝õ❛ ❣â✐ t✐♥ ✤â ✤➳♥ ♥ót t✐➳♣ t❤❡♦✱ q✉→ tr➻♥❤ ❧÷✉ trú ❣â✐ t✐♥ s➩ ✤÷đ❝ t❤ü❝ ❤✐➺♥ tr♦♥❣ ♠ët ❦❤♦↔♥❣ t❤í✐ ❣✐❛♥✳ ❈→❝ ♥ót tr✉♥❣ ❣✐❛♥ ổ tỹ ỷ ỵ t õ t✐♥ ♥❤➟♥ ✤÷đ❝✳ ❚r♦♥❣ ♠ët t❤í✐ ❣✐❛♥✱ ♠ët ♥ót tr✉♥❣ ❣✐❛♥ ❝❤➾ ❝â t❤➸ tr✉②➲♥ ❜↔♥ t✐♥ ✤➳♥ ♥ót ✤➼❝❤ tr ởt õ trữớ ủ tr ỗ tớ ♥❤✐➲✉ ❣â✐ t✐♥ ✤➳♥ ♥❤✐➲✉ ♥ót ✤➼❝❤ tr➯♥ ♠ët ❦➯♥❤ tr✉②➲♥ t❤➻ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ✧st♦r❡ ❛♥❞ ❢♦r✇❛r❞✧ ❦❤ỉ♥❣ ❤é trđ✳ õ ợ ữỡ tự str rr õ ❤↕♥ ❝❤➳ tr♦♥❣ ✈✐➺❝ tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉ ♠✉❧t✐❝❛st tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝â ❞➙② ✈➔ ✈✐➺❝ tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❦❤æ♥❣ ởt ợ ữỡ tự tr ỳ ữủ ợ t s ✧♠➣ ♠↕♥❣✧✳ P❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ❝❤♦ ♣❤➨♣ ❝→❝ ♥ót tỹ õ õ t ỳ trữợ tr✉②➲♥ ✈➔ ♥ót ♥❤➟♥ s➩ ❣✐↔✐ ♠➣ ❝→❝ ❣â✐ t✐♥ t❤✉ ✤÷đ❝ ✤➸ ♥❤➟♥ ✤÷đ❝ ❝→❝ ❣â✐ t✐♥ ❣è❝✳ ✷✵ t t t t ủ ợ ữỡ tự ♠➣ ♠↕♥❣✱ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ✹✳✷✳✶✳ ▼ỉ ❤➻♥❤ tt t ỗ ỷ ỵ tt t ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚✳ ✹✳✷✳✷✳ ❑à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ❚r♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣✱ ❧✉➟♥ →♥ sû ❞ư♥❣ ❝ỉ♥❣ ❝ư ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ❧➔ ▼❛t❧❛❜✱ ◆❙✷ ✤➸ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ♠✐♥❤ ❤å❛ ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ❝→❝ ✤➲ ①✉➜t✳ ❑à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣✱ ❝→❝ t❤❛♠ sè s➩ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ♥❤÷ tr♦♥❣ ❜↔♥❣ ✹✳✶ ✈➔ sû ❞ư♥❣ t❤÷ ✈✐➺♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t❤❡♦ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✤÷đ❝ ①➙② ❞÷♥❣ ♣❤á♥❣ ▲❛❜ ❙■●◆❊❚ ❝õ❛ ✷✶ tr÷í♥❣ ✤↕✐ ❤å❝ P❛❞♦✈❛ ✈➔ ❝→❝ ♣❤á♥❣ ▲❛❜ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ❉❖❈❖▼❖ ❝õ❛ ❈❤➙✉ ❹✉ ❬✼✹❪✱ ❝❤✐ t✐➳t ữợ t số tr ổ ọ tt t t t ủ ợ ữỡ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣✱ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚ ❚❤❛♠ sè ❇➠♥❣ t❤ỉ♥❣ ✭❇✮ ❑❤♦↔♥❣ t❤í✐ ❣✐❛♥ ❧➜② ♠➝✉ ✭t❛❂✶✴❇✮ ✣ë ❞➔✐ ❋❋❚ ✭◆❋❋❚✮ ❑❤♦↔♥❣ ●✉❛r❞ ✭❚●✮ ❚➛♥ sè ✭fc ✮ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✤✐➲✉ ❝❤➳ ❙■◆❘ ②➯✉ ❝➛✉ tè✐ t❤✐➸✉ ✭γreq ✮ ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r ●✐→ trà ✷✵ ▼❍③ ✺✵ ♥s ✶✷✳✽µs ✷µs ✶✳✾ ●❍③ ✶✻✲◗❆▼ ✶✻ ❞❇ ✹✷ ✹✳✷✳✸✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ ❍➻♥❤ ✹✳✷ ♠æ t↔ t❤æ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ♠↕♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ữớ t ố ỳ út