Chuyên đề 20 bất phương trình mũ logarit câu hỏi

9 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 23:32

TÀI LIỆU ƠN THI THPTQG 2021 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT Chuyên đề 20 TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – MỨC 9-10 ĐIỂM DẠNG BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CHỨA THAM SỐ Câu (Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2019) Cho a số thực dương, a  Biết bất phương trình log a x  x  nghiệm với x  Số a thuộc tập hợp sau đây? B  3;5 A  7;8 Câu  a số nguyên dương lớn thỏa mãn a Giá trị log  2017a  xấp xỉ bằng:  A 19 B 26 B  m  B S  D S  35 C D (Chuyên Quang Trung Bình Phước 2019) Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình log  x 1  log  x3  x  m có nghiệm B m   D Không tồn m A m  C m  (THPT Chun Thái Bình - 2019) Có tất giá trị tham số m để bất phương trình log x2  mx  m   log x  nghiệm với x     A   B C D (Chuyên Vĩnh Phúc - 2019) Tìm tập S tất giá trị thực số m để tồn cặp số  x; y  thỏa mãn log x2  y  x  y   m2  x  y  x  y    Câu C S  12 B Câu D m  (Chuyên Bắc Giang 2019) Có giá trị nguyên dương m để bất phương trình log  x    log  mx  x  m  nghiệm với x A Câu C m  (KTNL GV Thuận Thành Bắc Ninh 2019) Gọi S tổng tất giá trị nguyên m để bất phương trình ln  x    ln  mx  x  m  nghiệm với x thuộc  Tính S A S  14 Câu D 23  A m  Câu C 25 (Chuyên Hưng Yên 2019) Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình log 0,02 log  3x  1  log 0,02 m có nghiệm với x   ;0   Câu D  8;   (THPT Cẩm Giàng 2019) Cho 3log3  a  a  2log Câu C  2;3  A S  5; 1;1;5 B S  1;1 C S  5;5 D S  7  5; 1;1;5;7 (Bình Giang-Hải Dương 2019) Xét bất phương trình log 22  x    m  1 log x   Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng A m    ;    B m   0;   C m   ;    2; D m    ;     Câu 10 Gọi S tập hợp tất giá trị tham số m để bất phương trình m2 x5  x  m x  x3  x  ln x   thỏa mãn với x  Tính tổng giá trị     tập hợp S Facebook Nguyễn Vương  https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 A Câu 11 C B D 2 (Chuyên Thái Bình - 2020) Cho bất phương trình log  x  x     log  x  x   m  Có tất giá trị nguyên m để bất phương trình có tập nghiệm chứa khoảng 1;3 ? A 36 Câu 12 B 34 D Vô số (Chuyên Bắc Ninh - 2020) Gọi m0 giá trị nhỏ để bất phương trình x   log   x   2log  m    khẳng định sau A m0   9;10  Câu 13 C 35    x  x     log  x  1 có nghiệm Chọn đáp án   C m0   10;   B m0  8;9  D m0   9;  8 (Lương Thế Vinh - Hà Nội - 2020) Gọi S tập hợp tất điểm M  x; y  x, y số nguyên thoả mãn điều kiện log x2  y 1  x  y  m   1, với m tham số Có số nguyên m thuộc đoạn  2020; 2019  để tập S có khơng q phần tử? A Câu 14 B 2020 C 2021 D 2019 (Chuyên Thái Bình Lần 2020) Cho bất phương trình 2 log x  x    log x  x   m Có tất giá trị nguyên tham số m để     bất phương trình có tập nghiệm chứa khoảng 1;3 ? A 36 Câu 15 B 35 C 34 D Vô số (Chuyên Lê Hồng Phong - 2018) Xét bất phương trình log 22 x   m  1 log x   Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng   B m    ;0    A m   0;   Câu 16  2;   D m   ;0  (Chuyên Vinh - 2018) Gọi a số thực lớn để bất phương x  x   a ln  x  x  1  nghiệm với x   Mệnh đề sau đúng? A a   2;3 Câu 17   C m    ;      B a   8;    C a   6;  trình D a   6;  5 (THPT Lê Xoay - 2018) Giả sử S   a, b  tập nghiệm bất phương trình x  x  x  x log x   x  x  log x    x  x Khi b  a A Câu 18 B C D (Chuyên Hà Tĩnh - 2018) Cho bất phương trình log  x  x     log  x  x   m  Có giá trị nguyên tham số m để bất phương trình có tập ngiệm chứa khoảng 1;3 ? A 35 Câu 19 B 36 C 34 D 33 (Sở Quảng Nam 2018) Có giá trị nguyên thuộc khoảng  9;9  tham số m để bất   phương trình 3log x  log m x  x  1  x   x có nghiệm thực? A Câu 20 B C 10 (Yên Phong - 2018) Có số nguyên m    D 11 cho bất phương trình  ln  ln x   ln mx  x  m có tập nghiệm  Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 A B C D DẠNG BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ CHỨA THAM SỐ Câu (VTED 2019) Cho a  Biết a  a0 bất phương trình x a  a x với x  1;   Mệnh đề đúng? A  a0  B e  a0  e Câu D e  a0  e3 C  a0  (Chuyên Hạ Long 2019) Tìm m để hàm số sau xác định  : y  x   m  1 x  m A Đáp án khác B m  1 C m  D 3  2  m  3  2 Câu x x 1 Bất phương trình  (m  1)2  m  nghiệm với x  Tập tất giá trị m A  ;12  B  ; 1 C  ; 0 D  1;16  Câu (Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2019) Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình x 1  m  x  1  nghiệm với x   B m    ;  A m    ;0   1;    C m   0;    Câu D m   0;1 (Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2019) Bất phương trình x   m  1 x 1  m  nghiệm với x  Tập tất giá trị m A  ;12  B  ; 1 C  ;0 Câu D  1;16 (THPT Hàm Rồng Thanh Hóa 2019) Có giá trị nguyên tham số m   10;10 để  bất phương trình sau nghiệm với x   :  A 10 B  x     m  C 12  x   m  1 x  D 11 Câu (THPT Lê Q Đơn Đà Nẵng 2019) Tìm m để bất phương trình x  x  x  x   mx có tập nghiệm  A ln120 B ln10 C ln 30 D ln14 Câu (Đề Tham Khảo 2019) Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f '  x  có bảng biến thiên sau: Bất phương trình f  x   e x  m với x   1;1 A m  f  1  e B m  f  1  e C m  f 1  e D m  f 1  e Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu (Chuyên Sơn La 2019) Cho hàm số y  f   x  liên tục  có bảng xét dấu đạo hàm sau Bất phương trình f  x   e x  m với x   1;1 A m  f    Câu 10 B m  f  1  e C m  f    D m  f  1  e (Phú Thọ 2019) Cho hàm số y  f  x  liên tục  có đồ thị hình vẽ Tổng tất giá trị nguyên tham số m để bất phương trình 9.6 f  x     f  x   f  x     m  5m  f  x  x   A 10 Câu 11 B C D (VTED 2019) Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có bảng biến thiên sau: Bất phương trình f  x   3.e x   m có nghiệm x   2;  khi: A m  f  2   Câu 12 B m  f     3e C m  f    3e D m  f  2   (THPT-Thang-Long-Ha-Noi- 2019) Cho hàm số f  x  có đồ thị hình vẽ bên Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Bất phương trình f  e x   m  3e x  2019  có nghiệm x   0;1 A m   Câu 13 1011 B m   3e  2019 C m   1011 D m  f e 3e  2019 (THPT Yên Khánh - Ninh Bình - 2019) Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  1;9 có đồ thị đường cong hình vẽ Có 16.3 bao f  x   f nhiêu giá trị  x   f  x   8 nguyên f  x B 31 A 32 tham   m  3m  f  x số m để bất phương trình nghiệm với giá trị thuộc  1;9 ? C D Câu 14 (Sở Cần Thơ - 2019) Tất giá trị tham số thực m cho bất phương trình x   m  1 3x   2m  có nghiệm với số thực x 3 A m   B m  C m   D m  2 Câu 15 (Sở Nam Định - 2019) Có giá trị nguyên dương tham số m để tập nghiệm bất phương trình  3x     x  m   chứa không số nguyên? A 3281 Câu 16 B 3283 D 3279 (THPT Cẩm Bình Hà Tỉnh 2019) Có giá trị ngun dương m để bất phương trình 2 9m x  4m x  m.5m x có nghiệm? A 10 B Vô số Câu 17 C 3280 C D x x 1 (Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2019) Bất phương trình   m  1  m  nghiệm với x  Tập tất cá giá trị m A  ;12  B  ; 1 C  ;0 D  1;16 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu 18 (THPT Phan Bội Châu - Nghệ An 2019) Cho hàm số f  x   cos x Bất phương trình   3  f  2019  x   m với x   ;   12  A m  22018 B m  22018 C m  22019 Câu 19 D m  22019 (Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên 2019) Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x có bảng biến thiên sau: x Bất phương trình f  x    m với x  1;1 khi: A m  f 1  Câu 20 x 3 x  m   x  32 x 3 có nghiệm B D C (Hậu Lộc 2-Thanh Hóa- 2019) Gọi S tập hợp tất giá trị tham số m để bất phương trình m2 x4  x3  m x3  x2  x  e x 1  với x   Số tập S    A Câu 22 D m  f  1  (Bình Giang-Hải Dương 2019) Số giá trị nguyên dương tham số m để bất phương trình x 3 xm  2.3 A Câu 21 C m  f  1  B m  f 1   B (Lý Nhân Tông  m.3x 1   3m    C - Bắc x   4   x Ninh D 2019) Cho bất phương trình  , với m tham số thực Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình cho nghiệm với x  (; 0] A m   Câu 23 22 B m  22 C m  22 D m  22 (Chuyên Hưng Yên - 2020) Có giá trị nguyên dương tham số m để tập nghiệm   bất phương trình 3x    3x  2m   chứa không số nguyên? A 1094 CÂU 24 B 3281 Câu 26 D 3280 (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - 2020) Có m nguyên dương để bất phương trình 32 x   3x  3m   1  3m  có khơng q 30 nghiệm ngun? A 28 Câu 25 C 1093 B 29 C 30 (ĐHQG Hà Nội - 2020) Điều kiện m 7 x  x 1  72 x1  2020 x  2020 có nghiệm :   x   m   x  2m   A m  3 B 2  m  C 1  m  D 31 để hệ bất phương trình D m  2 (Sở Hà Nội - Lần - 2020) Có giá trị nguyên tham số m để bất phương trình 3 x2  x    x  m  có nghiệm nguyên? A 65021 B 65024 C 65022 D 65023 Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Câu 27 (Cụm Trường Chuyên - ĐBSH - 2018) Cho bất phương trình m.3x 1  (3m  2)(4  7) x  (4  7) x  , với m tham số Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình cho nghiệm với x   ;0  A m  Câu 28 22 B m  C m  22 D m   22 (THPT Thái Phiên - Hải Phịng - 2018) Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình x    x  m nghiệm với x    ;log  A m  Câu 29 22 B m  2 C m  D m  2 (THPT Ngơ Quyền - Hải Phịng - 2018) Tìm tất giá trị m để bất phương trình 2 1  m.4 x  x 1  1  2m  10 x  x 1  m.25 x  x 1  nghiệm với x   ;  2  100 100 A m  B m  C m  D m  841 841 DẠNG BẤT PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN Câu (Mã 101 - 2020 Lần 1) Có số nguyên x cho ứng với x có khơng q 728 số nguyên y thỏa mãn log x  y  log3 ( x  y) ?  A 59 Câu B 58 B 28 B 46 A B 79 D 90 C 157 D 158  y 1 (Mã 103 - 2020 Lần 2) Xét số thực x , y thỏa mãn x A biểu thức P   y 1 D   x  y  x   x Giá trị nhỏ 8x  gần với số 2x  y  B C (Mã 101 - 2020 Lần 2) Xét số thực x, y thỏa mãn x A 2   x  y  x   x Giá trị lớn 8x  gần với giá trị sau nhất? 2x  y  B C biểu thức P  Câu D 56 C 45 (Mã 102 - 2020 Lần 2) Xét số thực thỏa mãn x biểu thức P  Câu C 29 (Mã 104 - 2020 Lần 1) Có số nguyên x cho ứng với x có khơng q 255 số ngun y thỏa mãn log  x  y   log  x  y  ? A 80 Câu D 115 (Mã 103 - 2020 Lần 1) Có số nguyên x cho ứng với x có khơng q 127 số ngun y thỏa mãn log  x  y   log  x  y  ? A 89 Câu C 116 (Mã 102 - 2020 Lần 1) Có số nguyên x cho ứng với x có khơng q 242 số ngun y thỏa mãn log  x  y   log  x  y  ? A 55 Câu   y 1 D   x  y  x   x Giá trị nhỏ 4y gần với số đây? 2x  y 1 B 3 C 5 D 4 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu (Mã 104 - 2020 Lần 2) Xét số thực x y thỏa mãn x  y 1   x  y  x   x Giá trị 4y gần với số đây? 2x  y 1 B C lớn biểu thức P  A D Câu (Mã 101 - 2020 Lần 1) Xét số thực không âm x y thỏa mãn x  y.4 x  y 1  Giá trị nhỏ biểu thức P  x  y  x  y 33 65 49 57 A B C D 8 Câu 10 (Mã 102 - 2020 Lần 1) Xét số thực không âm x y thỏa mãn x  y.4 x  y 1  Giá trị nhỏ biểu thức P  x  y  x  y 49 65 33 57 A B C D 8 Câu 11 (Mã 103 - 2020 Lần 1) Xét số thực không âm x y thỏa mãn x  y.4 x  y 1  Giá trị nhỏ biểu thức P  x  y  x  y 33 21 41 A B C D 8 Câu 12 (Mã 104 - 2020 Lần 1) Xét số thực không âm x y thỏa mãn x  y.4 x  y 1  Giá trị nhỏ biểu thức P  x  y  x  y 33 21 41 A B C D 8 Câu 13 (Diệu Hiền - Cần Thơ - 2018) Trong nghiệm  x; y  thỏa mãn bất phương trình log x2  y  x  y   Giá trị lớn biểu thức T  x  y bằng: A Câu 14 B C (Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - 2020) Có D  x; y  với x, y nguyên  2y   2x 1   x, y  2020 thỏa mãn  xy  x  y   log     x  y  xy   log  ?  x3   y2 A 2017 B 4034 C D 2017  2020 Câu 15 (THPT Quỳnh Lưu Nghệ An 2019) Cho hai số thực log  a  1  log  b  1  Giá trị nhỏ biểu thức a  b A 12 B 14 C 16 Câu 16 a, b  thỏa mãn D (Liên Trường Thpt Tp Vinh Nghệ An 2019) Trong nghiệm  x ; y  thỏa mãn bất phương trình log x  y  x  y   Khi giá trị lớn biểu thức T  x  y A Câu 17 B C D (Chuyên Vĩnh Phúc 2019) Tìm tập S tất giá trị thực tham số m để tồn cặp số  x; y  thỏa mãn log x2  y2 2  x  y   m2   x  y  x  y   A S  1;1 B S  5;  1;1;5 C S  5;5 D S    7;  5;  1;1;5;7 Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Câu 18 Tìm tham số m để tồn cặp số  x; y  thỏa mãn đồng thời điều kiện sau log 2019  x  y   x  y  xy  m  1 A m   B m  C m  D m   Câu 19 Trong tất cặp  x ; y  thỏa mãn log x2  y   x  y    Tìm m để tồn cặp  x; y cho x  y  x  y   m  A m    10  B m  10  C m  10  D m    10  BẠN HỌC THAM KHẢO THÊM DẠNG CÂU KHÁC TẠI https://drive.google.com/drive/folders/15DX-hbY5paR0iUmcs4RU1DkA1-7QpKlG?usp=sharing Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Hoặc Facebook: Nguyễn Vương  https://www.facebook.com/phong.baovuong Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TỐN)  https://www.facebook.com/groups/703546230477890/ Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương  https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber Tải nhiều tài liệu tại: http://diendangiaovientoan.vn/ ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU SỚM NHẤT NHÉ! Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang ...NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 A Câu 11 C B D 2 (Chuyên Thái Bình - 2020) Cho bất phương trình log  x  x     log  x  x   m  Có tất giá trị ngun m để bất phương trình có tập nghiệm... DẠNG BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ CHỨA THAM SỐ Câu (VTED 2019) Cho a  Biết a  a0 bất phương trình x a  a x với x  1;   Mệnh đề đúng? A  a0  B e  a0  e Câu D e  a0  e3 C  a0  (Chuyên. .. THI THPTQG 2021 Câu 27 (Cụm Trường Chuyên - ĐBSH - 2018) Cho bất phương trình m.3x 1  (3m  2)(4  7) x  (4  7) x  , với m tham số Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình cho nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 20 bất phương trình mũ logarit câu hỏi , Chuyên đề 20 bất phương trình mũ logarit câu hỏi