Đề cương ôn thi viên chức 2020

26 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2020, 00:30

Đề cương ôn thi viên chức 2020 thông tin đến các bạn với một số nội dung như những điều viên chức và giáo viên không được làm; Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, chức năng và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm; người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng khi nào; nhiệm vụ của giáo viên bộ môn; nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh, nhiệm vụ của giáo viên bộ môn...                                  ĐỀ CƯƠNG ƠN THI VIÊN CHỨC 2020 CÂU 1 :Những điều viên chức và giáo viên khơng được làm? 1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp  luật, quy chế, quy định; gây khó khăn, phiền hà đối với người học  và nhân dân 2. Gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học  và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục 3. Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành  kiến người học; tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong  giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp 4. Xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người  học, đồng nghiệp, người khác. Làm ảnh hưởng đến cơng việc,  sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định 6. Hút thuốc lá, uống rượu, bia trong cơng sở, trong trường học và  nơi khơng được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và  tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường 7. Sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc  họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi 8. Gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đồn kết trong tập thể  và trong sinh hoạt tại cộng đồng 9. Sử dụng bục giảng làm nơi tun truyền, phổ biến những nội  dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước 10. Trốn tránh trách nhiệm, thối thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc;  khơng đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép  chương trình, vi phạm quy chế chun mơn làm ảnh hưởng đến  kỷ cương, nề nếp của nhà trường 11. Tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội  như: cờ bạc, mại dâm, ma t, mê tín, dị đoan; sử dụng, lưu giữ,  truyền bá văn hố phẩm đồi trụy, độc hại CÂU 2 :Nhiệm vụ của GVCN? Chức năng và quyền hạn của GVCN? ­Lập kế hoạch năm học dựa trên kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục,  dạy học chung của nhà trường  ­ Tìm hiểu các thơng tin, phân loại học sinh lớp chủ nhiệm (hồn  cảnh gia đình, đặc điểm HS về các mặt học lực, đạo đức, sức  khỏe,   dự báo và diễn biến trong q trình học tập, rèn luyện  của học sinh) ­ Tổ chức đội ngũ cán bộ tự quản và xây dựng tập thể học sinh  lớp chủ nhiệm ­ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động giáo dục  tồn diện (hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp theo chương trình,  hoạt động sinh hoạt dưới cờ, giờ sinh hoạt lớp, hoạt động tư vấn  trong cơng tác hướng nghiệp, dạy nghề, ) ­ Liên kết với các lực lượng giáo dục trong và ngồi nhà trường để  đảm bảo sự thống nhất trong giáo dục học sinh và tăng cường sức  mạnh đồng bộ đem lại hiệu quả ­ Đánh giá kết quả giáo dục và học tập của HS lớp chủ nhiệm  trong suốt q trình cũng như khi sơ kết, tổng kết năm học ­ Quản lý, giám sát việc ghi chép, bảo quản các loại hồ sơ của HS  theo quy định của trường –  Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có  biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự  tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp –  Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với  các giáo viên bộ mơn, Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,  Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đồn thể và các tổ  chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo  dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm; –  Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học,  đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học  sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn  luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hồn  chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; –  Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và  rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức; –  Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu  trưởng **2 Chức năng của người GVCN Chức năng của GVCN lớp là lãnh đạo, tổ chức quản lý, giáo dục tập  thể lớp trên cơ sở tổ chức các hoạt động GD, các mối quan hệ GD  của HS theo mục tiêu giáo dục nhân cách HS tồn diện trong tập thể  phát triển và mơi trường học tập thân thiện GVCN có chức năng quản lý khi là đại diện cho Hiệu trưởng, Hội  đồng nhà trường thực hiện các chủ trương, kế hoạch chung của  trường, nhưng lại là người lãnh đạo khi phải xác định tầm nhìn cho sự  phát triển của HS trong lớp chủ nhiệm với tư cách là người đứng đầu  một tập thể lớp, đưa tập thể lớp phát triển thành một tập thể phát  triển thân thiện   Giáo viên chủ nhiệm có những quyền sau đây: a Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh  lớp mình; b Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội  đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học  sinh của lớp mình; c Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác  chủ nhiệm; d Được quyền cho phép cá nhân hạc sinh nghỉ học không quá 3  ngày liên tụ  CÂU 3.Người sử dụng lao động đơn phương chấp dứt hợp đồng khi  nào?  heo Điều 38 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động được  quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp  sau đây   "Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của  người sử dụng lao động   1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng   lao động trong những trường hợp sau đây:   a) Người lao động thường xun khơng hồn thành cơng việc theo hợp   đồng lao động;   b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối  với người làm theo hợp đồng lao động khơng xác định thời hạn, đã  điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng  lao động xác định thời hạn và q nửa thời hạn hợp đồng lao động  đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một   cơng việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động  chưa hồi phục   Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được   xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;   c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo  quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện  pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm   việc;   d) Người lao động khơng có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy  định tại Điều 33 của Bộ luật này   2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao  động phải báo cho người lao động biết trước:   a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động khơng xác định thời hạn;   b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;   c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b  khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc  theo một cơng việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."    