ỗ út r õ út ỗ số ữủ út tr ợ õ tr ỳ ữ ợ ỗ ụ ữ ✤➲ ✈➲ ♥ót ➞♥✱ ♥ót ❤✐➺♥✳ ❑➳t q✉↔ ❧➔ ❣✐→ trà ❆✈❡r❛❣❡ ❙■◆❘ ❝õ❛ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tø ♥ót ỗ út ọ ỡ tr ữù tr ỗ tớ tr số ữủ ✤÷đ❝ ❝➜♣ ♣❤→t ❝õ❛ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tø ♥ót ỗ út ọ ỡ tr ữù ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r✳ ❱➻ ✈➟②✱ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❝ơ♥❣ ❧➔ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉✱ ❦❤ỉ♥❣ ❝â sü ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❣✐ú❛ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥✳ r õ út ỗ út rt út ỗ õ t tr ỳ trü❝ t✐➳♣ ✤➳♥ ♥ót ✤➼❝❤ ❤♦➦❝ q✉❛ ♠ët ✈➔✐ ♥ót tr✉♥❣ ❣✐❛♥✳ ❙ü ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ ♥❤✐➵✉ ỗ ụ ữ út út rt ♥❤ä✱ ❞♦ ✤â ❦❤ỉ♥❣ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ✤➳♥ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ❝➜♣ ♣❤→t✳ ●✐→ trà ❆✈❡r❛❣❡ ❙■◆❘ ❝õ❛ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ố ợ ỡ tr ữù tr trà ◆❴❝❤ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ✤÷đ❝ ❝➜♣ ♣❤→t ❝õ❛ ❝→❝ ữớ t ố tứ út ỗ út ợ ỡ tr ữù tr ữớ t ♥è✐ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❝ơ♥❣ ❧➔ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉✱ ❦❤ỉ♥❣ ❝â sü ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❣✐ú❛ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ✷✷ ♠↕♥❣ ❣✐ú❛ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❇✱ ♠ët ữớ t ố õ tr r ợ ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r✱ tr♦♥❣ ❦❤✐ ✤â ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❦❤→❝ ❝â ❣✐→ trà ❙■◆❘ ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r ✈➔ ♠ët ✈➔✐ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❝â ❣✐→ trà ◆❴❝❤ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ✤÷đ❝ ❝➜♣ ♣❤→t tø út ỗ út ợ ỡ tr ữù ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r✱ tr♦♥❣ ❦❤✐ ✤â ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❦❤→❝ ❝â ❣✐→ trà ◆❴❝❤ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ❝➜♣ ♣❤→t ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r✳ ❚r♦♥❣ ♠ët ✈➔✐ tr÷í♥❣ ❤đ♣✱ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❝â ✤ë ❞➔✐ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❦❤ỉ♥❣ ❝â tr r ợ ỡ tr ữù tr ❤♦➦❝ ❝â ❣✐→ trà ◆❴❝❤ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ❝➜♣ ♣❤→t ợ ỡ tr ữù tr s ữủ ỹ ❧➔ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ♣❤ư t❤✉ë❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❧ü❛ ❝❤å♥✳ ❚r♦♥❣ ♥❤â♠ ❉✱ ❊ ❝â ♠ët ữớ t ố õ tr r ợ ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤r✱ tr♦♥❣ ❦❤✐ ✤â ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❦❤→❝ ❝â t❤❛♠ sè ❆✈❡r❛❣❡ ❙■◆❘ ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❙■◆❘❴t❤ t✉② ♥❤✐➯♥ t➜t ❝↔ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ✤➲✉ ❝â ❣✐→ trà ◆❴❝❤ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ữủ t tứ út ỗ út ♥❤ä ❤ì♥ ❣✐→ trà ♥❣÷ï♥❣ ❝❤❛♥♥❡❧❴t❤r✳ ◗✉❛ ❦➳t q✉↔ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ♠✐♥❤ ❤å❛ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ sû ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✈➝♥ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ữủ s ợ ữỡ tự tr ỳ tổ t❤÷í♥❣✳ ❉♦ ✤â✱ ❦➳t ❧✉➟♥ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ủ ợ ữỡ tự tt t t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ợ ỳ ợ tổ ữủ s♦ ✈ỵ✐ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❝→❝ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰◆❊❚✱ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚ ✈➔ t❤✉➟t t♦→♥ t➻♠ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥❦str❛✳ 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 D 55 A 50 E B C 45 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ❍➻♥❤ ✹✳✷✿ ❚❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷ñ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ♥➠♠ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛✱ P❍❨✰◆❊❚✱ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚ ✈➔ ▼❆❈✰◆❊❚✰◆❊❚❲❖❘❑ ❈❖❉■◆●✳ ✷✸ ❑➌❚ ▲❯❾◆ ❆✳ ❈→❝ ✤â♥❣ ❣â♣ ❝❤➼♥❤ ❈→❝ ✤â♥❣ ❣â♣ ❝❤➼♥❤ ❝õ❛ ❧✉➟♥ →♥ ữủ tõ tt ữ s ã t tt t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ợ ã t tt t t t ủ ợ tt t tố ữ ổ st t tố ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✳ • ✣➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣✱ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✳ ❇✳ ữợ ự tr tữỡ t ✈➜♥ ✤➲ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❝â t❤➸ ♠ð rë♥❣ ữợ ự s ợ ỏ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ t❤✐➳t ❦➳ ❖❙■ ❝â ✼ ❧ỵ♣ ❝â t❤➸ ❝❤✐❛ s➫ t❤ỉ♥❣ t✐♥ ✤➸ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ♥❤✐➺♠ ✈ư t tứ ợ ữợ ự t t ữ s • ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ tø♥❣ ❧ỵ♣ r✐➯♥❣ ✈ỵ✐ ❝→❝ ❧ỵ♣ ỏ tr ổ ữ ợ ợ ợ P ợ PP ã ❝ù✉ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ợ tờ ủ ợ ỡ ữ ợ ❚❘❆✱ ❧ỵ♣ ❙❊❙✱ ❧ỵ♣ P❘❊ ✈➔ ❧ỵ♣ ❆PP ✈ỵ✐ t➜t ❝↔ ♥❤â♠ ❝→❝ ❧ỵ♣ t❤➜♣ ✤➣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❧➔ P❍❨✱ ▼❆❈✱ ◆❊❚✳ • ❳➙② ❞ü♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ t♦→♥ ❤å❝ ❝❤♦ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t✳ • ❳➙② ❞ü♥❣ t❡st❜❡❞ t❤ü❝ t➳ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ tr♦♥❣ ❝→❝ ❝æ♥❣ t② ✈✐➵♥ t❤ỉ♥❣✳ • ❍đ♣ t→❝ ❝ỉ♥❣ t② ①➙② ❞ü♥❣ ❝→❝ t❤û ♥❣❤✐➺♠ →♣ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ t❤ü❝ t➳✳ ✷✹ ❉❆◆❍ ▼Ư❈ ❈⑩❈ ❈➷◆● ❚❘➐◆❍ ✣❶ ❈➷◆● ❇➮ ❈Õ❆ ▲❯❾◆ ⑩◆ ❈✶ ❑❤❛♥❤ ◆❣✉②❡♥ ◗✉❛♥❣✱ ❱❛♥ ❉✉❝ ◆❣✉②❡♥✱ ❚r✉♥❣ ❉✉♥❣ ◆❣✉②❡♥ ✭✷✵✶✸✮✳ ❖♣t✐♠✐③❡❞ ▼❆❈ ❛♥❞ ◆❡t✇♦r❦ ❝r♦ss ❧❛②❡r ♣r♦t♦❝♦❧ ❢♦r ❖❋❉▼❆ ❜❛s❡❞ ❆❞✲❤♦❝ ◆❡t✇♦r❦s✳ ■♥ t❤❡ ❋✐❢t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❯❜✐q✉✐t♦✉s ❛♥❞ ❋✉t✉r❡ ◆❡t✇♦r❦s ✭■❈❯❋◆✮✱ ♣♣✳✼✶✽✲✼✷✸✳ ❏✶ ❑❤❛♥❤ ◆❣✉②❡♥ ◗✉❛♥❣✱ ❱❛♥ ❉✉❝ ◆❣✉②❡♥✱ ❍②✉♥s❡✉♥❣ ❈❤♦♦ ✭✷✵✶✸✮✳ ❉②♥❛♠✐❝ ❙✉❜❝❤❛♥♥❡❧ ❆ss✐❣♥♠❡♥t ❜❛s❡❞ ❝r♦ss ❧❛②❡r ▼❆❈ ❛♥❞ ◆❡t✲ ✇♦r❦ ♣r♦t♦❝♦❧ ❢♦r ♠✉❧t✐❤♦♣ ❛❞❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ❍✐♥❞❛✇✐ P✉❜❧✐s❤✐♥❣ ❈♦r✲ ♣♦r❛t✐♦♥✱ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❈♦♠♣✉t❡r ◆❡t✇♦r❦s ❛♥❞ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ✲ ❙❝♦✲ ♣✉s ❏♦✉r♥❛❧ ✕ ❊❙❈■ ❏♦✉r♥❛❧ ✭✷✵✶✸✮✱ ♣♣✳✶✲✾✳ ❏✷ ❑❤❛♥❤ ◆❣✉②❡♥ ◗✉❛♥❣✱❱❛♥ ❉✉❝ ◆❣✉②❡♥ ✭✷✵✶✸✮✳ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ■♠✲ ♣r♦✈❡♠❡♥t ♦❢ ▼✉❧t✐✲❤♦♣ ❆❞✲❤♦❝ ◆❡t✇♦r❦s ❇❛s❡❞ ♦♥ ❈r♦ss✲▲❛②❡r ❉❡✲ s✐❣♥ ❛♥❞ ❉❙❆ ❆❧♦❣r✐t❤♠✳ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❘❡s❡❛r❝❤ ✐♥ ❲✐r❡✲ ❧❡ss ❙②st❡♠ ✭■❏❘❲❙✮ ✷✭✸✮✱ ♣♣✳✶✲✶✵✳ ❏✸ ◆❣✉②❡♥ ◗✉❛♥❣ ❑❤❛♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ❱❛♥ ❉✉❝ ✭✷✵✶✺✮✳ ❘❡s❡❛r❝❤ ♦♥ t❤❡ ❝r♦ss✲❧❛②❡r ♣r♦t♦❝♦❧ ❞❡s✐❣♥ ❜❛s❡ ♦♥ ◆❡t✇♦r❦ ❝♦❞✐♥❣ t♦ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ♠✉❧✐t❤♦♣ ❛❞❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ❚❤❡ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❉❛♥❛♥❣✱ ❉❛♥❛♥❣✱ ❱✐❡t♥❛♠ ✺✭✾✵✮✱ ♣♣✳✶✹✸✲ ✶✹✽✳ ❏✹ ◆❣✉②❡♥ ◗✉❛♥❣ ❑❤❛♥❤✱◆❣✉②❡♥ ❱❛♥ ❉✉❝ ✭✷✵✶✺✮✳ ❘❡s❡❛r❝❤ ♦♥ t❤❡ P❍❨✱ ▼❆❈✱ ◆❊❚❲❖❘❑ ❝r♦ss✲❧❛②❡r ♣r♦t♦❝♦❧ ❞❡s✐❣♥ t♦ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ♠✉❧✐t❤♦♣ ❛❞❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ❚❤❡ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❉❛♥❛♥❣✱ ❉❛♥❛♥❣✱ ❱✐❡t♥❛♠ ✶✭✽✻✮✱ ♣♣✳✶✶✽✲ ✶✷✸✳
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Định tuyến nâng cao thông lượng mạng dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp cho mạng ADHOC, Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Định tuyến nâng cao thông lượng mạng dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp cho mạng ADHOC