HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG: NHÌN TỪ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

24 7 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 07:36

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG: NHÌN TỪ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾĐánh giá việc sử dụng công cụ định lượng để đánh giá hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam: Chưa có phương pháp đánh giá hiệu quả nào được phổ biếnmột cách chính thống trong phân tích và đánh giá hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam Có một số phương pháp được sử dụng nhưng còn mới chỉ tập trung vào một số phương pháp trong các nghiên cứu riêng rẽ của các nghiên cứu. Còn nhiều phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư công chưa được ứng dụng. … HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CƠNG: NHÌN TỪ TÁC ĐỘNG CỦA NĨ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Phó Thị Kim Chi, Trần Thị Kim Dung, Đỗ Văn Lâm, Chu Thị Nhường, Lương Thu Hương BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Hà Nội, tháng 11/2013 NỘI DUNG CHÍNH Tổng quan đầu tư công Việt Nam Hiệu đầu tư công việc sử dụng công cụ định lượng để đánh giá hiệu đầu tư công Việt Nam Hiệu đầu tư công qua số công cụ định lượng Một số kết luận Phần Tổng quan đầu tư công Việt Nam 1.1 Khái niệm, vai trị, khác biệt đầu tư cơng Việt Nam 1.2 Vài nét tình hình đầu tư công Việt Nam giai đoạn 2000-2011 1.1 Tổng quan đầu tư cơng Việt Nam (3) • Một số khác biệt đầu tư công Việt Nam Quốc tế Việt Nam Lĩnh vực Đầu tư công việc đầu tư/chi tiêu nhà nước nhằm phát triển sở hạ tầng, y tế, giáo dục (Theo Liên hợp quốc) Cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng Đầu tư nhà nước gồm tất chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước” (Dự thảo Luật đầu tư công lần 2) Cơ sở hạ tầng, dịch vụ cơng cộng + lĩnh vực quản lí, kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Phân biệt đầu tư cơng loại hình khác Dựa tính chất chương Dựa nguồn vốn sử dụng: vốn trình, dự án: cơng cộng, nhằm mục nhà nước đích phát triển kinh tế, xã hội Mục tiêu Số liệu Phi lợi nhuận Đầu tư vào CSHT Nghiên cứu Hiệu đầu tư vào CSHT Định nghĩa Phi lợi nhuận + mục tiêu DNNN Vốn đầu tư khu vực nhà nước, bao gồm: Vốn NS, tín dụng NN đầu tư phát triển DNNN Hiệu đầu tư vốn nhà nước đầu tư DNNN 1.2 Vài nét đầu tư cơng Việt Nam (1) • Đầu tư công Việt Nam liên tục tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn tổng đầu tư xã hội tốc độ xu hướng giảm + Vốn đầu tư công cấu thành chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước có đóng góp so với đầu tư chung vào tăng trưởng kinh tế • Đầu tư cơng cịn q trọng lĩnh vực kinh tế, cấu đầu tư công theo ngành nhiều bất cập 100% 80% 6,2 16 16,4 77,8 1995-2000 9,2 15,7 12,5 78,6 75,3 78,3 2001-2005 2006-2010 2011 60% 40% 20% 0% Kinh tế • Xã hội Quản lý Ngành nghề chưa quan tâm đầu tư mức (NLTS), ngành khác mang tính xã hội dịch vụ cơng cộng y tế, giáo dục chiếm tỷ trọng đầu tư khiêm tốn gần không thay đổi suốt thời gian qua Phần lớn vốn đầu tư công đầu tư cho điện nước, vận tải kho bãi, thơng tin viễn thơng, ngành nghề huy động vốn đầu tư từ nguồn khác Phần Hiệu đầu tư công từ tác động với GDP (HQĐT công) việc sử dụng công cụ định lượng để đánh giá 2.1 Tổng quan phương pháp sử dụng để đánh giá hiệu đầu tư công 2.2 Một số hạn chế áp dụng công cụ định lượng để đánh giá hiệu đầu tư công Việt Nam 2.3 Phương pháp định lượng để đánh giá hiệu đầu tư công Việt Nam 2.1 Tổng quan phương pháp sử dụng để đánh giá hiệu đầu tư công – Phổ biến giới: • Nghiên cứu tác động đầu tư nói chung đầu tư cơng tới tăng trưởng kinh tế: Mơ hình tân cổ điển Solow (1956 1957); Lý thuyết tăng trưởng (tăng trưởng nội sinh) Romer (1986, 1987 1990), Lucas (1988) Grossman, Helpman (1991); Nghiên cứu Sangho Kim, Jaewoon Koo, Joung Hoon Lee (1999); mơ hình hỗn hợp Gauss (Gaussian Mixture Model – GMM)Soubarna Pal (2008) • Nghiên cứu mối quan hệ tốc độ tăng vốn đầu tư với tốc độ tăng trưởng kinh tế : Nghiên cứu De Long and Summers (1991, 1992, 1993 1994), De Long (1991), McGrattan (1998), Sala-iMartin (1997), Hoover Perez (2004), Abdi (2004) • Nghiên cứu sử dụng tỷ lệ đóng góp vốn đầu tư vào GDP: IMF (2012) vai trò đầu tư thơng qua phân tích nhân tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc • … 2.1 Tổng quan phương pháp sử dụng để đánh giá hiệu đầu tư công – Đánh giá việc sử dụng công cụ định lượng để đánh giá hiệu qua • Đánh giá hiệu đầu tư cơng thơng qua số ICOR: Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2012-2013 (Ủy ban Giám sát tài chính); Bùi Trinh (2009); • Đánh giá quan hệ đầu tư cơng với tăng trưởng với loại hình đầu tư khác thơng qua mơ hình VECM: Tơ Trung Thành (2011) • Đánh giá hiệu đầu tư cơng thơng qua phương pháp hàm sản xuất: Nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam – Ai len (2012-2013) Trung tâm Thông tin Dự báo KTXH Quốc gia • … 2.1 Tổng quan phương pháp sử dụng để đánh giá hiệu đầu tư công – Ứng dụng nhiều Việt Nam: Đánh giá việc sử dụng công cụ định lượng để đánh giá hiệu đầu tư công Việt Nam: - Chưa có phương pháp đánh giá hiệu phổ biến cách thống phân tích đánh giá hiệu đầu tư cơng Việt Nam - Có số phương pháp sử dụng tập trung vào số phương pháp nghiên cứu riêng rẽ nghiên cứu - Còn nhiều phương pháp đánh giá hiệu đầu tư công chưa ứng dụng - … 2.2 Một số hạn chế áp dụng công cụ định lượng để đánh giá hiệu đầu tư cơng Việt Nam • Chuỗi số liệu sử dụng Việt Nam thống từ năm 1990, nhiều số liệu phân tách cụ thể năm 1995 (khoảng 2025 quan sát theo năm, lúc số liệu đầu tư theo tháng/q đầu tư cịn nhiều hạn chế) • Số liệu sử dụng để đánh giá đầu tư công mơ hình nước tiên tiến sử dụng số liệu đầu tư vào hệ thống sở hạ tầng, (phần đầu tư cơng) Tuy nhiên, Việt Nam, số liệu sử dụng đầu tư công phân bổ theo đối tượng sử dụng nguồn vốn (Xem thêm khác biệt đầu tư công Việt Nam Quốc tế phần 1) – Sự khác biệt tiêu tổng vốn đầu tư (I) vốn tích lũy (K) Việt Nam quốc tế – Số liệu vốn tích lũy (K) Việt Nam khơng có thống kê mà phải tự ước tính từ số liệu vốn đầu tư (I) • Hướng khắc phục – Bổ sung số liệu K (tự ước tính) – Kiểm chứng thực tế kinh tế Việt Nam – Các kỹ thuật cụ thể mơ hình 2.3 Phương pháp định lượng để đánh giá hiệu đầu tư công Việt Nam Lựa chọn phương pháp: – Hệ số ICOR – Mơ hình hiệu chỉnh sai số (VECM) – Phương pháp hàm sản xuất (hệ số MP) Lý chọn công cụ sử dụng nghiên cứu đánh giá hiệu đầu tư công nước (hệ số ICOR mơ hình VECM) cơng cụ định lượng tương đối Việt Nam: sử dụng hệ số MP để đánh giá hiệu đầu tư công 2.3 Phương pháp định lượng để đánh giá hiệu đầu tư công Việt Nam - Hệ số ICOR • Cơng thức tính tốn: ICOR = (Kt-Kt-1) / (Yt-Yt-1) Trong đó: - K vốn; - Y sản lượng; - t kỳ báo cáo; - t-1 kỳ trước • Ưu, nhược điểm: + Cách tính, số liệu đơn giản - Khơng tính đến kết hợp vốn yếu tố đầu vào khác (lao động, cơng nghệ) - Khó sử dụng để so sánh hiệu đầu tư khu vực khác tỷ trọng vốn đầu tư, thời hạn thu hồi vốn - Khơng tính hiệu xã hội dự án • Khắc phục hạn chế: - Bỏ năm số liệu đột biến tăng trưởng đầu tư đặc biệt tốc độ tăng trưởng GDP vốn Xem xét trung bình giai đoạn xu Một số nghiên cứu bổ sung phù hợp sử dụng ICOR: độ trễ đầu tư 2.3 Phương pháp định lượng để đánh giá hiệu đầu tư cơng Việt Nam - Mơ hình VECM • Cơng thức tính: Trong đó: GDP – Tổng sản phẩm quốc nội; PI– đầu tư khu vực nhà nước; ECT – phần hiệu chỉnh sai số; δ ϕ đo lường tốc độ trở lại trạng thái cân ngắn hạn • Ưu điểm, nhược điểm: + Xác định quan hệ cân dài hạn biến + Tránh số lỗi phương pháp OLS thông thường: hồi quy giả (spurious regression) tự tương quan mơ hình OLS thơng thường - Số liệu áp dụng Việt Nam ngắn (từ 1986 trở lại) so với yêu cầu • Khắc phục hạn chế - Sử dụng số liệu bảng (chưa thực nc này) - Một số kỹ thuật mơ hình xử lý số liệu 2.3 Phương pháp định lượng để đánh giá hiệu đầu tư công Việt Nam - Phương pháp hàm sản xuất (Hệ số MP) • Cơng thức tính: 𝛽 𝛾 𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝐾1𝛼 𝐿𝑡 𝐾2 - A : đại diện cho cơng nghệ K1: Tích lũy vốn khu vực khác (tư nhân đầu tư nước ngồi) K2: Tích lũy vốn khu vực nhà nước L: Lao động Lấy vi phân hàm sản xuất theo lợi tức khu vực nhà nước • Ưu điểm, nhược điểm: 𝐾2, 𝑡 𝛾 = 𝑀𝑃𝐾2,𝑡 𝑌𝑡 + Áp dụng đơn giản thuận tiện + Có thể áp dụng để đánh giá ngành, lĩnh vực - Không thể đầu vào đầu mà hành vi kinh tế - Áp dụng đầu tư sở hạ tầng nước ngoài, Việt Nam chưa tách riêng số liệu đầu tư CSHT Phần Hiệu đầu tư công qua số công cụ định lượng 3.1 Sử dụng hệ số ICOR đánh giá hiệu đầu tư cơng 3.2 Phương pháp sử dụng mơ hình VECM đánh giá tác động đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế 3.3 Phương pháp hàm sản xuất (chỉ số MP) đánh giá hiệu đầu tư Hiệu đầu tư công Việt Nam thời gian qua liên tục giảm sút, tốc độ giảm từ năm 2010 đến Hiệu đầu tư công thấp hiệu đầu tư toàn kinh tế khu vực đầu tư lại phần lớn thời gian nghiên cứu Đầu tư công tác động đến tăng trưởng GDP ngắn hạn nhiều dài hạn Khơng tìm thấy lấn át vai trò thúc đẩy đầu tư nhà nước với khu vực tư nhân khu vực đầu tư FDI Phần Một số kết luận hướng nghiên cứu bổ sung Kết luận: • Đầu tư cơng có vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam, nhiên việc đánh giá hiệu đầu tư công qua tiêu vĩ mô thực nghiên cứu riêng rẽ • Hạn chế khác biệt định nghĩa số liệu thống kê Việt Nam ảnh hưởng định đến việc áp dụng cơng cụ định lượng • Kết hợp phương pháp theo mặt mạnh phương pháp kết tốt nhìn đa chiều vấn đề • Bộ cơng cụ sử dụng để đánh giá vấn đề có ý nghĩa điều chỉnh thích hợp HQĐT cơng mơ hình với kiểm chứng thực tế 4.3 Một số hướng nghiên cứu bổ sung • Nghiên cứu tiếp cận cách đánh giá hiệu đầu tư cơng từ phía số liệu vi mơ Tiến hành liên kết đánh giá từ số liệu điều tra Việt Nam (VD: Điều tra doanh nghiệp) để kết hợp bổ sung hạn chế số liệu (đang tiến hành) • Mở rộng chủ đề nghiên cứu mới: Tận dụng số liệu cụ thể từ điều tra thực nghiên cứu chi tiết cho số khu vực, khối, lĩnh vực quan trọng kinh tế nhằm tìm đặc trưng kinh tế bổ sung thông tin cho mơ hình vĩ mơ (đang tiến hành đánh giá HQĐT ngành cấp I); đánh giá hiệu sử dụng lao động • Mở rộng phương pháp mới: VECM số liệu bảng (đang tiến hành); Áp dụng mơ hình KTL có cấu trúc (đang tiến hành thử nghiệm với mơ hình trễ phân phối) Xin cảm ơn Q vị quan tâm! ... tục giảm sút, tốc độ giảm từ năm 2010 đến Hiệu đầu tư công thấp hiệu đầu tư toàn kinh tế khu vực đầu tư lại phần lớn thời gian nghiên cứu Đầu tư công tác động đến tăng trưởng GDP ngắn hạn nhiều... đánh giá hiệu đầu tư công – Phổ biến giới: • Nghiên cứu tác động đầu tư nói chung đầu tư cơng tới tăng trưởng kinh tế: Mơ hình tân cổ điển Solow (1956 1957); Lý thuyết tăng trưởng (tăng trưởng. .. giá hiệu đầu tư công 3.2 Phương pháp sử dụng mơ hình VECM đánh giá tác động đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế 3.3 Phương pháp hàm sản xuất (chỉ số MP) đánh giá hiệu đầu tư Hiệu đầu tư công Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG: NHÌN TỪ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG: NHÌN TỪ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Từ khóa liên quan