(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa

207 10 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 10:14

(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐẮC LỰC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2020 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐẮC LỰC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 85 01 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Việt Hà HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận án Nguyễn Đắc Lực i LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu hồn thành luận án này, tơi nhận quan tâm giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân Nhân dịp xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể thầy, cô giáo Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Cao Việt Hà - người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, trực tiếp ý kiến quý báu giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực luận án Tơi xin gửi lịng biết ơn chân thành tới lãnh đạo Phòng, Ban, người dân huyện Mai Sơn, Sở Tài nguyên Môi trường Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La tạo điều kiện để điều tra, thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo tỉnh Ủy, Ủy ban nhân nhân, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, Ban Lãnh đạo cán Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La tạo điều kiện cho học tập thực nghiên cứu Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn tới tập thể quan, ban, ngành, bạn bè, gia đình người thân tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu Một lần xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân động viên, khích lệ giúp đỡ tơi hồn thành luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Lực ii MỤC LỤC Lời cam đoan i lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình x Trích yếu luận án xi Thesis abstract xiii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu .3 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.4 Những đóng góp luận án 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn .4 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng hàng hóa 2.1.1 Các khái niệm chung 2.1.2 Các quan điểm sử dụng đất nông nghiệp .10 2.1.3 Sự cần thiết phải xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hoá 18 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hóa 21 2.2 Cơ sở thực tiễn sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng hàng hóa giới Việt Nam 27 2.2.1 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giới 27 2.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Việt Nam 30 iii 2.2.3 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nơng sản hàng hóa tỉnh Sơn La 38 2.3 Định hướng nghiên cứu đề tài .41 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 44 3.1 Nội dung nghiên cứu 44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 44 3.1.2 Thực trạng sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Mai Sơn 44 3.1.3 Lựa chọn phát triển số mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng hàng hóa 44 3.1.4 Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sản xuất nơng nghiệp theo hướng hàng hóa cho huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 45 3.1.5 Đề xuất định hướng sử dụng đất số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn theo hướng sản xuất hàng hóa 45 3.2 Phương pháp nghiên cứu .45 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp .45 3.2.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 46 3.2.3 Phương pháp điều tra vấn nông hộ 47 3.2.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 47 3.2.5 Phương pháp chỉnh lý đồ đất .50 3.2.6 Phương pháp đánh giá đất theo FAO 50 3.2.7 Phương pháp xác định loại sử dụng đất hàng hóa .52 3.2.8 Phương pháp lựa chọn phát triển mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng hàng hóa 52 3.2.9 Phương pháp phân tích SWOT 52 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 54 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 54 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 54 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 61 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn sản xuất nơng nghiệp hàng hóa 68 iv 4.2 Thực trạng sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Mai Sơn 70 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Mai Sơn năm 2017 70 4.2.2 Biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn giai đoạn 2012 - 2017 .73 4.2.3 Các loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn 74 4.2.4 Lựa chọn trồng hàng hóa cho huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 81 4.3 Lựa chọn phát triển số mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng hàng hóa huyện Mai Sơn .94 4.3.1 Mô hình cà phê chè 94 4.3.2 Mơ hình trồng nhãn 96 4.3.3 Mơ hình sắn 98 4.3.4 Mơ hình trồng mía .99 4.3.5 Mô hình trồng ngơ .101 4.4 Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sản xuất nơng sản hàng hóa 102 4.4.1 Xây dựng đồ đơn vị đất đai cho huyện Mai Sơn 102 4.4.2 Đánh giá thích hợp đất đai với LUT hàng hóa 119 4.5 Đề xuất định hướng sử dụng đất số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn theo hướng sản xuất hàng hóa 124 4.5.1 Các pháp lý cho phát triển loại sử dụng đất hàng hóa huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 124 4.5.2 Ứng dụng phương pháp phân tích SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức sản xuất nơng nghiệp hàng hóa Mai Sơn .125 4.5.3 Định hướng sử dụng đất cho loại sử dụng đất hàng hóa .131 4.5.4 Một số nhóm giải pháp phát triển nơng nghiệp theo hướng hàng hóa Mai Sơn 133 Phần Kết luận kiến nghị .136 5.1 Kết luận 136 5.2 Kiến nghị 137 Danh mục cơng trình cơng bố liên quan đến luận án 139 Phụ lục 147 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ACIAR BVTV CHXHCN CNH - HĐH CPTG Chữ viết đầy đủ Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc (Australian Centre for International Agricultural Research) Bảo vệ thực vật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Cơng nghiệp hố - đại hố Chi phí trung gian EU FAO GCNQSDĐ GDP GIS GTNC GTSX HQĐV IUCN Liên minh châu Âu (European Union) Tổ chức Nông Lương giới (Food and Agriculture Organization) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) Hệ thống thông tin địa lý (Geographic information system) Giá trị ngày công Giá trị sản xuất Hiệu đồng vốn Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thới (International Union for Conservation of Nature) KHCN KHKT KT-XH LMU LUT NN&PTNT NTTS NXB PTNT TNHH TPCG TV UBND UNEP Khoa học công nghệ Khoa học kỹ thuật Kinh tế - xã hội Đơn vị đồ đất đai (Land Mapping Unit) Loại sử dụng đất (Land Use Type) Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nuôi trồng thuỷ sản Nhà xuất Phát triển Nông thôn Thu nhập hỗn hợp Thành phần giới Tiểu vùng Ủy ban nhân dân Chương trình mơi trường Liên hợp quốc (United Nations Environment Programme) Tổ chức văn hóa khoa học giáo dục Liên hợp quốc (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) Xây dựng UNESCO XDCB vi DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Trang 2.1 Diện tích, sản lượng long vùng sinh thái Việt Nam năm 2017 34 2.2 Diện tích, suất, sản lượng ngô vùng Tây Bắc giai đoạn 2010-2016 .36 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế loại sử dụng đất 48 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất 48 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường loại, kiểu sử dụng đất 49 4.1 Các hồ đập địa bàn huyện Mai Sơn 58 4.2 Tổng hợp loại đất huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 59 4.3 Sản phẩm chủ yếu ngành trồng trọt huyện Mai Sơn giai đoạn 2012 - 2017 62 4.4 Thực trạng phát triển đàn gia súc, gia cầm huyện Mai Sơn giai đoạn 2012 - 2017 64 4.5 Thực trạng nuôi trồng thủy sản huyện Mai Sơn giai đoạn 2012-2017 65 4.6 Hiện trạng sử dụng đất huyện Mai Sơn năm 2017 70 4.7 Diện tích loại đất nơng nghiệp xã huyện Mai Sơn năm 2017 72 4.8 Biến động diện tích đất nơng nghiệp huyện Mai Sơn giai đoạn 2012-2017 73 4.9 Các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu huyện Mai Sơn năm 2017 77 4.10 Phương thức tiêu thụ nơng sản tỷ lệ bán thị trường nông hộ huyện Mai Sơn 82 4.11 Diện tích gieo trồng, sản lượng trồng Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2017 84 4.12 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất có khả phát triển thành hàng hóa huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 86 4.13 Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất hàng hóa huyện Mai Sơn 88 4.14 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép cho số trồng hàng hóa Mai Sơn .89 4.15 Tình hình sử dụng phân bón cho số trồng kiểu sử dụng đất hàng hóa huyện Mai Sơn 89 vii 4.16 Khả che phủ đất kiểu sử dụng đất hàng hóa huyện Mai Sơn 90 4.17 Đánh giá tổng hợp hiệu môi trường kiểu sử dụng đất có hàng hóa huyện Mai Sơn 91 4.18 Kết phân cấp hiệu kiểu sử dụng đất hàng hóa huyện Mai Sơn 91 4.19 Các nông sản hàng hóa triển vọng phát triển huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 93 4.20 Hiệu kinh tế mơ hình cà phê chè xen nhãn huyện Mai Sơn .95 4.21 Hiệu kinh tế mơ hình nhãn Mai Sơn giai đoạn 2015-2017 97 4.22 Hiệu kinh tế mơ hình sắn Mai Sơn giai đoạn 2015-2017 99 4.23 Hiệu kinh tế mơ hình mía Mai Sơn giai đoạn 2015-2017 100 4.24 Hiệu kinh tế mơ hình ngơ Mai Sơn giai đoạn 2015-2017 102 4.25 Các yếu tố, tiêu phân cấp xác định đơn vị đất đai huyện Mai Sơn 103 4.26 Tổng hợp loại đất huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 104 4.27 Diện tích đất phân theo thành phần giới huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 108 4.28 Tổng hợp diện tích đất theo độ dầy tầng đất mịn vùng nghiên cứu huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 109 4.29 Diện tích đất phân theo độ cao tuyệt đối huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 110 4.30 Diện tích đất phân theo độ dốc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La .112 4.31 Diện tích đất phân theo chế độ tưới huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 113 4.32 Tổng hợp đặc tính diện tích đơn vị đất đai vùng nghiên cứu huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 115 4.33 Tổng hợp đơn vị đất đai theo loại đất vùng nghiên cứu huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 117 4.34 Yêu cầu sử dụng đất loại sử dụng đất hàng hóa 120 4.35 Tổng hợp diện tích phân hạng thích hợp LUT huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 121 4.36 Tổng hợp diện tích đất đai theo mức độ thích hợp S1 S2 tương lai cải thiện chế độ tưới 123 4.37 Phân tích SWOT phát triển ngơ hàng hóa huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 125 4.38 Phân tích SWOT phát triển mía theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 126 viii ... tài ? ?Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa? ?? cần thiết 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xác định loại sử dụng đất nơng nghiệp hàng hóa chủ đạo, đề xuất. .. Đề xuất định hướng sử dụng đất số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn theo hướng sản xuất hàng hóa 124 4.5.1 Các pháp lý cho phát triển loại sử dụng đất hàng hóa huyện Mai Sơn tỉnh. .. cao tuyệt đối huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 110 4.30 Diện tích đất phân theo độ dốc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La .112 4.31 Diện tích đất phân theo chế độ tưới huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 113 4.32
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa, (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa

Từ khóa liên quan