Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

9 3 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 15:58

Bài viết đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Hệ thống cơ sở lý luận về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất; Làm rõ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, từ đó có cơ sở đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Chun mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Hà Thị Thanh Nga1, Nguyễn Quế Anh2 Tóm tắt Kết hợp mục tiêu nghiên cứu với việc vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, viết giải số nội dung quan trọng như: Hệ thống sở lý luận rủi ro lãi suất quản trị rủi ro lãi suất; Làm rõ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, từ có sở đưa đánh giá đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy hoạt động quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng số tồn sau: Phương pháp đo lường rủi ro lãi suất đơn giản, chưa xác định mức tổn thất cụ thể; Việc sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất cơng tác dự báo lãi suất cịn nhiều hạn chế Từ khóa: Khe hở nhạy cảm lãi suất, quản trị rủi ro lãi suất, Vietinbank SOLUTIONS TO IMPROVE INTEREST RATE RISK MANAGEMENT IN THE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Abstract With proper application of science research methods to reach the research objectives, the paper has addressed some significant issues such as: systemize the basic theories about interest rate risk management, clarify the situation of interest rate risk management, evaluate and suggest some solutions to improve interest rate risk management in the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade The results show that there are some problems in the interest rate risk management of the bank: measurements are so simple that it is impossible to determine the specific losses, using derivatives to prevent from interest rate risk and forcast the interest rate has some shortcomings Key words: Sensitive interest rate gap, interest rate risk management, Vietinbank JEL classification: G; G21; G24 định, quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất quản Giới thiệu lý khe hở kỳ hạn 1.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân Joel Bessis (2012) đưa khái niệm rủi hàng thương mại (NHTM) nội dung ro lãi suất rủi ro thu nhập lãi thực giảm Đối nhiều nhà khoa học nước giới với khoản vay cho vay đối nghiên cứu mặt với rủi ro lãi suất lãi suất thay đổi Timothy W.Koch (2003) nghiên cứu Nhưng theo tác giả, khoản vay có lãi suất quản trị ngân hàng đưa phương pháp đo cố định có rủi ro người cho vay với lãi lường rủi ro lãi suất thông qua khe hở lãi suất suất cố định cho vay với lãi suất cao khe hở kỳ hạn Tác giả đưa phương lãi suất tăng người vay trả lãi suất pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất công cụ thấp lãi suất giảm phái sinh hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán Đỗ Thị Kim Hảo (2005) với đề tài “Giải pháp đổi, hợp đồng quyền chọn,… quản lý rủi ro lãi suất Agribank” Tác giả Peter S.Rose (2004) cho mục tiêu quan phân tích thực trạng rủi ro lãi suất quản lý rủi ro trọng quản lý rủi ro lãi suất hạn chế tới lãi suất Agribank giai đoạn từ năm 1999 đến mức thấp ảnh hưởng xấu biến năm 2003, đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất động lãi suất đến thu nhập ngân hàng Ngân ngân hàng việc sử dụng mơ hình định giá lại hàng cần trì tỷ lệ thu nhập lãi cận biên cố để lượng hóa rủi ro Tác giả cho Agribank nên tập trung vào xây dựng sách, sử dụng lựa 58 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) chọn mơ hình lượng hóa, sử dụng cơng cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất Nghiên cứu Tạ Ngọc Sơn (2010) quản lý rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam, cơng trình nghiên cứu tồn diện lý luận rủi ro lãi suất công tác quản lý rủi ro lãi suất hoạt động NHTM Tác giả giới thiệu kinh nghiệm quản lý rủi ro lãi suất số chi nhánh nước hoạt động Việt Nam Tác giả đề xuất giải pháp quản trị phương pháp giá trị tồn tại-Value (VaR) Các NHTM áp dụng phương pháp tương lai cần có điều kiện cụ thể 1.2.Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Tại NHTM cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), thu nhập ròng từ lãi chiếm tỷ trọng chủ yếu cấu thu nhập ngân hàng, lãi suất thị trường biến động làm ảnh hưởng đến thu nhập từ lãi, giá trị tài sản ròng ngân hàng Để phòng ngừa tác động gây bất lợi biến động lãi suất, nâng cao hiệu điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng nhằm hướng tới thông lệ quốc tế, nghiên cứu rủi ro lãi suất, việc sử dụng công cụ quản trị rủi ro lãi suất áp dụng cho Vietinbank yêu cầu cần thiết 1.3 Cơ sở lý luận rủi ro lãi suất quản trị rủi ro lãi suất NHTM Rủi ro lãi suất loại rủi ro mang tính đặc trưng NHTM Khi lãi suất thị trường thay đổi thu nhập từ cho vay đầu tư chi phí tiền gửi nguồn vốn huy động khác bị ảnh hưởng Ngoài ra, lãi suất thay đổi ảnh hưởng đến giá trị thị trường tài sản có tài sản nợ, giá trị vốn chủ sở hữu ngân hàng Do đó, lãi suất thay đổi tác động đến toàn bảng cân đối, báo cáo thu nhập ngân hàng Theo Casu cộng (2015), rủi ro lãi suất rủi ro xuất phát từ không phù hợp kỳ hạn quy mô khoản mục tài sản có-tài sản nợ định chế tài chính, xảy q trình thực chức chuyển hóa tài sản Rủi ro lãi suất kinh doanh ngân hàng thiệt hại mà NHTM phải gánh chịu có thay đổi lãi suất thị trường Ngân hàng trì cấu tài sản nợ với kỳ hạn khơng cân xứng với phải chịu rủi ro lãi việc tài trợ tài sản giá trị tài sản thay đổi lãi suất thị trường biến động Theo Nguyễn Văn Tiến (2012), quản trị rủi ro lãi suất NHTM biện pháp, hoạt động tác động tới rủi ro lãi suất, bao gồm việc đo lường, xác định giám sát, kiểm soát rủi ro lãi suất tổ chức ngân hàng nhằm hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng xấu tác động đến thu nhập ngân hàng lãi suất thay đổi Thực chất, hoạt động quản trị rủi ro lãi suất việc dùng cơng cụ tài để hạn chế hay giảm thiểu tổn thất tài rủi ro lãi suất gây Theo quy trình quản trị nội dung quản trị rủi ro lãi suất bao gồm: Nhận biết rủi ro lãi suất, đo lường rủi ro lãi suất kiểm soát rủi ro lãi suất 2.Phương pháp nghiên cứu 2.1.Phương pháp thu thập số liệu Số liệu sử dụng viết thu thập từ hai nguồn: - Thu thập trực tiếp từ Vietinbank, tập trung vào thông tin phản ánh thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank thông qua báo cáo thường niên, văn quy định kết thực hiện, số liệu từ phòng ban chức ngân hàng - Thu thập từ tạp chí, báo, website Ngân hàng nhà nước, NHTM khác công bố liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng 2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin, liệu Từ liệu thứ cấp thu thập được, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, kết hợp với sử dụng biểu đồ, hình ảnh để phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank, sở đánh giá, so sánh, tham chiếu nhằm đưa kết luận hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank Kết nghiên cứu 3.1.Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất NHTM cổ phần Công thương Việt Nam 3.1.1.Biến động lãi suất từ năm 2012 đến 2019 Thực tế cho thấy Ngân hàng nhà 59 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) nước (NHNN) điều hành thị trường chủ yếu thông qua lãi suất giao dịch NHNN với NHTM Bao gồm: Lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng cho vay bù đắp thiếu hụt vốn toán bù trừ, lãi suất mua kỳ hạn giấy tờ có giá (lãi suất OMO) lãi suất tín phiếu Lãi suất OMO thường dao động 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 khoảng từ lãi suất tái chiết khấu đến lãi suất tái cấp vốn công cụ NHNN ưu tiên sử dụng nhiều với lãi suất tín phiếu để điều tiết lãi suất liên ngân hàng Trong năm gần có thay đổi lớn lãi suất sách NHNN 3/2016 3/2017 3/2018 3/2019 Biểu đồ 1: Diễn biến mức lãi suất điều hành SBV từ năm 2012 đến năm 2019 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Các mức lãi suất có biến động giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2019 Lãi suất có ảnh hưởng đến lãi suất huy động lãi suất cho vay Vietinbank, có tác động tới hoạt động kinh doanh ngân hàng toàn kinh tế 3.1.2.Về quy chế, tổ chức quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank xây dựng sách quản trị rủi ro lãi suất với mục tiêu nhằm hạn chế tổn thất thu nhập từ lãi cho ngân hàng, trì giá trị thị trường vốn chủ sở hữu, tận dụng biến động lãi suất thị trường để tối đa hóa lợi nhuận hạn mức rủi ro xác định Ngân hàng có quy chế tổ chức hoạt động lĩnh vực quản trị rủi ro lãi suất, quy định chức năng, nhiệm vụ phận ngân hàng, từ Hội đồng quản trị đến phịng ban chun mơn Từ năm 2013, Vietinbank áp dụng quy chế quản trị rủi ro lãi suất tương ứng với quy mô hoạt động kinh doanh ngân hàng Với 60 chế giúp ngân hàng giám sát, vận hành quản trị rủi ro lãi suất hiệu Chính sách quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank thể quy định vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản theo Basel để đảm bảo ngân hàng có đủ vốn trường hợp có tổn thất xảy Công tác quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng thực chun sâu, tồn diện, mang tính hệ thống phân chia trách nhiệm kiểm soát theo vịng Kiểm sốt vịng 1: Bộ phận quản lý cân đối vốn trực thuộc phòng Quản lý cân đối vốn Kế hoạch tài chính, chịu trách nhiệm đầu mối phối hợp với phòng Đầu tư, phòng Khách hàng Trụ sở chính, phịng Kinh doanh ngoại tệ, phịng Định chế tài chính, Sở giao dịch Chi nhánh chịu trách nhiệm vịng kiểm sốt thực quản trị rủi ro lãi suất hàng ngày, bao gồm công việc nhận diện, đánh giá, kiểm soát giảm thiểu rủi ro lãi suất Vietinbank Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) Hội đồng quản trị HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban kiểm soát Ủy Ban QLRR Ủy Ban ALCO BAN ĐIỀU HÀNH Tổng giám đốc Giám đốc Khối rủi ro (CRO) Phó TGĐ Vịng kiểm sốt thứ sốt thứ CÁC PHỊNG BAN NGHIỆP VỤ Vịng kiểm sốt thứ Hoạt động kinh doanh vốn thị trường sốt thứ Phịng Phịng QL Kinh CĐV doanh KHTC vốn Phòng ĐCTC Các Sở Giao Các phòng dịch Chi khách nhánh hàng Vịng kiểm sốt thứ Khối Quản lý rủi ro Phòng QLRR TT Phòng QLRR TD Phịng QLRR HĐ Kiểm tốn nội Hình 1: Mơ hình quản trị rủi ro lãi suất NHTM Cổ phần Cơng thương Việt Nam Kiểm sốt vịng 2: Phịng Quản lý rủi ro thị trường có trách nhiệm xây dựng hệ thống quy định, quy trình, hướng dẫn quản trị rủi ro lãi suất, thiết lập rà soát hạn mức, giám sát kiểm soát việc thực quản trị rủi ro lãi suất đơn vị vịng 1, thực báo cáo độc lập tình hình rủi ro lãi suất lên Ban lãnh đạo đơn vị có liên quan Phịng Quản lý rủi ro thị trường phối hợp chặt chẽ với đơn vị vòng đảm bảo rủi ro phát sinh hoạt động kinh doanh hàng ngày đơn vị vòng nhận diện, đo lường, quản lý chặt chẽ, báo cáo kịp thời đến đơn vị có liên quan Kiểm sốt vịng 3: Bộ phận kiểm toán nội thực chức kiểm toán nội theo quy định đơn vị vòng 1, vòng đảm bảo việc thực quản trị rủi ro lãi suất thực đầy đủ có hiệu hai vòng 3.1.3.Thực trạng nhận biết rủi ro lãi suất NHTM cổ phần Công thương Việt Nam Rủi ro lãi suất Vietinbank xuất phát từ hoạt động đầu tư, hoạt động huy động vốn cho vay Danh mục khoản đầu tư, cho vay tài sản khác nhạy cảm lãi suất ngân hàng cập nhật thường xuyên, liên tục đánh giá rủi ro lãi suất định kỳ phát sinh tùy theo biến động thị trường Đảm bảo việc xác định, nhận diện rủi ro thực đa cấp từ phận kinh doanh đến phận chuyên trách quản trị rủi ro phận kiểm tra, kiểm soát nội Các biến động lãi suất thị trường thường xuyên giám sát, cập nhật, phân tích dự báo Những sản phẩm mới, hình thức đầu tư phải đánh giá yếu tố rủi ro lãi suất xảy phận chuyên trách quản trị rủi ro lãi suất phận thực nghiệp vụ Sau nhận diện dấu hiệu rủi ro lãi suất, ngân hàng phát rủi ro tiến hành phân tích khả xảy rủi ro Nếu rủi ro lãi suất có khả xảy ra, ngân hàng tiếp tục tiến hành đo lường rủi ro phát sinh 3.1.4.Thực trạng đo lường rủi ro lãi suất Khi đo lường rủi ro phát sinh, ngân hàng kết hợp phương pháp đo lường định tính phương pháp đo lường định lượng Kết việc đo lường rủi ro phát sinh ghi chép 61 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) đầy đủ, bao gồm nội dung như: loại rủi ro, từ lãi, cho biết mức độ thay đổi thu nhập ròng từ giá trị tổn thất, mức độ phạm vi ảnh hưởng lãi ngân hàng trước biến động lãi suất thị Căn đo lường rủi ro lãi suất là: Cơ cấu tài trường, thơng qua việc phân tích khe hở nhạy sản-nợ ngân hàng, chênh lệch kỳ hạn, lãi suất cảm lãi suất nguồn vốn huy động, sản phẩm đầu tư lãi Số liệu Bảng mô tả cách đo lường rủi suất thị trường, chế lãi suất tài sản, nợ ro lãi suất mơ hình định giá lại thời điểm (là lãi suất cố định hay lãi suất thả nổi), độ nhạy 31/12/2018 Vietinbank Giai đoạn năm cảm biến động lãi suất; Số liệu thống 2017-2018 giai đoạn khó khăn kê mức lãi suất kỳ hạn, loại tiền; Chính kinh tế Việt Nam, NHNN định hướng điều sách điều hành lãi suất hành NHNN hành giảm lãi suất Đây giải pháp phù hợp với khu vực có ảnh hưởng trực tiếp tới Việt diễn biến kinh tế, góp phần tích cực hỗ Nam; Dự báo số kinh tế vĩ mô trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Về phương pháp đo lường rủi ro: Hiện nay, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân Vietinbank áp dụng mơ hình định giá lại để đo hàng Với định hướng đó, Vietinbank liên tục lường rủi ro lãi suất Đối với phương pháp này, giảm lãi suất huy động cho vay ngân hàng phân tích mức thay đổi thu nhập ròng Bảng 1: Khe hở tài sản nợ nhạy cảm lãi suất ngày 31/12/2018 Đơn vị tính: Triệu đồng Q hạn Khơng chịu lãi Đến tháng Từ 1-3 tháng Từ 3-6 tháng Từ 6-12 tháng Từ 1-5 năm Trên năm Tổng 19.971.532 67.146.180 449.123.824 286.959.644 215.368.969 59.670.525 58.870.415 23.184.226 1.180.295.315 1,69 5,69 38,05 24,31 18,25 5,06 4,99 1,96 100 - 44.592.361 277.422.045 229.059.764 208.127.765 204.626.887 132.003.063 726.754 1.096.558.639 - 4,07 25,30 20,89 18,98 18,66 12,04 0,07 100 ISGAP 19.971.532 22.553.819 171.701.779 57.899.880 7.241.204 (144.956.362) (73.132.648) 22.457.472 83.736.676 ISGAP cộng dồn - - 171.701.779 229.601.659 236.842.863 91.886.501 18.753.853 41.211.325 Chỉ tiêu Tài sản có (ISA) Tỷ trọng (%) Tài sản nợ (ISL) Tỷ trọng (%) Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2018 Vietinbank Đơn vị tính: triệu đồng 500,000,000 400,000,000 300,000,000 Tài sản có nhạy cảm lãi suất (ISA) 200,000,000 Tài sản nợ nhạy cảm lãi suất (ISL) 100,000,000 ISGAP (100,000,000) Đến Từ 1-3 Từ 3-6 Từ 6- Từ 1-5 Trên tháng tháng tháng 12 năm năm tháng (200,000,000) Biểu đồ 2: Trạng thái tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất, khe hở nhạy cảm lãi suất (31/12/2018) Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2018 Vietinbank 62 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) Qua biểu đồ 2, ta thấy tổng thể Vietinbank có khe hở nhạy cảm lãi suất tuyệt đối dương, ngân hàng chịu rủi ro lãi suất lãi suất thị trường giảm gia tăng lợi nhuận ròng lãi suất thị trường tăng Khe hở nhạy cảm lãi suất tập trung nhiều kỳ hạn tháng đạt 171.701.779 trđ Kỳ hạn đến tháng tiếp tục kỳ nhạy cảm lãi suất có biến động mạnh nhất, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận ròng ngân hàng trường hợp lãi suất có diễn biến bất lợi (mức tăng/giảm lợi nhuận ròng +/- 1.717.017 trđ biến động lãi suất +/-1%) Tại kỳ hạn nhạy cảm đến tháng, 13 tháng, 3-6 tháng năm, khe hở nhạy cảm lãi suất dương, ngân hàng gặp bất lợi lãi suất thị trường giảm, có lợi lãi suất thị trường tăng; Tại kỳ hạn nhạy cảm 6-12 tháng, 1-5 năm, khe hở nhạy cảm lãi suất âm, ngân hàng gặp bất lợi lãi suất thị trường tăng, có lợi lãi suất thị trường giảm Với cấu phân bổ tài sản có nhạy cảm lãi suất tài sản nợ nhạy cảm lãi suất tại, để phòng ngừa rủi ro cho ngân hàng, khuyến nghị số kỳ hạn có khe hở nhạy cảm lãi suất lớn sau: (i) Tại kỳ hạn có khe hở nhạy cảm lãi suất đến tháng, từ 1-3 tháng, năm có chênh lệch nhạy cảm lãi suất kỳ hạn lớn, với xu hướng lãi suất dự đoán giảm giai đoạn tới, để giảm thiểu rủi ro lãi suất tiềm ẩn ngân hàng, khuyến nghị xem xét giảm chênh lệch kỳ hạn cách giảm ISA (giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất), tăng ISL (giá trị nợ nhạy cảm lãi suất) kỳ hạn (ii) Tại kỳ hạn nhạy cảm lãi suất 6-12 tháng, 1-5 năm chênh lệch nhạy cảm lãi suất kỳ hạn lớn, khuyến nghị giảm chênh lệch khe hở nhạy cảm lãi suất để giảm thiểu rủi ro lãi suất tiềm ẩn ngân hàng Đối với Vietinbank, năm 2018 lợi nhuận sau thuế đạt 5.416.429 trđ, giảm 2.042.473 trđ so với năm 2017 Một nguyên nhân làm giảm lợi nhuận chênh lệch lãi suất không đạt kỳ vọng Năm 2018, Vietinbank thực chủ trương NHNN điều chỉnh giảm lãi suất cho vay khiến cho chênh lệch lãi suất bình quân đầu vào - đầu ngân hàng bị thu hẹp huy động vốn dư nợ cho vay tăng so với năm 2017 thu nhập từ lãi giảm so với năm 2017 3.1.5.Thực trạng kiểm soát rủi ro lãi suất Tại Vietinbank, hoạt động kiểm soát rủi ro lãi suất thực thường xuyên đồng bộ, có phối hợp với phận quản trị rủi ro lãi suất chuyên trách, phận kinh doanh phận khác có liên quan Hoạt động tiến hành trình xây dựng sản phẩm thực hình thức đầu tư mới, phận thực nghiệp vụ, phận chuyên trách quản trị rủi ro lãi suất phương án, quy trình kiểm sốt rủi ro * Kiểm sốt chấp hành hạn mức - Kiểm sốt NIM, trì tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Mục tiêu quản trị rủi ro lãi suất đảm bảo thu nhập dự kiến mức tương đối ổn định với thay đổi lãi suất Đối với Vietinbank mục tiêu trì tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) mức ổn định NIM = [(Thu nhập từ lãi-Chi phí từ lãi)/Tổng tài sản Có sinh lời]*100 Khi chi phí huy động vốn tăng nhanh lãi thu từ hoạt động cho vay đầu tư lãi thu từ hoạt động cho vay đầu tư giảm nhanh chi phí huy động vốn NIM bị thu hẹp lại, rủi ro lãi suất xảy 63 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) Đơn vị tính: % NIM 004 003 003 003 003 002 003 002 002 NIM 002 001 001 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Biểu đồ 3: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Vietinbank Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2014, 2015, 2016, 2017,2018 Vietinbank Qua biểu đồ 3, cho thấy tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 có nhiều thay đổi, cao năm 2014 đạt 2,87% thấp năm 2018 2,02% Thu nhập từ lãi chiếm tỷ trọng lớn cấu lợi nhuận Vietinbank Khi tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng cao cộng với tỷ lệ thu nhập lãi cận biên cao góp phần tăng thêm hiệu hoạt động Vietinbank giai đoạn 2014-2018 - Kiểm soát khe hở nhạy cảm lãi suất Để hạn chế tổn thất giá trị tài sản có tài sản nợ ngân hàng lãi suất thị trường có biến động Vietinbank xây dựng kiểm soát thực hạn mức khe hở tài sản nợ nhạy cảm lãi suất với kỳ hạn như: Dưới tháng, từ 1-3 tháng, từ 3-6 tháng, từ 6-12 tháng, từ 1-5 năm năm Trên sở tính tốn khe hở nhạy cảm lãi suất, ngân hàng điều chỉnh khe hở nhạy cảm lãi suất vào dự đoán biến động lãi suất thị trường *Sử dụng cơng cụ phái sinh Hiện nay, NHNN thức cung cấp rộng rãi công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất Tuy nhiên, việc áp dụng công cụ chưa Vietinbank triển khai mạnh mẽ nên việc sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất công cụ phái sinh khiêm tốn 3.2 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất NHTM cổ phần Công thương Việt Nam 3.2.1.Những kết đạt Thứ nhất, ngân hàng ban hành sách quản trị rủi ro lãi suất, sở 64 hành lang pháp lý giúp cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất toàn ngân hàng đạt hiệu Thứ hai, mơ hình tổ chức quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank ngày hoàn thiện Từ năm 2013, ngân hàng có nhiều thay đổi mơ hình quản trị rủi ro tn theo thông lệ quốc tế quản trị rủi ro đại, ngân hàng thực mơ hình vịng kiểm soát Vietinbank thành lập Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban ALCO, khối quản trị rủi ro để giám sát quản trị loại rủi ro kinh doanh Bộ phận nghiên cứu thị trường dự đoán lãi suất phát huy tác dụng có đóng góp vào hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Do vậy, lãi suất thị trường thay đổi đột biến Vietinbank chủ động thay đổi lãi suất phù hợp với tình hình thị trường, tạo điều kiện cho ngân hàng thu hút khách hàng cạnh tranh thị trường Thứ ba, ngân hàng trọng đến đo lường rủi ro lãi suất việc áp dụng mơ hình định giá lại, có hướng dẫn cụ thể bước thực Thứ tư, Vietinbank xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, giúp ngân hàng có sở liệu đầy đủ phục vụ yêu cầu quản lý toàn diện, hiệu quản trị nội ngân hàng 3.2.2 Những tồn hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Thứ nhất, phương pháp đo lường rủi ro lãi suất đơn giản, chưa xác định cụ thể mức tổn thất Hiện nay, Vietinbank sử dụng phương pháp định giá lại để đo lường rủi ro lãi suất, phương pháp có nhiều nhược điểm Phương pháp biết giá trị thu Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) nhập ròng thay đổi lãi suất thay đổi, chưa tổn thất bao nhiêu, hiệu quản trị rủi ro lãi suất không cao Ngân hàng dừng lại việc thay đổi hay tái cấu trúc cấu tài sản nợ hay xác định khuynh hướng rủi ro chưa lượng hóa rủi ro để tìm cách điều tiết thích hợp Thứ hai, việc sử dụng cơng cụ biện pháp quản trị cịn hạn chế phòng ngừa rủi ro lãi suất Ngân hàng chưa thực toàn diện biện pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro lãi suất Cụ thể, Vietinbank chủ yếu áp dụng sách lãi suất thả cho vay trung dài hạn, chưa sử dụng biện pháp tích cực để trì cân xứng kỳ hạn tài sản có tài sản nợ Ngoài ra, ngân hàng hạn chế sử dụng cơng cụ phái sinh thị trường để phịng ngừa rủi ro lãi suất, NHTM thị trường tài Việt Nam chưa phát triển Thứ ba, cơng tác dự báo lãi suất cịn nhiều hạn chế Nguyên nhân dẫn đến tồn phương pháp công tác dự báo lạc hậu, hệ thống liệu thông tin phục vụ công tác dự báo không đầy đủ đồng Vietinbank dự báo lãi suất chủ yếu dựa vào liệu lịch sử, thông tin cung cầu vốn thị trường, phân tích đường cong lãi suất nguồn phân tích từ tổ chức chuyên nghiệp Đối với phương pháp dự báo dựa vào mô hình kiểm định kỹ thuật thống kê kinh tế lượng để lượng hóa quan hệ mang tính chất thống kê, tốn học ngân hàng chưa sử dụng 3.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất NHTM cổ phần Công thương Việt Nam 3.3.1 Áp dụng mơ hình giá trị chịu rủi ro (VaR) nhằm lượng hóa rủi ro lãi suất Mơ hình giá trị chịu rủi ro (VaR) sử dụng công cụ đo lường định lượng hữu hiệu Phần lớn NHTM giới sử dụng mơ hình VaR để xác định mức độ chịu rủi ro tối đa hoạt động kinh doanh ngân hàng, từ ngân hàng đưa yêu cầu tối thiểu liên quan đến rủi ro lãi suất Mơ hình VaR xây dựng sở lý thuyết xác suất, thống kê phát triển nhà khoa học tốn học tài VaR hiểu số tiền tổn thất lớn cho danh mục đầu tư bị thua lỗ với mức độ tin cậy xác định thường 95% 99% VaR chuẩn hóa quốc tế tiêu chuẩn Basel II cho ngân hàng VaR có phương pháp xác định, bao gồm: Phương pháp phương sai, hiệp phương sai; Phương pháp phân tích khứ; Phương pháp ma trận rủi ro; Phương pháp mô Vietinbank nên có kế hoạch triển khai ứng dụng mơ hình quản lý tiên tiến hoạt động kinh doanh ngân hàng, có mơ hình tính VaR quản trị rủi ro lãi suất Ban đầu, ngân hàng nên áp dụng phương pháp tính VaR phương pháp phân tích khứ Nếu vận dụng phương pháp tính VaR này, ngân hàng nên đưa vào vịng kiểm sốt thứ Hình 1: Mơ hình quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank 3.3.2 Tăng cường sử dụng công cụ phái sinh vào phòng ngừa rủi ro lãi suất Vietinbank đưa hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất, việc áp dụng cơng tác phịng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng hạn chế Đây giải pháp mà ngân hàng cần hoàn thiện hoạt động quản trị phòng ngừa rủi ro lãi suất Các sản phẩm phái sinh muốn giao dịch thị trường cần khách hàng nhận thức tính hữu dụng giá trị sử dụng Sản phẩm phái sinh sử dụng ba đối tượng khách hàng, nhà phát hành nhà hoạch định sách nhận thức tầm quan trọng sản phẩm Xây dựng nhận thức trình dài, cần phối hợp tuyên truyền, hội thảo, giáo dục-đào tạo tiếp thị, quảng bá sản phẩm 3.3.3.Nghiên cứu, dự báo biến động lãi suất `Việc nghiên cứu, dự báo biến động lãi suất chưa quan tâm mức, chủ yếu nghiên cứu đánh giá số liệu khứ để đo lường thiệt hại mà ngân hàng gặp phải Khi lãi suất có nhiều biến động, ngân hàng cần tính mức độ biến động lãi suất thiệt hại mà ngân hàng phải gánh chịu từ việc thay đổi lãi suất, từ giúp cho ngân hàng lựa chọn biện pháp để phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu Ngân hàng nên xây dựng dự báo ngắn hạn, trung hạn dài hạn biến động lãi suất phương pháp (phương pháp chuyên gia, phương pháp hồi quy dựa vào dãy số thời gian) để kịp thời điều chỉnh phòng ngừa rủi ro lãi suất Sau dự báo biến động lãi suất, ngân hàng nên lập quỹ dự phòng rủi ro lãi suất Hàng quý, ngân hàng nên có kế hoạch trích lập dự phịng rủi ro theo quy định NHNN để xử lý kịp thời rủi ro lãi suất xảy ra, đảm bảo cho trình hoạt động kinh doanh ngân hàng diễn bình thường liên tục 65 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) Ngân hàng phải nâng cao chất lượng công cụ đo lường rủi ro tiếp tục áp dụng công cụ đo lường rủi ro đại Nâng cao khả dự báo thực tốt vai trò tư vấn lãi suất cho vay khách hàng để giúp phòng ngừa hạn chế rủi ro cho khách hàng cho ngân hàng Kết luận Với cải cách tổ chức, quản lý, công nghệ, Vietinbank đạt nhiều thành tựu vượt bậc hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, với bất lợi tình hình kinh tế vĩ mô đời nhiều sản phẩm gần đây, ngân hàng phải đối mặt chịu khơng tổn thất rủi ro lãi suất gây nên Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, tác giả tập trung nghiên cứu thực mục tiêu như: Làm rõ luận khoa học rủi ro lãi suất quản trị rủi ro lãi suất NHTM; Phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất theo quy trình Vietinbank giai đoạn 2014-2018, từ đưa đánh giá thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank, kết đạt được, hạn chế quản trị rủi ro lãi suất; Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng, viết đưa giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank thời gian tới Đây sản phẩm khoa học đề tài NCKH sinh viên mã số SV2019-BA-06 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Basel Committee on Banking Supervision (2001) Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk Bank for International Settlements [2] Joel Bessis (2012) Quản trị rủi ro ngân hàng Hồ Chí Minh: Nhà xuất Lao động Xã hội [3] Đỗ Thị Kim Hảo (2005) Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Luận án, Kinh tế Học viện Ngân hàng, Hà Nội [4] Peter S Rose (2004) Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân [5] Tạ Ngọc Sơn (2010) Quản lý rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án, Kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [6] Nguyễn Văn Tiến (2012) Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội, Nhà xuất Thống kê [7] Timothy W.Koch (2003) Bank management Cincinnati, Ohio:South-Western [8].Vietinbank Báo cáo thường niên năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Thông tin tác giả: Hà Thị Thanh Nga - Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Địa email: hathithanhnga@tueba.edu.vn Nguyễn Quế Anh - Đơn vị công tác: Lớp K13 - TCDN -Trường ĐH Kinh tế & QTKD 66 Ngày nhận bài: 03/03/2020 Ngày nhận sửa: 10/3/2020 Ngày duyệt đăng: 29/3/2020 ... ngân hàng chưa sử dụng 3.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất NHTM cổ phần Công thương Việt Nam 3.3.1 Áp dụng mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR) nhằm lượng hóa rủi ro lãi suất. .. đạt được, hạn chế quản trị rủi ro lãi suất; Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng, viết đưa giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank... động quản trị rủi ro lãi suất NHTM cổ phần Công thương Việt Nam 3.2.1.Những kết đạt Thứ nhất, ngân hàng ban hành sách quản trị rủi ro lãi suất, sở 64 hành lang pháp lý giúp cho hoạt động quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam