Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế

64 7 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 23:45

Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế trình bày những vấn đề chung, kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức. Phiếu kỹ thuật giảng KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN KINH TẾ 217 NỘI DUNG BÀI GIẢNG Những vấn đề chung Kỹ LS VAKT 218 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1.Khái niệm VAKT 1.2 Các loại VAKT thường gặp 1.3 Tư cách LS tham gia VAKT 219 1.1 KHÁI NIỆM VAKT -Là tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền giải Toà án; -Được Toà án thụ lý giải theo quy định Pháp lệnh thủ tục giải VAKT; -Không phải Là loại việc kinh tế như: Công nhận huỷ Quyết định Trọng tài; tuyên bố phá sản DN; biện pháp hỗ trợ tư pháp hoạt động Trọng tài 220 1.2 CÁC LOẠI VAKT THƯỜNG GẶP - Tranh chấp hợp đồng; - Tranh chấp công ty với thành viên công ty; thành viên công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động giải thể công ty; - Tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu; - Các tranh chấp kinh tế khác theo quy 221 định pháp luật Những đặc thù tranh chấp KT Luật sư cần lưu ý bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho ĐS Quan hệ KT phức tạp , liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động khác Kĩ LS Phát sinh trực tiếp hoạt động KD Luôn thuộc quyền tự định đoạt ĐS Nguồn PL đ/c QH KT đa dạng, phức tạp nhiều biến động Liên quan đến nhiều đối tượng gắn liền với giá trị TS lớn Thủ tục TT nhanh gọn ³ Xác định quan hệ tranh chấp; ³Am hiểu hoạt động kinh doanh; ³Kĩ hành nghề thành thục 222 1.3 TƯ CÁC CỦA LS KHI THAM GIA CÁC VAKT Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Người đại diện tham gia tố tụng (đại diện theo uỷ quyền) Lựa chọn tư cách tham gia tố tụng 223 KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ Hoạt động LS thủ tục khởi kiện 2 Hoạt động LS giai đoạn chuẩn bị xét xử VAKT Kỹ tham gia phiên kinh tế sơ thẩm 224 HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TRONG THỦ TỤC KHỞI KIỆN 2.1.1 Kiểm tra điều kiện khởi kiện VAKT 2.1.2.Tư vấn khách hàng khởi kiện không khởi kiện 2.1.3 Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện 2.1.4 Nộp hồ sơ khởi kiện 225 2.1.1 KIỂM TRA ĐK KHỞI KIỆN VAKT Quyền khởi khởi kiện kiện của khách khách hàng hàng Quyền Thẩm quyền quyền giải giải quyết của Toà Toà án án Thẩm Thời hiệu hiệu khởi khởi kiện kiện Thời Tư cách cách đương đương sự Tư 226 CÁC GIẤY TỜ BỊ ĐƠN PHẢI NỘP CHO TOÀ ÁN „ ý kiến văn nội dung khởi kiện nguyên đơn „ Các giấy tờ hồ sơ hoạt động bị đơn „ Liên hệ với Hồ sơ 011, nhận xét giấy tờ bị đơn nộp cho Toà án (thiếu, thừa?) 266 CUNG CẤP CHỨNG CỨ 4.1 Nghĩa vụ chứng minh bên - Nguyên đơn; - Bị đơn 4.2 Cách thức cung cấp chứng cho án - Xuất trình cho Tồ án; - Thơng qua việc Toà án lấy lời khai, đối chất - Yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp cần thiết để thu thập thêm chứng 4.3 Kỹ sử dụng chứng 267 4.1 NGHĨA VỤ CUNG CẤP CHỨNG CỨ CỦA CÁC BÊN „ Nêu giấy tờ mà Vilexim phải nộp cho Toà án (Liên hệ với hồ sơ xem thiếu giấy tờ nào; thừa giấy tờ nào) „ Nêu giấy tờ mà cty Thái Hoà phải nộp cho Toà án (Liên hệ với hồ sơ) „ Nếu LS cty Vilexim u cầu Tồ án thu thập thêm chứng gì? „ Nếu LS cty Thái Hồ u cầu Tồ án thu thập thêm chứng gì? 268 Phiếu kỹ thuật tình KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN KINH TẾ Tình 2: Nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị phương án bảo vệ Hồ sơ số 010 269 NỘI DUNG BÀI HỌC 1.Các vấn đề cần làm rõ nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tế Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án KT Chuẩn bị phương án bảo vệ khách hàng 270 CÁC VẤN ĐỀ LUẬT SƯ CẦN LÀM RÕ KHI NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN KINH TẾ 1.1 Kiểm tra lại vấn đề liên quan đến thủ tục tố tụng 1.2 Xác định quan hệ tranh chấp 1.3 Đánh giá chứng 271 1.1 KIỂM TRA CÁC VẤN ĐỀ VỀ THẨM QUYỀN „ Vụ việc giải theo tố tụng kinh tế hay tố tụng dân sự? Áp đụng điều luật nào? „ Tòa án cấp có thẩm quyền giải vụ việc? Căn giá trị tranh chấp hay nhân tố nước để xác định? „ Tịa án địa phương có thẩm quyền giải quyết? TAND tỉnh Hưng Yên hay TAND TP Hà nội? Áp dụng điều luật nào? „ Các lưu ý xác định thẩm quyền 272 1.2 KIỂM TRA CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN „ Áp dụng thời hiệu khởi kiện theo Điều 31 PL TTGQCVAKT hay thời hiệu khởi kiện khác? „ Cách tính ngày bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện nào? „ Ngày phát sinh tranh chấp ngày nào? Ngày nộp đơn khởi kiện ngày nào? „ Thời hiệu khởi kiện vụ án Công ty Dunan Furniture.com Cơng ty Masimex cịn hay khơng? 273 „ Một số lưu ý cách tính thời hiệu khởi kiện 1.3 KIỂM TRA LẠI CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN „ Nguyên đơn công ty nào? Tại lại xác định vậy? „ Có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khơng? „ Nhận xét giấy uỷ quyền ông Chung Zoong Hee ơng Phạm Quang Bình „ Luật sư xử lý trường hợp phát tòa án xác định sai tư cách đương sự? 274 1.2 XÁC ĐỊNH QUAN HỆ TRANH CHẤP „ Tranh chấp Công ty Dunan Furniture.com Công ty Masimex phát sinh từ quan hệ pháp luật nào? „ Hợp đồng ký ngày 24.2.2001 Công ty Dunan Công ty Masimex HĐ thuê tài sản hay hợp đồng thuê quyền sử dụng đất? „ Việc xác định đối tượng thuê TS hay quyền sử dụng đất có ý nghĩa bên? „ Căn để khẳng định đối tượng thuê TS đất gì? „ Căn để khẳng định đối tượng thuê quyền sử dụng đất gì? 275 XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC PHÁP LUẬT CỦA HĐ KÝ GIỮA CÔNG TY DUNAN FURNITURE.COM VÀ CÔNG TY MASIMMEX „ Tranh chấp Công ty Dunan Furniture.com „ „ „ „ Công ty Masimex phát sinh từ quan hệ pháp luật nào? Hợp đồng ký ngày 24.2.2001 Công ty Dunan Công ty Masimex HĐ thuê tài sản hay HĐ thuê quyền sử dụng đất? Việc xác định đối tượng thuê TS hay quyền sử dụng đất có ý nghĩa bên? Căn để khẳng định đối tượng thuê TS đất gì? Căn để khẳng định đối tượng thuê quyền sử dụng đất gì? 276 1.3 ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ „ Tính đầy đủ, xác tin cậy chứng „ Mối liên hệ chứng „ Khả sử dụng chứng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp khách hàng „ Lưu ý nghĩa vụ chứng minh bên 277 CHUẨN BỊ CÁC PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO KHÁCH HÀNG 3.1 Lên phương án bảo vệ 3.2 Viết luận bảo vệ 3.3 Kỹ trình luận bảo vệ 278 3.1 LÊN CÁC PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ „ Dựa vào chứng có hồ sơ, học viên lên phương án khác để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho (1) nguyên đơn; (2) bị đơn; „ Dự kiến tình có thẻ xảy phương án „ Dự kiến kết đạt phương án 279 3.2 VIẾT LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO KHÁCH HÀNG „ Cấu trúc luận „ Phần mở đầu „ Phần nội dung „ Phần đề xuất „ Nội dung luận vụ án Công ty Dunan Furniture.com C.ty Masimex „ Truờng hợp LS Công ty Dunan Furniture.com „ Truờng hợp LS Công ty Masimex 280 ... hiệu lực Tồ án có thẩm quyền giải Thoả thuận trọng tài vơ hiệu Tồ án khơng có thẩm quyền giải 253 Phiếu kỹ thuật tình KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN KINH TẾ TÌNH HUỐNG 1: LUẬT SƯ TRONG THỦ TỤC... tham gia tố tụng 223 KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ Hoạt động LS thủ tục khởi kiện 2 Hoạt động LS giai đoạn chuẩn bị xét xử VAKT Kỹ tham gia phiên kinh tế sơ thẩm 224 HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TRONG THỦ TỤC KHỞI... SƯ TRONG THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN KINH TẾ Hồ sơ số 011 254 NỘI DUNG BÀI GIẢNG Tư vấn cho khách hàng khởi kiện không nên khởi kiện Các điều kiện khởi kiện vụ án kinh tế Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế, Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế

Từ khóa liên quan