(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam

198 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 10:12

(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG ĐỨC HUY NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ NHẰM PHÁT TRIỂN LÚA LAI Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP – 2020 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG ĐỨC HUY NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ NHẰM PHÁT TRIỂN LÚA LAI Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM Ngành: Di truyền chọn giống trồng Mã số: 62 01 11 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Hoan PGS.TS Vũ Thị Thu Hiền HÀ NỘI – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa sử dụng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thơng tin trích dẫn luận án ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2020 Tác giả luận án Dương Đức Huy i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận án, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận án, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Văn Hoan PGS.TS Vũ Thị Thu Hiền tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Di truyền Chọn giống trồng, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Lãnh đạo, cán viên chức Trung Tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai; Viện Nghiên cứu Phát triển trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán công chức Huyện ủy huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận án./ Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2020 Tác giả luận án Dương Đức Huy ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng .viii Danh mục hình xi Trích yếu luận án xii Thesis abstract xiv Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 1.4 Tính đóng góp đề tài 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.5.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2.1.1 Nghiên cứu phát triển lúa lai giới 2.1.2 Nghiên cứu phát triển lúa lai Việt Nam 10 2.1.3 Những định hướng nghiên cứu phát triển lúa lai 16 2.2 Di truyền kháng bệnh bạc lúa 18 2.2.1 Nghiên cứu vi khuẩn gây bệnh bạc lúa nhóm nịi 18 2.2.2 Mối quan hệ ký sinh - ký chủ, thuyết "gen đối gene" 21 2.2.3 Nghiên cứu nhóm nịi 22 2.2.4 Đặc điểm dòng lúa đẳng gen làm thị nghiên cứu tính kháng bệnh lúa dại 25 iii 2.2.5 Nghiên cứu gen kháng bệnh bạc lúa 26 2.2.6 Chỉ thị phân tử liên kết với gen kháng bệnh bạc lúa 29 2.3 Kết nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai kháng bệnh bạc 30 2.3.1 Một số kết nghiên cứu giới 30 2.3.2 Một số kết nghiên cứu Việt Nam 33 2.4 Các nhận xét rút từ nghiên cứu tổng quan 34 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 35 3.1 Vật liệu nghiên cứu 35 3.1.1 Các mẫu giống lúa sử dụng làm vật liệu 35 3.1.2 Các mẫu phân lập vi khuẩn gây bệnh bạc 35 3.1.3 Chỉ thị phân tử sử dụng nghiên cứu 36 3.2 Nội dung nghiên cứu 36 3.2.1 Lai chuyển gen kháng bệnh bạc Xa7 vào dòng bố R212 đánh giá dòng 36 3.2.2 Chọn tạo tổ hợp lúa lai cải tiến mang gen kháng bệnh bạc 37 3.2.3 Đánh giá đặc điểm nông sinh học khả kháng bệnh bạc dòng bố cải tiến sản xuất hạt lúa lai tổ hợp lai cải tiến 37 3.2.4 Đánh giá hiệu sản xuất tổ hợp lúa lai cải tiến 37 3.3 Phương pháp nghiên cứu 37 3.3.1 Phương pháp chuyển gen Xa7 vào dòng R212 37 3.3.2 Phương pháp thị phân tử: (nội dung nghiên cứu 1) 39 3.3.3 Phương pháp lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh bạc nhân tạo (phục vụ nội dung nghiên cứu) 40 3.3.4 Phương pháp đánh giá dòng R212BB7 (Nội dung nghiên cứu 1) 42 3.3.5 Đánh giá đặc điểm nông sinh học lai F1 (nội dung nghiên cứu 2) 42 3.3.6 Đánh giá khảo nghiệm sản xuất suất khả kháng bệnh (Nội dung nghiên cứu 4) 43 3.3.7 Phương pháp đánh giá chất lượng cảm quan cơm cho điểm (Nội dung nghiên cứu 4) 47 3.3.8 Một số công thức sử dụng: 47 iv Phần Kết nghiên cứu thảo luận 49 4.1 Chuyển gen Xa7 kháng vi khuẩn gây bệnh bạc lúa vào dòng phục hồi 49 4.1.1 Lai chuyển gen Xa7 vào dòng phục hồi R212 lây nhiễm nhân tạo 50 4.1.2 Sàng lọc cá thể R212 kháng bệnh bạc thị phân tử 58 4.1.3 Đánh giá dòng phục hồi mang gen Xa7 cải tiến 66 4.2 Chọn tạo tổ hợp lúa lai cải tiến mang gen kháng bệnh bạc lúa 82 4.2.1 Đánh giá tổ hợp lai mang gen kháng vi khuẩn gây bệnh bạc vụ Xuân 2015 Bát Xát 83 4.2.2 Đánh giá tổ hợp lúa lai cải tiến vụ Mùa 2015 Lào Cai 94 4.3 Đánh giá đặc điểm nông sinh học khả kháng bệnh bạc dòng bố cải tiến sản xuất hạt lúa lai 101 4.3.1 Đánh giá đặc điểm nông sinh học khả kháng bệnh bạc dòng bố cải tiến mang gen Xa7 101 4.3.2 Đánh giá đặc điểm nông sinh học khả kháng bệnh bạc dòng mẹ 103BB21S 105 4.3.3 Nghiên cứu sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai cải tiến 107 4.4 Đánh giá hiệu sản xuất tổ hợp lúa lai cải tiến 111 4.4.1 Đánh giá tình hình sâu bệnh hại hai tổ hợp lúa lai cải tiến 111 4.4.2 Đánh giá suất yếu tố cấu thành suất tổ hợp lúa lai cải tiến 113 Phần Kết luận đề nghị 117 5.1 Kết luận 117 5.2 Đề nghị 118 Danh mục cơng trình cơng bố liên quan đến luận án 119 Tài liệu tham khảo 120 Phụ lục 130 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ/nghĩa tiếng Việt AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism (Đa hình khuyếch đại đoạn chiều dài) APSA Asia and Pacific Seed Association (Hiệp hội hạt giống châu Á - Thái Bình Dương) AT Aromatic TGMS line (Dịng TGMS thơm) BAC Bacterial Artificial Chromosome (Nhiễm sắc thể nhân tạo vi khuẩn) BD Bất dục BRRI Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế Bangladesh CMS Cytoplasmic Male Sterile (Bất dục đực tế bào chất) CSSLs Chromosome segment substitution lines (Dòng thay đoạn nhiễm sắc thể) CT Công thức Đ/C (đ/c) Đối chứng D/R Dài/rộng DNA Deribo Nucleic Acid (Axit Đêoxiribonuclei) EGMS Environment sensitive Genic Male Sterile (Bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm với môi trường) FAO Food and Agam iculture Oganization (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) GCA General Combining Ability (Khả kết hợp chung) IRRI International Rice Research Institute (Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế ) ICRR Trung tâm nghiên cứu lúa Indonesia KL Khối lượng KNKH Khả kết hợp MAS Marker Assisted Selection (Chọn lọc nhờ thị phân tử) MARD Ministry of Agam iculture and Rural Development (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn NS Năng suất NST Nhiễm sắc thể vi PCR Polymerase Chain Reaction (Phản ứng chuỗi trùng lặp) PGMS Photoperiod sensitive Genic Male Sterile (Bất dục đực chức di truyền nhân mẫn cảm ánh sáng) QTL Quantitative Trait Loci (Locus tính trạng số lượng) RAPD Random Amplified Polymorphic DNA (Đa hình đoạn DNA khuyếch đại ngẫu nhiên) RFLP Restriction Fragments Length Polymorphism (Đa hình chiều dài đoạn cắt giới hạn) SCA Specific combining ability (Khả kết hơp riêng) SSR Simple Sequence Repeates (Đa hình đoạn lặp lại đơn giản) TGMS Thermo sensitive Genic Male Sterility (Bất dục đực chức di truyền nhân mẫn cảm với nhiêt độ) TGST Thời gian sinh trưởng ƯTL Ưu lai VM Vụ Mùa VX Vụ Xuân YTCTNS Yếu tố cấu thành suất WCG Wide Compatility Gen (Gen tương hợp rộng) vii DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Trang 2.1 Tên độc tố vi khuẩn gây bệnh bạc lúa 20 2.2 Mức độ kháng gen Xa với nhóm nòi vi khuẩn Xoo 24 2.3 Mức độ độc tính gây bệnh nhóm nịi vi khuẩn Xoo 24 3.1 Quá trình chọn tạo đánh giá dòng 38 3.2 Bảng đánh giá mức độ nhiễm bệnh bạc lúa 41 3.3 Thang điểm đánh giá chất lượng cảm quan cơm 47 4.1 Tổng hợp nội dung thực việc lai chuyển gen đánh giá cá thể lựa chọn 49 4.2 Kết lây nhiễm nhân tạo cá thể hệ BC2F3 với ba mẫu phân lập vi khuẩn gây bệnh bạc vụ Xuân 2013 52 4.3 Kết lây nhiễm nhân tạo cá thể hệ BC3F2 với ba mẫu phân lập vi khuẩn gây bệnh bạc vụ Xuân 2013 55 4.4 Số dòng kháng với ba mẫu phân lập vi khuẩn bạc 57 4.5 Kết kiểm tra có mặt gen Xa7 thơng qua phân tích PCR với cặp mồi RM5509 24 cá thể từ 501-1-1 đến 522-1-6 59 4.6 Kết kiểm tra có mặt Xa7 thơng qua phân tích PCR với cặp mồi RM5509 24 cá thể từ 522 -1-7 đến 610 -1-11 60 4.7 Kết kiểm tra có mặt Xa7 thơng qua phân tích PCR với cặp mồi RM5509 24 cá thể từ 610 -1-12 đến 632-1-11 61 4.8 Kết kiểm tra có mặt Xa7 thơng qua phân tích PCR với cặp mồi RM5509 cá thể từ 632-1-12 đến 633-1-3 62 4.9 Tổng hợp kết xác định có mặt gen Xa7 thị phân tử 63 4.10a Thời gian sinh trưởng dòng R212BB7 vụ Mùa 2013 64 4.10b Năng suất yếu tố cấu thành suất cá thể nghiên cứu vụ Mùa 2013 65 4.11a Thời gian sinh trưởng dòng R212BB7 vụ Xuân 2014 Bát Xát 67 4.11b Thời gian sinh trưởng dòng R212BB7 vụ Mùa 2014 Bát Xát 68 4.12 Động thái tăng trưởng chiều cao chiều cao cuối dịng lúa tham gia thí nghiệm vụ Mùa 2014 Bát Xát 69 viii Bảng 4.10b: Nang suat va cac yeu to cau NS cac cá thể nghiên cứu vu mua 2013 VARIATE V017 NSCT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 145453E-01 727264E-02 0.07 0.929 DONG$ 21 120.645 5.74500 57.65 0.000 * RESIDUAL 42 4.18546 996538E-01 * TOTAL (CORRECTED) 65 124.845 1.92069 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 30/ 6/** 22:21 PAGE Bảng 4.10b: Nang suat va cac yeu to cau NS cac cá thể nghiên cứu vu mua 2013 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD NOS 22 22 22 22) 42DF NL NOS 22 22 22 SBK 10.2364 10.1591 10.3136 SHB 137.273 136.832 137.714 TLHL 23.8818 23.5818 24.1818 0.705367E-01 0.555597 0.201298 1.58557 0.211263 0.602905 KLNH 25.3091 25.3045 25.3136 0.357222E-01 0.101944 NSCT 19.6500 19.6318 19.6682 SE(N= 22) 0.673032E-01 5%LSD 42DF 0.192070 MEANS FOR EFFECT DONG$ DONG$ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 R(DC) SE(N= 5%LSD SBK 8.40000 11.8000 8.40000 11.4000 11.2000 11.0000 12.6000 8.40000 12.0000 9.20000 10.8000 8.60000 SHB 136.000 135.400 132.500 135.500 129.000 138.500 155.400 132.500 127.300 146.200 142.100 163.700 TLHL 21.5000 23.6000 23.9000 25.6000 25.4000 29.7000 26.7000 23.9000 22.7000 23.6000 25.1000 22.4000 KLNH 26.5000 23.5000 26.8000 26.2000 26.2000 26.1000 23.6000 26.8000 27.1000 26.5000 26.2000 27.5000 8.60000 145.000 23.3000 23.1000 0.191014 0.545118 1.50456 4.29374 0.572104 1.63267 3) 42DF DONG$ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 R(DC) NOS 3 3 3 3 3 3 NOS 3 3 3 3 3 3 0.967362E-01 0.276067 NSCT 19.2000 21.3000 19.4000 20.5000 18.0000 22.3000 18.2000 19.4000 19.3000 20.5000 19.9000 19.5000 19.0000 SE(N= 3) 0.182258 5%LSD 42DF 0.520129 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 30/ 6/** 22:21 PAGE 167 Bảng 4.10b: Nang suat va cac yeu to cau NS cac cá thể nghiên cứu vu mua 2013 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GAM AND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL (N= 66) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | SBK 66 10.236 1.5562 0.33085 3.2 0.5426 SHB 66 137.27 13.953 2.6060 1.9 0.4295 TLHL 66 23.882 3.9714 0.99091 4.1 0.1637 KLNH 66 25.309 1.3429 0.16755 0.7 0.2747 NSCT 66 19.650 1.3859 0.31568 1.6 0.5293 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SBK FILE 42 1/ 7/** 0: |DONG$ | | | | | | | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 PAGE Bảng 17a: Nang suat va cac yeu to cau NS dòng R212BB7 vu Xuân 2014 VARIATE V013 SBK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 124615 623077E-01 2.15 0.137 DONG$ 12 18.8723 1.57269 54.28 0.000 * RESIDUAL 24 695386 289744E-01 * TOTAL (CORRECTED) 38 19.6923 518219 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHB FILE 42 1/ 7/** 0: PAGE Bảng 17a: Nang suat va cac yeu to cau NS dòng R212BB7 vu Xuân 2014 VARIATE V014 SHB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 11.3785 5.68923 0.53 0.602 DONG$ 12 13729.1 1144.09 106.19 0.000 * RESIDUAL 24 258.582 10.7742 * TOTAL (CORRECTED) 38 13999.1 368.397 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLHL FILE 42 1/ 7/** 0: PAGE Bảng 17a: Nang suat va cac yeu to cau NS dòng R212BB7 vu Xuân 2014 VARIATE V015 TLHL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 984617E-01 492309E-01 0.43 0.660 DONG$ 12 116.788 9.73231 85.20 0.000 * RESIDUAL 24 2.74155 114231 * TOTAL (CORRECTED) 38 119.628 3.14810 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNH FILE 42 1/ 7/** 0: PAGE Bảng 17a: Nang suat va cac yeu to cau NS dòng R212BB7trong vu Xuân 2014 VARIATE V016 KLNH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 138462E-01 692308E-02 0.34 0.718 DONG$ 12 68.3769 5.69808 281.29 0.000 * RESIDUAL 24 486166 202569E-01 * TOTAL (CORRECTED) 38 68.8769 1.81255 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCT FILE 42 1/ 7/** 0: PAGE 168 Bảng 17a: Nang suat va cac yeu to cau NS dòng R212BB7trong vu Xuân 2014 VARIATE V017 NSCT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 186154 930772E-01 1.04 0.371 DONG$ 12 523.943 43.6619 486.52 0.000 * RESIDUAL 24 2.15386 897440E-01 * TOTAL (CORRECTED) 38 526.283 13.8496 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 42 1/ 7/** 0: PAGE Bảng 17a: Nang suat va cac yeu to cau NS dòng R212BB7trong vu Xuân 2014 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD NOS 13 13 13 13) 24DF NL SBK 5.66154 5.59231 5.73077 SHB 218.454 217.792 219.115 0.472102E-01 0.910378 0.137793 2.65714 NOS 13 13 13 TLHL 8.49231 8.55385 8.43077 KLNH 25.1538 25.1308 25.1769 0.937390E-01 0.394743E-01 0.273598 0.115215 NSCT 19.8692 19.7846 19.9538 SE(N= 13) 0.830866E-01 5%LSD 24DF 0.242507 MEANS FOR EFFECT DONG$ DONG$ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 R212 (DC) SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3 3 3 3) 24DF DONG$ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 R212 (DC) SBK 7.00000 5.20000 5.10000 5.30000 6.10000 4.50000 6.30000 4.80000 5.60000 5.80000 5.30000 6.00000 6.60000 0.982758E-01 0.286840 NOS 3 3 3 3 3 3 SHB 238.600 223.200 203.600 205.500 190.100 245.600 204.000 230.500 239.400 227.700 194.700 238.200 198.800 TLHL 7.80000 7.60000 9.80000 9.20000 6.80000 10.7000 5.10000 9.30000 9.60000 11.1000 7.00000 9.80000 6.60000 1.89510 5.53127 0.195133 0.569540 KLNH 27.0000 24.3000 23.8000 23.9000 24.8000 25.1000 27.0000 26.5000 27.1000 24.0000 25.0000 25.5000 23.0000 0.821724E-01 0.239838 NSCT 29.7000 17.3000 14.9000 16.8000 19.2000 16.8000 23.1000 18.8000 23.0000 18.6000 19.5000 21.7000 18.9000 SE(N= 3) 0.172959 5%LSD 24DF 0.504818 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 42 1/ 7/** 0: PAGE 169 Bảng 17a: Nang suat va cac yeu to cau NS dòng R212BB7 vu Xuân 2014 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SBK SHB TLHL KLNH NSCT GAM (N= NO OBS 39 39 39 39 39 AND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL 39) SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.6615 0.71987 0.17022 3.0 0.1365 218.45 19.194 3.2824 1.5 0.6016 8.4923 1.7743 0.33798 4.0 0.6598 25.154 1.3463 0.14233 0.6 0.7182 19.869 3.7215 0.29957 1.5 0.3714 |DONG$ | | | | | | | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SBK FILE 41 1/ 7/** 13:36 PAGE Bảng 17b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua dòng R212BB7 vu Mùa 2014 VARIATE V013 SBK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 221538 110769 1.87 0.174 DONG$ 12 66.4800 5.54000 93.74 0.000 * RESIDUAL 24 1.41846 591026E-01 * TOTAL (CORRECTED) 38 68.1200 1.79263 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHB FILE 41 1/ 7/** 13:36 PAGE Bảng 17b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua dòng R212BB7 vu Mùa 2014 VARIATE V014 SHB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 35.0785 17.5393 3.91 0.033 DONG$ 12 57726.1 4810.51 ****** 0.000 * RESIDUAL 24 107.778 4.49075 * TOTAL (CORRECTED) 38 57869.0 1522.87 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLHL FILE 41 1/ 7/** 13:36 PAGE Bảng 17b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua dòng R212BB7 vu Mùa 2014 VARIATE V015 TLHL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 886152 443076 0.58 0.571 DONG$ 12 2171.00 180.917 238.13 0.000 * RESIDUAL 24 18.2338 759741 * TOTAL (CORRECTED) 38 2190.12 57.6348 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNH FILE 41 1/ 7/** 13:36 PAGE Bảng 17b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua dòng R212BB7 vu Mùa 2014 VARIATE V016 KLNH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 553842E-01 276921E-01 0.94 0.406 DONG$ 12 85.7169 7.14308 243.30 0.000 * RESIDUAL 24 704610 293588E-01 * TOTAL (CORRECTED) 38 86.4769 2.27571 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCT FILE 41 1/ 7/** 13:36 PAGE 170 Bảng 17b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua dòng R212BB7 vu Mùa 2014 VARIATE V017 NSCT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 138462E-01 692309E-02 0.07 0.935 DONG$ 12 135.688 11.3073 109.15 0.000 * RESIDUAL 24 2.48617 103590 * TOTAL (CORRECTED) 38 138.188 3.63652 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 41 1/ 7/** 13:36 PAGE Bảng 17b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua dòng R212BB7 vu Mùa 2014 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD NOS 13 13 13 13) 24DF NL NOS 13 13 13 SBK 9.30000 9.20769 9.39231 SHB 172.315 171.154 173.477 TLHL 26.6308 26.8154 26.4462 0.674267E-01 0.587743 0.196800 1.71546 0.241747 0.705592 KLNH 25.4462 25.4000 25.4923 0.475223E-01 0.138704 NSCT 19.1077 19.0846 19.1308 SE(N= 13) 0.892664E-01 5%LSD 24DF 0.260544 MEANS FOR EFFECT DONG$ DONG$ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 R212 (DC) SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3 3 3 3) 24DF DONG$ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 R212 (DC) NOS 3 3 3 3 3 3 SBK 8.00000 11.2000 8.70000 10.6000 9.10000 9.00000 9.60000 8.40000 8.80000 7.50000 12.1000 7.90000 10.0000 SHB 154.900 138.800 139.200 138.500 181.300 175.300 188.600 132.500 243.800 191.200 131.600 253.000 171.400 TLHL 24.5000 23.5000 23.7000 24.7000 38.2000 36.7000 36.6000 23.9000 15.4000 37.1000 21.8000 17.9000 22.2000 0.140360 0.409671 1.22349 3.57101 0.503237 1.46881 KLNH 26.7000 23.6000 25.5000 25.8000 26.2000 26.3000 25.8000 26.8000 28.6000 24.2000 24.1000 23.8000 23.4000 0.989255E-01 0.288736 NSCT 20.4000 19.8000 18.4000 19.7000 16.5000 16.6000 16.8000 19.4000 22.2000 18.0000 19.6000 22.6000 18.4000 SE(N= 3) 0.185823 5%LSD 24DF 0.542365 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 41 1/ 7/** 13:36 PAGE 171 Bảng 17b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua dòng R212BB7 vu Mùa 2014 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SBK SHB TLHL KLNH NSCT GAM (N= NO OBS 39 39 39 39 39 AND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL 39) SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 9.3000 1.3389 0.24311 2.6 0.1736 172.32 39.024 2.1191 1.2 0.0334 26.631 7.5918 0.87163 3.3 0.5708 25.446 1.5085 0.17134 0.7 0.4056 19.108 1.9070 0.32185 1.7 0.9351 |DONG$ | | | | | | | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE VBLC FILE 42 2/ 7/** 22:30 PAGE Bảng Danh gia kha nang khang benh bac la cua cac dong R212BB7 bang lay nhiem nhan tao vu Xuân 2014 VARIATE V018 VBLC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 984617E-01 492308E-01 0.38 0.695 DONG$ 12 372.743 31.0619 237.29 0.000 * RESIDUAL 24 3.14163 130901 * TOTAL (CORRECTED) 38 375.983 9.89429 BALANCED ANOVA FOR VARIATE VBND FILE 42 2/ 7/** 22:30 PAGE Bảng Danh gia kha nang khang benh bac la cua cac dong R212BB7 bang lay nhiem nhan tao vu Xuân 2014 VARIATE V019 VBND LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 444616 222308 1.21 0.317 DONG$ 12 660.951 55.0792 299.38 0.000 * RESIDUAL 24 4.41546 183978 * TOTAL (CORRECTED) 38 665.811 17.5213 BALANCED ANOVA FOR VARIATE VBTH FILE 42 2/ 7/** 22:30 PAGE Bảng: Danh gia kha nang khang benh bac la cua cac dong R212BB7 bang lay nhiem nhan tao vu Xuân 2014 VARIATE V020 VBTH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 384616E-01 192308E-01 0.07 0.933 DONG$ 12 977.751 81.4792 293.55 0.000 * RESIDUAL 24 6.66166 277569 * TOTAL (CORRECTED) 38 984.451 25.9066 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 42 2/ 7/** 22:30 PAGE Bảng: Danh gia kha nang khang benh bac la cua cac dong R212BB7 bang lay nhiem nhan tao vu Xuân 2014 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 13 13 13 VBLC 2.73077 2.66923 2.79231 VBND 4.28462 4.15385 4.41538 VBTH 5.01538 4.97692 5.05385 SE(N= 13) 0.100346 0.118963 0.146121 5%LSD 24DF 0.292882 0.347219 0.426488 - 172 MEANS FOR EFFECT DONG$ DONG$ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 R212 (DC) NOS 3 3 3 3 3 3 VBLC 0.700000 0.800000 6.30000 3.90000 6.30000 3.60000 0.900000 0.800000 0.400000 0.200000 0.600000 0.500000 10.5000 VBND 3.80000 3.80000 7.60000 5.80000 7.80000 2.90000 2.50000 3.50000 0.700000 0.600000 0.300000 0.600000 15.8000 VBTH 3.30000 6.60000 9.10000 7.10000 7.50000 3.10000 3.10000 3.40000 0.900000 0.500000 0.400000 0.800000 19.4000 SE(N= 3) 0.208887 0.247641 0.304176 5%LSD 24DF 0.609682 0.722793 0.887805 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 42 2/ 7/** 22:30 PAGE Bảng Danh gia kha nang khang benh bac la cua cac dong R212BB7 bang lay nhiem nhan tao vu Xuân 2014 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE VBLC VBND VBTH GAM (N= NO OBS 39 39 39 AND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL 39) SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.7308 3.1455 0.36180 13.2 0.6952 4.2846 4.1858 0.42893 10.0 0.3167 5.0154 5.0899 0.52685 10.5 0.9328 |DONG$ | | | | | | | 0.0000 0.0000 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGST FILE 43 2/ 7/** 11:56 PAGE Bảng 4.20: Mot so dac diem nong - Sinh hoc cua cac to hop lai F1 vu xuan 2015 tai Bat Xat VARIATE V003 TGST LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 3.33333 1.66667 0.21 0.814 LAI$ 14 155.200 11.0857 1.39 0.220 * RESIDUAL 28 222.667 7.95238 * TOTAL (CORRECTED) 44 381.200 8.66364 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE 43 2/ 7/** 11:56 PAGE Bảng 4.20: Mot so dac diem nong - Sinh hoc cua cac to hop lai F1 vu xuan 2015 tai Bat Xat VARIATE V004 CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 16.1333 8.06666 1.80 0.182 LAI$ 14 941.980 67.2843 15.04 0.000 * RESIDUAL 28 125.227 4.47238 * TOTAL (CORRECTED) 44 1083.34 24.6214 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDLD FILE 43 2/ 7/** 11:56 PAGE Bảng 4.20: Mot so dac diem nong - Sinh hoc cua cac to hop lai F1 vu xuan 2015 tai Bat Xat VARIATE V005 CDLD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 972001 486001 1.14 0.335 LAI$ 14 413.712 29.5509 69.37 0.000 * RESIDUAL 28 11.9280 426000 * TOTAL (CORRECTED) 44 426.612 9.69573 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CRLD FILE 43 2/ 7/** 11:56 173 PAGE Bảng 4.20: Mot so dac diem nong - Sinh hoc cua cac to hop lai F1 vu xuan 2015 tai Bat Xat VARIATE V006 CRLD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 533334E-02 266667E-02 0.32 0.734 LAI$ 14 340000 242857E-01 2.90 0.008 * RESIDUAL 28 234667 838095E-02 * TOTAL (CORRECTED) 44 580000 131818E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDCB FILE 43 2/ 7/** 11:56 PAGE Bảng 4.20: Mot so dac diem nong - Sinh hoc cua cac to hop lai F1 vu xuan 2015 tai Bat Xat VARIATE V007 CDCB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 225333 112667 2.94 0.068 LAI$ 14 24.1720 1.72657 44.99 0.000 * RESIDUAL 28 1.07467 383810E-01 * TOTAL (CORRECTED) 44 25.4720 578909 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE 43 2/ 7/** 11:56 PAGE Bảng 4.20: Mot so dac diem nong - Sinh hoc cua cac to hop lai F1 vu xuan 2015 tai Bat Xat VARIATE V008 CDB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 225333 112667 0.42 0.665 LAI$ 14 28.1080 2.00771 7.52 0.000 * RESIDUAL 28 7.47467 266952 * TOTAL (CORRECTED) 44 35.8080 813818 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHB FILE 43 2/ 7/** 11:56 PAGE Bảng 4.20: Mot so dac diem nong - Sinh hoc cua cac to hop lai F1 vu xuan 2015 tai Bat Xat VARIATE V009 SHB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 1.19999 599994 0.03 0.972 LAI$ 14 18356.3 1311.17 63.72 0.000 * RESIDUAL 28 576.120 20.5757 * TOTAL (CORRECTED) 44 18933.6 430.310 BALANCED ANOVA FOR VARIATE MDH FILE 43 2/ 7/** 11:56 PAGE Bảng 4.20: Mot so dac diem nong - Sinh hoc cua cac to hop lai F1 vu xuan 2015 tai Bat Xat VARIATE V010 MDH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 225334 112667 1.76 0.189 LAI$ 14 23.7400 1.69571 26.46 0.000 * RESIDUAL 28 1.79467 640953E-01 * TOTAL (CORRECTED) 44 25.7600 585455 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 43 2/ 7/** 11:56 PAGE 174 Bảng 4.20: Mot so dac diem nong - Sinh hoc cua cac to hop lai F1 vu xuan 2015 tai Bat Xat MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD NOS 15 15 15 15) 28DF NL NOS 15 15 15 TGST 112.467 112.800 112.133 CC 100.867 100.133 101.600 CDLD 28.4800 28.3000 28.6600 0.728120 3.340920 0.546039 2.4258175 0.168523 0.688173 CDCB 3.11333 3.02667 3.20000 CDB 24.4933 24.4067 24.5800 SHB 201.867 201.667 202.067 CRLD 1.36667 1.35333 1.38000 0.236375E-01 1.144725E-01 MDH 8.23333 8.14667 8.32000 SE(N= 15) 0.505839E-01 0.133405 1.17120 0.653683E-01 5%LSD 28DF 0.316530 0.866444 3.39271 0.429357 MEANS FOR EFFECT LAI$ LAI$ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 R212 (DC) SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3 3 3 3 3) 28DF LAI$ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 R212 (DC) NOS 3 3 3 3 3 3 3 TGST 113.000 112.000 111.000 114.000 112.000 111.000 112.000 115.000 112.000 112.000 109.000 112.000 111.000 114.000 117.000 CC 102.800 102.500 100.600 103.200 87.0000 100.300 101.600 98.1000 104.500 108.400 105.100 98.9000 101.800 100.200 98.0000 CDLD 31.6000 29.7000 28.3000 28.0000 27.6000 30.9000 23.0000 30.3000 34.3000 26.0000 23.3000 31.2000 27.9000 29.8000 25.3000 1.62813 4.71632 1.22098 3.53691 0.376829 1.09159 CDCB 3.60000 2.60000 2.60000 1.70000 4.10000 2.90000 3.30000 2.60000 2.00000 3.70000 3.90000 3.00000 4.10000 2.70000 3.90000 CDB 24.7000 24.3000 24.5000 24.6000 24.6000 24.1000 23.0000 23.9000 26.0000 26.1000 24.1000 24.5000 23.7000 25.3000 24.0000 SHB 226.600 204.400 222.200 187.000 194.000 188.600 158.800 204.000 190.800 237.400 174.800 225.800 207.000 208.200 198.400 CRLD 1.50000 1.50000 1.40000 1.40000 1.30000 1.40000 1.30000 1.40000 1.20000 1.40000 1.20000 1.40000 1.40000 1.40000 1.30000 0.528550E-01 0.153109 MDH 9.20000 8.40000 9.10000 7.60000 7.90000 7.80000 6.90000 8.50000 7.30000 9.10000 7.30000 9.20000 8.70000 8.20000 8.30000 SE(N= 3) 0.113109 0.298302 2.61889 0.146168 5%LSD 28DF 0.327652 0.864114 7.58633 0.423416 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 43 2/ 7/** 11:56 PAGE 10 Bảng 4.20: Mot so dac diem nong - Sinh hoc cua cac to hop lai F1 vu xuan 2015 tai Bat Xat F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TGST CC CDLD CRLD CDCB CDB SHB MDH GAM (N= NO OBS 45 45 45 45 45 45 45 45 AND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL 45) SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 112.47 2.9434 2.8200 6.5 0.8141 100.87 4.9620 2.1148 5,2 0.1816 28.480 3.1138 0.65269 2.3 0.3348 1.3667 0.11481 0.91548E-01 6.7 0.7342 3.1133 0.76086 0.19591 6.3 0.0682 24.493 0.90212 0.51667 2.1 0.6649 201.87 20.744 4.5360 2.2 0.9717 8.2333 0.76515 0.25317 3.1 0.1893 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SBK FILE 45 2/ 7/** 16:36 175 |LAI$ | | | 0.2198 0.0000 0.0000 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | | | PAGE Bảng 4.26:Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua cac to hop lai khao nghiem vụ mùa 2015 VARIATE V010 SBK LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 163333 816667E-01 1.24 0.330 THOP$ 7.18000 1.43600 21.87 0.000 * RESIDUAL 10 656667 656667E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 8.00000 470588 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHTB FILE 45 2/ 7/** 16:36 PAGE Bảng 4.26:Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua cac to hop lai khao nghiem vụ mùa 2015 VARIATE V011 SHTB LN SOURCE OF VARIATION DF DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 51.2534 25.6267 1.44 0.283 THOP$ 665.820 133.164 7.47 0.004 * RESIDUAL 10 178.347 17.8347 * TOTAL (CORRECTED) 17 895.420 52.6718 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLHL FILE 45 2/ 7/** 16:36 PAGE Bảng 4.26:Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua cac to hop lai khao nghiem vụ mùa 2015 VARIATE V012 TLHL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 333333 166666 0.09 0.913 THOP$ 271.425 54.2850 29.72 0.000 * RESIDUAL 10 18.2667 1.82667 * TOTAL (CORRECTED) 17 290.025 17.0603 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHCB FILE 45 2/ 7/** 16:36 PAGE Bảng 4.26:Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua cac to hop lai khao nghiem vụ mùa 2015 VARIATE V013 SHCB LN SOURCE OF VARIATION DF VARIATE V014 KLNH LN SOURCE OF VARIATION DF VARIATE V015 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 23.2433 11.6217 0.36 0.713 THOP$ 2591.32 518.265 15.87 0.000 * RESIDUAL 10 326.617 32.6617 * TOTAL (CORRECTED) 17 2941.19 173.011 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNH FILE 45 2/ 7/** 16:36 PAGE Bảng 4.26:Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua cac to hop lai khao nghiem vụ mùa 2015 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 300001E-01 150000E-01 0.35 0.717 THOP$ 27.2650 5.45300 126.81 0.000 * RESIDUAL 10 430001 430001E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 27.7250 1.63088 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE 45 2/ 7/** 16:36 PAGE Bảng 4.26:Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua cac to hop lai khao nghiem vụ mùa 2015 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 11.2133 5.60667 0.39 0.689 THOP$ 346.585 69.3170 4.86 0.017 * RESIDUAL 10 142.707 14.2707 * TOTAL (CORRECTED) 17 500.505 29.4415 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE 45 2/ 7/** 16:36 176 PAGE Bảng 4.26:Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua cac to hop lai khao nghiem vụ mùa 2015 VARIATE V016 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 480000 240000 0.11 0.897 THOP$ 168.160 33.6320 15.26 0.000 * RESIDUAL 10 22.0400 2.20400 * TOTAL (CORRECTED) 17 190.680 11.2165 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 45 2/ 7/** 16:36 Bảng 4.26:Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua cac to hop lai khao nghiem vụ mùa 2015 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD NOS 6 6) 10DF NL NOS 6 SBK 7.93333 7.81667 8.05000 SHTB 213.400 211.333 215.467 TLHL 15.8500 15.6833 16.0167 SHCB 179.700 178.333 181.117 0.104616 0.329648 1.72408 5.43263 0.551765 1.73863 2.33316 7.35186 KLNH 30.5167 30.4667 30.5667 NSLT 109.883 108.917 110.850 NSTT 67.3333 67.1333 67.5333 SE(N= 6) 0.846563E-01 1.54222 0.606080 5%LSD 10DF 0.266755 4.85959 1.90978 MEANS FOR EFFECT THOP$ THOP$ L1 L2 L3 L4 L5 R212 (DC) SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3) 10DF THOP$ L1 L2 L3 L4 L5 R212 (DC) NOS 3 3 3 SBK 7.20000 7.40000 8.40000 8.10000 9.00000 7.50000 SHTB 207.200 213.000 211.400 224.000 218.100 206.700 TLHL 20.4000 21.7000 14.0000 12.4000 11.4000 15.2000 SHCB 164.933 166.800 181.833 196.200 193.233 175.300 0.147949 0.466192 2.43821 7.68290 0.780313 2.45879 3.29958 10.3971 KLNH 30.3000 29.3000 30.1000 32.0000 32.3000 29.1000 NSLT 105.300 112.300 110.200 104.700 117.700 109.100 NSTT 64.9000 64.5000 69.8000 68.9000 72.0000 63.9000 SE(N= 3) 0.119722 2.18103 0.857127 5%LSD 10DF 0.377249 6.87250 2.70084 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 45 2/ 7/** 16:36 PAGE Bảng 4.26:Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua cac to hop lai khao nghiem vụ mùa 2015 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SBK SHTB TLHL SHCB KLNH NSLT NSTT GAM (N= NO OBS 18 18 18 18 18 18 18 AND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL 18) SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 7.9333 0.68599 0.25626 3.2 0.3301 213.40 7.2575 4.2231 2.0 0.2828 15.850 4.1304 1.3515 8.5 0.9130 179.72 13.153 5.7150 3.2 0.7127 30.517 1.2771 0.20736 0.7 0.7172 109.88 5.4260 3.7777 3.4 0.6889 67.333 3.3491 1.4846 2.2 0.8974 |THOP$ | | | | | | | 0.0001 0.0039 0.0000 0.0002 0.0000 0.0166 0.0003 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGST FILE 46 2/ 7/** 22:54 PAGE 177 Bảng 43a: Nang suat va cac yeu to cau nang suat giong lúa LC212KBL vụ Xuân 2016 VARIATE V003 TGST LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 1.00000 500000 0.01 0.990 DKS$ 73.5000 73.5000 1.81 0.311 * RESIDUAL 81.0000 40.5000 * TOTAL (CORRECTED) 155.500 31.1000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SBHH FILE 46 2/ 7/** 22:54 PAGE Bảng 43a: Nang suat va cac yeu to cau nang suat giong lúa LC212KBL vụ Xuân 2016 VARIATE V004 SBHH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 100000E-01 500001E-02 0.02 0.982 DKS$ 600000E-01 600000E-01 0.24 0.667 * RESIDUAL 490000 245000 * TOTAL (CORRECTED) 560000 112000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HCTB FILE 46 2/ 7/** 22:54 PAGE Bảng 43a: Nang suat va cac yeu to cau nang suat giong lúa LC212KBL vụ Xuân 2016 VARIATE V005 HCTB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 5.29001 2.64501 0.12 0.894 DKS$ 5.41496 5.41496 0.24 0.669 * RESIDUAL 44.8900 22.4450 * TOTAL (CORRECTED) 55.5949 11.1190 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNH FILE 46 2/ 7/** 22:54 PAGE Bảng 43a: Nang suat va cac yeu to cau nang suat giong lúa LC212KBL vụ Xuân 2016 VARIATE V006 KLNH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 400003E-01 200002E-01 0.25 0.799 DKS$ 1.50000 1.50000 18.75 0.047 * RESIDUAL 160000 799999E-01 * TOTAL (CORRECTED) 1.70000 340000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE 46 2/ 7/** 22:54 PAGE Bảng 43a: Nang suat va cac yeu to cau nang suat giong lúa LC212KBL vụ Xuân 2016 VARIATE V007 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 4.00000 2.00000 0.04 0.960 DKS$ 1.21500 1.21500 0.03 0.880 * RESIDUAL 92.1600 46.0800 * TOTAL (CORRECTED) 97.3750 19.4750 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE 46 2/ 7/** 22:54 PAGE 178 Bảng 43a: Nang suat va cac yeu to cau nang suat giong lúa LC212KBL vụ Xuân 2016 VARIATE V008 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 250004 125002 0.05 0.956 DKS$ 11.7600 11.7600 4.45 0.170 * RESIDUAL 5.29000 2.64500 * TOTAL (CORRECTED) 17.3000 3.46000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSDC FILE 46 2/ 7/** 22:54 PAGE Bảng 43a: Nang suat va cac yeu to cau nang suat giong lúa LC212KBL vụ Xuân 2016 VARIATE V009 NSDC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 359996 179998 0.01 0.989 DKS$ 4.86000 4.86000 0.36 0.609 * RESIDUAL 27.0400 13.5200 * TOTAL (CORRECTED) 32.2600 6.45200 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 46 2/ 7/** 22:54 PAGE Bảng 43a: Nang suat va cac yeu to cau nang suat giong lúa LC212KBL vụ Xuân 2016 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 2 2 SE(N= 5%LSD 2) 2DF NL NOS 2 2 TGST 113.500 114.000 113.000 SBHH 5.90000 5.95000 5.85000 HCTB 200.250 201.400 199.100 KLNH 29.3000 29.2000 29.4000 4.50000 27.0033 0.350000 2.10025 3.35000 20.1024 0.200000 1.20015 NSLT 89.8500 88.8500 90.8500 NSTT 72.9000 72.6500 73.1500 NSDC 65.9000 65.6000 66.2000 SE(N= 2) 4.80000 1.15000 2.60000 5%LSD 2DF 28.8035 6.90083 15.6019 MEANS FOR EFFECT DKS$ DKS$ D1 D2 SE(N= 5%LSD NOS 3 3) 2DF DKS$ D1 D2 NOS 3 TGST 117.000 110.000 SBHH 5.80000 6.00000 HCTB 199.300 201.200 KLNH 29.8000 28.8000 3.67423 2.0481 0.285774 1.71485 2.73526 1.4136 0.163299 0.979914 NSLT 89.4000 90.3000 NSTT 71.5000 74.3000 NSDC 66.8000 65.0000 SE(N= 3) 3.91918 0.938971 2.12289 5%LSD 2DF 3.5179 3.56451 2.7389 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 46 2/ 7/** 22:54 PAGE Bảng 43a: Nang suat va cac yeu to cau nang suat giong lúa LC212KBL vụ Xuân 2016 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GAM AND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL (N= 6) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | TGST 113.50 5.5767 6.3640 3.6 0.9897 SBHH 5.9000 0.33466 0.49497 3.4 0.9820 HCTB 200.25 3.3345 4.7376 2.4 0.8939 KLNH 29.300 0.58310 0.28284 1.0 0.7993 NSLT 89.850 4.4130 6.7882 4.6 0.9597 NSTT 72.900 1.8601 1.6263 2.2 0.9560 NSDC 65.900 2.5401 3.6770 3.6 0.9888 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGST FILE 47 3/ 7/** 6:30 179 |DKS$ | | | | | | | 0.3112 0.6668 0.6689 0.0468 0.8800 0.1702 0.6089 PAGE Bảng 43b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua giong LC212KBL vu Mùa VARIATE V003 TGST LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 3.00000 1.50000 0.38 0.694 DKS$ 50.5000 10.1000 2.59 0.094 * RESIDUAL 10 39.0000 3.90000 * TOTAL (CORRECTED) 17 92.5000 5.44118 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SBHH FILE 47 3/ 7/** 6:30 PAGE Bảng 43b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua giong LC212KBL vu Mùa VARIATE V004 SBHH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 533333E-01 266667E-01 0.29 0.754 DKS$ 4.38000 876000 9.66 0.002 * RESIDUAL 10 906667 906667E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 5.34000 314118 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HCTB FILE 47 3/ 7/** 6:30 PAGE Bảng 43b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua giong LC212KBL vu Mùa VARIATE V005 HCTB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 5.07002 2.53501 0.03 0.966 DKS$ 154.080 30.8160 0.42 0.825 * RESIDUAL 10 732.110 73.2110 * TOTAL (CORRECTED) 17 891.259 52.4270 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNH FILE 47 3/ 7/** 6:30 PAGE Bảng 43b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua giong LC212KBL vu Mùa 2016 2016 2016 2016 VARIATE V006 KLNH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 333330E-02 166665E-02 0.04 0.965 DKS$ 1.02000 204000 4.47 0.022 * RESIDUAL 10 456666 456666E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 1.48000 870588E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE 47 3/ 7/** 6:30 PAGE Bảng 43b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua giong LC212KBL vu Mùa 2016 VARIATE V007 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 4.81334 2.40667 0.10 0.903 DKS$ 872.020 174.404 7.44 0.004 * RESIDUAL 10 234.547 23.4547 * TOTAL (CORRECTED) 17 1111.38 65.3753 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE 47 3/ 7/** 6:30 PAGE Bảng 43b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua giong LC212KBL vu Mùa 2016 VARIATE V008 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 3.00000 1.50000 0.07 0.936 DKS$ 202.320 40.4640 1.79 0.202 * RESIDUAL 10 226.000 22.6000 * TOTAL (CORRECTED) 17 431.320 25.3718 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSDC FILE 47 3/ 7/** 6:30 PAGE 180 Bảng 43b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua giong LC212KBL vu Mùa 2016 VARIATE V009 NSDC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER ============================================================================= NL 213334 106667 0.02 0.984 DKS$ 67.8400 13.5680 2.19 0.136 * RESIDUAL 10 62.0266 6.20266 * TOTAL (CORRECTED) 17 130.080 7.65176 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 47 3/ 7/** 6:30 PAGE Bảng 43b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua giong LC212KBL vu Mùa 2016 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS TGST SBHH HCTB KLNH 94.8333 6.00000 192.800 29.1000 94.3333 5.93333 192.150 29.1167 95.3333 6.06667 193.450 29.0833 SE(N= 5%LSD 6) 10DF 0.806226 2.54045 0.122927 0.387348 3.49311 11.0069 0.872417E-01 0.274902 NL NOS NSLT NSTT NSDC 87.4667 70.9000 62.6333 86.8333 70.4000 62.5000 88.1000 71.4000 62.7667 SE(N= 6) 1.97715 1.94079 1.01675 5%LSD 10DF 6.23006 6.11550 3.20381 MEANS FOR EFFECT DKS$ DKS$ NOS TGST SBHH HCTB KLNH D1 95.0000 5.60000 189.700 29.1000 D2 93.0000 5.90000 196.900 29.1000 D3 98.0000 5.40000 190.500 29.2000 D4 93.0000 5.80000 196.800 29.3000 D5 95.0000 6.50000 191.400 28.6000 D6 95.0000 6.80000 191.500 29.3000 SE(N= 5%LSD 3) 10DF DKS$ D1 D2 D3 D4 D5 D6 NOS 3 3 3 1.14018 3.59273 0.173845 0.547793 4.94001 15.5661 NSLT 80.5000 87.9000 78.1000 87.1000 92.3000 98.9000 NSTT 73.8000 70.0000 68.5000 65.5000 72.0000 75.6000 NSDC 65.6000 61.9000 59.6000 61.3000 63.8000 63.6000 0.123378 0.388770 SE(N= 3) 2.79611 2.74469 1.43790 5%LSD 10DF 8.81064 8.64862 4.53087 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 47 3/ 7/** 6:30 PAGE Bảng 43b: Nang suat va cac yeu to cau nang suat cua giong LC212KBL vu Mùa 2016 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GAM AND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |DKS$ | (N= 18) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | TGST 18 94.833 2.3326 1.9748 2.1 0.6941 0.0938 SBHH 18 6.0000 0.56046 0.30111 5.0 0.7542 0.0016 HCTB 18 192.80 7.2407 8.5563 4.4 0.9665 0.8248 KLNH 18 29.100 0.29506 0.21370 0.7 0.9646 0.0215 NSLT 18 87.467 8.0855 4.8430 5.5 0.9029 0.0040 NSTT 18 70.900 5.0370 4.7539 6.7 0.9358 0.2021 181 ... VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG ĐỨC HUY NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ NHẰM PHÁT TRIỂN LÚA LAI Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM Ngành: Di truyền chọn giống trồng Mã số: 62 01 11 Người... kháng cách hiệu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc 2.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA LAI KHÁNG BỆNH BẠC LÁ 2.3.1 Một số kết nghiên cứu giới Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu ứng dụng gen. .. Luận án: Nghiên cứu ứng dụng số gen kháng bệnh bạc nhằm phát triển lúa lai tỉnh phía Bắc Việt Nam Ngành: Di truyền Chọn giống trồng Mã số: 62 01 11 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu ứng dụng một số gen kháng bệnh bạc lá nhằm phát triển lúa lai ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam