Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án hành chính

46 6 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 23:46

Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án hành chính trình bày nội dung hoạt động của luật sư trong vụ án hành chính; kỹ năng của luật sư trong vụ án hành chính. Phiếu kỹ thuật giảng KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 335 KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Nội dung hoạt động luật sư vụ án hành Kỹ luật sư vụ án hành 336 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VAHC 1.3 1.4 1.5 1.1 Chủ Chủ 1.2 Các Cơ thể thể giai Nội tiến tham sở dung hành gia đoạ hình n tố vụ án tố tố tụng thành tụng tụng 337 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH Có khiếu nại QĐHC, HVHC Không đồng ý với QĐ g/q KN thời hạn mà KN không g/quyết Khởi kiện vụ án hành Đủ điều kiện thụ lý 338 1.2 NỘI DUNG VỤ ÁN G/Q yêu cầu người khởi kiện Huỷ bỏ QĐHC Chấm dứt hành vi HC Bồi thườn g thiệt hại Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 339 1.3 CHỦ THỂ TIẾN HÀNH TỐ TỤNG 1.3.1 Tồ án nhân dân có thẩm quyền 1.3.2 Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền 340 1.3.1 TỒ ÁN NHÂN DÂN CĨ THẨM QUYỀN ii, i, Hội thẩm Thẩm nhân phán dân 341 1.3.2 Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền Kiểm sát viên 342 1.4 CHỦ THỂ THAM GIA TỐ TỤNG 1.4.1 Đương 1.4.2 Người tham gia tố tụng khác 343 1.4.1 ĐƯƠNG SỰ i, Người khởi kiện (NKK) ii, Người bị kiện (NBK) iii, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 344 Phiếu kỹ thuật tình KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VÀ CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ Hồ sơ số 151 366 NỘI DUNG TÌNH HUỐNG „ Trao đổi với khách hàng nội dung vụ việc „ Tư vấn với khách hàng khởi kiện không nên khởi kiện „ Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện „ Nghiên cứu tài liệu,chứng „ Lập phương án bảo vệ khách hàng „ Chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa 367 NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CẦN TRAO ĐỔI VỀ NỘI DUNG VỤ VIỆC Hỏi bà Hà diễn biến vụ việc Hỏi trình tự lập BBVPHC, QĐXPVPHC (thẩm quyền, nội dung, thủ tục định) Hỏi trình tự tiến hành việc khiếu nại (thủ tục tiền tố tụng) bà Hà 368 TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG NÊN HAY KHÔNG NÊN KHỞI KIỆN „ Khả thắng kiện bà Hà tiếp tục khiếu nại vụ việc lên quan có thẩm quyền giải khiếu nại „ Lợi ích (hoặc bất lợi) bà Hà khởi kiện vụ án hành Tịa án „ Khả thắng kiện bà Hà khởi kiện Tòa án 369 CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN 3.1 Đơn khởi kiện Hồ sơ khởi kiện 3.2 Các giấy tờ liên quan 370 3.1 ĐƠN KHỞI KIỆN ¾ Về hình thức (Thỏa mãn quy định Đ30, Đ31 PLTTGQCVAHC) ¾ Về nội dung: Tóm tắt nội dung vụ việc 9Các yêu cầu đề nghị Tòa án giải 371 3.2 CÁC GIẤY TỜ KÈM THEO „ Các biên vi phạm hành „ Các định xử phạt vi phạm hành „ Các văn trả lời khiếu nại giải khiếu nại lần đầu (nếu có) 372 NGHIÊN CỨU HỒ SƠ „ Xác định quan hệ pháp luật „ Kiểm tra lại vấn đề liên quan đến thủ tục tiền tố tụng „ Xem xét đánh giá chứng 373 4.1 XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH TỐ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG „ NKK: Nguyễn Thị Ngọc Hà „ NBK: UBND thị xã Bến Tre „ NCQLNVLQ: Trưởng Công an Thị xã Bến Tre 374 4.2 KIỂM TRA CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC TIỀN TỐ TỤNG „ Bà Hà khiếu nại đến UBND thị xã Bến Tre chưa? „ Có định giải khiếu nại chưa? „ Thời hiệu khởi kiện VAHC cịn khơng? „ NBK UBND thị xã Bến Tre hay Trưởng CA phường Phú Khương? „ Có NCQLNVLQ khơng? 375 4.3 XEM XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ „ Xác định chứng có lợi bất lợi cho việc bảo quyền lợi bà Hà „ Bổ sung chứng trường hợp cần thiết 376 LẬP PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ KHÁCH HÀNG 5.1 Lên phương án bảo vệ Phương án bảo vệ khách hàng 5.2 Viết luận bảo vệ 377 5.1 LÊN PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ Lên phương án khác để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho: - Bà Hà - UBND thị xã Bến Tre - Công an phường Phú Khương Dự kiến tình xảy phương án Dự kiến kết đạt p.án 378 5.2 VIẾT LUẬN CỨ BẢO VỆ Cấu trúc luận - Phần mở đầu - Phần nội dung - Phần kết luận Chú ý phần nội dung: - T.hợp LS bà Hà, UBND thị xã Bến Tre hay Trưởng Công an phường Phú Khương 379 CHUẨN BỊ CHO VIỆC THAM GIA PHIÊN TOÀ „ Cách xử lý luật sư trường hợp Tòa án xác định sai tư cách đương Xác định vấn đề trọng tâm cần hỏi tranh luận phiên tòa Chuẩn bị VBPL, tài liệu cần thiết cho việc tham gia phiên tòa Tập dượt việc trình bày luận bảo vệ 380 ...KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Nội dung hoạt động luật sư vụ án hành Kỹ luật sư vụ án hành 336 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VAHC 1.3 1.4 1.5 1.1... Nghị án, tuyên án 349 KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VAHC 2.1 Vị trí, vai trị Luật sư vụ án hành 2.2 Xác định đối tượng khởi kiện 2.3 Xác định loại việc 350 2.1 Vị trí, vai trị luật sư vụ án hành Trong. .. Nghị số 03 / 2003/ NQ - HĐTP ngày 18-4-2003 353 Phiếu kỹ thuật tình KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TÌNH HUỐNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Hồ sơ số 121 354 YÊU CẦU CHUNG 1.Tư vấn cho khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án hành chính, Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án hành chính

Từ khóa liên quan