CÂU 4 : Nhiệm vụ của giáo viên bộ mơn? Nhiệm vụ và quyền hạn  của học sinh? Nhiệm vụ của giáo viên bộ mơn: a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế  hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong  các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động  của tổ chun mơn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo  dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; b) Tham gia cơng tác phổ cập giáo dục ở địa phương; c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hố, bồi dưỡng chun mơn,  nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục;  vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực,  chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu  trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý  giáo dục; đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước  học sinh; thương u, tơn trọng học sinh, đối xử cơng bằng với học  sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đồn kết,  giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng mơi trường học tập và làm việc dân  chủ, thân thiện, hợp tác, an tồn và lành mạnh; e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học  sinh, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền  phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh; g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật ** nhiệm  vụ hs  Chăm chỉ, tích cực học tập và vận dụng kiến thức đã học vào sản  xuất đời sống – Thực hành tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản cơng. Tích cực đấu  tranh chống các hành vi phá hoại đánh cắp tài sản cơng – Tích cực rèn luyện, bồi dưỡng về tư tưởng đạo đức, chính trị – xã  hội. Tránh các tư tưởng, văn hóa phản động, đồi trụy – Trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, tơn trọng và chân thành với bạn  bè. Xây dựng mối quan hệ bạn bè nam nữ lành mạnh. Khơng hút  thuốc, uống rượu, văn minh lịch sự trong giao tiếp – Kính trọng thầy cơ giáo, ơng bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn. Là  gương để các em nhỏ noi theo – Nghiêm túc thực hiện, tn thủ quy định của các thầy cơ giáo, của  nội quy nhà trường và quy định của pháp luật – Triệt để chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật  của Nhà nước tu dưỡng đạo đức học tập tốt tham gia các hoạt động chung của tập  thể và hoạt động xã hội để phát triển nhân cách tồn diện  Quyền của học sinh Người học có những quyền sau đây: ­ Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tơn trọng và đối xử bình  đẳng, được cung cấp đầy đủ thơng tin về việc học tập, rèn luyện  của mình;­ Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời  gian thực hiện chương trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học  kéo dài thời gian, học lưu ban;­ Được cấp văn bằng, chứng chỉ sau  khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo theo quy định; ­ Được  tham gia hoạt động của các đồn thể, tổ chức xã hội trong nhà  trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật;­ Được  sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học  tập, văn hóa, thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở giáo dục  khác;­ Được trực tiếp hoặc thơng qua đại diện hợp pháp của mình  kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp  phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của  người học;­ Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong  tuyển dụng vào các cơ quan nhà CÂU 5 : Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức được Quốc hội thơng  qua ngày nào,ngày có hiệu lực thi hành,gồm bao nhiêu chương, điều  và nội dung tiêu đề của các chương, phạm vi điều chỉnh của Luật? Luật đã được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa XII, kỳ họp thứ 8 thơng qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Luật có 6 chương, 62 điều Chương I: Những quy định chung Chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức Chương IV: Quản lý viên chức Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm Chương VI: Điều khoản thi hành Phạm vi điều chỉnh của Luật: Quy định về viên chức; quyền, nghĩa  vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong  đơn vị sự nghiệp cơng lập CÂU 6 Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì viên chức, viên  chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp của viên chức là gì? Tại Điều 2, Luật Viên chức, viên chức là: cơng dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại  đơn vị sự nghiệp cơng lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng  lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp cơng lập theo quy định của  pháp luật Tại Khoản 1, Điều 3, Luật Viên chức, viên chức quản lý là: người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn chịu trách  nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số cơng việc trong  đơn vị sự nghiệp cơng lập, khơng phải là cơng chức và được hưởng  phụ cấp chức vụ quản lý Tại Điều 4 Luật Viên chức thì hoạt động nghề nghiệp của viên chức  là: Việc thực hiện cơng việc hoặc nhiệm vụ có u cầu về trình độ,  năng lực, kỹ năng chun mơn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp  cơng lập theo quy định của Luật Viên chức và các quy định khác của  pháp luật có liên quan CÂU 7. Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì đạo đức nghề  nghiệp,quy tắc ứng xử, tuyển dụng, hợp đồng làm việc là gì? Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì đạo đức nghề  nghiệp là: Các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của  từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm  quyền quy định Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Luật Viên chức thì quy tắc ứng  xử là: các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong  quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù  hợp với đặc thù cơng việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được  cơng khai để nhân dân giám sát việc chấp hành Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì tuyển dụng là: Việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên  chức trong đơn vị sự nghiệp cơng lập Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì hợp đồng làm  việc là: Sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển  dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cơng lập  về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc  quyền và nghĩa vụ của mỗi bên 6. Hút thuốc lá, uống rượu, bia trong cơng sở, trong trường học và nơi  khơng được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia  các hoạt động giáo dục của nhà trường 7. Sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp,  trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi 8. Gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đồn kết trong tập thể và  trong sinh hoạt tại cộng đồng 9. Sử dụng bục giảng làm nơi tun truyền, phổ biến những nội dung  trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước 10. Trốn tránh trách nhiệm, thối thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; khơng  đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình,  vi phạm quy chế chun mơn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp  của nhà trường 11. Tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như:  cờ bạc, mại dâm, ma t, mê tín, dị đoan; sử dụng, lưu giữ, truyền bá  văn hố phẩm đồi trụy, độc hại Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật,  chính sách của Nhà nước) các u cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất  chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số  14/2007/QĐ­BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban  hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH ? (30 điểm)                          ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền  lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy  định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) 1. Được trả lương  tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản  lý và kết quả thực hiện cơng việc hoặc nhiệm vụ được giao; được  hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở  miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số,  vùng có điều kiện kinh tế ­ xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc  trong ngành nghề có mơi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự  nghiệp đặc thù 2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, cơng tác phí và chế  độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp  cơng lập 3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của  pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp cơng lập Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh  được quy định tại Thơng tư 41/2010/TT­BGD ĐT ngày 30/12/2010  của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30  điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Trung thực trong  cơng tác, đồn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân  và học sinh tại Quyết định số 14/2007/QĐ­BGD ĐT ngày  04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về  chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                            ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt  động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?  (40 điểm)  1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chun mơn,  nghiệp vụ 3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc 4. Được cung cấp thơng tin liên quan đến cơng việc hoặc nhiệm vụ  được giao 5. Được quyết định vấn đề mang tính chun mơn gắn với cơng việc  hoặc nhiệm vụ được giao 6. Được quyền từ chối thực hiện cơng việc hoặc nhiệm vụ trái với  quy định của pháp luật 7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy  định của pháp luật Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: lập được kế hoạch  dạy học; biết soạn giáo án theo hướng đổi mới trong Quyết định  số 14/2007/QĐ­BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào  tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30  điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh khơng  được làm được quy định tại Thơng tư 41/2010/TT­BGDĐT ngày  30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường  TH? (30 điểm)                                ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ  ngơi được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)   Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp  luật về lao động. Do u cầu cơng việc, viên chức khơng sử dụng  hoặc sử dụng khơng hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh tốn  một khoản tiền cho những ngày khơng nghỉ 2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng  xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có u cầu, được gộp số ngày  nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép  của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng  đầu đơn vị sự nghiệp cơng lập 3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và  hưởng lương theo quy định của pháp luật 4. Được nghỉ khơng hưởng lương trong trường hợp có lý do chính  đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cơng  lập Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: kiến thức về kiểm  tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh được quy  định tại Quyết định số 14/2007/QĐ­BGD ĐT ngày 04/5/2007 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp  giáo viên TH? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong  học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục  khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thơng tư  41/2010/TT­BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành điều lệ trường TH? (30 điểm)                        ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền khác của viên  chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40  điểm) Viên chức được khen thưởng, tơn vinh, được tham gia hoạt  động kinh tế xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở;  được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước  và nước ngồi theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị thương  hoặc chết do thực hiện cơng việc hoặc nhiệm vụ được giao thì  được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để  cơng nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật 10 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được  quy định tại Thơng tư 41/2010/TT­BGDĐT ngày 30/12/2010 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường TH? (30 điểm) 11 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung chuẩn nghề nghiệp  giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ­ BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                           ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt  động kinh doanh và làm việc ngồi thời gian quy định được quy định  tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)  1. Được hoạt động nghề nghiệp ngồi thời gian làm việc quy định  trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác 2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà  pháp luật khơng cấm nhưng phải hồn thành nhiệm vụ được giao và  có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cơng lập 3. Được góp vốn nhưng khơng tham gia quản lý, điều hành cơng ty  trách nhiệm hữu hạn, cơng ty cổ phần, cơng ty hợp danh, hợp tác xã,  bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ  trường hợp pháp luật chun ngành có quy định khác 12 13 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngơn ngữ ứng xử,  trang phục của giáo viên đươc quy định tại Thơng tư 41/2010/TT­ BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  điều lệ trường TH? (30 điểm) 14 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: cơng tác chủ nhiệm  lớp; tổ chức các hoạt động ngồi giờ lên lớp được quy định tại  Quyết định số 14/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên  TH? (30 điểm)                                  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 15 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Quyền của viên chức về  tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương" được quy định  tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010?(40 điểm) 16 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày cánh: "Đánh giá, xếp loại  học sinh" được quy định tại Thơng tư số 41/2010/TT­BGDĐT ngày  30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm) 17 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: " Tiêu chuẩn xếp loại các  tiêu chí, u cầu, lĩnh vực của Chuẩn" được quy định tại Quyết  định số 14/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ  Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề  nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                               ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Quyền của viên chức về  hoạt động nghề nghiệp" được quy định tại Luật Viên chức ngày  15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) 19 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày: "Trường TH được thành  lập khi có đủ các điều kiện" được quy định tại Khoản 1, Điều 9  Thơng tư số 41/2010/TT­BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của  Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm) 20 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: " Những u cầu thuộc  lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống" được quy định tại  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT ban hành kèm theo Khoản 4,  Điều 5 Quyết định số 14/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm  2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm)                                     ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 21 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về  nghỉ ngơi được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/ 2010? (40  điểm) 22 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được  quy định tại Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) 23 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung  cuối năm học được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quyết định số  14/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục  và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo  viên TH? (30 điểm)                                   ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 24 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về  hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được  quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) 25 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh  được quy định tại Thơng tư số 41/2010/TT–BGDĐT ngày 30 tháng  12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) 18 26 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình đánh giá xếp loại  giáo viên TH ở khoản 2, Điều 10 được quy định tại Chuẩn nghề  nghiệp giáo viên TH ban hành kèm theo Quyết định số  14/2007/QĐ­BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)                                 ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11 27 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về  hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày  15/11/2010? (40 điểm) 28 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của người giáo  viên TH ở khoản 1 được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT­ BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban  hành Điều lệ trường TH? (30 điểm) 29 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết thuộc lĩnh vực kiến thức  về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi được ban hành tại  Quyết định 14/2007/TT­BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục  đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                                ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12 30 Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị ) hãy cho biết: "Các quyền khác của  viên chức" được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40  điểm) 31 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Các hành vi giáo viên  không được làm" được quy định tại Thông tư số  41/2010/TTBGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành Điều lệ trường TH? (30 điểm) 32 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Các yêu cầu thuộc lĩnh  vực kĩ năng sư phạm của người giáo viên TH ­ Lập được kế  hoạch dạy học; biết cách soạn thảo giáo án theo hướng đổi mới"  được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 14/2007/TT­ BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về  chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                                ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức  được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản  Việt Nam và pháp luật của Nhà nước 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí  cơng vơ tư 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề  nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của  đơn vị sự nghiệp cơng lập 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của cơng, sử dụng hiệu  quả tiết kiệm tài sản được giao 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng  xử của viên chức 33 34 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngơn ngữ ứng xử,  trang phục của giáo viên đươc quy định tại Thơng tư số  41/2010/TT­BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo  ban hành điều lệ trường TH? (30 điểm) 35 Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối  năm học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ­BGDĐT?  (30 điểm)                                             ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá viên chức  được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)  Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức 1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau: a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm  việc đã ký kết; b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác  với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức 2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung  quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau: a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm  vụ; b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách 3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời  gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc  làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch,  đào tạo, bồi đường 36 37 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tại Điều lệ trường TH kèm  theo Thơng tư số 41/2010/TT­ BGD­ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quyền của giáo  viên TH như thế nào? (30 điểm) 38 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí kiến thức về tâm lý  học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học THPT (u cầu  2) thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số  14/2007/QĐ­BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo  ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                                  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức quản lí được  quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)  Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều  17 của Luật này và các nghĩa vụ sau: 1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng  chức trách, thẩm quyền được giao; 2. Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đồn kết, đạo đức nghề nghiệp trong  đơn vị được giao quản lý, phụ trách; 3. Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện  hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ  trách; 4. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu  quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ  trách; 5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phịng, chống tham nhũng và thực  hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ  trách Điều 19. Những việc viên chức khơng được làm 1. Trốn tránh trách nhiệm, thối thác cơng việc hoặc nhiệm vụ được  giao; gây bè phái, mất đồn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình cơng 2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái  với quy định của pháp luật 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng,  tơn giáo dưới mọi hình thức 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tun truyền chống lại chủ  trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc  gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh  thần của nhân dân và xã hội 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi  thực hiện hoạt động nghề nghiệp 6. Những việc khác viên chức khơng được làm theo quy định của Luật  phịng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và  các quy định khác của pháp luật có liên quan 39 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh khơng  được làm được quy định tại Thơng tư 41/2010/TT­BGD ĐT ngày  30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường  THPT? (30 điểm) 40 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trong Điều lệ trường  THPT kèm theo thơng tư số 41/2010/TT­ BGD­ĐT ngày 30 tháng  10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định  nhiệm vụ giáo viên TH như thế nào? (30 điểm)                             ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16 Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết những việc viên chức khơng được  làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40  điểm) . Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp  luật, quy chế, quy định; gây khó khăn, phiền hà đối với người học và  nhân dân 2. Gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và  thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục 3. Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến  người học; tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng  dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp 4. Xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học,  đồng nghiệp, người khác. Làm ảnh hưởng đến cơng việc, sinh hoạt  của đồng nghiệp và người khác 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định 6. Hút thuốc lá, uống rượu, bia trong cơng sở, trong trường học và nơi  khơng được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia  các hoạt động giáo dục của nhà trường 7. Sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp,  trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi 8. Gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đồn kết trong tập thể và  trong sinh hoạt tại cộng đồng 9. Sử dụng bục giảng làm nơi tun truyền, phổ biến những nội dung  trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước 10. Trốn tránh trách nhiệm, thối thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; khơng  đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình,  vi phạm quy chế chun mơn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp  của nhà trường 11. Tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như:  cờ bạc, mại dâm, ma t, mê tín, dị đoan; sử dụng, lưu giữ, truyền bá  văn hố phẩm đồi trụy, độc hại 41 Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết các hoạt động giáo dục đươc  quy định tại Thơng tư số 41/2010/TT­BGD&ĐT ngày 30/12/2010  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học?  (30 điểm) 42 Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 1 (Lập  được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi  mới) thuộc lĩnh vực Kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết  định số 14/2007/QĐ­BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục  và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên  TH? (30 điểm)                                     ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17 43 Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật đối  với viên chức khơng giữ chức vụ quản lý được quy định tại Nghị  định số 27/2012/NĐ­ CP ngày 06/4/2012 về quy định xử lý kỷ luật  viên chức và trách nhiệm bồi thường, hồn trả của viên chức? (40  điểm) 44 Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh đươc  quy định tại Thơng tư số 41/2010/TT­BGD&ĐT ngày 30/12/2010  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường TH? (30  điểm) 45 Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (Chấp  hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao  động) thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được  quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ­ BGD&ĐT ngày 04/5/2007  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề  nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                             ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18 46 Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp chưa xem xét xử  lý kỷ luật đối với viên chức quản lý được quy định tại Nghị định  số 27/2012/NĐ­CP ngày 06/4/2012 về quy định xử lý kỷ luật viên  chức và trách nhiệm bồi thường, hồn trả của viên chức? (40  điểm) 47 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong  học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục  khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thơng tư  41/2010/TT­BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào  tạo ban hành điều lệ trường TH? (30 điểm) 48 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí trong u cầu 3  (cơng tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngồi giờ lên lớp)  thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số  14/2007/QĐ­BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào  tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30  điểm)                                       ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 19 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên  chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40  điểm) 49 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên  được quy định tại Thơng tư số 41/2010/TT­BGDĐT ngày  30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ  Trường TH? (30 điểm) 50 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về Chấp hành  Quy chế của ngành, Quy định của nhà trường, kỷ luật lao động  trong lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống được quy  định tại Quyết định số 14/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 04/5/2007 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề  nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                                    ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 20 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong  hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày  15/11/2010? (40 điểm) 1. Thực hiện cơng việc hoặc nhiệm vụ được  giao bảo đảm u cầu về thời gian và chất lượng 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện cơng việc hoặc  nhiệm vụ 3. Chấp hành sự phân cơng cơng tác của người có thẩm quyền 4. Thường xun học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chun mơn,  nghiệp vụ 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tn thủ các quy định sau: a) Có thái độ lịch sự, tơn trọng nhân dân; b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; c) Khơng hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân  dân; d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp 6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp 7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 51 52 Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động giáo dục được  quy định tại Thơng tư số 41/2010/TT­BGDĐT ngày 30/12/2010 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường TH?  (30 điểm) 53 Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc u cầu  kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kiến thức được quy định tại  Quyết định số 14/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo  viên TH? (30 điểm)           Lưu ý: Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu ... vụ của? ?viên? ?chức;  tuyển dụng, sử dụng và quản lý? ?viên? ?chức? ?trong  đơn vị sự nghiệp cơng lập CÂU 6 Anh (chị) hãy cho biết theo Luật? ?Viên? ?chức? ?thì? ?viên? ?chức, ? ?viên? ? chức? ?quản lý và hoạt động nghề nghiệp của? ?viên? ?chức? ?là gì? Tại Điều 2, Luật? ?Viên? ?chức, ? ?viên? ?chức? ?là:... Chương IV: Quản lý? ?viên? ?chức Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm Chương VI: Điều khoản? ?thi? ?hành Phạm vi điều chỉnh của Luật: Quy định về? ?viên? ?chức;  quyền, nghĩa  vụ của? ?viên? ?chức;  tuyển dụng, sử dụng và quản lý? ?viên? ?chức? ?trong ...                        ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền khác của? ?viên? ? chức? ?được quy định tại Luật? ?viên? ?chức? ?ngày 15/11/2010? (40  điểm)? ?Viên? ?chức? ?được khen thưởng, tơn vinh, được tham gia hoạt 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi viên chức 2020, Đề cương ôn thi viên chức 2020