Rủi ro hoạt động và quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường

4 2 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 16:03

Nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hoạt động ngân hàng ngày càng đa dạng phong phú với khối lượng giao dịch ngày càng khổng lồ, do đó RRHĐ ngày càng gia tăng. Trước tình hình đó, các NHTM rất chú trọng đến công tác quản trị RRHĐ. Số 08 (193) - 2019 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP RỦI RO HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Đinh Nguyễn Bảo Anh* Trong kinh tế thị trường, rủi ro hoạt động (RRHĐ) tồn phát sinh khâu nào, giao dịch ngân hàng thương mại (NHTM) NHTM dù thành lập lâu đời hay thành lập phải đối mặt với RRHĐ định cung cấp dịch vụ hay cấp khoản tín dụng RRHĐ gây tổn thất lớn khó dự đốn Khi xảy có khả làm hao hụt, mát lượng giá trị tài sản NHTM Nền kinh tế thị trường ngày phát triển, hoạt động ngân hàng ngày đa dạng phong phú với khối lượng giao dịch ngày khổng lồ, RRHĐ ngày gia tăng Trước tình hình đó, NHTM trọng đến công tác quản trị RRHĐ Việc quản trị RRHĐ cần phải tuân thủ nguyên tắc, thực quy trình, nội dung định theo Hiệp ước Basel II lựa chọn hợp lý NHTM giới • Từ khóa: rủi ro hoạt động, quản trị rủi ro hoạt động In the market economy, operational risks always exist and may arise at any stage or transaction of commercial banks Commercial banks, despite long or new history, must face operational risk when deciding to provide a service or grant a credit Operational risk, which is almost unpredictable, can cause big losses When it occurs, operational risk can deplete the bank’s assets The market economy is increasingly developing, banking activities are increasingly diversified with huge trading volumes, which in turn increases the posibility of operational risk Facing this situation, commercial banks pay much attention to manage operational risk The management of operational risk needs to comply with the principles, follow the process and certain contents under Basel II and reasonable selection of commercial banks in the world • Keywords: operational risk, operational risk management Ngày nhận bài: 1/3/2019 Ngày chuyển phản biện: 11/3/2019 Ngày nhận phản biện: 15/3/2019 Ngày chấp nhận đăng: 19/3/2019 Rủi ro hoạt động tất yếu ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Khái niệm rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động phát sinh hệ thống thông tin không hiệu quả, sai sót kỹ thuật, sai phạm kiểm sốt nội bộ… Phạm vi thời gian xảy rủi ro hoạt động rộng lớn khó kiểm sốt Hiện nay, khái niệm RRHĐ chưa có thống nhất, nhiên khái niệm RRHĐ Basel II đưa nhận định dẫn chiếu nhiều Theo Ủy ban Basel giám sát ngân hàng định nghĩa: “Rủi ro hoạt động rủi ro tổn thất quy trình nội khơng đầy đủ khơng hiệu quả, người hệ thống kiện bên ngoài” Từ khái niệm cho thấy, rủi ro hoạt động sai sót người, quản trị nhân sự, vận hành không tốt quy trình hệ thống, cố bất khả kháng Rủi ro hoạt động bao trùm mặt tác nghiệp hàng ngày NHTM, xảy lúc nào, khó kiểm sốt đo lường Nguyên nhân rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động gây tổn thất lớn khó xác định, dự đoán trước dấu hiệu đặc biệt xảy Phạm vi, không gian thời gian RRHĐ rộng lớn, xác định trước Rủi ro xảy đâu, nào, ngân hàng đóng cửa RRHĐ phát sinh RRHĐ thường nhóm yếu tố sau tạo ra: Con người, quy trình, hệ thống, kiện bên ngồi vấn đề khác Cụ thể: * Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán 47 Số 08 (193) - 