Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 2

102 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 16:55

Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 2 nối tiếp phần 1 với các nội dung quy trình triển khai dự án Công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp; ứng dụng một số phần mềm tự do mã nguồn mở trong kinh doanh; thương hiệu trực tuyến và tiếp thị điện tử. CHƯƠNG QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CNTT & TMDDT TRONG DN 5.1 Quy trình xây dựng phần mềm ứng dụng DN Để triển khai dự án thương mại điện tử, doanh nghiệp có nhiều cách thức lựa chọn phần mềm Một doanh nghiệp tự xây dựng phần mềm ứng dụng cho riêng doanh nghiệp mua sắm sử dụng phần mềm mã nguồn mở Nếu doanh nghiệp chọn hình thức tự xây dựng phần mềm mã nguồn mở doanh nghiệp lựa chọn số phương pháp sau: 5.1.1 Phương pháp SDLC (System Development life Cycle) Phương pháp SDLC cịn có tên phương pháp thác nước (Waterfall) triển khai dự án hệ thống thơng tin theo bước Lập kế hoạch • Lập kế hoạch • Mơ tả hệ thống Phát triển hệ thống Vận hành hệ thống • Thiết kế hệ thống • Cài đặt hệ thống • Xây dựng hệ thống • Vận hành hệ thống • Kiểm định hệ thống • Bảo trì hệ thống Nguồn: Trang 376, Information Technology, Sixth Edition, Pearson International Edition a Các bước triển khai Để thực phương pháp doanh nghiệp cần thực bước bước có mối liên hệ mật thiết với nhau, bước trước làm tiền đề cho bước sau Các bước triển khai dự án hệ thống thông tin theo phương pháp SDLC Nguồn: Trang 376, Managing Information Technology, Sixth Edition, Pearson International Edition b Đánh giá phương pháp SDLC • Ưu điểm: - Quy trình triển khai có cấu trúc chặt chẽ từ mô tả yêu cầu hệ thống, thiết kế, phát triển, kiểm định hệ thống cuối vận hành hệ thống Hệ thống bước triển khai rõ ràng, cụ thể với việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho chuyên gia công nghệ thông tin người sử dụng; đề cụ thể mốc hoàn thành nhiệm vụ, nguyên tắc cần tuân thủ, yêu cầu chi tiết kết đạt Do đó, đội dự án xây dựng hệ thống thơng tin hồn chỉnh thời gian với chi phí khơng vượt ngân sách cấp - Người sử dụng tham gia tích cực vào q trình thiết kế xây dựng hệ thống họ chủ động dễ dàng sử dụng hệ thống mới; • Nhược điểm - Thời gian để triển khai dự án dài chi phí cho dự án lớn Do xảy tình trạng u cầu đưa hệ thống bước mô tả, thiết kế hệ thống khơng cịn phù hợp với mơi trường doanh nghiệp vốn ln thay đổi nhanh chóng, bước phát triển hệ thống phải thực yêu cầu đặt bước trước Nếu muốn điều chỉnh yêu cầu phải quay lại bước ban đầu để sửa đổi nên thời gian đồng nghĩa với tốn thêm nhiều chi phí tiến độ dự án bị chậm lại - Tính phụ thuộc bước thực dự án cao nên bước trước có thiếu xác dẫn đến sai sót bước sau để sửa đổi phải làm lại từ đầu Ngồi ra, áp lực phải thực tiến độ đặt bước trước nên dẫn đến tình trạng đẩy nhanh tốc độ cách làm cẩu thả; hậu chất lượng hệ thống không đảm bảo 5.1.2 Phương pháp thử nghiệm (Prototyping Methodology) Phương pháp xây dựng hệ thống thử nghiệm trình xây dựng hệ thống thử nghiệm cách nhanh chóng nhằm mơ tả đánh giá hệ thống để người sử dụng nhanh chóng xác định yêu cầu cần thêm chỉnh sửa qua q trình sử dụng hệ thống thử nghiệm Nếu phương pháp SDLC phù hợp cần xây dựng hệ thống lớn phức tạp phương pháp thử nghiệm lại giải pháp khó mô tả rõ ràng, cụ thể chức hệ thống hay cần hệ thống để dùng thử nhằm thích nghi với thay đổi mơi trường a Các bước triển khai dự án hệ thống thông tin theo phương pháp thử nghiệm Các bước triển khai Nguồn: Trang 388, Managing Information Technology, Sixth Edition, Pearson International Edition b Đánh giá phương pháp thử nghiệm • Ưu điểm - Người sử dụng chủ động tham gia trình thiết kế phát triển hệ thống - Thời gian phát triển hệ thống ngắn mức độ yêu cầu giải pháp phát triển hệ thống thấp - Khắc phục vấn đề nảy sinh phương pháp SDLC Phương pháp khuyến khích tham gia tích cực người sử dụng vào trình phát triển hệ thống; nhờ mà loại bỏ sai 106 sót thiết kế lãng phí thường xảy yêu cầu chưa xác định cách xác thời điểm ban đầu • Nhược điểm - Người sử dụng trở nên gắn bó với hệ thống thử nghiệm khơng có mong muốn sử dụng hệ thống hồn tất gây bất cập trình vận hành hệ thống - Địi hỏi chun gia cơng nghệ thơng tin cần phải có kỹ đặc biệt Nếu chun gia khơng có kinh nghiệm làm việc với người sử dụng khó phát triển hệ thống - Khả hoàn thành thấp, phụ thuộc nhiều vào người sử dụng - Khó áp dụng cho hệ thống cần tính tốn nhiều có nhiều thủ tục phức tạp - Khó xác định cách thức xây dựng hệ thống lớn phần hệ thống Khó kiểm sốt q trình phát triển 5.1.3 Phương pháp phát triển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development) Đây phương pháp kết hợp phương pháp SDLC phương pháp thử nghiệm Mục đích phương phát xây dựng hệ thống thơng tin vịng không đến năm Phương pháp phát triển ứng dụng nhanh thường có đặc điểm giống phương pháp thử nghiệm nhiều hơn, tạo hệ thống riêng biệt, phụ thuộc lẫn hệ thống không cần xem xét a Các bước triển khai hệ thống thông tin theo phương pháp phát triển ứng dụng nhanh 107 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB Các bước triển khai theo phương pháp phát triển ứng dụng nhanh Nguồn: Trang 391, Managing Information Technology, Sixth Edition, Pearson International Edition b Đánh giá phương pháp phát triển ứng dụng nhanh • Ưu điểm - Phương pháp phù hợp với tổ chức chịu tác động môi trường thay đổi nhanh liên tục Phương pháp địi hỏi chi phí thấp để xây dựng dự án cần đội dự án nhỏ gọn thời gian triển khai dự án ngắn Ngoài việc tăng cường sử dụng phần mềm hỗ trợ giúp tăng tốc độ triển khai dự án cách đáng kể - Phương pháp linh hoạt, cho phép thực thay đổi thiết kết dự án cách nhanh chóng theo yêu cầu người dùng • Nhược điểm - Chất lượng hệ thống không đảm bảo thời gian triển khai ngắn - Phụ thuộc nhiều vào người sử dụng nên người sử dụng khơng tham gia tích cực vào q trình triển dự án khó hoàn thành 108 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB 5.2 Quy trình mua sắm phần mềm ứng dụng DN Đây việc doanh nghiệp thực việc thiết kế quản lý hệ thống thông tin dựa vào tổ chức khác Doanh nghiệp thực mua hệ thống bên khi: - Doanh nghiệp bị giới hạn hội để khác biệt hóa hoạt động dịch vụ nhờ hệ thống thơng tin - Việc ngưng trệ dịch vụ hệ thống thông tin không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động doanh nghiệp - Việc sử dụng nguồn lực bên ngồi khơng tước bí kỹ thuật quan trọng cần cho phát triển hệ thống thông tin tương lai doanh nghiệp - Khả hệ thống thông tin có doanh nghiệp bị hạn chế, khơng có hiệu yếu mặt kỹ thuật Các bước doanh nghiệp cần triển khai Các bước doanh nghiệp cần thực để thuê mua hệ thống thông tin thường gồm bước: Lập kế hoạch, Phát triển hệ thống lắp đặt hệ thống Lập kế hoạch • • • • • • • Lập kế hoạch Mô tả hệ thống Lập danh sách sản phẩm phù hợp Xây dựng tiêu chí lựa chọn Xây dựng mời thầu Đánh giá hồ sơ Đàm phán ký kết hợp đồng Vận hành hệ thống • Cài đặt hệ thống • Vận hành hệ thống • Bảo trì hệ thống Phát triển hệ thống • • • • Thiết kế hệ thống Xây dựng hệ thống Kiểm định hệ thống Xây dựng TLHD 109 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB Ưu điểm nhược điểm phương pháp mua hệ thống • Ưu điểm: - Phương pháp mua hệ thống giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian so với phương pháp doanh nghiệp tự phát triển hệ thống, thời gian để đưa hệ thống vào vận hành kéo dài từ vài tháng đến vài năm tùy vào quy mô hệ thống - Doanh nghiệp sử dụng phương pháp nguồn kinh phí dành cho hệ thống bị hạn chế - Doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực, chuyên gia hệ thống doanh nghiệp dành thời gian nghiên cứu phát triển ứng dụng quan trọng cho riêng doanh nghiệp nhằm tạo nên lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp - Chất lượng hệ thống tốt hệ thống phát triển doanh nghiệp chuyên hoạt động lĩnh vực thiết kế hệ thống Ngoài ra, hệ thống doanh nghiệp liên tục nâng cấp theo thay đổi công nghệ diễn nhanh chóng • Nhược điểm Do khơng tự thiết kế hệ thống nên trình vận hành doanh nghiệp dễ rơi vào trạng thái bị động không hiểu hết hệ thống Để tránh trường hợp cần thực tập huấn kỹ cho chuyên gia hệ thống doanh nghiệp nhân viên, làm tăng chi phí lắp đặt hệ thống Bên cạnh đó, khơng hiểu hết hệ thống nên trình vận hành doanh nghiệp khơng sử dụng hết tính hệ thống Phương pháp tồn nhược điểm doanh nghiệp tự chủ, khả kiểm sốt; bất ổn an tồn thông tin, thông tin doanh nghiệp dễ bị rị rỉ ngồi; doanh nghiệp phải phụ thuộc vào cơng ty cung cấp dịch vụ bên ngồi q trình vận hành bảo trì hệ thống Nguy xảy nhà cung cấp bị phá sản nhà cung cấp không đáp ứng đầy đủ yêu cầu doanh nghiệp 110 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB 5.3 Triển khai dự án ERP, SCM CRM DN 5.3.1 Qui trình triển khai dự án ERP a Quản trị dự án ERP Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hay hệ thống thông tin quản trị thay đổi tồn hệ thống thơng tin doanh nghiệp tác động đến hai khối nguồn lực doanh nghiệp: công nghệ người Khi triển khai ERP thành viên doanh nghiệp có khả bị tác động, nhiên, số trường hợp, người triển khai không lường trước mức độ tác động đến cá nhân tổ chức điều dẫn đến khó khăn cho việc triển khai ERP thiếu hiểu biết hợp tác cá nhân Trung bình dự án ERP liên quan đến hàng nghìn đầu việc, dù triển khai module hay nhiều module, thống module đòi hỏi quản lý chặt chẽ thống để đảm bảo thành công dự án Các hoạt động triển khai hệ thống ERP Thay đổi Quản lý Triển khai Vận hành Dịch vụ hạ - Đào Quản lý dự Quản lý Quản lý - Trung thay đổi thay đổi án - Kế hoạch - Tầm nhìn - Gói tâm liệu tầng kinh doanh Oracle, - Kế hoạch - Phân tích JDA, quy trình giao tiếp - Quản gói - Kiểm sốt pháp quy mơ dự - Tái án bảo trì - Quản Peoplesoft trung lý - Lựa chọn - Xây dựng mạng tiểu dự án cấu dụng - Lắp công đặt/ nghệ kỹ lý bảo trì tâm Dịch vụ kiến thức - Đào tạo kế người sử phần mềm hỗ trợ hoạch/ thiết dụng cuối: - Xây dựng hệ quy giao diện giao tùy biến - Phát triển giải hạ tầng - Vận hành - Lập sở tạo và chuyển tích - Phát triển công nghệ chi tiết và sứ mệnh hợp (SAP, ứng lịch trình Đào tạo Dịch vụ mạng thống kế/ cài đặt - Quản + Đào tạo lý người lãnh 111 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB - Kiểm soát trình tài kinh - Tích hợp doanh với liệu Quản lý hệ + Đào tạo - Giám sát - Phân tích quản lý kho thống dự án chức - Kinh - Quản quản lý phần mềm/ doanh điện chất lượng thực tế DN tử đạo chung đa cấp: tự lý đào tạo cấp mạng Internet - Phân tích - Tình báo - Dịch vụ điển hỗ trợ hình kinh doanh ngành KD - Hệ thống khách hàng - Thử mạng: - Khôi nghiệm mô + Thiết kế phục hỏng hình hóc + Triển - Thiết kế khai - Dịch sách + Chạy thử ký lặp lại vụ quy trình - Đánh giá mức độ sẵn sàng - Thiết kế tổ chức tổng thể - Kế hoạch kết nối Từ mơ hình ta thấy triển khai hệ thống ERP trình diễn liên tục, từ quản lý dự án, quản lý thay đổi, triển khai vận hành, dịch vụ hỗ trợ tới đào tạo chuyển giao công nghệ Đòi hỏi nhân viên 112 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB - NSD load chức Nộp tờ khai từ menu : + Thực nhấn nút Browse chọn đường dẫn đến thư mục lưu tệp tờ khai Formatted: Space Before: pt, No widow/orphan control, Tabs: 1.75", List tab thuế nộp qua mạng, ví dụ thư mục ihtkktesst + Trong thư mục ihtkktest, chọn tệp tờ khai thuế GTGT01_072009.pdf, nhấn nút Open + NSD thực cắm thiết bị USB token cung cấp dịch vụ chứng thực số VDC, máy tính thực cài đặt thiết bị + Khi NSD thấy biểu tượng xuất tabbar phía góc phải hình thiết bị chứng thực số xác nhận - NSD tiếp tục thực nộp tờ khai, nhấn nút Ký điện tử (bước 2) 190 Formatted: Space Before: pt, No widow/orphan control, Tabs: 1.75", List tab Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB - Màn hình hệ thống hiển thị hộp Hệ thống iHTKK, NSD nhập : + Số Pin : số priveta key chữ ký điện tử + Thư mục tệp tờ khai : nhập lại đường dẫn đến thư mục chứa tệp tờ khai thuế để xác minh lại thư mục + Nhấn nút Chấp nhận, điều kiện số Pin đường dẫn đến thư mục tệp tờ khai hợp lệ, hệ thống tiếp tục Ngược lại hệ thống cảnh báo Số Pin không ! + Nhấn nút Bỏ qua, không muốn tiếp tục 191 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB - Sau nhấn nút Chấp nhận, hệ thống tự động quay lại hình Gửi tệp hồ sơ khai thuế NSD thực nhấn nút Gửi tờ khai Hệ thống tự động hiển thị tệp tờ khai vừa gửi vào Danh sách tờ khai gửi chưa xác nhận, thơng tin gồm có : o Tờ khai/ Bảng kê : Tên tệp tờ khai vừa gửi, kích chuột vào tên tệp tờ khai người dùng xem lại chi tiết thơng tin kê khai tờ khai thuế ký điện tử , lúc tệp tờ khai ký điện tử, chữ ký lưu tệp tờ khai o Kỳ tính thuế : Kỳ tính thuế tệp tờ khai vừa gửi o Loại tờ khai : Tờ khai nộp thức bổ sung o Lần nộp : lần gửi tờ khai o Gửi bảng kê : cho phép thực gửi bảng kê kèm theo 192 Formatted: Indent: First line: 0.5" Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB o Hủy : NSD muốn xóa bỏ tệp tờ khai vừa upload, thực nhấn biểu tượng với tên tệp tờ khai tương ứng cần xóa bỏ Trường hợp NSD thực gửi tờ khai, ký điện tử khơng có thiết bị USB token hệ thống báo lỗi Thiết bị chứng thư số chưa cài đặt ! (8) Bước Thực gửi tệp bảng kê kèm theo : 193 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB - Do tệp tờ khai GTGT TNCN có bảng kê kèm theo với số lượng lớn nên hệ thống hỗ trợ cho phép NSD thực gửi tệp bảng kê theo định dạng file xls không kết xuất từ ứng dụng HTKK - Chuẩn bị file tệp bảng kê gửi qua mạng : NSD thực lưu file tệp bảng kê (dạng xls) gửi qua mạng thư mục với tệp tờ khai gửi - Nhấn chọn biểu tượng cột Gửi bảng kê, hệ thống hiển thị hình gồm thơng tin sau - NSD thực chọn tên bảng kê nộp danh sách Bảng kê - Nhấn nút Browse, chọn đường dẫn tới thư mục lưu tệp bảng kê - Nhấn nút Ký điện tử, thực ký điện tử lên tệp bảng kê vừa chọn - Nhấn nút Gửi bảng kê, hệ thống gửi bảng kê vào Danh sách bảng kê gửi chưa xác nhận 194 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB - NSD thực nhấn nút Chấp nhận để gửi tệp bảng kê - Nếu không muốn gửi bảng kê vừa upload NSD nhấn vào biểu tượng tương ứng với tên bảng kê cần xóa - NSD kiểm tra lại tệp tờ khai tệp bảng kê upload, nhấn vào biểu tượng tương ứng với tệp tờ khai bảng kê muốn xóa bỏ tệp tờ khai bảng kê Lưu ý NSD xóa tệp tờ khai có kèm tệp bảng kê, tệp bảng kê tự động xóa bỏ - Kích chuột vào tên tệp tờ khai tệp bảng kê gửi, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết tệp tờ khai có kèm chữ ký điện tử, ngày NNT upload tờ khai thuế Đối với tệp bảng kê có định dạng file xls, NNT khơng nhìn chữ ký điện tử chữ ký điện tử mã hóa Nhấn nút Xác nhận, để thực gửi tệp hồ sơ khai thuế tới Cơ quan thuế Hệ thống trích xuất liệu kê khai (chuỗi mã vạch tệp tờ khai) tệp hồ sơ khai thuế gửi vào hệ thống truyền tin Tổng cục thuế Hệ thống gửi thông báo xác nhận gửi tệp hồ sơ khai thuế thành công kèm theo số lấn gửi tệp hồ sơ khai thuế, đồng thời hệ thống tự động gửi 195 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet tới địa hộp thư điện tử NNT đăng ký với CQT Nội dung thông báo gồm thông tin sau : - Tên doanh nghiệp - Mã số thuế - Tên số tệp tờ khai/bảng kê gửi qua mạng - Kỳ tính thuế tệp tờ khai/ bảng kê - Số lần nộp tệp tờ khai/bảng kê - Ngày CQT nhận hồ sơ khai thuế NNT 196 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB Deleted: ¶ Các Lưu ý - Các tệp tờ khai tệp bảng kê gửi qua mạng Internet, NSD để thư mục khác lần thực gửi file tệp tờ khai/bảng kê NSD phải thực chọn lại đường dẫn tới thư mục chứa tệp tờ khai/bảng kê - Đối với tệp tờ khai thuế định dạng phải PDF - Đối với tệp bảng kê định dạng phải XLS - Sau NSD thực ký điện tử, tệp tờ khai NSD nhìn biểu tượng chữ ký số sau : 197 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB - Đối với tệp bảng kê chữ ký mã hóa nên NSD khơng nhìn thấy Nếu NSD rút USB token khỏi máy tính, tệp tờ khai biểu tượng chữ ký thay đổi hình sau: Formatted: Bullets and Numbering - Nếu NSD thực ký điện tử lại tệp tờ khai ký Signature valid, hệ thống thông báo tệp tờ khai thuế đường dẫn xyz ký, NSD thực ký lại NSD thực tiếp tục gửi lại tờ khai thuế (9) Bước 9- Tra cứu hồ sơ khai thuế NSD nhập điều kiện tra cứu sau : - Tờ khai : NSD chọn loại tờ khai thuế muốn tra cứu danh sách tờ khai thuế, mặc định hiển thị tất - Thông tin kỳ tính thuế thay đổi theo loại tờ khai tháng/ quý/ năm + Đối vơi loại tờ khai tháng, điều kiện lọc 198 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB + Đối với tờ khai quý, điều kiện lọc : + Đối với tờ khai năm, điều kiện lọc : - Ngày nộp từ ngày ….đến ngày : ngày NNT thực nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Điều kiện lọc lọc danh sách hồ sơ khai thuế nộp khoảng thời gian Ngày nộp từ ngày/đến ngày tương ứng - NSD không cần nhập tất điều kiện tra cứu, NSD khơng chọn điều kiện giá trị ngầm định điều kiện tất trường hợp điều kiện tra cứu khơng có giá trị ngầm định Ngược lại hệ thống kết hợp đồng thời điều kiện NSD lựa chọn - Sau nhập điều kiện tra cứu, NSD chọn nút Tra cứu để thực 199 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB - Hệ thống tìm kiếm hiển thị danh sách kết tra cứu Kết tra cứu : - Tại hình tra cứu danh sách kết tra cứu hiển thị sau : o STT o Tên tệp tờ khai/ bảng kê o Kỳ tính thuế : theo loại tệp tờ khai tháng/ quý / năm o Loại tờ khai : thức / bổ sung o Ngày nộp tệp hồ sơ khai thuế : thông tin hiển thị theo định dạng dd/mm/yyyy hh:ss:mm Deleted: :¶ - Xem nội dung tệp tờ khai/ tệp bảng kê gửiTrên danh sách kết tra cứu, NSD nhấn chuột vào tên tệp tờ khai thuế tệp bảng kê gửi VD : Tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT Hệ thống tìm kiếm hiển thị nội dung tệp tờ khai thuế (dạng file PDF) kèm chữ ký điện tử tệp bảng kê (dạng file xls) Các tệp tờ khai bảng kê không sửa đổi thông tin 200 Formatted: Bullets and Numbering Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB (10) Bước 10- Thay đổi thông tin NNT Chức cho phép NSD thực thay đổi thông tin số điện thoại địa hộp thư điện tử đồng thời thông báo trực tiếp đến CQT - NSD thực nhập thông tin số điện thoại địa thư điện tử vào ô tương ứng - Nhấn nút Cập nhật, thông tin hợp lệ hệ thống thông báo Thông tin 201 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB thay đổi thành công ! Ngược lại hệ thống thông báo lỗi thông tin không hợp lệ, yêu cầu NSD nhập lại (11) Bước 11- Ngừng sử dụng dịch vụ Mô tả chức Ø thực đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ không muốn tiếp tục sử dụng Deleted: Mục đích: Chức cho phép NSD Deleted: ¶ dịch vụ : Deleted: Các bước sử dụng 202 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB - NSD thực chọn lý ngừng dịch vụ , bao gồm : • Đường truyền không đảm bảo • Thời gian gửi nộp tờ khai thuế q lâu • Dịch vụ khơng đáp ứng yêu cầu • Lý khác : NSD nhập lý khác lý đưa - Nhấn nút Đăng ký ngừng, hệ thống cập nhật thông tin ngừng NSD vào CSDL, mặc định hệ thống lấy ngày máy tính ngày đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Đồng thời hệ thống tự động gửi Thống báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ tới địa thư điện tử NNT đăng ký CQT Nội dung mail thông báo gồm thơng tin sau : § Tên doanh nghiệp § Mã số thuế doanh nghiệp § Tên loại tờ khai thuế NSD đăng ký nộp qua mạng 203 Phụ lục Hợp đồng số 2009-08-25/ITB § Kỳ chấm dứt hình thức nộp qua mạng loại tờ khai thuế § Ngày CQT nhận đăng ký đề nghị dừng sử dụng dịch vụ NNT - Sau đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ, NSD muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, NSD phải đến CQT thực xin cấp phép đăng ký sử dụng lại dịch vụ 204 ... nhiều vào người sử dụng nên người sử dụng không tham gia tích cực vào q trình triển dự án khó hồn thành 108 Phụ lục Hợp đồng số 20 09-08 -25 /ITB 5 .2 Quy trình mua sắm phần mềm ứng dụng DN Đây việc doanh. .. người 7 .2 Thương hiệu trực tuyến – bạn nên biết Giá trị thương hiệu trực tuyến giá trị thương hiệu truyền thống, ngồi cịn bao gồm giá trị tên miền doanh nghiệp Một doanh nghiệp thương mại điện tử. .. biết tới sử dụng nhiều trình bày thơng tin cách chi tiết chi phí cho cú kích chuột tìm kiếm cao 7.4 .2 Marketing thông qua catalog điện tử Catalog điện tử giống catalog giấy Catalog điện tử phổ biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 2, Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 2