PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

59 3 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 09:35

Quản trị chiến lược có tầm quan trọng to lớn, bởi vì trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội ở đâu cũng cần đến cách nhìn chiến lược. Mặc dù xuất hiện chưa lâu, nhưng quản trị chiến lược đã được các nhà quản trị nhận thức rõ sự cần thiết của việc nghiên cứu chúng trên phương diên lý luận như trong thực tế hiện tại và tương lai.Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã có sự phát triển vượt bậc với tốc độ thần kỳ và sự trưởng thành về nhiều mặt. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia: Kinh doanh bảo hiểm được coi là một tấm lá chắn kinh tế bảo vệ cho các tổ chức, cá nhân đồng thời huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, thị trường bảo hiểm cũng trở nên cạnh tranh gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, để tồn tại và phát triển tại thị trường bảo hiểm Việt Nam, các công ty cần xây dựng và hoàn thiện cho mình một chiến lược phát triển cụ thể. Trong bối cảnh đó, để tồn tại và phát triển tại thị trường bảo hiểm Việt Nam, công ty bảo hiểm Châu Á (IAI), một công ty liên doanh, mới ra đời khi nền kinh tế và thị trường bảo hiểm bắt đầu mở cửa và hoạt động trong môi trường kinh doanh mà các doanh nghiệp trong nước còn được bảo hộ, với quy mô nhỏ so với các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm trên thị trường. Công ty cần xây dựng hoàn thiện cho mình một chiến lược phát triển cụ thể. Với mong muốn xây dựng hoàn thiện một chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty IAI, tôi đã chọn đề tài “PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI ĐOẠN 2010 – 2015” để viết Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ . Thông qua đề tài luận văn này, em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giảng viên trường đại học Help, Khoa quốc tế trường đại học quốc gia Hà Nội, Viện nghiên cứu kinh tế tài chính đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em được hiểu rõ hơn về Quản Trị chiến lược trong giai đoạn toàn cầu hóa kinh tế hiện nay MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) September Intake, 2009 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Nhập học: 09/2009 Subject code (Mã môn học): Subject name (Tên môn học): Student Name (Họ tên học viên): MGT 510 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nguyễn Bá Huy TP.HỒ CHÍ MINH - 2010 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân MỤC LỤC MỤC LỤC TÊN ĐỀ TÀI LỜI CẢM ƠN Trang BÁO CÁO TÓM TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.1 Mục đích nghiên cứu lý chọn đề tài 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Mục đích nghiên cứu 1.2 Mục tiêu phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3 Kết dự kiến 1.4 Bố cục Luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh quản trị chiến lược 2.2 Vai trò quản trị chiến lược phát triển doanh nghiệp 2.3 Cơ sở lý thuyết mơ hình Delta Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân 2.4 Cơ sở lý thuyết Bản đồ chiến lược 2.5 Ma trận yếu tố bên ( IEF) 2.6 Ma trận yếu tố bên ( EEF) 10 2.7 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 10 2.8 Chiến lược cạnh tranh Michael E Porter 11 2.9 Ma trận điểm mạnh- điểm yếu, hội – nguy ( SWOT) 11 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thu thập số liệu 13 3.2 Phương pháp xử lý số liệu 13 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) 4.1 Giới thiệu công ty IAI 14 4.1.1 Quá trình hình thành 14 4.1.2 Mục tiêu IAI đến năm 2015 14 4.2 Tình hình họat động IAI 15 4.3 Phân tích chiến lược kinh doanh cơng ty IAI 15 4.3.1 Phân tích chiến lưọc theo mơ hình Delta 15 4.3.2 Phân tích chiến lược theo Bản đồ chiến lược 17 4.3.3 Phân tích chiến lược cơng ty theo chiến lược cạnh tranh Michael E Porter 19 4.3.4 Tổng hợp yếu tố ma trận SWOT 21 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân 4.4 Những mặt đạt trình thực thi chiến lược công ty bảo hiểm Châu Á (IAI) 21 4.5 Những hạn chế trình thực thi chiến lược công ty bảo hiểm Châu Á (IAI) 22 CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) 5.1 Sự gắn kết sứ mệnh q trình thực thi chiến lược cơng ty IAI 23 5.2 Tính hiệu chiến mối quan hệ với mơi trường bên bên ngồi công ty 23 5.2.1 Tính hiệu chiến lược mối quan hệ với môi trường bên 24 5.2.2 Tính hiệu chiến lược mối quan hệ với mơi trường bên ngồi 24 5.3 Các khó khăn từ q trình gắn kết chiến lược công ty với môi trường cạnh tranh 24 CHƯƠNG 6: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) ĐẾN NĂM 2015 6.1 Đề xuất Sứ mạng tầm nhìn cơng ty IAI 25 6.1.1 Sứ mạng 25 6.1.2 Tầm nhìn 25 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân 6.2 Các giải pháp để thực chiến lược 25 6.2.1 Giải pháp marketing 25 6.2.1.1 Giải pháp sản phẩm 25 6.2.1.2 Giải pháp giá 26 6.2.1.3 Giải pháp chiêu thị 26 6.2.2 Giải pháp nhân 27 6.2.3 Giải pháp hệ thống thông tin 27 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN 28 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 HỌC VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN BÁ HUY LỚP: MBA – KHÓA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TP HỒ CHÍ MINH – 22/01/2010 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân LỜI CẢM ƠN Quản trị chiến lược có tầm quan trọng to lớn, sống người, gia đình tồn xã hội đâu cần đến cách nhìn chiến lược Mặc dù xuất chưa lâu, quản trị chiến lược nhà quản trị nhận thức rõ cần thiết việc nghiên cứu chúng phương diên lý luận thực tế tương lai Trong năm qua, với phát triển kinh tế xã hội đất nước, hoạt động kinh doanh bảo hiểm có phát triển vượt bậc với tốc độ thần kỳ trưởng thành nhiều mặt Hoạt động kinh doanh bảo hiểm giữ vai trò đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế xã hội quốc gia: Kinh doanh bảo hiểm coi chắn kinh tế bảo vệ cho tổ chức, cá nhân đồng thời huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển Bên cạnh đó, thị trường bảo hiểm trở nên cạnh tranh gay gắt Trong bối cảnh đó, để tồn phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, công ty cần xây dựng hồn thiện cho chiến lược phát triển cụ thể Trong bối cảnh đó, để tồn phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, công ty bảo hiểm Châu Á (IAI), công ty liên doanh, đời kinh tế thị trường bảo hiểm bắt đầu mở cửa hoạt động môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp nước cịn bảo hộ, với quy mơ nhỏ so với doanh nghiệp hoạt động lâu năm thị trường Cơng ty cần xây dựng hồn thiện cho chiến lược phát triển cụ thể Với mong muốn xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty IAI, chọn đề tài “PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI ĐOẠN 2010 – 2015” để viết Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Thông qua đề tài luận văn này, em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giảng viên trường đại học Help, Khoa quốc tế trường đại học quốc gia Hà Nội, Viện nghiên cứu kinh tế - tài giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hiểu rõ Quản Trị chiến lược giai đoạn tồn cầu hóa kinh tế Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc công ty IAI cung cấp cho em số liệu kết hoạt động kinh doanh, trình hình thành phát triển công ty, cấu tổ chức máy cơng ty để em thực tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn chuyên gia ngành giành thời gian quý báu để cung cấp cho em thông tin quan trọng nhận định chiến lược công ty yếu tố tác động môi trường vi mô, vĩ mô công ty v v… thông qua hệ thống câu hỏi vấn Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Alan Chew Fook Yew PGS TS Đào Duy Huân trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn tận tình để em hoàn thành tốt đề tài Ý thức sâu sắc việc tôn trọng giá trị sở hữu trí tuệ, sở hữu quyền, quyền tác giả viết, hình ảnh… nên thực luận văn cam đoan nghiêm túc liệt kê dẫn đầy đủ nguồn tài liệu tham khảo Tôi cam đoan sản phẩm mình, khơng chép người khác Trong q trình thực luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận quan tâm thông cảm quý thầy, cô Học viên Nguyễn Bá Huy Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân BÁO CÁO TÓM TẮT Hoạt động kinh doanh bảo hiểm giữ vai trò đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế xã hội quốc gia: Kinh doanh bảo hiểm coi chắn kinh tế bảo vệ cho tổ chức, cá nhân đồng thời huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển Công ty Bảo Hiểm Châu Á (IAI) công ty liên doanh, đời kinh tế thị trường bảo hiểm bắt đầu mở cửa hoạt động môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp nước bảo hộ, với quy mô nhỏ so với doanh nghiệp hoạt động lâu năm thị trường Sau 10 năm tìm hiểu thị trường, Cơng Ty Bảo Hiểm Cháu Á đối tác Ngân Hàng Công Thương Việt Nam thành lập liên doanh bảo hiểm Châu Á- Ngân Hàng Công Thương, với tên tiếng Anh Incombank – Asia Insurance Company, tên giao dịch IAI Theo giấy phép thành lập số 21GP/KDBH Bộ Tài Chính cấp phép ngày 12 tháng 12 năm 2002, cơng ty phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, với đối tượng khách hàng giới hạn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Ngân Hàng Cơng Thương Việt Nam Cơng ty thức vào hoạt động từ tháng năm 2003, sau hoàn tất thủ tục đăng ký với Bộ Tài sản phẩm bảo hiểm, với trụ sở đặt Hà Nội Văn phòng đại diện Tp Hồ Chí Minh Tháng 6- 2004, cơng ty thức thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh với đầy đủ chức kinh doanh, phục vụ khách hàng thị trường phía nam Cuối tháng 12-2005, Chi nhánh Đà Nẳng thành lập, đánh dấu có mặt cơng ty thị trường Miền Trung Do công ty hoạt động năm đầu, chi phí cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm cịn cao, nên công ty chịu lỗ từ hoạt động kinh doanh này, năm số lỗ lên đến 3,3 tỷ đồng Tuy nhiên, có mảng hoạt động đầu tư tài chính, với khoản lợi nhuận hàng năm 3,5 tỷ đồng Do đó, tính tồn cơng ty, hàng năm cơng ty có lợi nhuận sau thuế, bình quân 35 triệu đồng/năm Mặt khác, thị trường bảo hiểm ngày cạnh tranh gay gắt, công ty bảo hiểm đời ngày nhiều, tính đến có 16 cơng ty bảo hiểm có mặt thị trường Việt Nam Trong bối cảnh đó, để tồn phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, công ty cần xây - Trang - Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân dựng hồn thiện cho chiến lược kinh doanh phát triển cụ thể Với mong muốn xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty IAI Công ty bảo hiểm lớn, thực trở thành “Công ty Bảo hiểm cộng đồng”, chọn đề tài “PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI ĐOẠN 2010 – 2015” để viết Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Với chiến lược kinh doanh công ty, dựa sở lý luận hoạch định chiến lược kinh doanh, mơ hình delta, đồ chiến lược, ma trận SWOT, mơ hình cạnh tranh Michale E Porter, tác giả sâu vào phân tích chiến luợc kinh doanh công ty, xác định công ty sử dụng chiến lược nào, chiến lược có phù hợp với mục tiêu cơng ty đề hay không, xác định mặt mạnh, mặt yếu, hội mối đe dọa phát triển công ty thông qua ma trận SWOT Xác định mặt đạt hạn chế q trình thực thi chiến lược cơng ty; xác định rõ mục tiêu công ty đến năm 2015; xây dựng sứ mệnh tầm nhìn công ty đến năm 2015; đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện chiến lược kinh doanh cơng ty đến năm 2015 Nội dung đề tài bao gồm có chương: Chương I: Mục đích nghiên cứu Chương trình bày mục đích lý chọn đề tài, mục tiêu phạm vi nghiên cứu đề tài, kết dự kiến mà đề tài đạt Chương II: Tổng quan lý thuyết Chương trình bày phần lý thuyết có liên quan đến đề tài bao gồm khái niệm chiến lược, sở lý thuyết mơ hình delta, đồ chiến luợc, chiến lược cạnh tranh Michael E Porter công cụ để xây dựng chiến lược Chương III: Phương pháp nghiên cứu Chương đề tài trình bày phương pháp mà đề tài sử dụng để nghiên cứu sau: - Các số liệu thứ cấp tổng hợp thông qua kế tốn, báo cáo tài chính, tham khảo tài liệu liên quan internet, sách, báo, tạp chí, cục thống kê,… - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp - Phương pháp thống kê - Trang - Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân PHỤ LỤC 12 MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY IAI Ma Trận SWOT Các điểm mạnh (S) S1: Đội ngũ cán có lực S2: Sự hiểu biết khách hàng tiềm S3: Kênh phân phối qua ngân hàng mạnh S5: Thương hiệu mạnh từ công ty mẹ S6: Chất lượng dịch vụ cao Các Cơ Hội ( O) O1: Đầu tư nước tăng cao O2: Tổng đầu tư nước tăng cao O3: Dư nợ tín dụng NHCT cao O4: Tiềm thị trường chưa khai thác hết O5: Bảo hiểm cháy bắt buộc xem xét thơng qua O6: Khung pháp lý hồn thiện dần O7: Kết thúc bảo hộ với doanh nghiệp nước Các chiến lược S-O S1, S2, S3, S5, S6 + O1, O2, O3: Tìm kiếm thị phần tăng lên cách tăng cường khai thác thị trường mục tiêu => Chiến lược thâm nhập thị trường S1, S3, S4, S6 + O1, O2, O4, O5, O6: Mở rộng khai thác sang đối tượng khách hàng khác thị trường mục tiêu => Chiến lược phát triển thị trường S1, S2, S5 +O1, O2,O4, O7: Cơng ty thành lập chi nhánh, văn phòng thành phố cơng nghiệp để tiếp cận khai thác tốt thị trường => Chiến lược kết hợp phía trước - Trang 40 - Các đe dọa (T) T1: Thị trường lao động thiếu hụt T2: Ý thức tham gia bảo hiểm doanh nghiệp Việt Nam chưa cao T3: Thị trường cạnh tranh gay gắt T4: Thiên tai thường xuyên Các chiến lược S-T S1, S2, S3+T2: Tăng cường công tác marketing để thâm nhập thị trừơng => Chiến lược thâm nhập thị trường S1, S2, S5 + T3: Phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu, tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ => Phát triển sản phẩm Luận Văn Tốt Nghiệp Các điểm yếu (W) W1: Ra định chậm W2: Chính sách lương thưởng chưa khuyến khích W3: Khả nhận bảo hiểm chưa cao W4:Hoạt động marketing W5: Hệ thống thông tin yếu W6: Cơ cấu tổ chức chưa hợp lý GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân Các chiến lược W-O W4 + O1, O2, O3: Tăng cường công tác marketing để thâm nhập khai thác hết thị trường mục tiêu => Chiến lược thâm nhập thị trường W4, W5 + O1, O2, O3, O4, O5: cải tiến hệ thống thông tin, thay đổi cấu để phát triển => Chiến lược chỉnh đốn để phát triển W3 + O1, O2, O3, O4, O5: Tăng cường liên kết với công ty khác để đồng bảo hiểm, nhận rủi ro lớn => Chiến lược kết hợp hàng ngang - Trang 41 - Các chiến lược W-T W2+T1: cải thiện sách lương thưởng để thu hút lao động => Chiến lược chỉnh đốn để phát triển W3 + T3: Tăng cường liên kết với công ty khác để đồng bảo hiểm, nhận rủi ro lớn => Chiến lược kết hợp hàng ngang Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân PHỤ LỤC 13 DỰ BÁO SỐ LIỆU TĂNG TRƯỞNG PHÍ BẢO HIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG 2011 – 2015 Năm 2011 2012 2013 2014 2015 6.642 7.970 9.405 11.097 13.095 20% 20% 18% 18% 18% Các tiêu Bảo hiểm phi nhân thọ (tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%) Nguồn : Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam - Trang 42 - Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân PHỤ LỤC 14 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG ( IFE) Mức độ TT Các yếu tố bên quan trọng Đội ngũ cán nghiệp vụ động, đào tạo tốt Phân Loại Số điểm quan trọng 0.09 0.36 Ban điều hành định chậm 0.10 0.20 Khả nhận bảo hiểm cao 0.11 0.22 Sự hiểu biết khách hàng tiềm 0.11 0.44 0.10 0.40 0.08 0.08 Kênh phân phối qua ngân hang mạnh Chính sách lương thưởng chưa khuyến khích nhân viên Hoạt động marketing chưa tốt 0.10 0.20 Hệ thống thông tin chưa hiệu 0.06 0.12 0.10 0.30 Lợi từ thương hiệu mạnh hai công ty mẹ 10 Chất lượng dịch vụ tốt 0.09 0.27 11 Cơ cấu tổ chức chưa hợp lý 0.06 0.12 Tổng Cộng : 1.00 Nguồn: tác giả tự tính dựa tham khảo ý kiến chuyên gia ngành - Trang 43 - 2.71 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân PHỤ LỤC 15 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ( EFE) Mức độ TT Các yếu tố bên quan trọng Đầu tư nước tăng cao Phân loại Số điểm quan trọng 0.09 0.36 0.10 0.20 0.11 0.22 0.11 0.44 0.10 0.40 0.08 0.08 0.10 0.20 0.06 0.12 0.10 0.30 0.09 0.27 Tổng đầu tư nước tăng mạnh, khu chế xuất, khu công nghiệp ngày mở rộng 10 Dư nợ tín dụng Ngân Hàng Công Thương tăng ổn định Tiềm thị trường bảo hiểm Việt Nam chưa khai thác hết Bảo hiểm cháy bắt buộc xem xét thông qua Thị trường lao động thiếu hụt Khung pháp lý hoàn thiện dần Kết thúc việc bảo hộ doanh nghiệp bảo hiểm nước Ý thức tham gia bảo hiểm doanh nghiệp Việt Nam chưa cao Thị trường bảo hiểm ngày cạnh tranh Tổng Cộng : 1.00 2.71 Nguồn: tác giả tự tính dựa tham khảo ý kiến chuyên gia ngành - Trang 44 - Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân PHỤ LỤC 16 BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁC CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH Xin chào chuyên gia, Nguyễn Bá Huy, học viên lớp MBA khoá 3, Khoa Quốc tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội liên kết với trường Đại học Help (Malaysia) Tơi làm làm đề tài “PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI ĐOẠN 2010 - 2015”; để có tư liệu hồn thành viết, xin quí chuyên gia bớt chút thời gian để giúp trả lời số câu hỏi Rất biết ơn giúp đỡ quý chuyên gia Câu 1: Chuyên gia đánh chiến lược công ty? Câu 2: Trình độ nhân viên cấu tổ chức công ty nào? Câu 3: Theo chuyên gia hoạt động marketing công ty đạt hiệu chưa? - Trang 45 - Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân Câu 4: Các chuyên gia đánh chất lượng dịch vụ công ty ? Câu 5: Cơ cấu tổ chức máy công ty hợp lý chưa? Câu 6: Chính sách tiền lương cơng ty có hợp lý không? Câu 7: Có ý kiến cho cơng ty có lợi lớn từ thương hiệu mạnh công ty me, hiểu biết khách hàng tiềm tốt, kênh phân phối qua ngân hàng mạnh Chuyên gia có nhận xét vấn đề này? - Trang 46 - Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân Câu 8: Chiến lược công ty muốn phát triển thị trường, nhiên công ty tập trung vào khách hàng có quan hệ với ngân hàng cơng thương, cơng ty chưa có đối tượng khách hàng khác thị trường mục tiêu, điều có mâu thuẫn với chiến lược cơng ty khơng? Câu 9: Chuyên gia đánh hệ thống thông tin công ty nay? Câu 10: Chuyên gia có nhận xét tiềm thị trường bảo hiểm Việt Nam? Công ty khai thác tốt tiềm chưa? Câu 11: Trong giai đoạn nay, Việt Nam đầu tư nước đầu tư nước tăng cao, điều có tác động chiến lược kinh doanh bảo hiểm công ty? - Trang 47 - Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân Câu 12: Hiện luật bảo hiểm cháy bắt buộc xem xét thơng qua, có phải lợi lớn công ty không? Câu 13: Với ý thức tham gia bảo hiểm người dân Việt Nam chưa cao, cơng ty có gặp khó khăn trình thực thi chiến lược hay không? Câu 14: Ngày nay, có nhiều công ty bảo hiểm thành lập, thị trường bảo hiểm cạnh tranh gay gắt, nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty thị trường, công ty giải vấn đề nào? Câu 15: Thị trường lao động bị thiếu hụt, vấn đề có ảnh hưởng đến q trình thực thi chiến lược cơng ty hay không? - Trang 48 - Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân Câu 16: Chuyên gia có đánh yếu tố mơi trường bên ngồi tác động mạnh mẽ đến chiến lược công ty như: a- Dư nợ tín dụng ngân hàng cơng thương tăng ổn định: b- Khung pháp lý hoàn thiện dần: c- Kết thúc việc bảo hộ doanh nghiệp bảo hiểm nước: Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý chuyên gia./ - Trang 49 - Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân TÀI LIỆU THAM KHẢO Ang Eng Sieng, Human Resource Management, HELP University Alan Chew Fook Yew, Quản lý Tổ chức Trung gian Tài , Help University College, 2010 Fred R.David, Concepts of Strategic Management (Khái Luận Quản Trị Chiến Lược), 2006, page 20 Kaplan, R.S Norton, D P , Strategy Maps (Các Bản đồ Chiến lược) , Harvard Business School Press, Boston, 2004 Micheal E.porter , Competitive Strategy (Chiến lược cạnh tranh) , 1980 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing Management, Twelfth Edition, Pearson International Edition Thompson, A.A Strickland, A.J., Quản trị Chiến lược,McGraw-Hill Irwin, Boston Đoàn Thị Hồng Vân, Quản Trị Chiến Lược, NXB Thống Kê, 2010 Đào Duy Huân Trần Thanh Mẫn, Quản trị học tồn cầu hố, NXB Thống kê, 2006 10 Đào Duy Hn, Quản trị chiến lược tồn cầu hố kinh tế, NXB Thống kê, 2010 11 Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống Kê, 2009 12 Tài liệu, giáo trình mơn học Đại học Help- Malaysia; 13 Các trang Website: 1- www.vnexpress.net; 2- http://www.webbaohiem.net; 3- http://vietbao.vn - Trang 50 - PHUÏ LUÏC 2: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY IAI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TÓAN PHÒNG NGHIỆP VỤ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Nguồn thông tin nội công ty IAI PHỤ LỤC 3- DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TRÊN THỊ TRƯỜNG (Tính đến 12/2010) Năm TT Tên Doanh Nghiệp thành Hình thức Vốn điều lệ lập 10 11 12 13 14 15 16 Bảo Việt Việt Nam Công ty bảo hiểm dầu khí (PVI) Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ( Bảo Minh) Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) Công ty cổ phần bưu điện (PTI) Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông Công ty cổ phần bảo hiểm AAA Công ty liên doanh bảo hiểm quốc tế 1964 1996 1994 1995 1995 Nhà Nước Cổ phần Cổ phần Cổ phần 1998 Cổ phần 2003 Cổ phần 2005 Cổ phần 1996 Liên doanh Việt Nam (VIA) Công ty liên doanh bảo hiểm liên hiệp 1997 (UIC) 1999 Công ty TNHH bảo hiểm Allianz Công ty liên doanh bảo hiểm Việt – c (BIDV-QBE) Công ty bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam Công ty liên doanh TNHH SamsungVina Công ty TNHH bảo hiểm Châu ÁNgân Hàng Công Thương (IAI) Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ AIG(Việt Nam) Nhà Nước 900 tyû VND 100 tyû VND 1.100 tyûVND 70 tyû VND 70 tyû VND 70 tyû VND 200 tyû VND 80 tỷ VND 6,2 triệu USD Liên doanh triệu USD 100% vốn 6,295 triệu USD nước 1999 Liên doanh triệu USD 2001 100% vốn 6,2 triệu USD nước 2002 Liên doanh triệu USD 2002 Liên doanh triệu USD 2005 100% vốn 10 triệu USD nước Nguồn thông tin nội công ty IAI PHỤ LỤC – THỊ PHẦN CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM UIC 2.12% ALLIANZ 1.70% VIA 1.43% BIDVQBE 0.46% IAI 0.18% SAMSUNG-VINA 0.34% VASS 0.63% PTI 4.36% BẢO VIỆT 40.47% BẢO LONG 1.95% PJICO 12.59% BAÛO MINH 22.19% PVI 11.58% BAÛO VIỆT PVI BẢO MINH PJICO BẢO LONG PTI VASS AAA VIA UIC ALLIANZ BIDV-QBE GROUPAMA SAMSUNG-VINA IAI Nguồn thông tin nội công ty IAI AAA VASS VIA 1.72% 1.39% ALLIANZ 0.70% UIC 2.02% GROUPAMA 0.02% SAMSUNG-VINA 0.47% 0.07% PTI 4.66% BIDV-QBE 0.45% IAI 0.33% BẢO LONG 1.92% BẢO VIỆT 38.63% PJICO 13.37% BẢO MINH 21.76% PVI 12.49% BẢO VIỆT PVI BAÛO MINH PJICO BAÛO LONG PTI VASS AAA VIA UIC ALLIANZ BIDV-QBE GROUPAMA SAMSUNG-VINA IAI ... pháp nghiên cứu Chương 4: Phân tích chiến lược kinh doanh công ty bảo hiểm Châu ? ?(IAI) Chương 5: Đánh giá chiến lược kinh doanh công ty bảo hiểm Châu ? ?(IAI) Chương 6: Đề xuất giải pháp hoàn thiện. .. TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 HỌC VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN BÁ HUY LỚP: MBA – KHĨA CHƯƠNG... dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty IAI Công ty bảo hiểm lớn, thực trở thành ? ?Công ty Bảo hiểm cộng đồng”, tơi chọn đề tài “PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI ĐOẠN 2010 – 2015, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

Từ khóa liên quan