Bí quyết đầu tư: phần 1

33 9 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 17:30

Cuốn sách bí quyết đầu tư: phần 1 sẽ trình bày với bạn đọc các vấn đề cơ bản như vốn, nhà đầu tư, quản lý nguồn hàng, luân chuyển hàng hóa... với hy vọng giúp các nhà doanh nhân trẻ chiếm lĩnh được thị trường và thành công trong sự nghiệp kinh doanh. mời các bạn cùng tham khảo. ầ s
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết đầu tư: phần 1, Bí quyết đầu tư: phần 1