Bộ câu hỏi sát hạch CCHN bxd 1623 qd bxd 26122018 signed

357 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 15:49

Bộ câu hỏi sát hạch CCHN bxd 1623 QD BXD. Đây là tuyển tập các bộ câu hỏi kèm đáp án thi, phục vụ cho công tác thi CCHN cho ae kỹ sư XD. Tốt ngfhieepj kỹ sư chỉ là điều kiện cần để theo nghề XD. Là kỹ sư XD phải có CCHN chiếc cần câu cơm của mọi ae trong ngành Ký bởi: Trung tâm Thông tin Email: ttth@moc.gov.vn Cơ quan: Bộ Xây dựng Thời gian ký: 26.12.2018 09:29:12 BỘ XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH BỘ CÂU HỎI PHỤC VỤ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 Bộ Xây dựng) HÀ NỘI - 2018 PHỤ LỤC NỘI DUNG SỐ CÂU TRANG PHẦN I CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 263 A Câu hỏi chung pháp luật xây dựng 90 B Câu hỏi pháp luật xây dựng theo lĩnh vực 173 16 I Lĩnh vực khảo sát xây dựng 30 16 II Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng 27 21 III Lĩnh vực thiết kế xây dựng 15 25 IV Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng 22 29 V Lĩnh vực định giá xây dựng 51 33 VI Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng 28 44 1.640 50 128 50 I Khảo sát địa hình 58 50 II Khảo sát địa chất cơng trình 70 60 B Lĩnh vực Thiết kế quy hoạch xây dựng 124 75 C Lĩnh vực Thiết kế xây dựng cơng trình 688 100 I Thiết kế kiến trúc cơng trình 41 100 II Thiết kế kết cấu cơng trình dân dụng, công nghiệp 46 109 III Thiết kế điện cơng trình 130 117 IV Thiết kế cấp nước cơng trình 43 140 V Thiết kế xây dựng cơng trình giao thơng 249 147 VI Thiết kế xây dựng cơng trình nơng nghiệp phát triển nơng thơn 90 194 VII Thiết kế xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật 89 210 555 227 I Giám sát cơng tác xây dựng cơng trình 493 227 Cơng trình dân dụng cơng nghiệp hạ tầng kỹ thuật 168 227 Cơng trình giao thơng 205 257 Cơng trình nơng nghiệp phát triển nơng thơn 120 293 II Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình 62 315 E Lĩnh vực Định giá xây dựng 62 325 G Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng 83 339 PHẦN II CÂU HỎI VỀ KIỀN THỨC CHUYÊN MÔN A Lĩnh vực khảo sát xây dựng D Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng TỔNG CỘNG 1.903 PHẦN I CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu điều chỉnh pháp luật đây? a Pháp luật xây dựng b Pháp luật xây dựng pháp luật đầu tư công c Pháp luật xây dựng pháp luật đấu thầu d Pháp luật xây dựng pháp luật khác có liên quan d Theo quy định pháp luật xây dựng, hoạt động xây dựng gồm công việc đây? a Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình, khảo sát xây dựng b Thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng d c Bảo hành, bảo trì cơng trình xây dựng hoạt động khác có liên quan đến xây dựng cơng trình d Các công việc nêu điểm a, b c Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thực theo quy định nào? a Theo quy định Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay b Theo pháp luật xây dựng c c Theo quy định Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay, quy định pháp luật xây dựng pháp luật khác liên quan d Theo quy định Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay quy định pháp luật xây dựng Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ theo nguyên tắc nào? a Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia b Tiêu chuẩn viện dẫn quy chuẩn kỹ thuật văn quy phạm pháp luật khác có liên quan d c Tiêu chuẩn áp dụng hoạt động đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện d Tất quy định a, b c Việc giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước vào quy định nào? a Pháp luật xây dựng b Pháp luật đầu tư công d c Pháp luật đầu tư công pháp luật xây dựng d Pháp luật đầu tư công, pháp luật xây dựng pháp luật khác có liên quan Những chủ thể bắt buộc phải mua bảo hiểm cơng trình thời gian thi cơng xây dựng cơng trình có ảnh hưởng đến an tồn cộng đồng, mơi trường, cơng trình có u cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp ? a Chủ đầu tư xây dựng cơng trình a b Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình c Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình d Cả chủ thể nêu a, b c Những chủ thể bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng? a Nhà thầu khảo sát xây dựng b Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình c c Nhà thầu khảo sát xây dựng Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình d Chủ đầu tư xây dựng cơng trình Nhà thầu khảo sát xây dựng Dự án đầu tư xây dựng phân thành loại nhóm A, B, C nguồn vốn nào? a Nguồn vốn ngân sách nhà nước b Nguồn vốn nhà nước ngân sách d c Nguồn vốn khác nguồn vốn nêu điểm a b d Tất nguồn vốn nêu điểm a, b c Theo quy định pháp luật hành xây dựng, vốn nhà nước ngân sách bao gồm: a Vốn ODA, vốn vay ưu đãi Nhà nước, vốn Nhà nước bảo lãnh vay b Vốn phát triển doanh nghiệp nhà nước, vốn góp tiền sử dụng đất Doanh nghiệp nhà nước d c Các dự án PPP d Các trường hợp 10 Theo quy định pháp luật xây dựng, công tác liệt kê thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng ? a Xin chủ trương đầu tư xây dựng b Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng d c Xin phép xây dựng d Bao gồm công tác a b 11 Theo quy định pháp luật xây dựng, công tác sau giai đoạn thực đầu tư xây dựng? a Tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổng thầu xây dựng để thực bước thiết kế vẽ thi cơng, thi cơng xây dựng cơng trình b Thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng c Lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng d Tất công tác d 12 Theo quy định pháp luật xây dựng, công trình xây dựng phân cấp sở nào? a Quy mô, tầm quan trọng áp dụng cho loại cơng trình b Thời hạn sử dụng, vật liệu d c Yêu cầu kỹ thuật xây dựng cơng trình d Tất 13 Việc phân loại cơng trình xây dựng theo quy định pháp luật xây dựng sở tiêu chí nào? a Theo cơng sử dụng a b Theo kiến trúc cơng trình c Do người định đầu tư quy định d Do chủ đầu tư quy định 14 Những dự án đầu tư xây dựng nhóm phân chia thành dự án thành phần phân kỳ đầu tư để quản lý thực dự án độc lập? a Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A b Dự án yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật a c Dự án nhóm B, C d Cả phương án a, b c 15 Dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng yêu cầu đây? a Phù hợp với quy hoạch b Có phương án cơng nghệ phương án thiết kế xây dựng phù hợp d c Bảo đảm chất lượng, an toàn xây dựng bảo vệ môi trường d Cả phương án 16 Các dự án đầu tư xây dựng có quy mơ nhóm yêu cầu phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư? a Dự án quan trọng quốc gia c b Dự án nhóm A c Dự án quan trọng quốc gia dự án nhóm A d Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B nhóm C 17 Dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư (Trừ cơng trình xây dựng sử dụng cho mục đích tơn giáo) Chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng? a Từ 45 tỷ đồng trở lên b b Từ 15 tỷ đồng trở lên c Từ tỷ đồng trở lên d Từ 80 tỷ trở lên 18 Khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngân sách, quan chuyên môn xây dựng phải thẩm định nội dung đây? b a Nội dung khác báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng b Thiết kế sở phần xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng c Thiết kế công nghệ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng d Tất nội dung a, b c 19 Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng (không thuộc diện dự án quan trọng quốc gia) sử dụng vốn ngân sách nhà nước? a Cơ quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp b Cơ quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư c Cả phương án a b a d Chủ đầu tư xây dựng cơng trình 20 Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngân sách quan chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng? a Sở Xây dựng b Cơ quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư b c Chủ đầu tư xây dựng d Văn phòng UBND tỉnh 21 Dự án đầu tư xây dựng không bắt buộc phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi mà cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? a Dự án đầu tư xây dựng cơng trình tơn giáo nhà riêng lẻ hộ gia đình b Dự án đầu tư xây dựng cơng trình tơn giáo dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng (khơng tính tiền sử dụng đất) c Cả trường hợp a b d Các trường hợp a, b c không 22 Đối với dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước quan chun mơn xây dựng thuộc Bộ quản lý cơng trình xây dựng chuyên ngành thẩm định nội dung dự án? a Tất nội dung dự án b Thiết kế sở dự án cơng trình cấp 1, cấp đặc biệt b b c Thiết kế sở dự án quan trọng quốc gia dự án nhóm A d Thiết kế sở thiết kế công nghệ dự án 23 Khi thẩm định thiết kế sở dự án đầu tư xây dựng yêu cầu phải xem xét đánh giá nội dung gì? a Sự phù hợp thiết kế với quy hoạch chi tiết xây dựng b Sự phù hợp giải pháp thiết kế bảo đảm an tồn xây dựng, mơi trường, phòng chống cháy nổ c Bao gồm a b d Bao gồm a, b đánh giá đảm bảo tính khả thi dự án 24 Trong nội dung thẩm định dự án không bao gồm nội dung đây? a Xem xét yếu tố bảo đảm tính hiệu tính khả thi dự án c c b Xem xét việc xác định tổng mức đầu tư dự án c Xem xét việc xác định dự tốn cơng trình dự án d Xem xét hợp lý thiết kế sở 25 Hợp đồng hoạt động xây dựng theo hình thức giá có loại nào? a Hình thức trọn gói, hình thức theo thời gian b Hình thức điều chỉnh giá, Hình thức theo đơn giá cố định c Bao gồm hình thức nêu a b c d Khơng có hình thức nêu a b 26 Chức năng, nhiệm vụ Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực quy định? a Người có thẩm quyền định đầu tư b Người có thẩm quyền định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực b c Cơ quan chuyên môn xây dựng d Chủ đầu tư 27 Đối với dự án đầu tư xây dựng yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng chủ thể phê duyệt thiết kế vẽ thi công? a Người có thẩm quyền định đầu tư b Chủ đầu tư c Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng d Cơ quan chuyên môn xây dựng a 28 Chủ thể phải chịu trách nhiệm an tồn lao động cơng trường? a Chủ đầu tư b Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình c Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng cơng trình d Cả a, b c b 29 Các dự án đầu tư xây dựng thuộc Tập đồn kinh tế, Tổng cơng ty nhà nước phải tn thủ theo quy định nào? a Điều lệ, quy chế hoạt động Tập đồn, Tổng cơng ty b Theo quy định Pháp luật xây dựng, pháp luật đấu thầu pháp luật khác liên quan c Bao gồm b c c d Chỉ tuân thủ quy định pháp luật xây dựng 30 Theo quy định pháp luật xây dựng, dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước có tổng mức đầu tư khơng phải thành lập ban QLDA mà sử dụng máy chuyên môn chủ đầu tư để kiêm nhiệm quản lý dự án? a Dưới 15 tỷ đồng b Dưới tỷ đồng c Dưới 10 tỷ đồng d Khơng có dự án a 31 Theo quy định pháp luật xây dựng, gói thầu sử dụng vốn nhà nước hợp đồng xây dựng ký kết vào thời điểm nào? a Sau hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu b Sau hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu kết thúc đàm phán hợp đồng c Trước khởi công xây dựng cơng trình d Cả phương án a, b c b 32 Theo quy định pháp luật xây dựng, gói thầu sử dụng vốn nhà nước hợp đồng xây dựng ký kết bên giao thầu bên nhận thầu hình thức nào? a Bằng văn thỏa thuận bên giao thầu bên nhận thầu để thực phần công việc hoạt động đầu tư xây dựng b Bằng văn thỏa thuận bên giao thầu bên nhận thầu để thực tồn cơng việc hoạt động đầu tư xây dựng c c Phương án a b d Cả phương án a b 33 Theo quy định pháp luật xây dựng, gói thầu sử dụng vốn nhà nước, trường hợp bên nhận thầu liên danh nhà thầu ký kết hợp đồng xây dựng với bên giao thầu nhà thầu liên danh phải cử đại diện hợp pháp để ký hợp đồng? a Nhà thầu liên danh nhà thầu cử làm đại diện cho liên danh b Tất nhà thầu tham gia liên danh c Phương án a b d Bất kể nhà thầu liên danh theo yêu cầu bên giao thầu 34 Theo quy định pháp luật xây dựng, gói thầu sử dụng vốn nhà nước hiệu lực hợp đồng xây dựng tính từ thời điểm nào? a Từ ngày ký kết hợp đồng b Từ ngày bên giao thầu nhận bảo đảm thực hợp đồng bên nhận thầu c c c Từ ngày bên giao thầu bên nhận thầu thỏa thuận hợp đồng d Bao gồm a, b c 35 Đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước, việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng loại hợp đồng nào? a Hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo thời gian b Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian c Cả a b d a b 36 Đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước, khối lượng công việc phát sinh lớn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi hợp đồng khối lượng phát sinh chưa có đơn giá hợp đồng đơn giá áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng tính nào? a Do bên nhận thầu bên giao thầu thống đơn giá theo nguyên tắc thỏa thuận b Lấy đơn giá hợp đồng ký kết bên nhận thầu bên giao thầu b a b Định mức khấu hao loại máy tương tự Bộ Xây dựng công bố c Mức độ hao mịn máy q trình sử dụng máy theo điều kiện cụ thể cơng trình d Tất G LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TT Nội dung câu hỏi Hai phương án (A B) dự án có tuổi thọ vốn đầu tư Phương án A chọn - Tìm câu trả lời chưa xác phương án sau: a Thời gian hoàn vốn cuả A nhanh cuả B Đáp án c b NPV A lớn B c Chi phí vận hành hàng năm A nhỏ B d IRRA > IRRB > MARR Có phương án A B với IRRB>IRRA>MARR, phương án chọn là: a A d b B c Cả A B d Chưa xác định Có phương án A B, vốn đầu tư ban đầu B lớn A với IRRB>IRRA IRRA b NFV = b c NFV < d Chưa xác định Tìm câu trả lời sai Chỉ tiêu NPV có nhược điểm là: a Phụ thuộc nhiều vào suất chiết khấu b Chưa nói lên hiệu sử dụng đồng vốn d c Phải xác định rõ ràng dòng thu chi dự án d Không sử dụng để lựa chọn phương án/dự án loại bỏ tuổi thọ khác Nội dung sau tác dụng dự án đầu tư: a Là phương án sản xuất kinh doanh hàng năm doanh nghiệp b Là sở để xây dựng kế hoạch thực đầu tư a c Là sở để thẩm định định tài trợ vốn d Là đề nghị vay vốn, hưởng ưu đãi đầu tư 10 Một dự án đầu tư có phương án thực hiện, mối quan hệ phương án là: a Phụ thuộc c b Độc lập với c Loại trừ d Bổ sung 11 Vì phải có thiết kế sở hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi: 340 c a Là sở để quản lý dự án b Không phải sở để lập TMĐT c Là để định đầu tư xây dựng d Là sở để tiến hành lập Dự tốn XDCT 12 Tìm câu trả lời sai: Dự án đầu tư có vai trị: a Là sở để định đầu tư xây dựng b Là sở để bố trí kế hoạch vốn đầu tư c c Là sở đề điều chỉnh quy hoạch xây dựng d Là sở để xây dựng kế hoạch thực đầu tư 13 Tìm câu trả lời sai: Dự án đầu tư có vai trị: a Là văn kiện để người có thẩm quyền định đầu tư xây dựng b Là phận hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu thi công xây dựng b c Là để theo dõi đánh giá điều chỉnh tồn đọng, vướng mắc trình thực khai thác dự án d Có tác dụng tích cực để giải vấn đề nảy sinh quan hệ bên liên quan 14 Tìm câu trả lời sai Suất thu lời nội IRR là: a Khả cho lãi dự án b Nếu dùng làm suất chiết khấu NPV=0 d c Là lãi suất cao vay vốn để đầu tư mà không bị lỗ d Lãi suất vay vốn đầu tư 15 Tìm câu trả lời sai Phân tích kinh tế - xã hội nhằm mục đích: a Đảm bảo cho lợi ích chủ đầu tư khơng trái với lợi ích Nhà nước xã hội c b Thuyết phục quan có thẩm quyền chấp nhận dự án c Tìm đối tác liên doanh d Tranh thủ ủng hộ nhân dân quyền địa phương 16 Doanh nghiệp thường chọn dự án có thời gian hoàn vốn ngắn để: a Giảm rủi ro b Giảm ứ đọng vốn d c Tăng tốc độ luân chuyển vốn d Tất ý 341 17 Lựa chọn câu Dự án có độ nhạy cao là: a Dự án có độ rủi ro cao b Dự án có tiêu hiệu thay đổi nhiều yếu tố liên quan đến chúng thay đổi b c Dự án có yếu tố đầu vào dễ thay đổi d Dự án có yếu tố đầu vào thay đổi 18 Vai trị đầu tư: a Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế b Tăng cường khả công nghệ đất nước d c Tác động chuyển dịch cấu kinh tế d Tất ý 19 Dự án đầu tư tập hồ sơ tài liệu trình bày cách chi tiết hoạt động đầu tư nhằm: a Tránh đầu tư dàn trải d b Đạt mục tiêu lợi nhuận c Tránh lãng phí d Đạt mục tiêu chủ đầu tư 20 Dự án đầu tư do: a Chủ đầu tư tư vấn CĐT thuê lập b Nhà thầu thi công xây dựng lập a c Cơ quan cho vay vốn lập d Người có thẩm quyền định ĐT lập 21 Chủ nhiệm lập dự án phải người: a Có trình độ quản lý tốt b Có trình độ tổng hợp kinh tế - kỹ thuật d c Có kinh nghiệm lập dự án, có uy tín đạo đức nghề nghiệp d Tất ý 22 Trong phân tích tài dự án đầu tư dịng thu chi phải xét đến giá trị thời gian tiền vì: a Do tiền có giá trị thời gian b Thời gian xây dựng khai thác dài d c Các khoản thu, chi dự án phát sinh thời điểm khác d Tất ý 23 Suất thu lời nội IRR lãi suất mà dùng làm suất chiết khấu thì: a NPV>0 b NPV=0 342 b c NPV
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi sát hạch CCHN bxd 1623 qd bxd 26122018 signed, Bộ câu hỏi sát hạch CCHN bxd 1623 qd bxd 26122018 signed

Từ khóa liên quan