TAI LIEU LOP PHAP LY DU AN KHOA 1

46 3 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 15:38

Tài liệu pháp lý dự án là 1 trong những tài liệu quan trọng cần nắm rõ mọi thông tin pháp lý của dự án. Tài liệu này mang tính tham khảo của 1 trong những Tập đoàn BDS lớn nhất Việt Nam HungThinh Corp. Pháp lý dự án là cơ sở yên tâm nhất trước khi xuống tiền của nhà đầu tư. rất cần tham khảo... đầu tƣ chấp thuận đầu tƣ: - Cơ quan nhà nƣớc: Sở Xây dựng chủ trì; UBND cấp tỉnh định - Đối tƣợng thực hiện: Dự án nhà ở/Khu đô thị - Thời gian thực hiện: 45 ngày 35 V CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA MỘT DỰ ÁN BĐS 5.9 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: - Cơ quan nhà nƣớc: Bộ TNMT/Sở TNMT/ UBND quận, huyện tùy quy mô Dự án - Đối tƣợng thực hiện: Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (đối với dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị từ 5ha trở lên; siêu thị, TTTM có diện tích sàn từ 10.000m2 trở lên; khu dân cƣ cho 500 ngƣời sử dụng 100 hộ sử dụng)/ Đăng ký kế hoạch bảo vệ mơi trƣờng (đối với Dự án có quy mơ nhỏ hơn) - Thời gian thực hiện: 45 ngày 36 V CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA MỘT DỰ ÁN BĐS 5.10 Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy: - Cơ quan nhà nƣớc: Cảnh sát PCCC - Đối tƣợng thực hiện: + Dự án quy hoạch xây dựng cải tạo đô thị, khu dân cƣ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; … + Nhà chung cƣ cao 05 tầng trở lên; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; + Các dự án, cơng trình khác…… - Thời gian thực hiện: 45 ngày 37 V CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA MỘT DỰ ÁN BĐS 5.11 Thẩm định thiết kế sở thẩm định thiết kế kỹ thuật: - Cơ quan nhà nƣớc: Bộ XD Sở XD tùy theo quy mô dự án - Thời gian thực hiện: tổng cộng 60 ngày 38 V CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA MỘT DỰ ÁN BĐS 5.11 Xin giấy phép xây dựng: - Cơ quan nhà nƣớc: Sở Xây dựng - Thời gian thực hiện: khoảng 45 ngày 39 VI CÁC KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC 6.1 Các biến động ảnh hƣởng đến việc giải hồ sơ thủ tục dự án (đặc biệt thủ tục liên quan đến đất đai) 40 VI CÁC KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC 6.2 Quá nhiều thủ tục phải thực triển khai dự án nhà ở, có thủ tục khơng cần thiết 41 VI CÁC KHĨ KHĂN, VƢỚNG MẮC 6.3 Các quy định pháp luật chƣa có đồng thống chƣa theo kịp phát triển yêu cầu thực tế thị trƣờng bất động sản (đất khơng hình thành đơn vị ở, condotel, officetel, đất hợp pháp) 42 VI CÁC KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC 6.4 Việc xác định giá đất để bồi thƣờng, để xác định nghĩa vụ tài có nhiều bất cập, kiềm chế việc đầu tƣ hiệu doanh nghiệp 43 VI CÁC KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC 6.5 Việc xử lý đất công, đất hở dự án nhà gặp nhiều vƣớng mắc 44 ... PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA MỘT DỰ ÁN BĐS 5 .11 Xin giấy phép xây dựng: - Cơ quan nhà nƣớc: Sở Xây dựng - Thời gian thực hiện: khoảng 45 ngày 39 VI CÁC KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC 6 .1 Các biến động ảnh hƣởng đến việc... nhỏ hơn) - Thời gian thực hiện: 45 ngày 36 V CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA MỘT DỰ ÁN BĐS 5 .10 Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy: - Cơ quan nhà nƣớc: Cảnh sát PCCC - Đối tƣợng thực hiện: + Dự án... trình khác…… - Thời gian thực hiện: 45 ngày 37 V CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA MỘT DỰ ÁN BĐS 5 .11 Thẩm định thiết kế sở thẩm định thiết kế kỹ thuật: - Cơ quan nhà nƣớc: Bộ XD Sở XD tùy theo quy
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU LOP PHAP LY DU AN KHOA 1, TAI LIEU LOP PHAP LY DU AN KHOA 1