KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DỰ ÁN: HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (RGEP) TIỂU DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG GDPT QUỐC GIA

142 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DỰ ÁN: HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (RGEP) TIỂU DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG GDPT QUỐC GIA VÀ TRUNG TÂM KHẢO THÍ QUỐC GIA TẠI HÀ NỘI THÁNG NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DỰ ÁN: HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (RGEP) TIỂU DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG GDPT QUỐC GIA VÀ TRUNG TÂM KHẢO THÍ QUỐC GIA TẠI HÀ NỘI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LHC VIỆT NAM ĐẠI DIỆN CHỦ DẦU TƯ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2019 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội MỤC LỤC CHƯƠNG MƠ TẢ TĨM TẮT TIỂU DỰ ÁN 1.1 Tên Dự án 1.2 Chủ đầu tư 1.3 Vị trí địa lý tiểu Dự án 1.4 Nội dung chủ yếu tiểu Dự án 1.4.1 Mục tiêu tiểu Dự án 1.4.2 Khối lượng quy mơ cơng trình 62 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội Dự án Hỗ trợ đổi giáo dục phổ thông 11 1.4.3 Biện pháp tổ chức thi công công nghệ 18 1.4.4 Danh mục máy móc thiết bị dự kiến .22 1.5 Các hoạt động dự kiến trước thi công 23 1.6 Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu 23 1.7 Tiến độ thực tiểu Dự án .24 1.8 Vốn đầu tư 24 CHƯƠNG KHUNG THỂ CHẾ, LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH 25 2.1 Căn pháp lý 25 2.2 Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam .27 2.3 Nguồn liệu, tài liệu chủ Dự án tự tạo lập 29 2.4 Hướng dẫn thiết kế bền vững 29 2.5 Chính sách Ngân hàng giới 33 2.5.1 Cấp độ Dự án 33 2.5.2 Cấp độ Dự án 33 CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 41 3.1 Điều kiện tự nhiên môi trường 41 3.1.1 Điều kiện địa lý .41 3.1.2 Địa hình, địa mạo 41 3.1.3 Điều kiện khí tượng, thủy văn .42 3.1.4 Đa dạng sinh học 42 3.1.5 Thực trạng chất lượng môi trường 43 3.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 44 3.2.1 Điều kiện kinh tế 44 3.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế 46 3.3.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 46 3.3.4 Quốc phòng an ninh 51 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 52 Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội i Kế hoạch quản lý môi trường xã hội 4.1 Kiểu quy mô tác động 52 4.2 CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC 56 4.3 Các tác động tiêu cực 56 4.3.1 Tác động giai đoạn chuẩn bị DỰ ÁN 56 4.3.2 Tác động hoạt động xây dựng 57 4.4 Tác động giai đoạn vận hành 70 4.5 Phân tích kiểu tác động .72 4.5.1 Tác động tích lũy 72 4.5.2 Tác động trực tiếp .73 4.5.3 Tác động gián tiếp 73 4.5.4 Tác động tạm thời .73 4.5.5 Tác động lâu dài 73 CHƯƠNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .74 5.1 Mục tiêu .74 5.2 Các biện pháp giảm thiểu 74 5.2.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động rà phá bom mìn 74 5.2.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến hoạt động xây dựng chung .75 5.2.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù 109 5.2.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động giai đoan vận hành .110 5.3 Tổ chức thực .113 5.3.1 Quản lý Dự án 113 5.3.2 Vai trị trách nhiệm quản lý an tồn môi trường, xã hội 113 5.4 Khung tuân thủ môi trường 117 5.5 Cơ chế giải khiếu nại (GRM) 121 5.6 Kế hoạch thực ESMP .124 5.7 Đào tạo tăng cường lực 125 5.8 Kế hoạch giám sát môi trường 127 5.8.1 Giám sát việc tuân thủ biện pháp giảm thiểu .127 5.8.2 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh 128 5.9 Dự tốn chi phí 130 5.9.1 Chi phí thực biện pháp giảm thiểu .130 5.9.2 Chi phí thực chương trình quan trắc/giám sát mơi trường .131 5.9.3 Chi phí ước tính cho chương trình xây dựng lực 132 CHƯƠNG THAM VẤN VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN 137 Kết luận 138 Kiến nghị 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội ii Kế hoạch quản lý môi trường xã hội DANH SÁCH MỤC BẢNG Bảng 1-1 Quy mô Xây dựng Trung tâm PTBV chất lượng GDPT Quốc Gia Hà Nội .11 Bảng 1-2 Bảng quy mơ Trung tâm khảo thí Quốc gia 16 Bảng 1-3 Bảng kê khối lượng vật liệu xây dựng 17 Bảng 1-5 Các bãi đổ thải dự kiến dung lượng 18 Bảng 1-7 Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu 18 Bảng 1-8 Bảng kê diện tích kho bãi, lán trại 22 Bảng 1-9 Thiết bị huy động cho công trường .23 Bảng 2-1 Tóm tắt quy trình đánh giá mơi trường WB & Chính phủ Việt Nam 34 Bảng 3-2 Giá trị sản xuất ngành kinh tế địa bàn quận giai đoạn 2005-2010 44 Bảng 3-3 Chuyển dịch cấu giá trị sản xuất địa bàn quận 46Bảng 4-1 Tiêu chí phân loại mức độ tác động .52 Bảng 4-2 Ma trận tác động sơ 54 Bảng 4-3 Các loại chất thải phát sinh trình chuẩn bị xây dựng 56 Bảng 4-4 Tổng khối lượng đào đắp, vật liệu cát, xi măng 57 Bảng 4-5 Lưu lượng bụi phát sinh đo hoạt động đào, đắp 59 Bảng 4-6 Các hệ số a, b, c, d công thức 59 Bảng 4-7 Nồng độ bụi phát tán khơng khí hoạt động đào, đắp .60 Bảng 4-8 Lưu lượng bụi khí thải từ thiết bị thi cơng 61 Bảng 4-9 Nồng độ bụi khí thải phát tán khơng khí thiết bị thi cơng 62 Bảng 4-12 Mức độ tiếng ồn điển hình thiết bị thi cơng (dBA) .62 Bảng 4-13 Mức rung số thiết bị thi cơng điển hình (cách 10m) 63 Bảng 4-14 Mức rung suy giảm theo khoảng cách từ hoạt động thi công 64 Bảng 4-15 Tải lượng chất ô nhiễm người phát sinh hàng ngày 64 Bảng 4-16 Số lượng cơng nhân trung bình dự tính .65 Bảng 4-17 Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt vị trí thi cơng 65 Bảng 4-18 Thành phần tỷ trọng chung CTR sinh hoạt 67 Bảng 4-19 Nồng độ chất ô nhiễm nước thải giai đoạn vận hành 71 Bảng 5-1 Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) để giải tác động liên quan đến xây dựng chung 76 Bảng 5-2 Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù 109 Bảng 5-3 Các biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành .110 Bảng 5-4.Vai trò trách nhiệm bên liên quan .114 Bảng 5-5 Yêu cầu báo cáo 121 Bảng 5-6 Kế hoạch quan trắc môi trường 129 Bảng 5-7 Dự tốn chi phí cho biện pháp giảm thiểu Nhà thầu .130 Bảng 5-8 Ước tính chi phí quan trắc môi trường giai đoạn xây dựng .131 Bảng 5-9 Chi phí cho chương trình xây dựng lực 132 Bảng 5-10 Tóm tắt biện pháp giảm thiểu 133 Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội iii Kế hoạch quản lý môi trường xã hội DANH SÁCH MỤC HÌNH Hình 1-1 Vị trí tiểu Dự án .9 Hình 5-1 Sơ đồ tổ chức thực Chính sách an tồn mơi trường Dự án 114 Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội iv Kế hoạch quản lý môi trường xã hội NHỮNG TỪ VIẾT TẮT A ATLĐ : An toàn lao động B BOD : Nhu cầu xi sinh hóa TNMT : Tài ngun Môi trường BVMT : Bảo vệ môi trường C CĐT : Chủ đầu tư C-ESMP : Kế hoạch quản lý môi trường xã hội nhà thầu COD : Nhu cầu oxi hóa học CP : Chính phủ CPMU : Ban quản lý Dự án Bộ Giáo dục Đào tạo CSC : Tư vấn giám sát CTR : Chất thải rắn D DTTS : Dân tộc thiểu số Đ ĐTM : Đánh giá tác động môi trường ĐTXD : Đầu tư xây dựng E ECOP : Bộ quy tắc thực hành môi trường ES : Nhân viên môi trường ESMP : Kế hoạch quản lý môi trường xã hội ESHS : Môi trường, Xã hội, Sức khỏe, An toàn G GHCP : Giới hạn cho phép Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội v Kế hoạch quản lý môi trường xã hội GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo K KKXQ : Không khí xung quanh KTTV : Khí tượng thủy văn KT-XH : Kinh tế - xã hội M MSIP : Chiến lược quản lý kế hoạch thực N NĐ : Nghị định P PMU : Ban Quản lý Dự án PTN : Phịng thí nghiệm Q QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QĐ : Quyết định QLMT : Quản lý môi trường T TCKT : Tiêu chuẩn kỹ thuật TDA : Tiểu dự án TNMT : Tài nguyên Môi trường TSP : Bụi tổng số TSS : Tổng chất rắn lơ lửng TT : Thông tư U UBND : Ủy ban nhân dân W Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội vi Kế hoạch quản lý môi trường xã hội WHO : Tổ chức y tế giới WB : Ngân hàng Thế giới Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội vii Kế hoạch quản lý mơi trường xã hội CHƯƠNG MƠ TẢ TÓM TẮT TIỂU DỰ ÁN 1.1 Tên Dự án Dự án: Hỗ trợ đổi Giáo dục phổ thông Quốc gia (RGEP) Tên tiểu dự án: Xây dựng Trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 1.2 Chủ đầu tư Cơ quan chủ tiểu dự án: Ban quản lý Dự án Bộ giáo dục Đào tạo - Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.38695144 Fax: 024.38694085 Đại diện quan chủ tiểu dự án: Ban quản lý Dự án hỗ trợ đổi giáo dục phổ thông (RGEP) - Địa chỉ: Số 23, Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.32131663; Fax: 024.32131663 1.3 Vị trí địa lý tiểu dự án Tiểu dự án triển khai Số 62 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xn, Hà Nội Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội Kế hoạch quản lý môi trường xã hội phát triển lực cần thiết thực hàng năm thông qua hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cán sách an tồn NHTG trọng đến yêu cầu sách an tồn Do u cầu mơi trường, xã hội, sức khỏe an toàn (MXSA) nêu lên hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn, đào tạo yêu cầu MXSA cán sách an tồn NHTG cung cấp tới cán mơi trường xã hội PMU, tư vấn giám sát xây dựng, cán môi trường xã hội nhà thầu họ huy động PMU chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo phối hợp với cán sách an tồn NHTG Các khóa đào tạo tổ chức giai đoạn đầu trình thực tiểu dự án để đảm bảo ESMP lồng ghép cách đắn vào hồ sơ mời thầu (và hợp đồng) Hỗ trợ kỹ thuật cần thực cán có kinh nghiệm kỹ tư vấn giám sát xây dựng, thực tuân thủ với điều khoản tham chiếu bao hàm tham khảo cụ thể việc phát triển mục yêu cầu chủ đầu tư hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn Đào tạo an toàn sức khỏe nghề nghiệp Các điều khoản làm để cung cấp đào tạo định hướng an toàn sức khỏe nghề nghiệp tất lao động để đảm bảo họ thồn tin quy định công trường công việc trường việc bảo vệ cá nhân ngăn ngừa tổn thương đồng nghiệp Đào tạo bao gồm nhận thức nguy hại bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, thủ tục khẩn cấp hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên cách thích hợp Bất mối nguy hại đặc thù mã màu sử dụng xem xét cách thấu đáo phần đào tạo định hướng Định hướng khách thăm Nếu khách thăm phép tiếp cận khu vực có điều kiện chất nguy hại diện, định hướng khách thăm chương trình kiểm soát thiết lập để đảm bảo khach thăm không vào khu vực nguy hiểm mà khơng có người kèm Đào tạo nhà thầu công nhân PMU đảm bảo công nhân nhà thầu, trước tiến hành công việc mới, đào tạo tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ hiểu mối nguy hại công việc bảo vệ thân họ khỏi nhân tố nguy hại xung quanh diện Đào tạo bao gồm đầy đủ: - Hiểu biết vật liệu, thiết bị công cụ Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 126 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội - Hiểu biết mối nguy hại vận hành làm để kiểm soát chúng - Các rủi ro tiềm tang sức khỏe - Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc - Các yêu cầu vệ sinh - Mặc sử dụng quần áo thiết bị bảo hộ - Phản ứng thích hợp trạng thái hoạt động khắc nghiệt, cố tai nạn Đào tạo sức khỏe an tồn nghề nghiệp Một chương trình đào tạo khóa chuyên sâu thực cần thiết, để đảm công nhân định hướng mối nguy hại cụ thể nhiệm vụ công việc riêng lẻ Đào tạo nhìn chung cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, khách thăm không thường xuyên đến khu vực có rủi ro nguy hiểm Công nhân với bổn phận sơ cứu giải cứu nhận đào tạo đặc biệt để không cố ý làm trầm trọng thêm tiếp xúc nguy hại sức khỏe thân họ đồng nghiệp Đào tạo bao gồm rủi ro việc lây nhiễm mầm bệnh thông qua máu tiếp xúc với mô dịch thể Thông qua điều khoản hợp đồng thích hợp giám sát, PMU đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ, lao động hợp đồng hợp đồng phụ, đào tạo cách đầy đủ trước công việc bắt đầu PMU chịu trách nhiệm cho việc phồi hợp với CSC môi trường xã hội nhà thầu tổ chức khóa đào tạo nói 5.8 Kế hoạch giám sát môi trường 5.8.1 Giám sát việc tuân thủ biện pháp giảm thiểu PMU chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) giám sát việc tuân thủ quy chuẩn PMU CSC chịu trách nhiệm giám sát hoạt động nhà thầu với biện pháp giảm thiểu thống Kết tổng kết báo cáo hàng tháng Chính quyền địa phương cộng đồng khu vực thực nhiệm vụ giám sát theo quy định Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 Nghị định 80/2005/NĐ-CP - Quy định giám sát đầu tư cộng đồng Ngồi ra, cán an tồn mơi trường Nhà thầu chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày an tồn lao động vệ sinh mơi trường công trường báo cáo cho CSC Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 127 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội Kế hoạch giám sát chi tiết chuẩn bị giai đoạn thiết kế chi tiết Chi phí cho chươn trình giám sát bao hàm chi phí thực ESMP 5.8.2 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh a) Theo dõi định kỳ Chương trình giám sát chất lượng mơi trường xung quanh chất lượng khơng khí, đất nước cung cấp thơng tin sử dụng để đánh giá hiệu chiến lược quản lý nhiễm Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống khuyến cáo để đảm bảo liệu thu thập phù hợp với mục đích dự định chúng (và để tránh thu thập liệu khơng cần thiết) Q trình này, đơi gọi q trình mục tiêu chất lượng liệu, xác định mục đích thu thập liệu, định dựa liệu hậu việc đưa định sai, thời gian ranh giới địa lý chất lượng liệu cần thiết để đưa định xác Chương trình giám sát chất lượng mơi trường xung quanh xem xét yếu tố sau:  Các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc lựa chọn phải phản ánh chất gây ô nhiễm đáng lo ngại liên quan đến quy trình tiểu dự án  Tính tốn sở: Trước xây dựng tiểu dự án, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường xung quanh khu vực lân cận tiểu dự án để đánh giá mức độ ô nhiễm chất nhiễm để phân biệt điều kiện môi trường hữu xung quanh tác động liên quan đến tiểu dự án  Loại tần suất quan trắc: Dữ liệu chất lượng môi trường xung quanh tạo thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho chất gây ô nhiễm tiểu dự án phát thải theo thời gian Thời gian tuần suất quan trắc xếp từ liên tục đến thường xuyên, hàng tháng, hàng quý hàng năm  Các vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng mơi trường xung quanh bao gồm giám sát bên ngồi hay ranh giới tiểu dự án chủ đầu tư, sở TNMT, hợp tác hai bên Vị trí trạm quan trắc nên thiết lập dựa kết phương pháp khoa học mơ hình tốn học để ước lượng tác động tiềm ẩn thụ thể từ nguồn phát thải có tính đến khía cạnh vị trí cộng đồng có khả bị ảnh hưởng  Phương pháp lấy mẫu phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng phương pháp quốc gia quốc tế để thu thập mẫu phân tích, tiêu chuẩn Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố Việc lấy mẫu phải tiến hành giám sát nhân viên đào tạo Phân tích đơn vị phép chứng nhận Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 128 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội cho mục đích Các kế hoạch kiểm sốt chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC) lấy mẫu phân tích phải áp dụng chứng minh tài liệu để đảm bảo chất lượng liệu phù hợp với mục đích sử dụng liệu (ví dụ, phương pháp giới hạn phát thấp mức quan tâm) Các báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu QA/QC Theo dõi tiếng ồn thực nhằm mục đích thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh khu vực tiểu dự án đề xuất, để kiểm tra mức độ tiếng ồn giai đoạn hoạt động Các chương trình giám sát tiếng ồn cần thiết kế thực chuyên gia đào tạo Các chu kỳ giám sát điển hình cần phải đủ để phân tích thống kê kéo dài 48 với việc sử dụng thiết bị quan trắc tiếng ồn mà ghi lại liệu liên tục khoảng thời gian này, theo giờ, thường xuyên hơn, thích hợp (hoặc bao gồm khoảng thời gian khác vài ngày, kể ngày làm việc tuần cuối tuần) Loại số âm ghi lại phụ thuộc vào loại nhiễu theo dõi, chuyên gia tiếng ồn xác lập Thiết bị nên đặt cách mặt đất khoảng 1,5m không gần 3m bề mặt phản chiếu (ví dụ tường) Nói chung, giới hạn mức độ ồn thể mức độ ồn xung quanh mức độ ồn trường hợp nguồn tiếng ồn điều tra Chi tiết thể bảng đây: Bảng 5-6 Kế hoạch quan trắc mơi trường Mơi trường Vị trí Tần suất Thông số Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng Chất lượng khơng khí vị trí công tháng lần trường thi công SO2, CO, NO2, TSP, PM10 QCVN 05:2013/BTNMT Tiếng ồn Trùng với vị trí lấy tháng lần mẫu chất lượng khơng khí Mức ồn tương đương (dBA) QCVN 26:2010/BTNMT Thời gian xây dựng dự kiến 20 tháng b Giám sát cố Mục đích việc theo dõi đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai nguồn nước xả thải bất ngờ xả nước thải dầu thải vào nguồn nước đất đai gần đưa định kịp thời kiểm sốt nhiễm nhằm giảm rủi ro mơi trường Một kế hoạch giám sát cố tư vấn giám sát xây dựng (CSC) xây dựng giai đoạn đầu việc thực tiểu dự án đệ trình lên PMU để phê duyệt Kế hoạch xác định Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 129 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội rủi ro môi trường tiềm ẩn cố xả thải chất thải nước thải dầu thải vào nguồn nước gần Kế hoạch xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn nhân viên, thiết bị, địa điểm thông số giám sát, phương pháp phân tích, phịng thí nghiệm chun dụng, dự tốn 5.9 Dự tốn chi phí 5.9.1 Chi phí thực biện pháp giảm thiểu Theo quy định Luật pháp Việt Nam, nhà thầu xây dựng triển khai xây dựng công trình phải đảm bảo hệ thống an tồn theo tiêu chí (ESHS), bao gồm: Mơi trường (Environmental), Xã hội (Social), Sức khỏe (Health) An toàn (Safety) Chi phí cho cơng tác tổ chức, đào tạo, tuyên truyền, mua sắm vận hành trang thiết bị, nhân công triển khai, quản lý.v.v phục vụ cho việc thực biện pháp giảm thiểu ngồi cơng trường nhằm đáp ứng u cầu ESHS lồng ghép giá trị gói thầu xây lắp Các nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu, lập phương án đưa mức dự toán cho hoạt động Đây tiêu chí để đánh giá lực nhà thầu sau cho việc đánh giá mức độ tuân thủ nhà thầu Trong trường hợp có vi phạm, chủ đầu tư xử phạt trích kinh phí để thuê đơn vị khác tham gia giải vấn đề phát sinh Bảng 5-7 Dự tốn chi phí cho biện pháp giảm thiểu Nhà thầu TT Hạng mục Dự trù kinh phí Đặt thùng chứa CTR sinh hoạt tạm thời (thùng 100l/1 công trường) 1.000.000đ/thùng x thùng = 4.000.000đ Đặt thùng chứa chất thải nguy hại tạm thời (100l/công trường) 1.000.000đ/thùng x thùng = 2.000.000đ Lắp đặt bể xử lý nước thải sinh hoạt tạm thời 5.000.000đ Tưới nước hạn chế phát thải bụi khu vực tập kết vật liệu CTR xây dựng lần/ngày 2m3/lần x lần/ngày x 5.000đ/m3 x tháng x 26 ngày/tháng = 3.120.000đ Cung cấp nhà vệ sinh di dộng 20.000.000đ x nhà = 40.000.000đ Lắp đặt biển cảnh báo khu vực công trường/khu vực nguy hiểm 5.000.000đ Thông báo thời gian thi cơng khu vực cơng trình nhạy cảm thi công tiến độ 5.000.000đ Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 130 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội TT Hạng mục Dự trù kinh phí Lắp đặt biển báo, đèn hiệu biện pháp đảm bảo an tồn giao thơng an tồn lao động quy định 10.000.000đ Chi phí tạm ước tính định mức cho biện pháp 5.9.2 Chi phí thực chương trình quan trắc/giám sát mơi trường Chi phí thực giám sát thường xuyên CSC Đơn vị nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu Giám sát xây dựng cho cơng trình thuộc tiểu dự án có trách nhiệm đề xuất cơng tác tổ chức theo dõi giám sát việc thực biện pháp giảm thiểu nhà thầu Đơn vị CSC xây dựng yêu cầu bố trí nhân kế hoạch làm việc cụ thể nhằm phục vụ cho công tác quản lý vệ sinh môi trường an toàn lao động xung quanh cơng trường Kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ đề xuất hợp đồng với CSC xây dựng Chi phí vận hành hệ thống giám sát cộng đồng Theo quy định Luật pháp Việt Nam, hệ thống giám sát cộng đồng chủ yếu tham gia theo hình thức tự nguyện khơng có kinh phí để hỗ trợ thông qua mặt trận tổ quốc phường/xã Các tổ chức giám sát cộng đồng tiếp nhận hỗ trợ từ PMU thông qua chương trình Tăng cường lực, cung cấp hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu cần thiết phục vụcho công tác giám sát trường đạt hiệu Ước tính chi phí triển khai chương trình quan trắc mơi trường Trên sở chương trình quan trắc dự kiến nêu trên, khoản kinh phí dự trù cho cơng tác triển khai quan trắc môi trường khoảng thời gian 20 tháng (khoảng lần quan trắc) trình bày bảng Bảng 5-8 Ước tính chi phí quan trắc môi trường giai đoạn xây dựng Mơi trường khơng khí mẫu tháng/lần 630.253 Thành tiền (VNĐ) 4.411.771 Tiếng ồn mẫu tháng/lần 66.815 467.705 Thuê xe lấy mẫu 2.000.000 14.000.000 TT Tên mẫu Số lượng Tần suất Đơn giá (VNĐ) Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 131 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội tháng/lần Chi phí khác tháng/lần 600.000 4.200.000 23.079.476 Tổng cộng 5.9.3 Chi phí ước tính cho chương trình xây dựng lực Chi phí dành cho chương trình nâng cao lực trình quản lý xây dựng tiểu dự án trình bày bảng bên Bảng 5-9 Chi phí cho chương trình xây dựng lực Nội dung Học viên Số lượng Chi phí (VND) Tất cơng nhân kỹ sư 150 người x Đào tạo bảo vệ môi trường an tồn lao động Cơng nhân kỹ sư Nhà thầu Đào tạo quản lý môi trường Kiểm soát nước thải Kiểm soát rủi ro đánh giá tác động môi trường Nhân viên PMU người Nhân viên PMU người Nhân viên CSC Nâng cao nhận thức tiếp cận với hệ thống pháp luật môi trường Nhân viên PMU Nhân viên CSC Vốn đầu tư 200.000đ/người = 30.000.000 500,000đ/người x người Vốn đầu tư = 1.500.000 Nhân viên PMU Giám sát môi trường Tổng số người Nguồn quỹ 500.000đ/người x người Vốn đầu tư = 1.500.000 Vốn đầu tư (bao gồm nhân viên PMU nhân viên CSC) người 500.000đ/người x người (bao gồm nhân viên RGEP nhân viên CSC) 500.000đ/người x người = 3.000.000 Vốn đầu tư = 3.000.000 39,000,000 Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 132 Kế hoạch quản lý mơi trường xã hội Bảng 5-10 Tóm tắt biện pháp giảm thiểu Giai đoạn Vấn đề môi trường xã hội Biện pháp giảm thiểu Vị trí Chỉ phát quang diện tích xác định Tận dụng rác thải thực vật làm nguyên liệu hay nhiên liệu Tho gom rác thải thực vật không sử dụng vận chuyển đến bãi rác địa phương Tái tạo thảm thực vật sớm tốt để trì cảnh quan, điều kiện vi khí hậu, nơi cư trú loài động vật địa phương Khu vực DỰ ÁN Đảm bảo khoảng cách an toàn cảnh báo cho người dân trình thực theo QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia rà phá bom mình, vật nổ QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn vận chuyển, bảo quản, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ cơng nghiệp Tồn khu vực Dự án bị ảnh hưởng Tiêu chuẩn áp dụng Chi phí giảm thiểu Cơ quan chịu trách nhiệm thực Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Giai đoạn trước thi công Phát quang thực vật - - - - Rủi ro bom mìn QCVN 01:2012/BQP QCVN 02:2008/BCT Thơng tư 146/2007/TTBQP Bao gồm chi phí xây lắp PMU Ủy ban nhân dân phường, quận Chi phí rà phá bom mìn Đơn vị trực thuộc Quân đội PMU, Ủy ban nhân dân phường, quận Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 133 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội Giai đoạn Vấn đề mơi trường xã hội Ơ nhiễm nước ngầm khoan thăm dò địa chất Tiêu chuẩn áp dụng Chi phí giảm thiểu Biện pháp giảm thiểu Vị trí Sau khoan thăm dị địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực lấp lỗ khoan hoàn thổ khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan tác động đến chất lượng nước đất Toàn khu vực Dự án bị ảnh hưởng QCVN 09MT: 2015 Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) Các biện pháp giảm thiểu tác động đặt thù Toàn khu vực Dự án bị ảnh hưởng bao gồm công trường xây dựng, tuyến vận chuyển, mỏ vật liệu Luật, nghị Bao gồm định, thông tư chi phí xây lắp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hành Hướng dẫn môi trường, sức khỏe an tồn nhóm Ngân hàng Thế giới Chi phí lập FS Cơ quan chịu trách nhiệm thực Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Tư vấn FS PMU, Ủy ban nhân dân phường, quận Nhà thầu PMU, tư vấn giám sát, tư vấn giám sát độc lập Ban quản lý Dự án trung ương, , cộng đồng địa phương Giai đoạn thi công Các tác động tiêu cực môi trường xã hội chung liên quan đến hoạt động xây dựng tác động đặc thù - - Giai đoạn vận hành Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 134 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội Giai đoạn Vấn đề môi trường xã hội Chất thải sinh hoạt từ hoạt động cán bộ, nhân viên học viên; chất thải từ phịng thí nghiệm; tai nạn lao động cố Biện pháp giảm thiểu Vị trí Tiêu chuẩn áp dụng - Hạn chế hoạt động có phát sinh chất thải rắn nước thải - Không vứt rác bừa bãi - Rác thải sinh hoạt thông thường thu gom vận chuyển đến bãi rác địa phương đơn vị có chức địa phương - Chất thải nguy hại thu gom hợp đồng với đơn vị chuyên trách để vận chuyển xử lý sở cấp phép - Nước thải sinh hoạt phải thu gom vào hố lắng trước thải mơi trường bên ngồi thơng quan hệ thống thoát nước thải khu vực - Nước thải từ phịng thí nghiệm xử lý chỗ đảm bảo đạt quy chuẩn trước thải môi trường thơng qua hệ thống nước thải khu vực - Cán bộ, nhân viên làm việc tòa nhà phải đào tạo định kỳ an toàn phòng chống cháy Khu vực tòa nhà Nghị định 38/2015/NĐCP Chi phí giảm thiểu Chi phí vận hành tịa nhà Cơ quan chịu trách nhiệm thực Đơn vị quản lý tòa nhà Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 135 Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Sở TN&MT Kế hoạch quản lý môi trường xã hội Giai đoạn Vấn đề môi trường xã hội Biện pháp giảm thiểu Vị trí Tiêu chuẩn áp dụng Chi phí giảm thiểu Cơ quan chịu trách nhiệm thực nổ an toàn vệ sinh lao động Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 136 Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Kế hoạch quản lý môi trường xã hội CHƯƠNG THAM VẤN VÀ CÔNG KHAI THƠNG TIN Tn thủ với sách Ngân hàng Thế giới tiếp cận thơng tin sách an tồn đánh giá mơi trường (OP 4.01) Ngân hàng Thế giới, Ban quản lý Dự án có trách nhiệm thơng báo đến quyền người dân địa phương việc thực tiểu dự án này, bao gồm thông tin mô tả tiểu dự án, mục tiêu tác động tiềm tàng tiểu dự án Ban quản lý Dự án tham vấn quyền địa phương việc thực tiểu dự án tháng 11/2019 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội sau Ngân hàng Thế giới thông qua công khai trang web Bộ Giáo dục Đào tạo, trang web Dự án, địa điểm thực tiểu dự án phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đảm bảo tiếp cận dễ dàng người bị ảnh hưởng tổ chức phi phủ quyền địa phương suốt q trình thi cơng Tham vấn với người dân, quyền tổ chức phi phủ địa phương thực cần thiết suốt q trình thi cơng tiểu dự án nhằm đảm bảo vấn đề liên quan đến đánh giá môi trường tác động đến họ giải cách kịp thời hiệu Dự kiến thời gian công khai Kế hoạch quản lý môi trường xã hội tháng 11 năm 2019 Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 137 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - (i) Tiểu Dự án thuộc loại B theo sách an tồn mơi trường WB, không nằm khu vực nhạy cảm mơi trường khơng phạm phải tiêu chí “khơng phù hợp” củaWB; - (ii) Báo cáo xác định đánh giá đầy đủ tác động đáng kể ba giai đoạn chuẩn bị, thi công vận hành; đồng thời nêu biện pháp giảm thiểu, có tham vấn quyền người bị ảnh hưởng; - (iii) Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội thực gây ảnh hưởng tiêu cực giai đoạn thi công, nhiên quy mô thi công hạng mục xây dựng không lớn, tác động xảy thời gian ngắn, phạm vi giới hạn khu vực nhỏ, không đáng kể nên đưa biện pháp giảm thiểu khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội điều kiện quản lý, thi công Dự án địa phương - (iiii) Kế hoạch quản lý môi trường xã hội thiết lập để giám sát ảnh hưởng giúp cho cấp quản lý Dự án quyền thường xuyên cập nhật trình thực hạng mục thi công Dự án; Hệ thống giám sát chuẩn bị phê duyệt WB áp dụng việc thực Dự án, tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra báo cáo hàng tháng để trình PMU, báo cáo độc lập với báo cáo tuân thủ môi trường nhà thầu đệ trình lên CPMU Kiến nghị - Dựa phát đánh giá tác động môi trường kế hoạch quản lý môi trường xã hội nêu tài liệu này, kiến nghị: - Biện pháp giảm thiểu đề cập Kế hoạch quản lý môi trường xã hội thiết lập phần thiếu Hồ sơ mời thầu Thi cơng Nhà thầu bóc tách khối lượng cơng việc đưa tổng mức chi phí cho việc thực biện pháp giảm thiểu nêu Chi phí coi chi phí thực sách an tồn mơi trường chi trả biện pháp giảm thiểu Nhà thầu cam kết thực hiệu - Căn vào báo cáo ESMP, PMU kiến nghị cấp có thẩm quyền Ngân hàng Thế giới Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 138 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội xem xét góp ý cho ESMP tiểu DỰ ÁN Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội để làm triển khai thực bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ thực tiểu Dự án Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 139 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO Khung quản lý môi trường xã hội Dự án Hỗ trợ đổi giáo dục phổ thông; Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hỗ trợ đổi giáo dục phổ thông; Báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội; Báo cáo Hiện trạng nước thải đô thị - Viện Khoa học Công nghệ MT - Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006; Các báo cáo tổng kết tình hình thực tiêu KT - XH, Quốc phòng, An ninh của quận Thanh Xuân, Hà Nội; Mơi trường khơng khí, Phạm Ngọc Đăng, NXBKHKT, 1997; DIN 4150-1: Vibrations in buildings - Part 1: Prediction of Vibration Parameters, DIN, 200106; Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991 Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment, and Home Appliances, US EPA, 1971; 10 WHO - Assessment of sources of air, water, and land pollution, A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution Geneva, Switzerland, 1993 Tiểu Dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung tâm khảo thí Quốc gia Hà Nội 140 ... GIÁO DỤC PHỔ THÔNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DỰ ÁN: HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (RGEP) TIỂU DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG GDPT QUỐC GIA VÀ TRUNG... hội CHƯƠNG MƠ TẢ TĨM TẮT TIỂU DỰ ÁN 1.1 Tên Dự án Dự án: Hỗ trợ đổi Giáo dục phổ thông Quốc gia (RGEP) Tên tiểu dự án: Xây dựng Trụ sở Trung tâm phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia Trung... Fax: 024.38694085 Đại diện quan chủ tiểu dự án: Ban quản lý Dự án hỗ trợ đổi giáo dục phổ thông (RGEP) - Địa chỉ: Số 23, Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.32131663;
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DỰ ÁN: HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (RGEP) TIỂU DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG GDPT QUỐC GIA, KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DỰ ÁN: HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (RGEP) TIỂU DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG GDPT QUỐC GIA