2019 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Rủi ro yếu tố người: RRHĐ tăng lên với tham gia người vào hoạt động khởi tạo, phê duyệt báo cáo điều chỉnh giao dịch ngân hàng Rủi ro tăng lên cán ngân hàng gian lận, cố ý vi phạm thực hành vi vi phạm thẩm quyền Rủi ro quy trình: Ngày giao dịch ngân hàng ngày đa dạng, phức tạp, nhiều bước, nhiều quy định; giao dịch địi hỏi phải kiểm sốt chặt chẽ Tuy nhiên, khơng phải ngân hàng có quy trình, quy định rõ ràng, đầy đủ, phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh Các quy trình thường thiếu cập nhật, chưa thực hiệu vận hành Rủi ro hệ thống/công nghệ: Hoạt động ngân hàng ngày phụ thuộc vào hệ thống công nghệ thông tin Với số lượng giao dịch hàng ngày tương đối lớn, hệ thống công nghệ thơng tin khơng cập nhật, khơng tương thích, làm giao dịch gián đoạn Hệ thống thông tin không bảo mật an tồn phát sinh rủi ro rị rỉ thơng tin khách hàng bị kẻ xấu lợi dụng để công tin tặc, sử dụng công nghệ cao Rủi ro tác động bên ngoài: Nguyên nhân chủ yếu tác động nằm tầm kiểm soát dự đoán ngân hàng Các yếu tố bên tác động đến hoạt động tác nghiệp NHTM Rủi ro vấn đề khác: bao gồm số tiền giao dịch, số lượng giao dịch số lượng thay đổi mà ngân hàng gặp phải lãnh đạo mới, nhân viên mới, sản phẩm mới… Tác động rủi ro hoạt động RRHĐ loại rủi ro khó đo lường kiểm sốt Nó xảy thời điểm nào, nơi đâu, ngân hàng ngừng giao dịch RRHĐ không gây ảnh hưởng thiệt hại cho ngân hàng mặt tài mà cịn ảnh hưởng lớn đến uy tín thương hiệu ngân hàng RRHĐ tác động sâu sắc đến hoạt động kinh doanh ngân hàng đối tượng cụ thể kinh tế Đối với ngân hàng thương mại - Giảm giá trị vốn chủ sở hữu: RRHĐ xảy ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản nguồn vốn, gây thất thoát lượng lớn tài sản NHTM, qua gián tiếp làm giảm quy mô hoạt động ngân hàng - Mất tài sản tổn thất tới tài sản: Bao gồm tài sản hữu hình vơ hình ngân hàng Tài sản hữu hình bao gồm: tiền mặt, tài sản cố định, giấy tờ có giá Tài sản vơ hình bao gồm: quyền phát minh, thương hiệu… - Mất quyền thu hồi: Là khoản tiền phải trả cho khách hàng bao gồm gốc lãi cách bồi thường cho khách hàng Đối với khách hàng - Mất thất thoát tài sản: RRHĐ ngân hàng xảy ngồi thiệt hại tới ngân hàng cịn có ảnh hưởng đến tài sản khách hàng, nguồn vốn kinh doanh NHTM từ vốn huy động kinh tế, từ khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp - Ảnh hưởng đến uy tín khách hàng: RRHĐ ngân hàng ảnh hưởng tới tiến độ giao dịch, toán khách hàng, khiến cho khách hàng uy tín đối tác, hội kinh doanh - Mất chi phí để đền bù thiệt hại theo đuổi tranh chấp: Khách hàng phải bỏ chi phí liên quan đến luật pháp nhằm bảo vệ quyền lợi thân, chi phí lớn tranh chấp, kiện tụng kéo dài Đối với kinh tế - xã hội - RRHĐ gây lãng phí vốn tiền bạc, làm chậm tốc độ luân chuyển vốn kinh tế - RRHĐ gây thiệt hại lòng tin, gây suy giảm ngắt quãng quan hệ xã hội, uy tín bên liên quan RRHĐ bị ảnh hưởng Rủi ro hoạt động gây tổn thất nghiêm trọng, trực tiếp tới ngân hàng nói riêng, khách hàng hệ thống tài tiền tệ đất nước Trong kinh tế nay, mà ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động, đa 48 Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán Số 08 (193) - 2019 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP dạng hóa giao dịch, gia tăng khối lượng giao dịch, phụ thuộc nhiều vào cơng nghệ thơng tin mức độ ảnh hưởng RRHĐ ngày gia tăng Do vậy, cần phải có nhìn đắn RRHĐ, từ có biện pháp để quản trị, kiểm sốt ứng phó kịp thời với xảy RRHĐ trình vận hành NHTM kinh tế Quản trị rủi ro hoạt động yêu cầu cần thiết ngân hàng thương mại Thế quản trị rủi ro hoạt động? Quản trị RRHĐ ba trụ cột chế quản trị rủi ro tổng thể NHTM: quản trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro hoạt động quản trị rủi ro khoản Quản trị RRHĐ trình liên tục cần thực cấp NHTM yêu cầu bắt buộc để NHTM đạt mục tiêu đề Có thể hiểu: Quản trị RRHĐ trình NHTM tiến hành hoạt động tác động đến RRHĐ, bao gồm việc thiết lập cấu tổ chức, xây dựng hệ thống sách, phương pháp quản trị, giải pháp hệ thống công nghệ, thiết lập báo cáo để thực trình quản trị rủi ro nhận diện, đo lường, đánh giá kiểm tra, kiểm soát RRHĐ nhằm bảo đảm hạn chế tới mức thấp rủi ro có khả xảy Quy trình nội dung quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại (1) Nhận biết rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động ln tiềm ẩn quy trình, nghiệp vụ vận hành hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng, vấn đề nhận diện RRHĐ phải thực cách toàn diện hệ thống ngân hàng Một yếu tố trung tâm trụ cột Basel II nhận diện rủi ro, thường bao gồm nội dung sau: + Xác định RRHĐ nhận biết nguyên nhân RRHĐ + Mô tả hồ sơ rủi ro + Mô tả trách nhiệm quản lý rủi ro vào tổng thể quản trị rủi ro ngân hàng đồng thời thiết lập mục tiêu có lợi ích kinh tế thiết thực, rõ ràng hỗ trợ từ hội đồng quản trị lãnh đạo cấp cao NHTM Nhận diện RRHĐ việc xác định chủng loại, nguyên nhân, quy mô, tần suất, thời gian, không gian, phạm vi,… RRHĐ có nguy xảy ra, sở nhận định xây dựng danh mục RRHĐ cho toàn hệ thống NHTM Nhận diện RRHĐ đánh giá, phân tích thơng qua nhóm dấu hiệu sau: + Nhóm dấu hiệu liên quan đến mơ hình tổ chức ngân hàng, cá nhân an tồn nơi làm việc + Nhóm dấu hiệu liên quan đến quy trình nghiệp vụ + Nhóm dấu hiệu liên quan đến gian lận nội + Nhóm dấu hiệu liên quan đến gian lận bên ngồi + Nhóm dấu hiệu liên quan đến q trình tác nghiệp + Nhóm dấu hiệu liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin + Nhóm dấu hiệu liên quan đến thiệt hại tài sản (2) Đo lường rủi ro hoạt động Đo lường rủi ro hoạt động việc xác định mức độ tổn thất RRHĐ Phương pháp đo lường RRHĐ thường sử dụng bao gồm: phương pháp định tính phương pháp định lượng Phương pháp đo lường định tính: Là việc phân tích, đánh giá, nhận xét chủ quan NHTM mức độ tốt - xấu, lớn - nhỏ; tính nghiêm trọng dấu hiệu rủi ro xác định Phương pháp đo lường thường sử dụng để đo lường rủi ro liên quan đến mơ hình tổ chức cán an tồn nơi làm việc, sách quy trình quản lý nội Phương pháp đo lường định lượng: Đánh giá số liệu mức độ rủi ro (xác suất xảy ra), tổn thất cụ thể loại rủi ro xác định Phương pháp chủ yếu dựa vào số thống kê ngân hàng sử dụng để đo lường RRHĐ liên quan đến lĩnh vực hệ Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán 49 Số 08 (193) - 2019 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP thống thơng tin, gian lận nội xuất phát từ bên Đo lường định lượng RRHĐ thực qua việc sử dụng mơ hình: Mơ hình (i) Đo lường rủi ro tiêu chí tần suất xảy Có rủi ro xảy hàng ngày, ví dụ rủi ro tác nghiệp, lỗi hệ thống; có rủi ro phải 5, 10 chí 15 năm xảy ra, ví dụ rủi ro từ thiên tai, khủng bố Các mơ hình thu thập liệu tần suất xảy rủi ro khứ để dự đoán khả xảy rủi ro tương lai Mơ hình (ii) Tính tốn thiệt hại gây RRHĐ mảng hoạt động ngân hàng để dự đoán mức độ thiệt hại tiềm tàng trường hợp xảy rủi ro tương lai Mơ hình sử dụng để hệ thống hóa tổn thất, thiệt hại mảng hoạt động, lĩnh vực kinh doanh, từ có khoản dự phịng để khắc phục, giải tổn thất mặt tài sản NHTM RRHĐ xảy Mơ hình (iii) mơ hình cao cấp (VaR) ứng dụng năm gần đây, kết hợp hoàn hảo mơ hình (i) (ii) VaR đo lường rủi ro ngân hàng phương diện tần suất lẫn thiệt hại Hiện nay, NHTM theo đuổi áp dụng mơ hình VaR cơng tác đo lường quản trị RRHĐ kinh doanh (3) Ứng phó với rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động loại rủi ro khó nhận biết đo lường Trước RRHĐ thực xảy ra, ngân hàng cần có biện pháp để ứng phó với RRHĐ, nhằm hạn chế tối đa tổn thất ảnh hưởng rủi ro, thua lỗ nằm tầm kiểm soát ngân hàng Ngân hàng cần xây dựng kế hoạch ứng phó bất ngờ quản trị RRHĐ Nội dung chủ yếu kế hoạch là: Các tổ chức cần xác định trước trường hợp khó khăn, bất ngờ lên phương án để đối phó với tình bất thường RRHĐ xảy Kế hoạch ứng phó nên xem xét, thay đổi lại thường xuyên phù hợp với xu hướng biến động thị trường nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời kiện có khả tác động lên ngân hàng (4) Kiểm sốt xử lý rủi ro hoạt động Mục đích việc kiểm soát xử lý RRHĐ nhằm đảm bảo cho trình vận hành nằm giới hạn vị RRHĐ NH đưa biện pháp để giảm thiểu rủi ro, sử dụng chiến lược chia sẻ, chuyển tránh né rủi ro RRHĐ xảy khâu nào, giai đoạn nào, hoạt động kiểm sốt phải bao quát tất loại rủi ro phát sinh hoạt động ngân hàng Đồng thời ngân hàng phải thường xuyên giám sát, rà soát danh mục RRHĐ thiết lập báo cáo theo cấp lĩnh vực kinh doanh để có phương án quản trị RRHĐ kịp thời, đầy đủ Khi RRHĐ xảy ra, NH cần có biện pháp xử lý, khắc phục lập tức, nhằm hạn chế mức tổn thất tối đa, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Tài liệu tham khảo: PGS.TS Đinh Xuân Hạng, Ths Nguyễn Văn Lộc “Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại”- NXB Tài chính, Hà Nội 2013 PGS TS Nguyễn Văn Tiến “Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng” - NXB Thống kê, Hà Nội 2002 GS TS Nguyễn Văn Tiến “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng” - NXB Thống kê, Hà Nội 2010 Phạm Thị Thanh Ngọc, Luận văn Thạc sĩ “Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Huế” - Đại học Kinh tế, Đại học Huế 2016 Phạm Thùy Liên, Luận văn Thạc sĩ “Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” - Học viện Ngân hàng 2014 Lê Thị Vân Khanh, Luận văn Thạc sĩ “Hệ thống quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 Nguyễn Anh Tuấn, Luận văn Thạc sĩ “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel” - Học viện Ngân hàng 2012 Ngân hàng Nhà nước, Thông tư số 36/2014/TT-NHNN, ngày 20 tháng 11 năm 2014 “Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi”, Hà Nội 2014 50 Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán ... tế Quản trị rủi ro hoạt động yêu cầu cần thiết ngân hàng thương mại Thế quản trị rủi ro hoạt động? Quản trị RRHĐ ba trụ cột chế quản trị rủi ro tổng thể NHTM: quản trị rủi ro tín dụng, quản trị. .. nhằm bảo đảm hạn chế tới mức thấp rủi ro có khả xảy Quy trình nội dung quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại (1) Nhận biết rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động tiềm ẩn quy trình, nghiệp vụ... thống quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 Nguyễn Anh Tuấn, Luận văn Thạc sĩ ? ?Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng thương mại Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro hoạt động và quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, Rủi ro hoạt động và quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường