(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam

220 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 09:55

(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ VIỆT NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG IFRS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ VIỆT NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG IFRS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 934031 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS MAI THỊ HỒNG MINH Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án cá nhân tự thực sau trình nghiên cứu, khảo sát phân tích số liệu Nội dung kết nghiên cứu luận án chưa cơng bố người khác Nghiên cứu sinh Lê Việt MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iv TÓM TẮT LUẬN ÁN v ABSTRACT vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận án 6 Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Những nghiên cứu nước ngoài: 1.1.1 Nhóm nghiên cứu nhân tố mơi trường kinh doanh 1.1.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng phạm vi quốc tế 1.1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng phạm vi quốc gia .12 1.1.2 Nhóm nghiên cứu nhân tố hành vi 15 1.1.2.1 Những nghiên cứu vận dụng lý thuyết Đẳng cấu thể chế 15 1.1.2.2 Những nghiên cứu vận dụng lý thuyết hành vi dự định TPB nghiên cứu chung nhận thức 18 1.1.3 Nhận xét nghiên cứu nước .26 1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 28 1.2.1 Nghiên cứu hòa hợp VAS với IFRS 28 1.2.2 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS 29 1.2.3 Nhận xét nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS Việt Nam 34 1.3 Khe hổng nghiên cứu 35 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 39 2.1 Tổng quan IFRS 39 2.1.1 Quá trình phát triển IFRS 39 2.1.2 Tình hình áp dụng IFRS giới 42 2.1.3 Tình hình thực tế áp dụng IFRS Việt Nam 46 2.1.3.1 Thực trạng áp dụng IFRS doanh nghiệp nước .46 2.1.3.2 Thực trạng hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam 51 2.1.3.3 Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế vào Việt Nam 52 2.2 Những lý thuyết vận dụng luận án 53 2.2.1 Lý thuyết Hành vi dự định 54 2.2.1.1 Lý thuyết hành động hợp lý TRA .54 2.2.1.2 Lý thuyết hành vi dự định TPB 55 2.2.1.3 Các mơ hình phát triển từ mơ hình TRA mơ hình TPB 56 2.2.1.4 Ứng dụng mơ hình TPB 58 2.2.1.5 Vận dụng lý thuyết TPB vào nghiên cứu việc áp dụng IFRS .60 2.2.2 Lý thuyết Đẳng cấu thể chế .62 2.2.2.1 Đặc điểm lý thuyết Đẳng cấu thể chế 62 2.2.2.2 Vận dụng lý thuyết đẳng cấu thể chế vào nghiên cứu việc áp dụng IFRS 63 2.2.3 Mơ hình kết hợp lý thuyết hành vi dự định TPB lý thuyết đẳng cấu thể chế .65 2.3 Giả thuyết nghiên cứu 66 2.3.1 Tổng hợp khái niệm nghiên cứu sử dụng luận án .66 2.3.2 Để xuất giả thuyết nghiên cứu 67 2.4 Mơ hình nghiên cứu lý thuyết dự kiến 71 Kết luận chương 72 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 73 3.1 Quy trình nghiên cứu 73 3.2 Xây dựng thang đo 76 3.3 Thiết kế nghiên cứu 79 3.3.1 Thiết kế nghiên cứu sơ 79 3.3.1.1 Mục tiêu nghiên cứu sơ 79 3.3.1.2 Mẫu nghiên cứu sơ 80 3.3.1.3 Thiết kế bảng câu hỏi 81 3.3.2 Thiết kế nghiên cứu định lượng thức 82 3.3.2.1 Mục tiêu 82 3.3.2.2 Mẫu nghiên cứu 83 3.3.2.3 Kỹ thuật xử lý liệu 88 Kết luận chương 90 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 91 4.1 Kết nghiên cứu sơ 91 4.1.1 Nghiên cứu định tính 91 4.1.2 Nghiên cứu định lượng sơ 99 4.1.2.1 Mẫu nghiên cứu 99 4.1.2.2 Kỹ thuật phân tích nghiên cứu định lượng sơ 101 4.1.2.3 Đánh giá giá trị hội tụ độ tin cậy quán nội thang đo 102 4.1.2.4 Đánh giá giá trị phân biệt thang đo 107 4.1.2.5 Tổng kết nghiên cứu sơ 110 4.2 Kết nghiên cứu thức 112 4.2.1 Mẫu nghiên cứu .112 4.2.2 Các thủ tục nghiên cứu thức 115 4.2.3 Đánh giá thang đo 116 4.2.3.1 Đánh giá độ tin cậy quán nội .116 4.2.3.2 Đánh giá giá trị hội tụ .117 4.2.3.3 Đánh giá giá trị phân biệt 118 4.2.4 Đánh giá mơ hình cấu trúc 121 4.2.4.1 Đánh giá đa cộng tuyến 121 4.2.4.2 Đánh giá hệ số xác định R2 .122 4.3.4.3 Đánh giá hệ số tác động f2 122 4.2.4.4 Đánh giá phù hợp mối quan hệ .124 4.2.3.5 Đánh giá khả dự báo với hệ số Q2 129 4.2.4.6 Đánh giá hệ số q2 131 4.3 Tổng hợp kết bàn luận 131 4.3.1 Tổng hợp kết .131 4.3.2 Bàn luận 135 4.3.2.1 Tác động biến Thái độ, Nhận thức ảnh hưởng xã hội, Nhận thức kiểm soát Việc áp dụng IFRS 135 4.3.2.2 Tác động biến phần mở rộng mơ hình TPB gốc biến Thái độ, Nhận thức ảnh hưởng xã hội, Nhận thức kiểm soát .135 4.3.3.3 Tác động thành phần mở rộng mơ hình nghiên cứu Việc áp dụng IFRS 137 Kết luận chương 138 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 139 5.1 Kết luận 139 5.2 Hàm ý lý thuyết hàm ý quản trị 142 5.2.1 Hàm ý lý thuyết .142 5.2.2 Hàm ý quản trị 144 5.3 Hạn chế luận án đề xuất cho nghiên cứu 147 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 PHỤ LỤC 166 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài CB-SEM Mơ hình cấu trúc tuyến tính dựa hiệp phương sai (Covariance-based Strutural Equation Modeling) CMKT Chuẩn mực kế toán IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standard) IASB Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards Board) IFRS Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế (International Financial Reporting Standard) PLS-SEM Mơ hình cấu trúc tuyến tính bình phương tối thiểu phần (Partial Least Square Strutural Equation Modeling) TAM Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Technology Acceptance Model) TPB Lý thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior) US GAAP Nguyên tắc kế toán chấp nhận chung Mỹ / Chuẩn mực kế toán Mỹ (United States Generally Accepted Accounting Principles) VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnamese Accounting Standards) ii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tổng hợp nhân tố môi trường kinh doanh tác động đến việc áp dụng IFRS 14 Bảng 1.2: Tổng hợp nhân tố hành vi tác động đến việc áp dụng IFRS 24 Bảng 1: Phân loại quốc gia áp dụng IFRS theo khu vực 44 Bảng 2: Phân loại quốc gia áp dụng IRFS khu vực Đông Nam Á 45 Bảng 3: Phân loại quốc gia áp dụng IRFS cho doanh nghiệp nhỏ vừa theo khu vực 46 Bảng 4: Cập nhật IFRS Foundation tình hình áp dụng IFRS Việt Nam 47 Bảng 2.5: Tổng hợp khái niệm nghiên cứu Việt hóa luận án 66 Bảng 2.6: Tổng hợp giả thuyết đề xuất 70 Bảng 1: Tổng hợp đặc điểm khái niệm nghiên cứu luận án 76 Bảng 2: Tổng hợp phương pháp nghiên cứu liên quan 83 Bảng 3: Các phương pháp phân tích đa biến (Multivariate methods) 89 Bảng 1: Tổng hợp thang đo sử dụng luận án .93 Bảng 4.2: Thống kê mô tả đối tượng tham gia khảo sát – định lượng sơ 100 Bảng 3: Bảng tính Cronbach's Alpha Độ tin cậy tổng hợp lần 103 Bảng 4: Bảng tính Hệ số tải ngoài, Độ tin cậy biến quan sát Tổng phương sai trích lần 104 Bảng 5: Bảng tính Cronbach's Alpha, Độ tin cậy tổng hợp lần .105 Bảng 6: Bảng tính Hệ số tải ngồi, Độ tin cậy biến quan sát Tổng phương sai trích lần 106 Bảng 7: Bảng tính số HTMT 108 Bảng 8: Bảng tính chí số Fornell-Larcker 109 Bảng 9: Bảng tính hệ số tải chéo .109 iii Bảng 4.10: Thống kê mơ tả đối tượng tham gia khảo sát thức .113 Bảng 4.11: Giá trị (trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất) độ lệch chuẩn biến quan sát – Nghiên cứu thức 113 Bảng 12: Bảng tính Cronbach's Alpha, Độ tin cậy tổng hợp– Nghiên cứu thức 116 Bảng 13: Bảng tính Hệ số tải ngồi, Độ tin cậy biến quan sát Tổng phương sai trích– Nghiên cứu thức 117 Bảng 14: Bảng tính chí số HTMT– Nghiên cứu thức .118 Bảng 15: Bảng tính chí số Fornell-Larcker – Nghiên cứu thức 119 Bảng 16: Bảng tính hệ số tải chéo – Nghiên cứu thức 119 Bảng 17: Bảng tính hệ số phóng đại phương sai VIF 121 Bảng 18: Bảng tính hệ số xác định R2 122 Bảng 19: Bảng tính hệ số tác động f2 lần 122 Bảng 20: Bảng tính hệ số tác động f2 lần 123 Bảng 21: Kết đánh giá mối quan hệ với tác động trực tiếp lần (mô hình đo lường 1: bao gồm mối quan hệ HI-AD) 124 Bảng 22: Kết đánh giá mối quan hệ với tổng tác động (trực tiếp gián tiếp) lần (mơ hình đo lường 1: bao gồm mối quan hệ HI-AD) .125 Bảng 23: Kết đánh giá mối quan hệ với tác động trực tiếp lần (mơ hình đo lường 2: khơng bao gồm mối quan hệ trực tiếp HI-AD) 125 Bảng 24: Kết đánh giá mối quan hệ với tổng tác động (trực tiếp gián tiếp) lần (mơ hình đo lường 2: không bao gồm mối quan hệ trực tiếp HI-AD) 126 Bảng 25: Bảng tính hệ số Q2 lần (bao gồm mối quan hệ HI AD) .129 Bảng 26: Bảng tính hệ số Q2 lần (không bao gồm mối quan hệ HI AD) 130 Bảng 27: Bảng tính hệ số q2 131 Bảng 28: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết .132 ... nghiên cứu Việt Nam 28 1.2.1 Nghiên cứu hòa hợp VAS với IFRS 28 1.2.2 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS 29 1.2.3 Nhận xét nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng. .. độ ảnh hưởng nhân tố đến việc áp dụng IFRS  Xác định thành phần tác động nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS  Đo lường mức độ tác động thành phần nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS. .. trên, nghiên cứu tìm hướng giải cho câu hỏi tương ứng sau:  Các nhân tố có ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS?  Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc áp dụng IFRS doanh nghiệp Việt Nam cụ thể sao?  Các
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam