Bài giảng Tuần hoàn một số khu vực đặc biệt

18 3 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2020, 00:28

Bài giảng Tuần hoàn một số khu vực đặc biệt trình bày tuần hoàn não, lưu lượng tuần hoàn não, điều tiết tuần hoàn não, tuần hoàn vành, lưu lượng mạch vành, điều tiết tuần hoàn vành, tuần hoàn phổi. Bài tuần hoàn số khu vực đặc biệt 1-Tuần hoàn não 1.1- Nguồn gốc - ĐM cảnh trong: ĐM não trước ĐM não ĐM thông sau ĐM nuôi trước ĐM thông trước - ĐM đốt sốngnền: ĐM não sau Các ĐM tiểu não * * * * * * * * * 1.2-Lưu lượng tuần hoàn não -BT # 750ml/phút,  15% lưu lượng tâm thu -Trong phạm vi HA=80-160mmHg: lưu lượng TH não không đổi -Vùng não h/đ mạnh, máu đến nhiều -Nhu cầu Oxy não lớn: Trọng lượng não # 1/50 T/lượng thể, tiêu Oxy =1/5 toàn #45-50ml/phút .100g chất xám: tiêu 4ml Oxxy/phút 100g chất trắng: tiêu 1ml Oxy/phút 1.3- Điều tiết tuần hồn não •Tự ĐH: Phụ thuộc HA: HA tăng  mạch não co ngược lại •Vai trị TK: TK giao cảm  giãn TK phó giao cảm  co •Vai trị TD: -CO2: Tăng  giãn, giảm  co mạch não -O2: Giảm  giãn, tăng  co mạch não -H+: Tăng  giãn, giảm  co mạch não 2 -TUẦN HOÀN VÀNH 2.1-Nguồn gốc: ĐM vành trái ĐM vành phải ĐM vành Shunt thắt, nên tắc mạch vành  thiếu máu 2.2 –LƯU LƯỢNG MẠCH VÀNH -Có khả thay đổi nhanh… -BT: 200-250ml/phút -Khi lao động đạt 3-4l/phút, nhu cầu Oxy tim tăng 2.3-Thay đổi tuần hoàn vành chu chuyển tim -Lưu lượng: Tâm thu  lưu lượng giảm Tâm trương  lưu lượng tăng Lưu lượng TH vành ml/min 300 200 100 Tâm thu Tâm trương Lưu lượng TH vành T Lưu lượng TH vành P áp lực ĐM tim -áp lực -G/đ tăng áp: P vành trái =0mmHg -G/đ tống mái : P vành trái tăng dần -Cuối g/đ tống máu: P vành giảm -Thì tâm trương: P vành tăng cao + P ĐM tim biến đổi ngược lại 2.4- Điều tiết TH vành •Cơ chế tự điều chỉnh: tim tăng h/đ  TH vành tăng, ngược lại Do: O2 giảm, CO2 tăng  giãn mạch vành •Cơ chế TD: Chất CH, H+ tăng  giãn mạch vành Các Hormon: Thyroxin, adrrenalin (nitrit, theophylin…) •Cơ chế TK: - TK G cảm  giãn, TK phó G cảm  co - Vùng đồi, vỏ não… - TUẦN HOÀN PHỔI TH chức phận, n/vụ đổi khí 3.1- Đặc điểm: -Ngắn (thời gian 45gy; TH lớn 16-20gy) -Tốc độ nhanh ( lưu lượng TH lớn) -Hệ mao mạch nhiều (S #150m2), thành mỏng nhiều sợi đàn hồi - Nhiều mạch tắt (Shunt), mạch nối (anastomos)  dự trữ chức tốt -áp lực TH thấp 3.2-Động lực TH phổi * Các áp lực máu: Do co bóp tâm thất phải, giãn nhĩ trái, sức hút lồng ngực áp suất: thất P ĐM phổi tâm thu: 22mmHg 22mmHg âm trương: 0-1mmHg 8mmHg - Mao mạch phổi: 6-8mmHg  không trao đổi dịch -Tâm nhĩ T TM phổi: 5-6mmHg *Lưu lượng TH phổi -BT: 5-6 l/min, 1/10 số mao mạch mở h/đ -Khi lao động: tới 40 l/min, 2.4.3- Điều hoà TH phổi - ảnh hưởng thơng khí: ĐM nhỏ TM nhỏ Mao mạch Nhiều Oxy Mao mạch co thắt Thiếu Oxy Phế nang bị xẹp * ảnh hưởng lồng ngực - Hít vào  áp suất âm tăng  mạch máu giãm  máu nhiều, ngược lại •ảnh hưởng số yếu tố TD: - Serotonin  co mạch - Histamin  giãn mạch • TKTV: tác dụng yếu hết ...1 -Tuần hoàn não 1.1- Nguồn gốc - ĐM cảnh trong: ĐM não trước ĐM não ĐM thông sau ĐM nuôi trước ĐM thông trước - ĐM đốt sốngnền: ĐM não sau Các ĐM tiểu não * * * * * * * * * 1.2-Lưu lượng tuần. .. theophylin…) •Cơ chế TK: - TK G cảm  giãn, TK phó G cảm  co - Vùng đồi, vỏ não… - TUẦN HOÀN PHỔI TH chức phận, n/vụ đổi khí 3.1- Đặc điểm: -Ngắn (thời gian 45gy; TH lớn 16-20gy) -Tốc độ nhanh ( lưu lượng... đổi nhanh… -BT: 200-250ml/phút -Khi lao động đạt 3-4l/phút, nhu cầu Oxy tim tăng 2.3-Thay đổi tuần hoàn vành chu chuyển tim -Lưu lượng: Tâm thu  lưu lượng giảm Tâm trương  lưu lượng tăng Lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tuần hoàn một số khu vực đặc biệt, Bài giảng Tuần hoàn một số khu vực đặc biệt