NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

100 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU DƯƠNG QUANG MINH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Bà Rịa Vũng Tàu, tháng 07 năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU DƯƠNG QUANG MINH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ NGÀNH: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ QUANG HUÂN Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 07 năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc./ Học viên thực Luận văn Dương Quang Minh ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn, nhận hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình từ quý Thầy, q Cơ bạn bè Luận văn khơng thể hồn thành khơng có giúp đỡ nhiều người Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu quý Thầy, quý Cô, Giảng viên tham gia giảng dạy, Khoa Đào tạo Sau Đại học trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu trang bị cho nhiều kiến thức quý báu thời gian qua Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc, xin trân trọng cảm ơn TS Ngơ Quang Hn tận tình hướng dẫn cho tơi suốt q trình thực đề tài nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn anh, chị tại Vietinbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng bạn học viên cao học tại trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu nhiệt tình giúp đỡ, hỡ trợ đóng góp ý kiến suốt trình thực nghiên cứu luận văn Sau cùng, xin gửi đến gia đình, những người ln thương u, đợng viên tạo điều kiện tốt cho học tập Gia đình nguồn đợng viên to lớn giúp tơi hồn thành luận văn Vũng Tàu, ngày tháng năm 2019 Người thực luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix TÓM TẮT CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát .6 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 10 2.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 12 2.2 Tổng quan về tín dụng 13 2.2.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng 13 2.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 13 2.2.3 Nguyên tắc tín dụng 14 2.2.4 Điều kiện đảm bảo tín dụng 15 iv 2.3 Mối quan hệ giữa tín dụng phát triển DNNVV 15 2.3.1 Là đòn bẫy tài hỡ trợ DNNVV 16 2.3.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn DNNVV .16 2.3.3 Giúp hình thành cấu vốn tối ưu 16 2.3.4 Góp phần tăng nguồn vốn, nâng cao khả cạnh tranh DNNVV 17 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV 17 2.4.1 Nhân tố bắt nguồn từ phía ngân hàng 17 2.4.2 Nhân tố bối cảnh kinh tế, pháp lý xã hội 18 2.4.3 Nhân tố bắt nguồn từ DNNVV 19 2.5 Các nghiên cứu liên quan trước .20 2.5.1 Mợt số mơ hình nghiên cứu liên quan giới 20 2.5.2 Một số mơ hình nghiên cứu liên quan nước 22 2.5.3 Tổng kết nghiên cứu 24 2.6.2.1 Vốn chủ sở hữu 30 2.6.2.2 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản 31 2.6.2.3 Tài sản đảm bảo 32 2.6.2.4 Tỷ lệ nợ tổng tài sản .32 2.6.2.5 Tuổi doanh nghiệp .33 2.6.2.6 Mối quan hệ giữa DNNVV với ngân hàng 34 2.6.2.7 Học vấn chủ doanh nghiệp 34 2.6.2.8 Giới tính chủ doanh nghiệp 35 2.6.2.9 Số lao động doanh nghiệp 35 2.6.2.10 Khoảng cách giữa doanh nghiệp ngân hàng .36 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1 Phương pháp nghiên cứu .40 3.1.1 Nghiên cứu định tính .40 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 41 v 3.2 Mẫu nghiên cứu 41 3.2.1 Cỡ mẫu .41 3.2.2 Phương pháp lấy mẫu 42 3.3 Phương pháp phân tích dữ liệu 42 3.3.1 Mơ hình hồi quy Binary logistic 43 3.4 Các kiểm định mơ hình hồi quy Binary logistic 44 3.4.1 Phân tích tương quan .44 3.4.2 Kiểm định đợ phù hợp mơ hình 45 3.4.3 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số 45 3.4.4 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát .45 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 4.1 Thực trạng tiếp cận tín dụng DNNVV tại Vietinbank Vũng Tàu 47 4.1.1 Tình hình phát triển DNNVV tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .47 4.1.2 Thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV tại Vietinbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 51 4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng DNNVV 55 4.2.1 Đặc điểm doanh nghiệp khảo sát 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 67 5.1 Kết luận 67 5.2 Ý nghĩa nghiên cứu 69 5.3 Các hàm ý quản trị 70 5.3.1 Hàm ý quản trị dành cho DNNVV 70 Về vốn chủ sở hữu .70 Về tỷ suất lợi nhuận (ROA) 70 Về Tỷ lệ nợ tổng tài sản 71 Về tài sản đảm bảo 71 Về mối quan hệ giữa doanh nghiệp ngân hàng 73 5.3.2 Hàm ý quản trị dành cho Vietinbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu .73 vi 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 75 5.4.1 Hạn chế đề tài 75 5.4.2 Hướng nghiên cứu 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 1.1: 80 PHỎNG VẤN Ý KIẾN CHUYÊN GIA (ĐỊNH TÍNH) 80 PHỤ LỤC 1.2: 81 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA (ĐỊNH TÍNH) .81 PHỤ LỤC 2: BẢNG KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG .84 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG .86 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Phân loại DNNVV tại Việt Nam 10 Bảng 2.2: Tổng kết nghiên cứu 25 Bảng 2.3: Các giả thuyết nghiên cứu dấu kỳ vọng 37 Bảng 4.1: Tình hình phát triển DNNVV tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 48 Bảng 4.2: Các loại hình DNNVV đăng ký hoạt động địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 49 Bảng 4.3: Quy mô lao động DNNVV 50 Bảng 4.4: Quy mô nguồn vốn DNNVV 50 Bảng 4.5: Dư nợ cho vay DNNVV tại Vietinbank CN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 51 Bảng 4.6: Dư nợ cho vay DNNVV phân theo TSDB tại Vietinbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 52 Bảng 4.7: Dư nợ cho vay DNNVV theo ngành nghề kinh doanh tại Vietinbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 54 Bảng 4.8: Tỷ trọng kinh nghiệm nhà quản lý doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận tín dụng 55 Bảng 4.9: Kinh nghiệm nhà quản lý doanh nghiệp với việc tiếp cận tín dụng 56 Bảng 4.10: Vốn chủ sở hữu 56 Bảng 4.11: Tổng tài sản khả tiếp cận tín dụng 57 Bảng 4.12: Lợi nhuận khả tiếp cận tín dụng 57 Bảng 4.13: Tài sản đảm bảo trung bình 58 Bảng 4.14 : Kiểm định mơ hình 58 Bảng 4.15: Tóm tắt mơ hình hồi quy 59 Bảng 4.16: Mức đợ dự báo mơ hình 59 Bảng 4.17: Kiểm định về mức đợ phù hợp mơ hình 60 Bảng 4.19: Kết kiểm định giả thuyết 65 viii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 Hình 4.1: Số lượng DNNVV hoạt động qua năm 49 Hình 4.2: Diễn biến dư nợ cho vạy tại Vietinbank CN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 52 Hình 4.3: Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV phân theo TSDB tại Vietinbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 53 75 Hồn thiện hệ thống thơng tin ngân hàng Hệ thống thông tin ngân hàng, đặc biệt thông tin tín dụng đóng vai trò quan trọng trình thẩm định đề nghị cho vay CBTD, góp phần lựa chọn khách hàng hạn chế rủi ro tín dụng Hiện nay, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu còn bị hạn chế thẩm định hồ sơ vay, mà nguyên nhân chủ yếu thiếu thơng tin để phân tích, đánh giá về khách hàng vay vốn Thông tin hồ sơ vay vốn khách hàng thiếu, từ báo cáo tài chính, số liệu báo cáo tài nhiều doanh nghiệp chưa kiểm tốn, nhiều khách hàng kê khai khơng xác Thực tế, việc đánh giá tính minh bạch số liệu báo cáo tài doanh nghiệp cung cấp hồ sơ vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu dựa độ tin cậy giảm dần từ: báo cáo tài qua kiểm tốn, báo cáo tài qua khai báo thuế/ cung cấp cho đơn vị có thẩm quyền (sở thống kê, cục thống kê….) cuối báo cáo tài đơn vị cung cấp Đại đa số báo cáo tài khách hàng cung cấp cho Vietinbank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo tài qua khai báo thuế/ cung cấp cho đơn vị có thẩm quyền Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng Vietinbank tổng cục thuế chưa có tính liên kết nên số liệu về báo cáo tài thuế khách hàng cung cấp cho Ngân hàng qua photo có chữ ký số cục thuế nên độ tin cậy chưa cao Vì vậy, Ngân hàng cần liên kết với tổng cục thuế để ngân hàng có thể xác thực đợ xác thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 5.4.1 Hạn chế đề tài Hạn chế phương pháp chọn mẫu nghiên cứu: Do giới hạn về thời gian địa bàn nghiên cứu, với việc chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện DNNVV hoạt động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên tính đại diện chưa tối ưu Hạn chế phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành DNNVV tại Bà Rịa – Vũng Tàu tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu Với đặc thù, quy chế riêng mỗi ngân hàng có những quy chế cho vay riêng nên khả tiếp cận tín dụng DNNVV ngân hàng khác 76 5.4.2 Hướng nghiên cứu Việc tăng kích thước mẫu cần mở rợng để đảm bảo tính đại diện, khái quát hóa cao điều nên làm nghiên cứu Nghiên cứu tương lai tăng quy mô mẫu, mở rộng phạm vi khảo sát nhiều tỉnh thành nước Thực nghiên cứu với ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh để so sánh nhân tố ảnh hưởng NHTM với NH nhà nước 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Thị Cành (2008), “Khả tiếp cận nguồn tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển 212 tháng 6/2008 Võ Thành Danh (2007), “Khả tiếp cận tín dụng ngân hàng doanh nghiệp ngồi quốc doanh Đồng Bằng Sông Cửu Long”, Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh -Trường Đại học Cần Thơ Nghị định 39/2018/NĐ-CP, Quy định chi tiết số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, ngày 11 tháng 03 năm 2018 Nguyễn Hồng Hà cộng (2013), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tỉnh Trà Vinh” Tạp chí Xã hợi Nhân văn số 09, tháng 6/2013 Đặng Thị Huyền Hương (2014), “Các nhân tố bên ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay thức DNNVV Hà Nội”, Tạp chí kinh tế đối ngoại (93) Nguyễn Quốc Nghi (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa”, Tạp chí Khoa học Xã hợi Nhân văn, số 4, tháng 3/2012 Phan Thị Minh Lý (2011), “Phân tích tác động nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số 2(43).2011,tr.151-157 Võ Đức Tồn (2012), “Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”- Luận án tiến sĩ Hà Diệu Thương Nguyễn Thu Ngà (2014), “Nghiên cứu khả tiếp cận vốn ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Thừa Thiên Huế”, Tạp chí kinh tế & Phát triển, Số 202(II) tháng 4/2014 78 Tiếng Anh Abor, J and Quartey, P (2010) “Issues in SME development in Ghana and South Africa”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol 39, No 6, pp.215–228 Ajagbe, F.A (2012) “Features of small scale entrepreneur and access to credit in Nigeria: a microanalysis”, American Journal and Management Sciences, ISSN 2156-1540, ISSN 2151-1559 Alex Reuben Kira (2013) Determinants of Financing Constraints in East African Countries’ SMEs Alex Reuben Kira International Journal of Business and Management Vol8, 49-68 http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v8n8p49 Bebczuk, R.N (2004), “What Determines the Access to Credit by SMEs in Argentina?”, Document de Trabajo Nro 48, Universidad Nacional de La Plata Beck, T., & Demirguc-Kunt, A (2006) “Small-medium enterprise sector: access to finance as a growth constrain”t Journal of Finance and Banking, 30(11), 2931-2943 Berger, A N, Udell, G F (1998) “The economics of small business finance:The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle.” Journal of Banking and Finance, 22, 613-673 Berger, A.N & Udell, G.F (1995) "Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance." Journal of Business, University of Chicago Press, Vol 68(3), pages 351-81, July Dao, H.T.T, et al, (2016) Accessibility to credit of small medium enterprises in Viet Nam Afro-Asian J Finance and Accounting, Vol 6, No 3, 2016 Gamage, Pandula (2015) “Bank Finance For Small And Medium-Sized Enterprises In Sri Lanka: Issues And Policy Reforms” Studies in Business and Economics 10 10.1515/sbe-2015-0018 79 Kira, A.R (2013), “Determinants of financing constraints in East African Countries’ SMEs”, International Journal of Business and Management, Vol 8, No 8, pp.49–68 Mahembe, E (2011) “Literature review on small and medium enterprises’ access to finance” Pretoria: National Credit Regulator Osano and Languitone (2016), “Factors influencing access to finance by SMEs in Mozambique: case of SMEs in Maputo central business district”, Journal of Innovation and Entrepreneurship Santiago, C B., Francisco, R F., and Gregory, F U (2013), Trade credit, the financial crisis, and SME access to finance, available at: http://ssrn.com/abstract=2307246 Tage C Tracy and John A Tracy, (2007) “Small Business Financial Management” Kent, Indiana, by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis Waar and Mwangi (2015), “Factors influencing access to finance by micro, small and medium enterprises in meru county, Kenya”, International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Vol III, Issue 4, April 2015 80 PHỤ LỤC 1.1: PHỎNG VẤN Ý KIẾN CHUN GIA (ĐỊNH TÍNH) Xin chào anh/chị Tơi Dương Quang Minh, thực nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa tại Vietinbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cảm ơn mong anh/chị tham gia dành chút thời gian trao đổi mợt số suy nghĩ anh/chị góp ý kiến cho nghiên cứu về vấn đề Những ý kiến anh/chị sử dụng cho nghiên cứu khoa học giữ bí mật Đối với yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng DNNVV, xin anh/chị cho biết có thêm mới, loại bớt yếu tố hay điều chỉnh tên gọi yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng DNNVV hay không? Các yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng DNNVV: (1) Vốn chủ sở hữu (2) Tỷ suất lợi nhuận (ROA) lợi nhuận ròng tổng tài sản doanh nghiệp (3) Tài sản bảo đảm thể tài sản cố định hữu hình tổng tài sản DN (4) Tỷ lệ nợ tổng tài sản bao gồm nợ ngắn hạn nợ dài hạn tổng tài sản (5) Tuổi doanh nghiệp hay số năm thành lập doanh nghiệp (6) Mối quan hệ giữa doanh nghiệp ngân hàng (7) Học vấn nhà quản lý (8) Các khoản vay DNNVV (9) Khoảng cách tới tổ chức tín dụng (10) Tỷ suất lợi nhuận (11) Kinh nghiệm nhà quản lý (12) Giới tính nhà quản lý (13)Lĩnh vực sản xuất kinh doanh (14) Các khoản vay khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị 81 PHỤ LỤC 1.2: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA (ĐỊNH TÍNH) Danh sách chuyên gia tham gia vấn định tính: STT Tên tổ chức / Doanh nghiệp Tên chuyên gia vấn Ơng Huỳnh Cơng Lợi Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Giám đốc Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kinh nghiệm: 28 năm Ông Trần Văn Dũng Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phó Giám Đốc Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kinh nghiệm: 24 năm Bà Bùi Thị Thu Hà Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phó Giám Đốc Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kinh nghiệm: 20 năm Ông Hồ Quang Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kinh nghiệm: 18 năm Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Ông Huỳnh Thanh Nghĩa Trưởng phòng Tổng Hợp – Nguyên Trưởng Phòng KHDN Vietinbank - 82 STT Tên tổ chức / Doanh nghiệp Tên chuyên gia vấn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kinh nghiệm: 16 năm Bà Đoàn Thị Thanh Nhàn Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phó Phịng KHDN Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kinh nghiệm: 16 năm Bà Lục Thảo Phương Hà Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phó Phịng KHDN Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kinh nghiệm: 15 năm 10 Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – PGD Nguyễn An Ninh Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – PGD Phước Tỉnh Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – PGD Bà Rịa Bà Huỳnh Hồi Hương Trưởng Phịng PGD Nguyễn An Ninh Vietinbank tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kinh nghiệm: 17 năm Ông Trần Văn Tươi Trưởng Phòng Vietinbank PGD Phước Tỉnh - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kinh nghiệm: 25 năm Ông Huỳnh Trung Kiệt Trưởng Phòng Vietinbank Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kinh nghiệm: 17 năm 83 Kết khảo sát định tính sau: CG CG CG CG CG x x x x x x x x x x x x x (4) Tỷ lệ nợ tổng tài sản x x x x (5) Tuổi doanh nghiệp x x x x Tiêu chí (1) Vốn chủ sở hữu: lợi nhuận rịng tổng tài sản doanh nghiệp (2) Tỷ suất lợi nhuận (ROA) (3) Tài sản bảo đảm x 6) Mối quan hệ giữa doanh nghiệp ngân hàng x (7) Học vấn nhà quản lý x (8) Các khoản vay DNNVV (9) Khoảng cách từ DNNVV tới Vietinbank (12) Giới tính nhà quản lý (13)Lĩnh vực sản xuất kinh doanh x x x x x x x x x x Nhân tố đề xuất 8/10 x x 9/10 x x x 10/10 x x x x 8/10 x x x x 6/10 x x 8/10 x x CG CG x x x x x x x x x x x x x Đánh giá CG CG1 x x x x x x x 7/10 x x x 4/10 x (10) Tỷ suất lợi nhuận (11) Kinh nghiệm nhà quản lý x CG x x x x 6/10 x x x x x 5/10 x 7/10 x x x x x x x x x x 4/10 4/10 84 PHỤ LỤC 2: BẢNG KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Tôi tên Dương Quang Minh, thực đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Vietinbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” Tôi hy vọng kết nghiên cứu mợt nguồn tham khảo với nhìn tổng quát nhằm hoàn thiện mối quan hệ giữa ngân hàng Vietinbank DNNVV Tối mong quý Ông/Bà dành chút thời gian để thảo luận về những vấn đề liên quan đến đề tài nêu Tất ý kiến Ơng/Bà đều có giá trị cho nghiên cứu đều đảm bảo bí mật Rất mong nhận hợp tác từ quý Ông/Bà I.THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1.Tên doanh nghiệp :……………………………………………………………… 2.Địa : ……………………………………………………………… 3.Năm thành lập : ……………………………………………………………… Loại hình DN : ……………………………………………………………… 5.Vốn điều lệ DN: ……………………………………………………………… 6.Trình đợ học vấn chủ DN:  THPT  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học Thời gian làm quản lý DN người quản lý: năm hay từ năm Tuổi người quản lý: tuổi hay năm sinh … Người quản lý DN là:  Nam  Nữ 10 Khoảng cách từ Doanh nghiệp đến Ngân hàng:  Dưới km  Từ km đến 10 km  Từ 10 km đến 20 km  Trên 20 km 85 II.THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP STT Chỉ tiêu Số liệu Số lao động thường xuyên doanh nghiệp Số lao động thời vụ lúc cao điểm nhất/ thấp năm (người) i Giá trị đất đai, nhà xưởng (triệu đồng) ii Nếu thuê đất đai, nhà xưởng, v.v cho biết chi phí thuê (triệu đ) i Giá trị máy móc, thiết bị (triệu đ) ii Nếu thuê máy móc – thiết bị, cho biết chi phí thuê (triệu đ) Vốn lưu động (triệu đ) Doanh số bán Lợi nhuận Tốc độ tăng lợi nhuận tăng năm (%) Doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng: - Có (tiếp câu 10) - Chưa (chuyển sang câu 11) 10 Trường hợp vay từ ngân hàng xin cho biết STT Chỉ tiêu Số tiền xin vay Số tiền vay Từ ngân hàng nào? Số liệu 11 Hiện doanh ngiệp có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu khơng: - Có  - Không  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA Q ƠNG/BÀ VÀ KÍNH CHÚC THÀNH CÔNG 86 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG Thống kê mô tả CodeKNQL Frequency Valid Percent Valid Cumulative Percent Percent Từ đến năm 14 9.3 9.3 9.3 Từ đến 10 năm 71 47.3 47.3 56.7 Từ 11 đến 15 năm 42 28.0 28.0 84.7 Trên 15 năm 23 15.3 15.3 100.0 150 100.0 100.0 Total Knquanly N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Không tiếp cận 67 9.76 4.310 527 8.71 10.81 Có tiếp cận 83 11.34 4.636 509 10.33 12.35 150 10.63 4.547 371 9.90 11.37 Total VCSH (trđ) N Mean Std Error 8393.4943 1025.4285 Lower Bound 538.651 Upper Bound Khơng tiếp cận 67 Có tiếp cận 83 19,210 69093.7403 7584.0233 4122.552 34296.629 150 11,784 52222.9499 4263.9860 3358.687 20210.073 Total 2,586 Std Deviation 95% Confidence Interval for Mean 4633.319 87 NhomTTS * Covayvon Crosstabulation Count Covayvon Khơng tiếp cận NhomTTS Có tiếp cận Total Dưới tỷ đồng 34 26 60 Trên tỷ đồng 33 57 90 67 83 150 Total Tongtaisan (TTS) N Khơng tiếp cận 67 Có tiếp cận 83 Total 95% Confidence Interval for Mean Mean Std Deviation Std Error Lower Upper Bound Bound 8,135 16,295 1990.7345 4160.520 12109.779 44,395 151,672 16648.1356 11276.145 77513.036 150 28198.707 114476.3499 9346.9548 9729.001 46668.413 CodeLN * Covayvon Crosstabulation Count Covayvon Khơng tiếp cận Có tiếp cận Total CodeLN Lợi nhuận < 10 10 Lợi nhuận ≥0 57 83 140 67 83 150 Total 88 TSCD (TSDB) N Mean 95% Confidence Interval for Mean Std Std Error Deviation Lower Upper Bound Bound 8759.7393 1070.1725 -400.743 3872.594 Khơng tiếp cận 67 1,736 Có tiếp cận 83 11,532 69187.8994 7594.3586 -3575.743 26639.454 150 7,156 51887.4046 4236.5888 -1215.215 15527.895 Total Kết hồi quy Omnibus Tests of Model Coefficients Step Chi-square df Sig Step 112.039 13 000 Block 112.039 13 000 Model 112.039 13 000 Model Summary Nagelkerke R Square 94.195a 526 704 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted Observed Covayvon Percentage Correct Khơng tiếp cận Có tiếp cận Step -2 Log likelihood Step Covayvon Khơng tiếp cận Có tiếp cận Overall Percentage a The cut value is 500 Cox & Snell R Square 58 9 74 86.6 89.2 88.0 89 95% C.I.for EXP(B) B Step 1a LnVCSH S.E Wald df Sig Exp(B) Lower Upper 1.053 3.29 621 290 4.568 033 1.860 19.537 6.746 8.388 004 305495735 304 125 5.858 016 1.355 1.059 1.732 TN_TS -1.881 884 4.529 033 152 027 862 LnTuoiDN -.733 614 1.424 233 481 144 1.601 Moiquanhe 356 103 12.003 001 1.428 1.167 1.747 THPT -.771 2.642 085 770 463 003 82.098 CD -.066 2.835 001 982 937 004 242.341 GTDN 1.252 708 3.125 077 3.498 873 14.023 LnLD 539 725 553 457 1.715 414 7.103 KC1 1.030 1.181 761 383 2.802 277 28.357 KC2 -.019 1.090 000 986 981 116 8.307 KC3 -.995 1.164 731 392 370 038 3.616 Constant -7.306 3.996 3.342 068 001 ROA LnTSDB 553.245 1686912104680
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM