Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 1

102 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 16:53

Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 1 trình bày kiến thức công nghệ thông tin dành cho nhà quản lý; ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông trong doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu; phân tích một số thành công, thất bại và bài học kinh nghiệm MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ 10 1.1 Phần cứng máy tính 10 1.1.1 Mainboard (bo mạch chủ) 11 1.1.2 CPU (Central Processing Unit)- Vi xử lý 12 1.1.3 RAM (Radom Access Memory) - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 12 1.1.4 Case nguồn 12 1.1.5 Ổ đĩa cứng HDD (Hard Disk Drive) 12 1.1.6 Ổ đĩa CD ROM (Hard Disk Drive) 13 1.1.7 Ổ đĩa mềm FDD 13 1.1.8 Bàn phím – Keyboard 13 1.1.9 Chuột- Mouse 13 1.1.10 Màn hình- Monitor 13 1.1.11 Card Video 14 1.1.12 Các cổng giao tiếp .14 1.1.13 LPT/COM 14 1.1.14 PCI/AGP/PCI Express .14 1.1.15 LAN 14 1.1.16 IDE 15 1.1.17 SATA 15 1.2 Phần mềm máy tính 15 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Phân loại phần mềm máy tính .16 1.3 Mạng máy tính 17 1.3.1 Khái niệm 17 1.3.2 Phân loại mạng máy tính .17 1.4 Cơ sở liệu .18 1.4.1 Khái niệm 18 1.4.2 Phân loại sở liệu: .19 1.5 Mạng Internet 19 1.6 Chính phủ điện tử (E-Government) 21 1.7 Thương mại điện tử (E-Commerce) 22 1.7.1 Khái niệm 22 1.7.2 Các phương tiện thực thương mại điện tử 22 1.7.3 Phân loại thương mại điện tử .23 1.7.4 Lợi ích hạn chế thương mại điện tử 25 1.8 Các quan ban ngành ứng dụng CNTT-TT để hỗ trợ Doanh nghiệp 28 1.8.1 Ngành Hải quan 28 1.8.2 Ngành Thuế .29 1.9 Chữ ký số - chứng thực điện tử: bạn nên biết 31 1.9.1 Hướng dẫn ứng dụng chữ ký số Microsoft Office 2007 38 CHƯƠNG II ỨNG DỤNG CNTT – TT TRONG DOANH NGHIỆP44 2.1 CNTT-TT phần hạ tầng 44 2.2 Đầu tư CNTT-TT hiệu .45 2.2.1 Lưu trữ wesbite thương mại điện tử 45 2.3 Phần mềm ứng dụng doanh nghiệp 49 2.3.1 Phần mềm máy chủ web 49 2.3.2 Phần mềm xây dựng website thương mại điện tử 49 2.3.3 Website động công nghệ xây dựng website động 52 2.3.4 Phần mềm ứng dụng doanh nghiệp lớn 54 2.4 Phần mềm hỗ trợ định quản lý doanh nghiệp 56 2.4.1 Phần mềm quản trị dây chuyền cung ứng (SCM) 56 2.4.2 Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp tích hợp (ERP) 56 2.5 Một số mơ hình ứng dụng CNTT-TT kinh doanh 57 2.5.1 Ứng dụng mạng extranet lĩnh vực sản xuất General Motor 57 2.5.2 Ứng dụng CNTT-TT ngành du lịch 58 2.6 ĐA 191 hỗ trợ cho ứng dụng CNTT-TT doanh nghiệp .61 CHƯƠNG 63 ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 63 3.1 Xây dựng website doanh nghiệp xuất nhập – mẫu hình tham khảo 63 3.1.1 Một số vấn đề cần lưu ý xây dựng website thương mại điện tử63 3.1.2 Một số mẫu hình tham khảo website TMĐT lĩnh vực xuất nhập 64 3.2 Khai thác hệ thống thông tin thị trường qua Internet – thứ phải trả tiền .68 3.2.1 Khai thác hệ thống Tâm điểm thương mại để quảng cáo 68 3.2.2 Khai thác “cơ hội kinh doanh điện tử” Internet .69 3.2.3 Khai thác sàn giao dịch thương mại điện tử B2B 69 3.2.4 Thông tin thị trường website Sở giao dịch hàng hóa 70 3.2.5 Tìm kiếm thị trường bạn hàng internet 70 3.2.6 Hệ thống thông tin xúc tiến thương mại Internet 71 3.2.7 Các website thông tin xúc tiến thương mại điển hình 72 3.3 Tìm hiểu sử dụng hệ thống sàn giao dịch điện tử B2B 73 3.3.1 Sàn giao dịch điện tử Alibaba 74 Các dịch vụ Alibaba cung cấp cho khách hàng 75 3.3.2 Sàn giao dịch thương mại điện tử Cisco Systems 75 3.3.3 Giao dịch cổng thương mại điện tử Bolero.net: .75 3.4 Khai báo thủ tục Hải quan từ xa 77 3.4.1 Đối với Doanh nghiệp 77 3.4.2 Đối với quan hải quan 78 3.4.3 Doanh nghiệp thực khai hải quan từ xa 78 3.5 Hải quan điện tử .79 3.5.1 Khái niệm hải quan điện tử 79 3.5.2 Điều kiện doanh nghiệp tham gia vào hải quan điện tử 80 3.6 Chính sách cửa quốc gia (NSW) 81 3.6.1 Khái niệm sách cửa quốc gia 81 3.6.2 Cơ chế cửa quốc gia Việt Nam .82 3.7 Chính sách cửa ASEAN (ASW) .83 3.7.1 Khái niệm 83 3.7.2 Mơ hình khái niệm: .84 3.7.3 Mục đích, phạm vi, chức chế cửa ASEAN 85 CHƯƠNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ THÀNH CƠNG, THẤT BẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 87 4.1 Một số thành công thương mại điện tử 87 4.1.1 Google.com – Cơng cụ tìm kiếm thơng minh 87 4.1.2 Alibaba.com - Sàn giao dịch thương mại điện tử B2B 91 4.2 Một số thất bại thương mại điện tử 94 4.2.1 Boo.com – Cửa hàng thời trang trực tuyến 94 4.2.2 Pets.com – Siêu thị thú nuôi trực tuyến 96 4.3 Một số nguyên tắc đảm bảo ứng dụng CNTT-TT TMĐT hiệu quả98 4.3.1 Tính minh bạch (Transparency): 99 4.3.2 Sự đáng tin cậy (Reliability): 100 4.3.3 Quyền riêng tư (Privacy): 100 4.3.4 Bí mật thơng tin (Confidentiality): 101 4.3.5 Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual property rights): 101 CHƯƠNG 103 QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CNTT & TMDDT TRONG DN103 5.1 Quy trình xây dựng phần mềm ứng dụng DN 103 5.1.1 Phương pháp SDLC (System Development life Cycle) .103 5.1.2 Phương pháp thử nghiệm (Prototyping Methodology) .105 5.1.3 Phương pháp phát triển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development) .107 5.2 Quy trình mua sắm phần mềm ứng dụng DN 109 Các bước doanh nghiệp cần triển khai .109 Ưu điểm nhược điểm phương pháp mua hệ thống 110 5.3 Triển khai dự án ERP, SCM CRM DN 111 5.3.1 Qui trình triển khai dự án ERP 111 5.3.2 Qui trình triển khai SCM 116 5.3.3 Qui trình triển khai CRM: 119 CHƯƠNG 121 ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TỰ DO MÃ NGUỒN MỞ TRONG KINH DOANH 121 6.1 Phần mềm tự mã nguồn mở: đầu tư bạn nên biết .121 6.2 Hệ thống phần mềm mã nguồn mở ứng dụng KD 124 6.3 Phần mềm máy trạm (PC, Laptop) 125 6.4 Phần mềm quản trị thư điện tử hỗ trợ làm việc cộng tác (Messaging and Collaboration) 129 6.5 Phần mềm quản trị nội dung website (CMS) 131 6.6 Phần mềm cửa hàng trực tuyến (Shopping Cart) 132 6.7 Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng (CRM) 134 6.8 Phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) 135 6.9 Phần mềm quản trị nội dung (ECM) .136 CHƯƠNG THƯƠNG HIỆU TRỰC TUYẾN VÀ TIẾP THỊ ĐIỆN TỬ 139 7.1 Thương hiệu – Lợi cạnh tranh thời kỳ hội nhập 139 7.2 Thương hiệu trực tuyến – bạn nên biết 141 7.3 Mười bước xây dựng quảng bá website 144 7.4 Một số công cụ marketing điện tử hiệu 149 7.4.1 Quảng cáo thông qua công cụ tìm kiếm: .149 7.4.2 Marketing thơng qua catalog điện tử 150 7.4.3 Sử dụng banner để tiến hành hoạt động marketing 150 7.4.4 Marketing thông qua email: .152 7.4.5 Marketing lan tỏa: .152 7.4.6 Marketing liên kết: 153 7.4.7 Marketing thông qua mạng xã hội .154 CHƯƠNG 156 PHỤ LỤC VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM 156 8.1 Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu (dùng cho máy trạm) 156 8.1.1 Giới thiệu Ubuntu .156 8.1.2 Chức hệ điều hành Ubuntu 157 8.1.3 Cam kết từ Ubuntu 164 8.1.4 Những phiên mà Ubuntu phát hành 164 8.1.5 Tài liệu tìm giúp đỡ 166 8.1.6 Khả hỗ trợ phần cứng .167 8.2 Hướng dẫn sử dụng sơ lược phần mềm văn phòng OpenOffice.org 168 8.3 Bộ công cụ ĐA191- (Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập phát triển) giản tiện dành cho doanh nhân Việt (Easy & Simple ĐA191 Toolkit for Vietnamese Entrepreneurs) 172 8.3.1 Mục Tiêu 172 8.3.2 Yêu cầu doanh nghiệp sử dụng phần mềm ĐA 191.172 8.3.3 Đặc tả 173 8.4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hải quan từ xa 177 8.4.1 Trình tự, thủ tục đăng ký khai hải quan từ xa 178 8.4.2 Trình tự khai hải quan từ xa 178 8.4.3 Trình tự tiếp nhận khai hải quan từ xa quan Hải quan 179 8.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Khai báo Thuế qua mạng (do Tổng cục Thuế cấp miễn phí) 179 LỜI NĨI ĐẦU Trong giai đoạn nay, cơng nghệ thơng tin có vai trị quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đối với Doanh nghiệp, Công nghệ thông tin yếu tố góp phần quan trọng việc đổi phương thức quản lý, điều hành kinh doanh sản xuất Khái niệm ứng dụng CNTT hoạt động thương mại hay gọi thương mại điện tử đời trở thành xu thay dần phương thức kinh doanh cũ với nhiều ưu bật nhanh hơn, rẻ hơn, tiện dụng hơn, hiệu không bị giới hạn không gian thời gian Với mục đích cung cấp cho doanh nghiệp kiến thức CNTT nói chung Thương mại điện tử nói riêng, Viện Tin học doanh nghiệp – Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam phối hợp với Nhà Xuất Bưu điện xuất sách “Ứng dụng Công nghệ Thông tin Thương mại điện tử doanh nghiệp” bao gồm chương: Chương 1: Kiến thức công nghệ thông tin dành cho nhà quản lý Chương 2: Ứng dụng CNTT-TT doanh nghiệp Chương 3: Ứng dụng CNTT-TT doanh nghiệp xuất nhập Chương 4: Phân tích số thành cơng, thất bại Bài học kinh nghiệm TMĐT Chương 5: Qui trình triển khai dự án CNTT TMDT doanh nghiệp Chương Ứng dụng số phần mềm tự mã nguồn mở kinh doanh Chương 7: Thương hiệu trực tuyến tiếp thị điện tử Chương 8: Phụ lục hướng dẫn sử dụng số phần mềm Sách Ứng dụng Công nghệ Thông tin Thương mại điện tử doanh nghiệp” tài liệu tham khảo, đồng thời nhằm tạo môi trường thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT Doanh nghiệp Chúng tơi, hy vọng với việc trình bày dễ hiểu bao gồm ví dụ, trường hợp tiêu biểu, học thu thực hành tốt giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp đưa định thích hợp xây dựng sách chiến lược phù hợp kinh tế thông tin cho doanh nghiệp Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2009 VIỆN TIN HỌC DOANH NGHIỆP PHỊNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM CHƯƠNG I KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ Ngày nay, công nghệ thông tin thâm nhập vào góc cạnh đời sống xã hội Các công ty truyền thống phải cạnh tranh với cơng ty dotcom với hình thức kinh doanh mạng Internet thông qua cửa hàng trực tuyến, kênh hoạt động bán hàng, marketing, dịch vụ khách hàng Bên cạnh đó, quản lý phần cứng máy tính, phần mềm, quản trị mạng trở nên quen thuộc công việc thường ngày chuyên gia công nghệ thông tin Tuy nhiên, không riêng giám đốc công nghệ thông tin, mà tất nhà quản lý phải chịu trách nhiệm đầu tư và quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp Tính tới năm 2000, nửa vốn đầu tư doanh nghiệp dành chi cho công nghệ thông tin Do vậy, chương tập trung giới thiệu kiến thức công nghệ thông tin cho nhà quản lý kinh doanh công nghệ, nhằm nâng cao kiến thức quản lý công nghệ thông tin tổ chức Đồng thời, đem đến cho nhà quản lý thông tin để đưa định mua sắm, triển khai quản lý giải pháp công nghệ thông tin cũ 1.1 Phần cứng máy tính Cơng nghệ vi tính (microcomputer) xuất từ năm 1970, cơng ty MITS (Hoa Kỳ) giới thiệu máy tính cá nhân Altair giới vào năm 1975 Chiếc máy sử dụng vi xử lý 8080 Intel, máy tính khơng có hình mà kết thơng qua đèn Led Và đời máy tính cá nhân IBM năm 1981 mở cho ngành máy tính để bàn Ngày nay, máy tính để bàn máy tính xách minh, kết cơng ty không thất bại cạnh tranh gay gắt mà google trở thành cơng cụ tìm kiếm khơng thể thiếu đại phận cá nhân, tổ chức giới Hiện google dẫn đầu thị phần cung cấp cơng cụ tìm kiếm Thị phần google chiếm gần 60%, vượt xa so với đối thủ cạnh tranh đứng thư hai Yahoo (23,6%) thứ ba MSN (8,4%) Các nhân tố tạo lên thành công mô hình kinh doanh google.com bao gồm cơng ty đưa nhiều định thông minh kịp thời, cơng ty có chiến lược marketing hiệu quả, có nhà tư vấn giỏi, sản phẩm dịch vụ tốt Bên cạnh mơ hình kinh doanh cơng ty mơ hình kinh doanh đầy rủi ro sáng tạo Giao diện người dùng google đơn giản, rõ ràng Giao diện trang web bao gồm logo cơng ty hộp tìm kiếm Giao diện đơn giản người dùng nhanh chóng tải Đây điểm mạnh google so với cơng cụ tìm kiếm khác năm từ 1999-2001 tốc độ đường truyền internet cịn châm Trong yahoo cơng cụ tìm kiếm khác lại giống cổng thơng tin chung với nhiều tính đường link khơng hữu dụng, nhiều quảng cáo gây rối mắt Chính trang tải lâu chậm Điều cho thấy google hiểu tâm lý người tiêu dùng sử dụng công cụ tìm kiếm họ mong muốn có cơng cụ đơn giản cần công cụ tìm kiếm Nhân lực giỏi, tài năng, sáng tạo nhân tố tạo lên thành công google Google tạo máy “ tuyển dụng” để chuyên tuyển người Cái máy tuyển khoảng 10 người ngày Hiện công ty có khoảng 300 máy tuyển dụng Để giúp nhân viên sáng tạo google tạo môi trường làm việc thoải mái, tự Tính đến nay, google đem lại nhiều ứng dụng cho người dùng bao gồm ứng dụng trả tiền miễn phí – hầu hết ứng dụng google miễn phí Nguồn thu để trì phát triển hoạt động kinh doanh google từ hoạt động quảng cáo thông qua từ khóa tìm kiếm Hoạt động quảng cáo đem lại tới 90% doanh thu thu nhập cho công ty – nguồn thu chủ yếu từ chương trình google adwords Theo thống kê Business Week 200000 cơng ty tồn giới sử dụng Google adwords để quảng cáo Khi doanh nghiệp, cá nhân sử dụng google adwords để quảng cáo quảng cáo từ khóa hiển thị kèm với kết tìm kiếm khác Tuy nhiên quảng cáo tiền doanh nghiệp hiển thị mục liên kết tài trợ bên phải kết tìm kiếm hay đầu kết tìm kiếm Các cá nhân, tổ chức thích sử dụng google adwords để quảng cáo họ kiểm sốt nguồn ngân sách quảng cáo Nguồn thu thứ hai cơng ty từ việc bán cơng cụ tìm kiếm cho khách hàng cơng ty, tập đồn Đối với doanh nghiệp, google cố gắng tạo nhiều cơng cụ, tiện ích để hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử Ba công cụ google mà doanh nghiệp thương mại điện tử sử dụng nhiều google adwords, google adsense google checkout Google adwords cho phép doanh nghiệp quảng cáo thơng qua từ khóa tìm kiếm Google adsense cho phép doanh nghiệp thu phí quảng cáo doanh nghiệp khác tham gia vào chương trình Google checkout giải pháp toán trực tuyến giống paypal Để xây dựng cho đế chế mạnh, ngồi tự phát triển ứng dụng google cịn mua lại công ty lớn Năm 2001 công ty mua lại Pyra Labs – công ty sáng tạo blogger Đầu năm 2006 công ty mua lại Upstartle, công ty chịu trách nhiệm xử lý từ ngữ mạng Cuối năm 2006, công ty mua lại youtube với giá 1,65 tỷ đô la Năm 2007 công ty vượt mặt Microsoft mua lại doubleclick với giá 3,2 tỷ đô la Google không dừng lại cơng cụ tìm kiếm phổ biến mà cơng cụ thân quen với người toàn giới Đối với thích cập nhật tin email sử dụng ứng dụng Google Alerts, tìm kiếm hình ảnh sử dụng Google image hay tìm kiếm sách sử dụng Book search….Ngồi nhờ phát triển web 2.0 google cung cấp nhiều tiện ích văn phòng trực tuyến cho cá nhân tổ chức Tóm lại thành cơng google giống gã khổng lồ thương mại điện tử khác amazon.com, ebay.com biết tận dụng “sức mạnh số đông” (the power of many) Công ty biết tận dụng tối đa ưu điểm internet mô hình thương mại điện tử túy Cơng ty xây dựng đội ngũ nhân lực tài năng, làm việc hiệu sáng tạo Bên cạnh ứng dụng google đơn giản, mà dễ dàng sử dụng Hơn công ty sở hữu công cụ pagerank - đánh giá website Công cụ giúp google đưa kết tìm kiểm cách nhanh chóng chuẩn xác Sự thành cơng google thể thói quen người dùng Giờ thay nói tìm kiếm – search người dùng thường nói “ google it” 4.1.2 Alibaba.com - Sàn giao dịch thương mại điện tử B2B Alibaba.com sàn giao dịch thương mại điện tử B2B lớn giới Alibaba thành lập vào năm 1999 Jack Ma Thành công lớn sàn giao dịch Alibaba.com gắn kết doanh nghiệp xuất nhập giới lại với xúc tiến hoạt động thương mại tồn cầu Sau năm thành lập cơng ty tiến hành niêm yết sàn chứng khoán nước Gần năm sau công ty tiến hành niêm yết sàn chứng khoán Nasdaq Việc niêm yết sàn chứng khốn giúp cho cơng ty thu lợi nhiều gây chấn động làng công nghệ Hiện trang alibaba giới thiệu ba ngôn ngữ khác bao gồm tiếng anh (alibaba.com), tiếng trung (alibaba.com.cn) tiếng nhật (alibaba.com.jp) Ngồi trang website thức alibaba.com tập đồn alibaba.com cịn có cơng ty thành viên bao gồm taobao.com- sàn giao dịch bán lẻ trực tuyến going mơ hình thương mại điện tử amazon.com, alipay.com- giải pháp toán trực tuyến giống mơ hình paypal.com, alisoft – cơng ty giải pháp phần mềm doanh nghiệp môi trường mạng Trong ngày đầu thành lập alibaba.com đóng vai trị cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ tìm kiếm đối tác làm ăn toàn cầu Số lượng thành viên sàn năm đầu thành lập hạn chế chủ yếu doanh nghiệp Trung Quốc Nhưng tính đến số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng Chỉ sau 10 năm kể từ ngày thành lập số lượng thành viên alibaba.com tăng lên gần triệu thành viên từ 240 nước khác Tính trung bình ngày alibaba.com có gần 20000 thành viên tham gia Khi tham gia vào sàn giao dịch alibaba.com viên khơng có hội tìm kiếm thương vụ làm ăn mà cịn tiền hành kí kết hợp đồng điện tử thơng qua sàn Hơn tham gia sàn alibaba.com viên chứng thực sàn Như độ uy tín thành viên ngày tăng Đây lợi điểm thu hút ngày nhiều doanh nghiệp từ quốc gia giới tham gia vào sàn Việc doanh nghiệp gõ alibaba.com môi trường mạng giống gọi “ vừng ơi, mở cửa ra” để bước vào cánh cửa “ảo” hội nhập toàn cầu Để thu hút nhiều doanh nghiệp đến với website công ty, alibaba.com cho phép doanh nghiệp miễn phí giới thiệu mua sản phẩm thơng qua website cơng ty Cơng ty thu phí thành viên hàng năm khách hàng muốn làm thành viên hạng gói Gold Supplier Lợi ích việc trở thành thành viên hạng sàn doanh nghiệp xác thực thơng tin đơn vị xác thực toàn cầu sử dụng nhiều gói dịch vụ cơng ty thành viên xếp ưu tiên xếp đầu danh sách hiển thị, thành viên có kệ trưng bày sản phẩm, website miễn phí cho doanh nghiệp… Thành cơng alibaba.com phần có nhờ cơng ty biết phân khúc thị trường để phục vụ cách tốt alibaba.com cho doanh nghiệp toàn cầu, alibaba.com.cn cho thị trường nước alibaba.com.jp co thị trường Nhật Bản Việc xây dựng website cho thị trường cho thấy công ty hiểu rõ đặc tính thị trường Ngồi xây dựng trang web với ngôn ngữ thị trường riêng biệt giúp cơng ty xóa bỏ rào cản ngơn ngữ Nhằm giúp cho thành viên sàn dễ tìm kiếm đối tác cơng ty phân chia danh mục thương vụ theo danh mục sản phẩm Hiện sàn có khoảng 400000 mặt hàng chia thành 41 danh mục sản phẩm lớn Mỗi danh mục sản phẩm lớn lại chia thành tiểu mục nhỏ Doanh thu cơng ty ban đầu từ phí thành viên quảng cáo Đến năm 2004, với sử bùng nổ thương mại điện tử Châu Á, nguồn thu công ty mở rộng từ dịch vụ có thu phí tín dụng doanh nghiệp, báo cáo xuất nhập khẩu, trung tâm thông tin dịch vụ vận tải….Lợi nhuận công ty tăng hàng năm Lợi nhuận năm 2006 219,9 triệu nhân dân tệ tăng gấp đôi so với năm 2005, lợi nhuận năm 2007 tăng gấp lần năm 2006 Cuối năm 2007 khủng hoảng kinh tế diễn toàn cầu Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng lao đao, nhiên alibaba.com đạt mức tăng trưởng lợi nhuận (tăng 36%) Tóm lại suy nghĩ táo bạo Jack Ma xây dựng sàn giao dịch kết nối giao thương doanh nghiệp toàn cầu với đem lại thành công alibaba.com Trong bốn năm liền từ 2002-2005 công ty đánh giá “Best of the Web B2B” Alibaba.com xây dựng cho mối quan hệ tốt cộng đồng doanh nghiệp nhờ biết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp sâu sắc với khách hàng thơng qua việc cung cấp nhiều tiện ích, giá trị gia tăng cho khách hàng tiện ích giao tiếp trực tiếp qua trang web công ty, buổi hội thảo theo chuyên đề… 4.2 Một số thất bại thương mại điện tử 4.2.1 Boo.com – Cửa hàng thời trang trực tuyến Boo.com trang web thương mại điện tử chuyên kinh doanh mặt hàng quần áo thời trang tiếng Boo.com thức vào hoạt động vào năm 1998 Tầm nhìn công ty phải trở thành trang web bán hàng thể thao tiếng khắp toàn cầu Khách hàng mục tiêu công ty niên trẻ ưa thời trang tuổi từ 18 – 24 tuổi Mục tiêu chiến lược công ty tốt nhiên Boo.com sớm chết yểu sau năm thành lập Thất bại Boo.com bắt nguồn trước hết trang web cơng ty có tiện ích thiết kế trang web nghèo nàn Việc tìm kiếm thơng tin sản phẩm trang web cơng ty rối Khách hàng phải thao tác tìm sản phẩm mà cần tìm Trong qui tắc để xây dưng website có qui tắc cú click chuột – tức khách hàng có thơng tin sản phẩm dịch vụ cần tối đa cú click chuột Các hình ảnh trang web trình bày dạng text thay dạng hình ảnh Bên cạnh để mua sản phẩm boo.com khách hàng phải tời gần 20 phút Điều dẫn tới việc khách hàng mua lần website công ty mà khơng có lần thứ hai Như cơng ty đánh khách hàng mà không thu hút thêm khách hàng tiềm Hầu hết ứng dụng website công ty băng thông rộng để hỗ trợ cho hình ảnh 3-D Trong khách hàng trực tuyến cơng ty thời kỳ thường khơng có kết nối với băng thăng rơng Chính ứng dụng website công ty không phát huy hiệu Mặt hàng kinh doanh Boo.com quần áo có thương hiệu nên giá cao Trong thực tiễn khách hàng mua hàng trực tuyến thường tìm sản phẩm có giá rẻ Hơn sản phẩm quần áo sản phẩm mà người dùng muốn xem mặc thử trước mua Để tạo cho khách hàng trực tuyến cảm nhận thử hàng truyền thống, boo.com ứng dụng công nghệ 3-D giúp cho khách hàng có nhìn thật sản phẩm Theo nhiều nghiên cứu lí mua hàng trực tuyến ba lí người tiêu dùng mua hàng trực tuyến “đơn giản/thuận tiện”, “ giá cạnh tranh” “qui trình mua đơn giản nhanh chóng” Về giá Boo.com khơng muốn giảm giá sản phẩm làm giảm giá trị thương hiệu sản phẩm Một nguyên nhân dẫn tới thất bại boo.com cơng ty chưa có chế quản lý tài hiệu Công ty muốn tiến hành đầu tư công nghệ cho hoạt động bán hàng nhiều đồng ngoại tệ hệ thống phân phối hàng hóa Tuy nhiên chí phí triển khai rât lớn nhà đầu tư khơng sẵn sang bỏ chi phí cho khoản tiền Boo.com buộc phải tiến hành cổ phần hóa nhà đầu tư từ chối đầu tư tiền cho chiến lược kinh doanh công ty Kết tháng năm 2000, Fashionmall mua lại boo.com bao gồm tên thương hiệu, địa website, công cụ quảng cáo nội dung trực tuyến Đến ngày 30 tháng 10/2000 phiên Boo.com đời Phiên không tham vọng giai đoạn đầu Đến năm 2007 trang web Boo.com chuyển thành trang web du lịch Khi trang web đưa có hàng triêu người dùng vào xem trang kết nối với nhiêu trang web du lịch khác Tóm lại thất bại Boo.com trước hết đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ cao sở hạ tầng khách hàng lại hệ cũ ứng dụng công nghệ Boo.com không người dùng biết tới Ngồi việc tìm kiếm nhà đầu tư công ty lại chưa đạt hiệu Công ty chưa đủ thuyết phục tới nhà đầu tư 4.2.2 Pets.com – Siêu thị thú nuôi trực tuyến Pest.com số nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử kinh doanh sản phẩm cho thú nuôi cung cấp sản phẩm cách trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua website Trang web pets.com thức hoạt động vào tháng 11/1998 – thời điểm đời số trang web cung cấp sản phẩm cho thú nuôi petstore.com, Petopia.com, Petsmart.com, and PetPlanet.com Đây đối thủ cạnh tranh mơi trường mạng Cơng ty có lợi người đầu mơ hình kinh doanh Chính cơng ty kinh doanh thành công nhiều so với đối thủ cạnh tranh Năm 1999 xem năm làm ăn thành công công ty Tuy nhiên doanh thu thu cơng ty khơng đủ bù đắp chi phí mà cơng ty bỏ Pets.com cung cấp cho khách hàng nhiều loại sản phẩm với số lượng lớn giá cạnh tranh Website công ty bắt mắt khách hàng Tuy nhiên mơ hình kinh doanh cơng ty khơng phải độc khơng có khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Để tạo khác biệt, công ty mong muốn trở thành “của hàng trực tuyến điểm dừng” – one stop shop chuyên cung cấp sản phẩm cho thú cưng Cửa hàng trực tuyến công ty cung cấp nhiều loại mặt hàng đối thủ cạnh tranh Vốn đầu tư ban đầu pets.com không lớn nên công ty phải huy động vốn đầu tư từ bên Tuy nhiên mặt hàng kinh doanh công ty mặt hàng có lợi nhuận cận biên thấp chi phí giao hàng lại q cao Do mà công ty đưa khoản chiết khấu cho sản phẩm hay dịch vụ miễn phí Điều dẫn tới khách hàng thích mua hàng tai cửa hàng tạp phẩm họ nhận khoản chiết khấu Công ty rơi vào tình trạng thua lỗ Kết cơng ty định niêm yết sàn chứng khoán Nasdaq vào tháng 2/2000 Để cắt giảm bớt chi phí cơng ty chuyển hoạt động kinh doanh từ San Francisco sang Midwest – nơi có chi phí sống thấp Ngồi cơng ty cịn tiến hành bán rối cửa hàng bán lẻ truyền thống Mặc dù cơng ty có nhiều động thái để trì hoạt động kinh doanh cuối tháng 1/2000 công ty tuyên bố ngừng kinh doanh sau hai năm hoạt động Nguyên dẫn tới thất bại pets.com mơ hình kinh doanh công ty không phù hợp với mặt hàng kinh doanh, thứ hai công ty tiến hành cổ phần sớm đầu tư cách vội vã thiếu chiến lược Bên cạnh cơng ty giành nhiều chi phí cho hoạt động marketing quảng cáo Trong suốt hai năm hoạt động kinh doanh công ty giành 70 triệu đô la cho quảng cáo Chi phí quảng cáo marketing lớn hiệu hoạt động không cao Chi phí quảng cáo khơng tạo cho pets.com lợi dẫn đầu thị trường mà tạo doanh thu cao so với đối thủ cạnh tranh khác Thất bại pets.com phần công ty tự định vị sai doanh nghiệp Đáng công ty phải cho khách hàng thấy lí họ phải mua sản phẩm pets.com Thay đưa lý thuyết phục khách hàng đến với cơng ty pets.com cung cấp sản phẩm mà người tiêu dùng dễ dàng có dược cửa hàng bán lẻ gần thơng tin sức khỏe, đặc điểm riêng thú ni khong thỏa mãn mong muốn khách hàng truy cập vào trang web Cũng giống đối thủ cạnh tranh khác công ty đưa chiến lược giá thấp, điều không tạo khác biệt công ty với đối thủ cạnh tranh Công ty bán sản phẩm giá suốt hai năm kinh doanh lợi nhuận công ty âm 4.3 Một số nguyên tắc đảm bảo ứng dụng CNTT-TT TMĐT hiệu Trong gần 15 năm phát triển thương mại điện tử có nhiều tổ chức doanh nghiệp thương mại điện tử kinh doanh thành công thương mại điện tử có đóng góp to lớn việc thúc đẩy hoạt động thương mại toàn cầu Để có thành cơng ngày hơm tổ chức cá nhân áp dụng hiệu nguyên tắc ứng dụng công nghệ Thông tin - Truyền thông Thương mại điện tử Dưới số nguyên tắc triển khai Thương mại điện tử: 4.3.1 Tính minh bạch (Transparency): - Thơng tin phải xác: Hiện nhờ đời internet mà lồi người tiếp cận với nhiều loại thông tin khác mơi trường mạng Tuy nhiên có q nhiều thơng tin nên người tiêu dùng tổ chức doanh nghiệp khó mà biết đâu thơng tin chuẩn xác hữu dụng Khách hàng muốn có nhiều thơng tin hữu ích để giúp họ đưa định cuối cho giao dịch điện tử Các tổ chức ln cố gằng để cung cấp cho khách hàng thơng tin có liên quan tới giao dịch khách hàng vào lúc Đối với tổ chức để đảm bảo cho giao dịch thương mại điện tử thành cơng phải cung cấp cho khách hàng thông tin điều khoản chung giao dịch phương tiện điện tử thông báo qua website, email, điện thoại, fax truyền hình… Ngồi thơng tin liên quan tới giao dịch doanh nghiệp với khách hàng doanh nghiệp cịn phải cung cấp thêm thơng tin doanh nghiệp kèm theo thông tin sản phẩm như: + Tên địa công ty, giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế + Địa liên lạc điện tử địa email, địa trang web thức cơng ty + Thơng tin liên quan tới việc làm đại diện cung cấp sản phẩm dịch vụ + Miêu tả sản phẩm + Các loại giá cấu thành giá sản phẩm chi phí chiết khấu + Điều kiện để mua hàng + Thời hạn để chấp nhận đơn hàng + Cách thức để khách hàng ghi lại giao dịch - Quảng cáo thương mại phải dễ nhận biết: Hiện doanh nghiệp có riêng website doanh nghiệp Tuy nhiên để người tiêu dùng hay tổ chức, doanh nghiệp khác biết tới website doanh nghiệp không đơn giản Điều đồng nghĩa với việc quảng cáo thương mại website doanh nghiệp có số người xem định Vậy doanh nghiệp cần phải đưa quảng cáo thương mại lên trang web có tỉ lệ người xem cao địi hỏi quảng cáo phải đơn giản giúp cho người tiêu dùng, tổ chức dễ nhận doanh nghiệp 4.3.2 Sự đáng tin cậy (Reliability): - Thông tin phải đáng tin cậy: Việc đưa thông tin thân doanh nghiệp, đối tác sản phẩm dịch vụ phương tiện phải chuẩn xác thông tin phải - Sự đáng tin cậy giao dịch: Khi trao đổi thông tin phương tiện điện tử, bên tham gia phải rõ giá trị, hiệu lực pháp lý thông tin dạng điện tử - Phải có hệ thống, tổ chức đáng tin cậy để thẩm tra: Doanh nghiệp thương mại phải đảm bảo hệ thống thương mại điện tử đáng tin cậy Khi giao dịch với khách hàng phải đảm bảo sở liệu giao dịch lưu lại khoảng thời gian định phép khách hàng truy cập phương tiện điện tử cần thiết - Chữ ký điện tử phải đáng tin cậy: chữ ký điện tử đa dạng doanh nghiệp phải rõ hình thức cơng nghệ chữ kí điện tử mà doanh nghiệp chấp nhận giao dịch điện tử 4.3.3 Quyền riêng tư (Privacy): Việc bảo mật thông tin cá nhân phần thiết yếu việc quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Để đảm bảo cho giao dịch thành công thẩm tra chủ thể tiến hành giao dịch điện tử, tổ chức thường yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân Những thông tin mang tính cá nhân sử dụng số trường hợp sau: - Thông tin cần thay đổi trình hoạt động kinh doanh - Những thơng tin có liên quan tới hoạt động thương mại điện tử - Khách hàng yêu cầu kiểm tra sửa chữa thông tin - Thông tin cung cấp theo yêu cầu mặt luật pháp Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng thông tin cá nhân này, doanh nghiệp cần phải hỏi trước với khách hàng 4.3.4 Bí mật thơng tin (Confidentiality): Trong hoạt động thương mại truyền thống việc thu thập thông tin khó khăn thời gian để tiếp cận với thơng tin bí mật khơng đơn giản Tuy nhiên với phát triển cơng nghệ thơng tin, cá nhân có trình độ, kiến thức cơng nghệ dễ dàng truy cập vào cở sở liệu thông tin mật Vậy để đảm bảo thơng tin bí mật doanh nghiệp cần có sách phát giả mạo, gian lận phải ứng dụng công nghệ bảo mật tân tiến Nếu cần phải lưu chuyển thông tin mật mơi trường mạng u cầu bên phải có biện pháp bảo mật riêng 4.3.5 Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual property rights): Công nghệ thông tin giúp cho người dễ dàng vi phạm quyền chép nhạc, sách, bí kíp kinh doanh Chính để tiền hành kinh doanh thương mại điện tử thành công đồi hỏi doanh nghiệp cần phải đề cao quyền sở hữu trí tuệ trách nhiệm doanh nghiệp với vấn đề ... Viện Tin học doanh nghiệp – Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Nhà Xuất Bưu điện xuất sách ? ?Ứng dụng Công nghệ Thông tin Thương mại điện tử doanh nghiệp” bao gồm chương: Chương 1: ... thương mại điện tử mức cao gọi doanh nghiệp điện tử Như vậy, hiểu kinh doanh điện tử mơ hình phát triển doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử mức độ cao ứng dụng công nghệ thông tin chuyên... 12 1 ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TỰ DO MÃ NGUỒN MỞ TRONG KINH DOANH 12 1 6 .1 Phần mềm tự mã nguồn mở: đầu tư bạn nên biết .12 1 6.2 Hệ thống phần mềm mã nguồn mở ứng dụng KD 12 4 6.3 Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 1, Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 1

Từ khóa liên quan