[Full] Giáo án phương pháp mới - Tin học 11 theo định hướng phát triển năng lực năm học 2020 -2021 (cả năm)

164 60 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 23:55

[Full] Giáo án phương pháp mới -Tin học 11 theo định hướng phát triển năng lực năm học 2020-2021 (cả năm). Với nhiều chương theo phương pháp mới, nhằm định hướng hình thành và phát triển năng lực toàn diện cho học sinh. Ngày soạn: Tuần dạy:01 Tiết theo PPCT:01 Chương I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH Chủ đề: KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức, kĩ năng, thái độ: a Về kiến thức - Biết phân biệt có lớp ngơn ngữ lập trình ngơn ngữ máy, hợp ngữ ngơn ngữ bậc cao - Biết vai trị chương trình dịch - Biết khái niệm biên dịch thông dịch - Biết nhiệm vụ quan trọng chương trình dịch phát lỗi cú pháp chương trình nguồn b Về kĩ - Nắm khái niệm lập trình ngơn ngữ lập trình - Nắm vai trị chương trình dịch, phân biệt biên dịch thông dịch c Về thái độ - Nhận thức q trình phát triển ngơn ngữ lập trình gắn liền với trình phát triển tin học nhằm giải toán thực tiễn ngày phức tạp - Hứng thú học tập, tìm hiểu khoa học - Tính kỉ luật cao - Có tác phong nhà khoa học Năng lực định hướng hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực giải vấn đề thông qua trao đổi, thảo luận - Năng lực tự hoc - Năng lực hợp tác - Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ II CHUẨN BỊ Giáo viên - Bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể - Yêu cầu học sinh tập hợp kiến thức học lớp 10 Cụ thể 4, SGK lớp 10 - Chuẩn bị toán đơn giản, ngơn ngữ lập trình cụ thể VD ngơn ngữ lập trình Pascal Học sinh - Sách giáo khoa, ghi - Kiến thức học lớp 10 III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động a Mục tiêu hoạt động: - Để giải tốn máy tính cần phải có ngơn ngữ lập trình - Phân biệt loại ngơn ngữ lập trình - Hiểu ý nghĩa nhiệm vụ chương trình dịch b Phương pháp, phương tiện dạy học: Cá nhân, thảo luận nhóm c Phương tiện: Máy chiếu, máy tính d Sản phẩm: Học sinh liên hệ kiến thức học lớp 10; phân biệt ngơn ngữ lập trình; Tại cần phải xây dựng ngơn ngữ lập trình; Để chuyển từ chương trình nguồn sang chương trình đích cần phải có chương trình dịch Nội dung hoạt động Hoat động giáo viên Hoạt động học sinh Chiếu toán: Kết luận nghiệm phương trình ax + b=0 + Hãy xác định Input, Output - Xác định toán: toán trên? +Input: a, b +Output: x=-b/a, VN, VSN + Hãy xác định bước để giải Các bước để giải toán: toán trên? B1: Nhập a, b B2: Nếu a kết luận có nghiệm x=-b/a B3: Nếu a=0 b0, kết luận vô - Hệ thống bước gọi nghiệm thuật toán B4: Nếu a = b = 0, kết luận vơ số nghiệm + Các bước giải tốn máy tính? + Các bước giải tốn máy tính: Bước 1: Xác định tốn Bước 2: Lựa chọn thiết kế thuật toán Bước 3: Viết Chương Trình Bước 4: Hiệu Chỉnh Bước 5: Viết tài liệu + Dùng ngơn ngữ lập trình + Làm để máy tính hiểu thực thuật toán lựa chọn để giải toán? - Như hoạt động để diễn đạt thuật toán máy tính thơng qua ngơn ngữ lập trình gọi lập trình Và để máy tính hiểu thực câu lệnh NNLTBC cần phải chuyển đổi NN máy để máy tính hiểu thực + Dự kiến tình huống: Có thể HS khơng xác định chương trình trung gian + Dự kiến thời gian 8-12 phút) Hình thành kiến thức 2.1 Khái niệm lập trình – ngơn ngữ lập trình a Mục tiêu: Giúp HS hiểu khái niệm lập trình, phân biệt ngơn ngữ lập trình b Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, phát Khai thác mối quan hệ giải tốn giấy giải tốn máy tính c Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm d Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu e Kết quả: học sinh hiểu khái niệm lập trình, phân biệt loại NNLT Nội dung hoạt động Hoat động giáo viên Hoạt động học sinh Khái niệm lập trình Khái niệm lập trình + Nghiên cứu SGK nêu khái niệm + Khái niệm: Lập trình việc sử dụng lập trình cấu trúc liệu lệnh ngơn Giải thích: ngữ lập trình cụ thể để mơ tả liệu Chiếu chương trình đơn giản để diễn đạt thao tác thuật tốn giải thích kĩ khái niệm (Câu lệnh diễn tả thao tác bước thuật tốn; câu lệnh đơn thực bước có thao tác; câu lệnh cấu trúc Quan sát chương trình ghi thực bước gồm dãy thao tác) Program ptbn; Uses crt; Var a,b: integerl x: real; begin clrscr; write(‘Nhap a,b:’); readln(a,b); if (a=0) and (b=0) then writeln(‘ PTVSN’) else if (a=0) and (b0) then writeln(‘PTVN’) else writeln(‘PT co nghiem x=’,b/a); readln; end + Được chương trình + Kết hoạt động lập trình gi? Lưu ý: - Thuật tốn cấu trúc liệu ln liền với - Lập trình giai đoạn tìm tịi, phát minh thuật tốn tìm cách tổ chức cấu trúc liệu + Có loại ngơn ngữ lập trình + Có nhiều loại ngơn ngữ lập trình, chia làm ba loại chính: NN máy, nào? hợp ngữ NNLT bậc cao Các loại ngơn ngữ lập trình HS ghi chép nội dung để thực Các loại ngơn ngữ lập trình công việc giao a Ngôn ngữ máy: - Chương trình viết ngơn ngữ máy nạp trực tiếp vào nhớ thực - Là ngơn ngữ máy tính trực tiếp hiểu thực - Mỗi loại máy tính có ngơn ngữ riêng b Hợp ngữ: - Phát triển từ ngơn ngữ máy - Ít phụ thuộc vào máy dễ viết chương trình ngơn ngữ máy Rất gần với ngôn ngữ máy c Ngôn ngữ bậc cao: - Khá gần với ngôn ngữ tự nhiên - Khơng phụ thuộc vào loại máy Có thể thực nhiều loại máy tính + Ngơn ngữ gần gũi với ngôn ngữ tự khác ? Phân biệt ngơn ngữ lập trình bậc cao nhiên + Có tính độc lập cao với ngôn ngữ khác nội + Ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể dung nào? +Vì: NN gần gũi vời NN tự nhiên, dễ đọc, dễ hiểu NNLTBC nói chung ? Tại người ta phải xây dựng ngôn không phụ thuộc loại máy Một số NNLTBC: pascal, C++, Java,… ngữ lập trình bậc cao? ? Kể tên số ngơn ngữ lập trình bậc cao mà em biêt? + Dự kiến tình huống: Có thể HS khơng nhớ kiến thức lớp NNLT + Trong trình HS trải nghiệm, GV theo dõi trình hỗ trợ kịp thời + Dự kiến thời gian hoàn thành sản phẩm: 10-15 phút 2.2 Chương trình dịch a Mục tiêu: Biết vai trị chương trình dịch, hiểu giai đoạn chương trình dịch; Phâm biệt chương trình thơng dịch chương trình biên dịch b Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, phát c Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân thảo luận nhóm d Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu e Kết quả: HS hiểu vai trò chương trình dịch, phân biệt loại chương trình dịch Nội dung hoạt động Hoat động giáo viên Hoạt động học sinh ? Theo em chương trình viết + Chương trình viết ngơn ngữ máy ngơn ngữ bậc cao chương trình nạp trực tiếp vào nhớ thực viết ngôn ngữ máy khác ? + Chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao phải chuyển đổi thành chương trình ngơn ngữ lập máy thực + Chưa ? Khi chương trình đưa vào máy tính máy tính hiểu thực -Phải sử dụng chương trình dịch để chưa? chuyển đổi ? Làm để chuyển chương trình viết ngơn ngữ bậc cao sang Chương trình dịch ngơn ngữ máy ? CTD chương trình đặc biệt có chức chuyển đổi chương trình viết ? Nghiên cứu SGK cho biết khái niệm ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình dịch chương trình thực Nhận xét chuẩn hóa kiến thức máy tính Chiếu sơ đồ CTD SGK-trang + Ngôn ngữ bậc cao dễ viết, dễ hiểu Ngơn ngữ máy khó viết ? Vì khơng lập trình ngơn ngữ máy để khỏi cơng chuyển đổi lập trình với ngơn ngữ bậc cao ? Theo em chương trình dịch: chương trình chương trình nguồn chương trình đích Chiếu hai ví dụ SGK – trang ? Cho nhận xét tiến trình hai ví dụ ? Vậy với cách dịch người ta gọi gi? ? Hai cách dịch có khác Kết luận: Như chương trình dịch có hai loại: Thông dịch biên dịch ? Nghiên cứu SGK nêu tiến trình thơng dịch biên dịch Nhận xét chuẩn hóa kiến thức Có thể xem sách nhìn lên máy chiếu - Quan sát kết hợp SGK để trả lời câu hỏi + Chương trình nguồn chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao + Chương trình đích chương trình thực chuyển đổi sang ngơn ngữ máy Tiến trình hai ví dụ: + VD1: Bạn nói tiếng việt -> người phiên dịch nghe sau dịch từ câu vài câu giới thiệu trọn ý, người phiên dịch dịch sang tiếng ánh, việc giới thiệu phiên dịch luân phiên kết thúc nội dung + VD2: Bạn soạn nội dung giấy -> người phiên dich dịch toàn nội dung sang tiếng anh Việc dịch thực nội dung giới thiệu hồn tất Hai cơng việc hoàn thiện hai khoảng thời gian độc lập Hai cách dịch: + VD1: Thông dịch + VD2: Biên dịch Khác nhau: + VD1: Khơng có văn lưu lại + VD2: Có văn để lưu lại Tiến trình thơng dịch biên dịch: +Thơng dịch: B1: Kiểm tra tính đắn câu lệnh chương trình nguồn; B2: Chuyển lệnh thành ngôn ngữ máy B3: Thực câu lệnh vừa chuyển đổi +Biên dịch: B1: Duyệt, phát lỗi, kiểm tra tính đắn câu lệnh chương trình nguồn B2: Dịch tồn chương trình nguồn thành chương trình đích thực máy lưu trữ để sử dụng lại cần thiết + Dự kiến tình huống: Có thể HS trình bày rõ tiến trình hai loại chương trình dịch (thơng qua ví dụ SGK) nhiên chưa hiểu kĩ vấn đề + Trong trình HS tìm hiểu, GV theo dõi trình hỗ trợ kịp thời + Dự kiến thời gian hoàn thành sản phẩm: 10-15 phút Vận dụng a Mục tiêu:Vận dụng kiến thức NNLT, lập trình chương trình dịch để luyện tập củng cố kiến thức b Phương pháp/kĩ thuật: Rèn luyện tư phân tích tổng hợp c Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân thảo luận nhóm d Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, SGK e Sản phẩm: HS trả lời phiếu câu hỏi vận dụng NNLT, lập trình chương trình dịch để giải vấn đề (vận dụng thấp cao) Nội dung hoạt động PHIẾU CÂU HỎI A Phần 1.1 Lập trình là: A Sử dụng giải thuật để giải tốn B Dùng máy tính để giải toán C Sử dụng cấu trúc liệu câu lệnh ngơn ngữ lập trình cụ thể để giải tốn máy tính D Sử dụng NN pascal 1.2 Đối với ngôn ngữ lâp trình có kĩ thuật dịch? A loại (biên dịch) B loại (Thông dịch biên dịch C loại (Thông dịch hợp dịch) D loại (Hợp dịch biên dịch) B Phần nâng cao 1.1 Trong NNLT có chức sau: A Biên soạn C Tìm kiếm B Lưu trữ D Có tất chức 1.2 Chương trình viết hợp ngữ có đặc điểm: A Máy tính hiểu trực tiếp chương trình B Kiểu liệu cách tổ chức liệu đa dạng, thuận tiện cho việc nhập mơ tả thuật tốn C Diễn đạt gần với ngôn ngữ tự nhiên D Tốc độ thực nhanh so với chương trình viết NNBC Tìm tịi mở rộng a Mục tiêu: HS tìm tịi mối liên hệ lập thuật tốn cấu trúc liệu Các khía cạnh khác lập trình Tìm hiểu giai đoạn chương trình dịch b Phương pháp/kĩ thuật: Rèn luyện tư phân tích tổng hợp c Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân thảo luận nhóm d Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, SGK e Sản phẩm: HS trả lời phiếu câu hỏi vận dụng NNLT, lập trình chương trình dịch để giải vấn đề (vận dụng thấp cao) Nội dung hoạt động 1.1 Mối liên hệ thuật toán cấu trúc liệu? Ví dụ minh họa (có thể sử dụng ví dụ có sẵn) 1.2 Việc tìm tịi, phát minh thuật toán thuộc giai đoạn nào? 1.3 Hãy cho biết đặc điểm ngơn ngữ lập trình bậc cao Hướng dẫn học nhà - Ôn lại học hôm nay; - Chuẩn bị trước cho tiết sau: Bài “các thành phần ngôn ngữ lập trình” NGƯỜI SOẠN NGƯỜI DUYỆT Ngày soạn: Tuần dạy:02 Tiết theo PPCT:02 Chủ đề: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức,kĩ năng, thái độ a Kiến thức: - Biết ngơn ngữ lập trình có ba thành phần là: Bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa hiểu ba thành phần - Biết số khái niệm: Tên, tên chuẩn, tên dành riêng(từ khoá), biến b Kỹ năng: - Phân biệt ba thành phần:bảng chữ ,cú pháp ngữ nghĩa - Phân biệt tên, biến biết đặt tên c Tư thái độ : - Tư logic - Thái độ cẩn thận, xác Năng lực định hướng hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực giải vấn đề thông qua trao đổi, thảo luận - Năng lực tự hoc - Năng lực hợp tác - Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ II CHUẨN BỊ Giáo viên - Bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể - Yêu cầu học sinh tập hợp kiến thức học lớp 10 Cụ thể 4, SGK lớp 10 - Chuẩn bị tốn đơn giản, ngơn ngữ lập trình cụ thể VD ngơn ngữ lập trình Pascal Học sinh - Sách giáo khoa, ghi - Kiến thức học lớp 10 III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: Kiểm tra cũ * Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức học trước lập trình NNLT * Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho học sinh: (?) Hãy nêu khái niệm lập trình? Có loại NN lập trình? (?) Chương trình dịch gì? Có loại chương trình dịch? - Học sinh suy nghĩ, trao đổi thực theo yêu cầu - Trong trình HS làm việc, GV ý đến hoạt động HS -Giáo viên nhận xét cho điểm Hoạt động 2: * Mục tiêu: HS hiểu NNLT có thành phần * Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho học sinh: (?) Để diễn tả ngôn ngữ tự nhiên ta cần phải biết gì? lấy ví dụ (?) Quan sát chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao so sánh với ngơn ngữ tự nhiên Program VD1; Uses crt; Var a,b: byte; Begin Clrscr; a :=12; b :=16 writeln(‘Tong cua a va b la: ’, a+b); readln End - Học sinh suy nghĩ, trao đổi thực theo yêu cầu - Trong trình HS làm việc, GV ý để nhận xét phần thực HS * Gợi ý sản phẩm: - Ngôn ngữ tự nhiên gồm thành phần: bảng chữ cái, cú pháp ý nghĩa câu (từ) cần diễn tả - Các ngơn ngữ lập trình nói chung thường có chung số thành phần như: Dùng kí hiệu bảng chữ để viết chương trình? viết theo quy tắc nào? viết có ý nghĩa gì? Bài học hơm trả lời câu hỏi B HOẠT ĐỘNG KIẾN THỨC HÌNH THÀNH Hoạt động 1: Tìm hiểu thành phần NNLT * Mục tiêu: Hiểu thành phần NNLT: bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa * Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho học sinh: Quan sát hai chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao: pascal, C++ kết hợp nội dung SGK trang phần 1, cho nhận xét hai chương trình: thuong:=a/b; end; Cho biến nguyên s, sau thực lệnh s:=thuong(6,3); giá trị s là: A B C -2 D Không thực Câu Cho khai báo hàm: Function F( k : Integer) : String ; Begin If k mod 2=0 then F:=’Chan’ else F:=’Le’; End; Muốn gán X:= F(5); biến X phải khai báo kiểu gì? A Var X: Real; B Var X: String; C Var X: Integer; D Var X : Char; Câu 5: Khi chạy chương trình: Var x,y: Real; Function F(x,y:Real):Real; Begin F:=x; if x b then a:= a – b else b := b-a; UCLN := a; End; HOẠT ĐỘNG (1) Mục tiêu: vận dụng xây dựng chương trình dạng thủ tục cụ thể (2) Phương pháp/Kĩ thuật: rèn luyện tư phân tích, tổng hợp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, bảng phụ (5) Dự kiến sản phẩm: học sinh viết chương trình dạng thủ tục Nội dung hoạt động: GV: chuyển giao nhiệm vụ - Phân nhóm: nhóm trước - Trình chiếu u cầu: xây dựng chương trình để xếp dãy gồm N số nguyên A1, A2, AN thành dãy tăng HS: quan sát câu hỏi, thảo luận nhóm, ghi kết bảng phụ HS: cử nhóm trưởng đại diện cho nhóm trả lời GV: - Nhận xét kết nhóm - Chiếu chương trình đáp án: Procedure sap_xep; Var i, j: integer; tg: integer; Begin For i:= N downto For j := to i – If A[j] > A[j +1] then begin tg:= A[j]; A[j] := A[j+1]; A[j+1] := tg; end; End; HOẠT ĐỘNG (1) Mục tiêu: vận dụng xây dựng chương trình có lời gọi đến chương trình (2) Phương pháp/Kĩ thuật: rèn luyện tư phân tích, tổng hợp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, bảng phụ (5) Dự kiến sản phẩm: học sinh viết chương trình Nội dung hoạt động: GV: chuyển giao nhiệm vụ - Phân nhóm: nhóm trước - Trình chiếu u cầu: Cho toán: Cho dãy gồm N số nguyên A 1, A2, AN ngẫu nhiên nhập từ bàn phím Hãy tìm ước chung lớn cặp số đứng liền mà số sau lớn số đứng trước dãy viết hình Yêu cầu: + Xác định tốn + Viết chương trình thể kết tốn (có thể sử dụng chương trình có sẵn học mà khơng phải viết lại) HS: quan sát câu hỏi, thảo luận nhóm HS: cử nhóm trưởng đại diện cho nhóm trả lời ý thứ Xác định toán: Input: cho N dãy số nguyên A1, A2, AN Output: dãy gồm N -1 số nguyên ước chung lớn số dãy số xếp tăng dần GV: - Nhận xét, tổng hợp kết HS: thảo luận nhóm, viết kết chương trình vào bảng phụ HS; cử nhóm trưởng đại diện báo cáo kết GV: Nhận xét, chiếu đáp án: BEGIN Writeln(‘Nhap N:’); readln(N); For i :=1 to N Begin Writeln(‘nhap phan tu thu’,i, ‘:’); Readln(A[i]); End; Sap_xep; Writeln(‘ day cac uoc chung lon nhat:’); For i :=1 to N-1 write (UCLN(A[i], A[i+1]) : 5); Readln END C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (1) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hồn thiện kiến thức mà HS lĩnh hội (2) Phương pháp/Kĩ thuật: rèn luyện tư nhanh (3) Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân (4) Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, bảng phụ (5) Dự kiến sản phẩm: câu trả lời học sinh Nội dung hoạt động: GV: chuyển giao nhiệm vụ Chiếu số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến kiến thức học sinh học chương trình HS: quan sát câu hỏi, suy nghĩ trả lời nhanh HS: xung phong trả lời GV: nhận xét, đánh giá D VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG (1) Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mà HS lĩnh hội để giải vấn đề học tập thực tiễn kiểu liệu tệp (2) Phương pháp/Kĩ thuật: rèn luyện khả tự học nghiên cứu học sinh (3) Hình thức tổ chức hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS nhà làm (4) Phương tiện dạy học: SGK, ghi (5) Dự kiến sản phẩm: kiến thức tự lĩnh hội học sinh Nội dung hoạt động: GV: chuyển giao nhiệm vụ Về nhà nghiên cứu trước tập thực hành 6, 7, chuẩn bị cho tiết thực hành sau HS: ghi tập vào vở, nhà chuẩn bị Dặn dò, giao nhiệm vụ: Học bài, làm tập đọc trước 5.RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… NGƯỜI DUYỆT Tiết 50 BÀI TẬP THỰC HÀNH I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Hiểu hàm thao tác xử lý xâu - Hiểu vận dụng phương pháp lập trình có cấu trúc Kỹ năng: - Rèn thao tác xử lí xuâ, kĩ tạo hiệu ứng chữ chạy hình; - Nâng cao kỹ viết, sử dụng chương trình Tư tưởng tình cảm: - u thích mơn học, có tinh thần kỷ luật cao - Muốn tìm hiểu nhiều thao tác với mảng Định hướng phát triển lực: - Năng lực giải vấn đề thông qua việc trao đổi, thảo luận lựa chọn giải pháp - Năng lực tự học - Năng lực làm việc cộng tác - Năng lực trình bày thơng tin II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC Chuẩn bị giáo viên: SGK, máy tính giảng trình chiếu, phiếu học tập bảng phụ Chuẩn bị học sinh: Đọc SGK, ghi, bút ghi bảng phụ giấy nháp II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YẾU Ổn định lớp Kiểm tra cũ (khơng có) Tiến trình học A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: cho học sinh quan sát tượng thực tế để kích thích suy nghĩ, mẫu thuẫn tu học sinh giúp học sinh muốn viết chương trình thực (2) Phương thức: * Chuyển giao nhiệm vụ: Gv:chạy chương trình chiếu lên phơng hình chiếu Câu hỏi: cho biết tượng xảy hình? Hiện tương ta quan sát thấy đâu ? * Tiếp nhận thực nhiệm vụ: - HS lắng nghe quan sát, suy nghĩ nhanh * Báo cáo kết quả: HS trả lời câu hỏi * Đánh giá, nhận xét: Hs nhận xét bổ sung, Gv : Chốt vấn đề Kết nối vào làm (3) Gợi ý sản phẩm: - Học sinh thấy tính phổ biến hiệu ứng tạo chữ chạy (đặc biệt biển quảng cáo led) trông đep, học sinh ý thức muốn làm hiệu ứng náy em làm hiểu chương trình pascal B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: tìm hiểu thủ tục cắt dần thủ tục *Mục tiêu: Học sinh xây dựng chương trình theo mẫu chạy quan sát thực nghiệm hiểu ý nghĩa chương trình xây dựng dần hình thành kỹ viết chương trình cho em *Phương thước * Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu học sinh gõ nhanh chương trình chứa thủ tục cắt dần chạy chương trình với s1 nhập vào hiển thị s2 Câu hỏi 1: Kết trả lại với s1 đưa vào? Câu hỏi 2: Câu lệnh làm thay đổi s1 vậy? Câu hỏi 3: bỏ Var trước s2 thi kết chạy chương trình nào? Vì sao? * Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS tìm hiểu SGK, gõ nhanh chương trình chạy kiểm tra * Báo cáo kết quả: kết hiển thị hình chuẩn bị trả lời câu hỏi * Đánh giá, nhận xét: nhóm nhận xét chéo, giáo viên chốt *Gợi ý sản phẩm: đáp án câu 1, câu 2,câu Câu 1: Kết thay đổi so với s1 đưa vào : kí tự cuối chuyển lên đâu từ ký tự thứ s1 đẩy sau Câu 2: câu lệnh làm thay đổi s1 S2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1]; Câu 3:Nếu bỏ var kết hình khơng thay đổi với s1 đưa vào Vì : bỏ Var trước s2 s2 tham trị nên giá trị s2 ngồi khơng thay đổi(bản chất s2 khơng thay đổi) Hoạt động 2: tìm hiểu thủ tục (1) Mục tiêu Học sinh xây dựng chương trình theo mẫu quan sát từ thực nghiệm hiểu ý nghĩa chương trình xây dựng dần hình thành kỹ viết chương trình cho em (2) Phương thức: * Chuyển giao nhiệm vụ: Câu 1: gõ nhanh thêm thủ tục cắt dần bổ sung thêm vào chương trình trước Chạy lại chương trình với s1 nhập vào sau trước hiển thị s2Quan sát kết quả? Có thay đổi với lần chạy trước? Câu 2: Câu lệnh làm kết thay đổi? Câu 3: Nếu bỏ var trước s kết nào? Ví sao? giá trị (n-80) gì? * Tiếp nhận thực nhiệm vụ: Hs Tìm hiểu sgk gõ nhanh chương trình chạy kiểm tra chương trình * Báo cáo kết quả: kết hiển thị hình chuẩn bị trả lời câu hỏi * Đánh giá, nhận xét: giáo viên quan sát đánh giá nhận xét tinh thần thực hành hs (3) Gợi ý sản phẩm: chương trình sgk C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG, MỞ RỘNG (1) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hồn thiện kiến thức học (2) Phương thức: * Chuyển giao nhiệm vụ: Thay đổi chương trình để chạy từ trái phải * Tiếp nhận thực nhiệm vụ: Yêu cầu học sinh làm nhà * Báo cáo kết quả: gửi chương trình vào Email để kiểm tra * Đánh giá, nhận xét: Test chương trình phản hổi thơng qua mail * Gợi ý sản phẩm Thay đổi thủ thục cắt dần Tiết 51 ÔN TẬP I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Sử dụng kiến thức mảng, xâu, kiểu liệu tệp, chương trình để làm tập Kỹ năng: - Rèn kỹ phải ứng với đề Tư tưởng tình cảm: Nghiêm túc ôn tập kiến thức học chuẩn bị cho kiểm tra đạt kết cao Định hướng phát triển lực: - Năng lực giải vấn đề thông qua việc trao đổi, thảo luận lựa chọn giải pháp - Năng lực tự học - Năng lực làm việc cộng tác - Năng lực trình bày thông tin II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC Chuẩn bị giáo viên: SGK, máy tính giảng trình chiếu, phiếu học tập bảng phụ Chuẩn bị học sinh: Đọc SGK, ghi, bút ghi bảng phụ giấy nháp II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YẾU Ổn định lớp Kiểm tra cũ (khơng có) Tiến trình học A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: học sinh thấy kiến thức cần ôn tập (2) Phương thức: * Chuyển giao nhiệm vụ: Gv: yêu cầu phân lớp làm việc theo nhóm: nhóm tương ứng với tổ GV: Chiếu slide cấu trúc đề lên hình chiếu yêu câu học sinh quan sát trả lời câu hỏi? Câu 1: Để điểm tốt em cần ôn tập phần kiến thức * Tiếp nhận thực nhiệm vụ: - HS quan sát hình chiếu, trao đổi thảo luận, thống * Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trả lời * Đánh giá, nhận xét: GV: Nhận xét nhấn mạnh vấn đề cần làm hôm ôn tập thất tốt lại nội dụng mảng em vừa xác định thông qua ôn tập hôm (3) Gợi ý sản phẩm: B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: tìm hiểu mảng chiều (1) Mục tiêu: ôn lại kiến thức mảng chiều học (2) Phương thức: * Chuyn giao nhim v: Câu 1: Cú pháp để khai báo biến mảng chiều trực tiếp là: a Var : array [Kiểu số] of ; b Type : array [Kiểu số] of ; c Var : array [Kiểu phần tử] of ; d Var : array [Kiểu số] : ; Câu 2: Trong khai báo dới khai báo sai? a Var M: array[1 5;1 10] of Integer; b Var M: array[1 5,1 10] of Integer; c Var M: array[1 5,1 10] of Integer; d Var M: array[1 5,1 10] of Interger; Câu 3, cho đoạn lệnh sau i:=1; While ((i
- Xem thêm -

Xem thêm: [Full] Giáo án phương pháp mới - Tin học 11 theo định hướng phát triển năng lực năm học 2020 -2021 (cả năm), [Full] Giáo án phương pháp mới - Tin học 11 theo định hướng phát triển năng lực năm học 2020 -2021 (cả năm)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm