(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam

133 3 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 10:18

(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀO ĐOAN TRANG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC PHÂN TỬ CỦA VIRUS GÂY BỆNH THIẾU MÁU TRUYỀN NHIỄM Ở GÀ (CHICKEN INFECTIOUS ANEMIA VIRUS- CIAV) LƯU HÀNH TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2020 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - ĐÀO ĐOAN TRANG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC PHÂN TỬ CỦA VIRUS GÂY BỆNH THIẾU MÁU TRUYỀN NHIỄM Ở GÀ (CHICKEN INFECTIOUS ANEMIA VIRUS- CIAV) LƯU HÀNH TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành: Dịch tễ học thú y Mã số: 9.64.01.08 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Huỳnh Thị Mỹ Lệ TS Nguyễn Văn Giáp HÀ NỘI, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Dữ liệu luận án phần đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng dịch tễ học phân tử virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm gà (chicken infectious anemia virus, CIAV) lưu hành miền Bắc Việt Nam”, mã số 04/DAVB, tài trợ Dự án Việt- Bỉ, giai đoạn 2014-2019 Tôi xin cam đoan: (1) tất kết thu luận án thân tơi nhóm nghiên cứu thực phép công bố với đồng ý chủ nhiệm đề tài thành viên tham gia thực hiện; (2) kết trình bày luận án trung thực, khách quan không trùng lặp với luận án tiến sĩ công bố trước đây; (3) giúp đỡ cho việc thực luận án cảm ơn, thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận án Đào Đoan Trang i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án, tác giả nhận giúp đỡ tạo điều kiện nhiều cá nhân, đơn vị tổ chức Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Huỳnh Thị Mỹ Lệ TS Nguyễn Văn Giáp, người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Bên cạnh đó, tơi muốn gửi lời cảm ơn đến dự án Việt- Bỉ Học viện Nơng nghiệp Việt Nam cấp kinh phí đề tài để tơi thực nội dung nghiên cứu luận án Đồng thời, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban Quản lý đào tạo, Ban Chủ nhiệm khoa Thú y, Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm, tồn thể thầy, giáo cán Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, trang bị cho kiến thức quý báu giúp đỡ tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Nhân dịp hồn thành luận án, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên Trung tâm Thực nghiệm Bảo tồn Vật nuôi (Viện Chăn ni), đồng nghiệp, gia đình bạn bè tạo điều kiện thời gian, động viên, chia sẻ vật chất, tinh thần, giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Nghiên cứu sinh Đào Đoan Trang ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Trích yếu luận án xi Thesis abstract xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp đề tài 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm gà 2.1.1 Lịch sử phát phân loại virus gây bệnh 2.1.2 Hình thái, cấu trúc CIAV 2.1.3 Sức đề kháng CIAV 2.1.4 Tính kháng nguyên biến đổi chủng CIAV 2.2 Bệnh thiếu máu truyền nhiễm gà 2.2.1 Giới thiệu chung 2.2.2 Địa dư bệnh 2.2.3 Thiệt hại bệnh thiếu máu truyền nhiễm gây 2.2.4 Loài vật mắc bệnh 2.2.5 Phương thức truyền lây 10 2.2.6 Cơ chế sinh bệnh 11 2.2.7 Triệu chứng bệnh thiếu máu truyền nhiễm 11 2.2.8 Bệnh tích bệnh thiếu máu truyền nhiễm 14 2.2.9 Chẩn đoán bệnh thiếu máu truyền nhiễm gà 16 iii 2.2.10 Biện pháp phòng bệnh 19 2.3 Đặc điểm dịch tễ học phân tử CIAV 20 2.3.1 Mối quan hệ di truyền chủng CIAV 20 2.3.2 Sự lưu hành CIAV theo nhóm di truyền số quốc gia 22 2.3.3 Khác biệt di truyền CIAV 23 2.4 Tình hình nghiên cứu CIAV Việt Nam 25 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Địa điểm nghiên cứu 26 3.2 Thời gian nghiên cứu 26 3.3 Đối tượng/ vật liệu nghiên cứu 26 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.3.2 Dụng cụ thiết bị 26 3.3.3 Vật liệu nghiên cứu 27 3.4 Nội dung nghiên cứu 28 3.4.1 Nghiên cứu lưu hành virus bệnh thiếu máu truyền nhiễm gà nuôi số tỉnh/thành phố miền Bắc Việt Nam 28 3.4.2 Nghiên cứu số đặc điểm đặc điểm dịch tễ học phân tử CIAV 29 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp lựa chọn sở chăn nuôi để thu mẫu 29 3.5.2 Phương pháp theo dõi triệu chứng lâm sàng bệnh tích đặc trưng 29 3.5.3 Phương pháp mổ khám lấy mẫu 30 3.5.4 Phương pháp tách chiết ADN 30 3.5.5 Phương pháp PCR phát CIAV 30 3.5.6 Phương pháp chứng minh độc lực CIAV 31 3.5.7 Phương pháp giải trình tự gen giải cấu trúc gen 32 3.5.8 Phương pháp phân tích đặc điểm di truyền 32 3.5.9 Phương pháp xây dựng phát sinh chủng loại 33 3.5.10 Phương pháp phân tích đặc điểm dịch tễ học phân tử 33 3.5.11 Phương pháp xử lý số liệu 33 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Sự lưu hành virus bệnh thiếu máu truyền nhiễm 34 4.1.1 Kết nghiên cứu lưu hành CIAV 34 iv 4.1.2 Triệu chứng lâm sàng bệnh tích gà nhiễm CIAV tự nhiên 37 4.1.3 Đặc điểm lưu hành CIAV 40 4.1.4 Kết chứng minh độc lực CIAV lưu hành gà miền Bắc 45 4.2 ĐẶc điểm dịch tễ học phân tử CIAV miền Bắc 56 4.2.1 Đặc điểm di truyền gen CIAV lưu hành miền Bắc 56 4.2.2 Đặc điểm di truyền gen mã hóa capsid protein 60 4.2.3 Nguồn gốc phát sinh chủng loại CIAV lưu hành miền Bắc 68 4.2.4 Đặc điểm phát tán theo không gian thời gian CIAV lưu hành miền Bắc 74 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 82 5.1 Kết luận 82 5.2 Đề nghị 83 Danh mục cơng trình cơng bố có liên quan đến luận án 84 Tài liệu tham khảo 85 Phụ lục 101 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chữ viết đầy đủ Nghĩa tiếng Việt ADN Acid Deoxyribonucleic Axit Deoxyribonucleic ALV Avian Leukosis Virus Virus gây bệnh Lơ-cô gà ARV Avian Reovirus Reovirus gà ATF Activating Transcription Factor Yếu tố khởi đầu phiên mã BWD Blue Wing Disease Bệnh cánh xanh CAA Chicken Anemia Agent Tác nhân gây thiếu máu gà CIA Chicken Infectious Anemia Thiếu máu truyền nhiễm gà CIAV Chicken Infectious Anemia Virus ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay Virus gây thiếu máu truyền nhiễm gà Phản ứng ELISA FAdV Fowl Adenovirus Adenovirus loài cầm FAdV4 Fowl Adenovirus serotype FPV Fowlpox Virus Adenovirus loài cầm thuộc serotype Virus gây bệnh đậu gia cầm GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội HPS Hydropericardium Bao tim tích nước ICTV IBD International Committee Taxonomy of Viruses Infectious Brusal Disease IBDV Infectious Brusal Disease Virus Virus gây bệnh Gumboro IBH Inclusion Body Hepatitis Viêm gan thể vùi IFA Indirect Immunofluorescence Assay ILTV Infectious Laryngotracheitis Virus LL Lymphoid Leukosis Phản ứng miễn dịch huỳnh quang gián tiếp Virus gây bệnh viêm - khí quản truyền nhiễm Bệnh Lơ-cơ MD Marek’s Disease Bệnh Marek’s MDCC-JP2 Marek’s Disease Chicken Cell-JP2 MDCC-MSB1 Marek’s Disease Chicken Cell- MSB1 Tế bào JP2 gà mắc bệnh Marek’s Tế bào MSB1 gà mắc Marek’s MDV Marek’s Disease Virus Virus gây bệnh Marek’s ND Newcastle Disease Bệnh Newcastle NDV Newcastle Disease Virus Virus gây bệnh Newcastle vi on Ủy ban quốc tế phân loại virus Bệnh Gumboro ORF Open Reading Frame Khung đọc mở PCR Polymerase Chain Reaction Phản ứng tổng hợp chuỗi ADN PCV Packed Cell Volume Tỷ khối huyết cầu REV Reticuloendotheliosis Virus RFLP SPF Restriction Fragment Length Polymorphism Specific Pathogen Free Virus gây bệnh hệ lưới nội bì gia cầm Đa hình chiều dài đoạn cắt enzyme Sạch với số loại mầm bệnh TTMV Torque Teno Mini Virus Virus Torque Teno Mini TTV Torque Teno Virus Virus Torque Teno VNT Virus Neutralization Test Phản ứng trung hòa virus VP Virion Protein Protein cấu tạo nên virion vii DANH MỤC BẢNG Tên bảng TT Trang 2.1 Đối chiếu cách phân loại nhóm di truyền CIAV 20 2.2 Khoảng cách di truyền CIAV dựa vào gen ORF1 24 3.1 Trình tự mồi đặc hiệu dùng nghiên cứu 28 4.1 Kết PCR phát CIAV mẫu bệnh phẩm 34 4.2 Kết PCR phát CIAV mẫu bệnh phẩm thu từ 10 tỉnh/thành phố miền Bắc Việt Nam 35 4.3 Kết phát virus huyết gà sau gây nhiễm CIAV 47 4.4 Bệnh tích đại thể nhóm gà nhiễm CIAV 55 4.5 Trình tự amino acid VP1 liên quan đến độc lực CIAV 67 viii ... ? ?Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng dịch tễ học phân tử virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm gà (chicken infectious anemia virus, CIAV) lưu hành miền Bắc Việt Nam? ??, mã số 04/DAVB, tài trợ Dự án Việt- ...HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - ĐÀO ĐOAN TRANG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC PHÂN TỬ CỦA VIRUS GÂY BỆNH THIẾU MÁU TRUYỀN NHIỄM Ở GÀ (CHICKEN INFECTIOUS ANEMIA VIRUS- CIAV) LƯU HÀNH... Nội dung nghiên cứu 28 3.4.1 Nghiên cứu lưu hành virus bệnh thiếu máu truyền nhiễm gà nuôi số tỉnh/thành phố miền Bắc Việt Nam 28 3.4.2 Nghiên cứu số đặc điểm đặc điểm dịch tễ học phân tử CIAV
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken infectious anemia virus CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam

Từ khóa liên quan