Chuyên đề 19 phương trình mũ logarit chứa tham số câu hỏi

15 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 23:32

TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Chuyên đề 19 PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC MỨC 9-10 ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP CHUNG Tìm m để f  x, m   có nghiệm (hoặc có k nghiệm) D ? — Bước Tách m khỏi biến số đưa dạng f  x   A  m  — Bước Khảo sát biến thiên hàm số f  x  D — Bước Dựa vào bảng biến thiên để xác định giá trị tham số A  m  để đường thẳng y  A  m  nằm ngang cắt đồ thị hàm số y  f  x  — Bước Kết luận giá trị cần tìm A  m  để phương trình f  x   A  m  có nghiệm (hoặc có k nghiệm) D  Lưu ý — Nếu hàm số y  f  x  có giá trị lớn giá trị nhỏ D giá trị A  m  cần tìm m thỏa mãn: f  x   A  m   max f  x  xD xD — Nếu tốn u cầu tìm tham số để phương trình có k nghiệm phân biệt, ta cần dựa vào bảng biến thiên để xác định cho đường thẳng y  A  m  nằm ngang cắt đồ thị hàm số y  f  x  k điểm phân biệt Câu Dạng Phương trình logarit chứa tham số (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Cho phương trình log 22  x    m   log x  m   ( m tham số thực) Tập hợp tất giá trị m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn 1; 2 A 1;  Câu B 1;  C 1;  D  2;   (Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2019) Cho hàm số 2 3log 27  x   m  3 x   m   log  x  x   3m   Số giá trị nguyên m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  15 là: Câu A 14 B 11 C 12 D 13 (THPT Yên Phong Số Bắc Ninh 2019) Gọi S tập tất giá trị nguyên tham số m với m  64 để phương trình log  x  m   log5   x   có nghiệm Tính tổng tất phần tử Câu S A 2018 B 2016 C 2015 (Mã 102 2019) Cho phương trình log x  log  x  1   log m ( m giá trị nguyên m để phương trình cho có nghiệm? A B C (Mã 103 2019) Cho phương trình log x  log  x  1   log m ( m Câu giá trị nguyên m để phương trình cho có nghiệm? A B C Vơ số D (Mã 101 - 2019) Cho phương trình log9 x  log3  3x  1   log3 m ( m tham số thực) Có Câu Câu D 2013 tham số thực) Có tất D Vơ số tham số thực) Có tất tất giá trị nguyên tham số m để phương trình cho có nghiệm? A B C D Vô số (Mã 104 2019) Cho phương trình log9 x  4log3  4x 1   log3 m ( m tham số thực) Có tất giá trị nguyên m để phương trình cho có nghiệm? Facebook Nguyễn Vương  https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 A Câu D C Vô số B (THPT Lương Thế Vinh Hà Nội 2019) Cho phương trình log mx 5  x  x  12   log mx 5 x  , gọi S tập hợp tất giá trị tham số m   để phương trình cho có nghiệm Tìm số phần tử S A B C Câu Cho phương trình log 2  2x  x  4m2  2m   log 2 D x  mx  2m  Hỏi có giá trị nguyên tham số m để phương trình cho có hai nghiệm x12  x22  ? A B C D Câu 10 (HSG Bắc Ninh 2019) Tìm tất giá trị tham số thực m để phương trình  log x   log x  m  có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng  0;1 m0 m Câu 11 (THPT Đơng Sơn Hóa Tìm để   trình :  m  1 log 21  x     m  5 log  4m   có nghiệm  ,  x  2   2 7 A m   B 3  m  C m   D 3  m  3 A  m  Thanh B  m  C m  2019) D  phương (Chuyên Bắc Giang 2019) Tìm m để phương trình log 2 x  log x   m có nghiệm x  [1;8] A  m  B  m  C  m  D  m  Câu 13 (HSG Bắc Ninh-2019) Cho phương trình log x  2log x  m  log x  m * Có Câu 12 giá trị nguyên tham số m   2019; 2019 để phương trình (*) có nghiệm? A 2021 B 2019 C 4038 D 2020 Câu 14 (Đề Tham Khảo 2017) Hỏi có giá trị m nguyên  2017; 2017 để phương trình log  mx   log  x  1 có nghiệm nhất? A 4014 B 2018 C 4015 D 2017 Câu 15 (THPT An Lão Hải Phịng 2019) Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình mx  ln x  có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng  2;3 ln   ln  ln ln    A  B  ; ; ;            ln   ln  C  D  ;  ;   e  e Câu 16 (THPT Dông Sơn Thanh Hóa 2019) Tổng tất giá trị tham số m cho phương trình: 2 x 1 log x  x     x m log  x  m   có ba nghiệm phân biệt là: C D Câu 17 Tìm tất giá trị m để phương trình ln  m  ln  m  sin x    sin x có nghiệm A B 1 B  m  e C  m   D  m  e   m  e e e Câu 18 (THPT Yên Dũng 2-Bắc Giang 2019) Số giá trị nguyên tham số m để phương trình log ( x  1)  log (mx  8) có hai nghiệm phân biệt A Câu 19 A B Vô số C D (THPT Trần Phú - 2019) Có giá trị nguyên dương tham số m để phương trình  x 1  m ln    2  m  ln x  có nghiệm thuộc vào đoạn  ;1 ?  e   e  Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 A B C D Câu 20 (THPT Trần Phú - 2019) Có giá trị tham số m để phương trình x log 36 x  m log   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1.x2  72 x1.x2  1296  A B C D Câu 21 (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Tập hợp giá trị thực tham số m để phương trình log 2019   x   log  x  m  1  có hai nghiệm thực phân biệt T   a; b  Tính 2019 S  2a  b A 18 Câu 22 Câu 23 B C 20 D 16 (THPT Cẩm Bình 2019) Có giá trị nguyên m log  x  3  m log x 3  16 có hai nghiệm thỏa mãn 2  x1  x2 để phương trình A 17 B 16 C 14 D 15 (Chun Hồng Văn Thụ-Hịa Bình 2019) Tập hợp số thực m để phương trình ln  x  mx  1  ln   x  x  3 có nghiệm nửa khoảng  a; b  Tổng a  b 10 22 B C D 3 (Cần Thơ 2019) Cho phương trình log 22 x  log x   log x  m , với m tham số thực A Câu 24 Số giá trị nguyên thuộc đoạn  2019; 2019 m để phương trình cho có nghiệm A 2021 B 2024 C 2023 D 2020 Câu 25 (Nam Định - 2019) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình 2m x log3  x  1  log9 9  x  1  có hai nghiệm phân biệt   A m   1;  B m   2;  C m   1;    D m  1;0  Câu 26 (THPT Hoàng Hoa Thám - Hưng Yên 2019) Cho a , b số thực dương lớn 1, thay đổi thỏa mãn a  b  2019 để phương trình 5log a x.logb x  4log a x  3logb x  2019  ln có hai nghiệm phân biệt x1; x2 Biết giá trị lớn ln  x1.x2  số nguyên dương Tính S  m  2n A 22209 B 20190 C 2019 m n ln    ln   ; với m , n   7 D 14133 (Bỉm Sơn - Thanh Hóa - 2019) Xét số nguyên dương a , b cho phương trình a ln x  b ln x   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 phương trình log x  b log x  a  có hai nghiệm phân biệt x3 , x4 thỏa mãn x1 x2  x3 x4 Tìm giá trị nhỏ S  2a  3b A S  33 B S  30 C S  17 D S  25 Câu 28 (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh 2019) Có giá trị nguyên dương tham số m để  x  mx   phương trình log    x  mx   x  có hai nghiệm phân biệt?   x    A B C D Câu 29 (Chuyên Bắc Giang 2019) Số giá trị nguyên nhỏ 2018 tham số m để phương trình log  2018 x  m   log 1009 x  có nghiệm Câu 27 A 2018 B 2017 C 2020 D 2019 Câu 30 (Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An -2020) Có số ngun m để phương trình log3 3x  2m  log5 3x  m2 có nghiệm?     A B C D Câu 31 (Chuyên Hưng Yên - 2020) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log x  log x   2m   có nghiệm thực đoạn 1;27  Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 A m   0;2  B m   0;2 C m   2;4 D m   0;4  Câu 32 (Chuyên KHTN - 2020) Có giá trị nguyên tham số m để phương trình log32 x  m log9 x   m  có nghiệm x  1;9  A B C D Câu 33 (Chuyên KHTN - 2020) Có giá trị nguyên m để phương trình log  mx   log  x  1 vô nghiệm? Câu 34 A B C D (Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên - 2020) Số giá trị nguyên nhỏ 2020 tham số m để phương trình log  2020 x  m   log 1010 x  có nghiệm A 2020 B 2021 C 2019 D 2022 Câu 35 (Chuyên Quang Trung - 2020) Xét số nguyên dương a, b cho phương trình a ln x  b ln x   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 phương trình 5log x  b log x  a  có hai nghiệm phân biệt x3 , x4 cho x1 x2  x3 x4 Tìm giá trị nhỏ S  2a  3b A 30 B 25 C 33 D 17 Câu 36 (Chuyên Thái Bình - 2020) Cho phương trình log x  5 m  1 log x  m  m  Biết phương trình có nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa x1  x2  165 Giá trị x1  x2 A 16 Câu 37 C 120 B 119 D 159 (Chuyên Thái Nguyên - 2020) Gọi m0 giá trị thực nhỏ tham số m cho phương trình  m  1 log 21  x  3   m   log  x  3  m   có nghiệm thuộc  3;6  Khẳng định 3 sau đúng? 4 5    10   B m0   1;  C m0   2;  D m0   5;  3    3  (Chuyên Vĩnh Phúc - 2020) Cho phương trình m ln  x  1  x   Biết tập hợp tất A Không tồn m0 Câu 38 giá trị tham số m để phương trình cho có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn  x1    x2 khoảng  a;   Khi a thuộc khoảng đây? A  3, 7;3,8  Câu 39 B  3, 6;3,  C  3,8;3,9  D  3,5;3,  (Đại Học Hà Tĩnh - 2020) Tìm tất giá trị tham số a để phương trình log x  a log3 x3  a   có nghiệm A Không tồn a B a  1 a   10 C a  D a  Câu 40 (Sở Ninh Bình 2020) Gọi m0 giá trị nhỏ tham số thực m cho phương trình  m  1 log 21  x     m   log  x    m   đúng? 4  A m0   1;  3  Câu 41 có nghiệm thuộc khoảng  2;  Khẳng định  10  B m0   2;   3  16  C m0   4;   3 5   D m0   5;    (Sở Yên Bái - 2020) Giả sử phương trình log x  (m  2)log x  2m  có hai nghiệm thực phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  Giá trị biểu thức x1  x2 Câu 42 A B C D (Bỉm Sơn - Thanh Hóa - 2020) Tìm tất giá trị m để phương trình log 22 x  log x   m có nghiệm x  1;8 A  m  B  m  C  m  D  m  Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Câu 43 (Đơ Lương - Nghệ An - 2020) Tìm giá trị thực tham số m để phương trình log32 x  3log3 x  2m   có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn  x1  3 x2  3  72 61 A m  B m  C Không tồn D m  2 Câu 44 (Đô Lương - Nghệ An - 2020) Số giá trị nguyên nhỏ 2020 tham số m để phương trình log  2020 x  m   log 1010 x  có nghiệm A 2022 B 2020 C 2019 D 2021 Câu 45 (Hậu Lộc Thanh Hóa 2020) Cho phương trình x me  10 x  m log  mx   2log  x  1   ( m tham số ) Có tất giá trị ngun m để phương trình cho có ba nghiệm thực phân biệt? A Vô số B 10 C 11 D  Câu 46  (Liên  xm log trường Nghệ An 2020) Cho phương trình 2 x  x2 x  x  3  log  x  m    với m tham số Tổng tất giá trị  tham số m để phương trình cho có ba nghiệm phân biệt A B C D Câu 47 (THPT Nguyễn Viết Xuân - 2020) Cho phương trình log  x    m   log x  3m  10  (với m tham số thực) Số giá trị nguyên tham số m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt thuộc 1;81 A B C D Câu 48 (THPT Nguyễn Viết Xuân - 2020) Cho x, y hai số thực dương thỏa mãn x  y  Tổng tất giá trị nguyên tham số m để phương trình log3 nghiệm A 10 B x2  y  m  x  3x  y  m   có x y C D (Hải Hậu - Nam Định - 2020) Biết điều kiện cần đủ tham số m để phương trình a log m  m  x  x có nghiệm m   với a , b hai số nguyên dương b  Hỏi b a  b  b bao nhiêu? A 31 B 32 C 21 D 23 Câu 50 (Lương Thế Vinh - Hà Nội - 2020) Có giá trị nguyên tham số m để phương trình log 22 (4 x )  m log x  2m   có nghiệm thuộc đoạn 1;8 ? Câu 49   A B C D Câu 51 (Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - 2020) Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình vẽ Có giá trị nguyên tham log 32  f  x   1  log 2  f  x   1   2m   log số m   5;5 cho phương trình f  x    2m  có nghiệm x   1;1 ? A B C D vô số Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Dạng Phương trình mũ chứa tham số Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu (Mã 101 2018) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình 16 x  m.4 x 1  5m  45  có hai nghiệm phân biệt Hỏi S có phần tử? A B C 13 D (Mã 104 2017) Tìm giá trị thực tham số m để phương trình x  2.3x 1  m  có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  A m  B m  C m  D m  3 (Mã 102 2018) Gọi S tập hợp giá trị nguyên tham số m cho phương trình 25 x  m.5 x 1  m   có hai nghiệm phân biệt Hỏi S có phần tử A B C D (Mã 103 2018) Gọi S tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình x  m.2 x1  2m   có hai nghiệm phân biệt Hỏi S có phần tử A B C D (Mã 110 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình x  x 1  m  có hai nghiệm thực phân biệt A m  0;   B m  ;1 C m  0;1 D m  0;1 (Mã 104 2018) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình x  m.3x 1  3m  75  có hai nghiệm phân biệt Hỏi S có phần tử? A B C D 19 x (Chuyên Biên Hịa - Hà Nam - 2020) Cho phương trình  (2m  3).3x  81  ( m tham số thực) Giá trị m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x12  x22  10 thuộc khoảng sau A 5;10 B 0;5 Câu D 15; C 10;15 x (Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2019) Cho phương trình m.16   m   x  m   1 Tập hợp tất giá trị dương m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt khoảng  a; b  Tổng T  a  2b bằng: Câu A 14 B 10 C 11 D x x 1 (THCS - THPT Nguyễn Khuyến 2019) Phương trình  3.2  m  có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  1 Giá trị m thuộc khoảng sau đây? A  5;0 Câu 10 B  7; 5 C  0;1 D  5;7  (THPT Lê Xoay Vĩnh Phúc 2019) Với giá trị tham số m để phương trình x  m x 1  m   có hai nghiệm x1 ; x2 thỏa mãn x1  x2  13 A m  B m  C m  D m  2 x x 1 Câu 11 (THPT Đoàn Thượng - Hải Dương 2019) Phương trình  m  2m  có hai nghiệm x1 , x thỏa mãn x1  x  A m  B m  C m  D m  Câu 12 (Chuyên Bắc Giang 2019) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình 2 4.4 x  x   2m   x  x 1   6m  3 32 x  x   có hai nghiệm thực phân biệt A   m   B m   m   1 1 C m  1 m  D 1  m  2 Câu 13 (Chuyên Vĩnh Phúc 2019) Biết tập giá trị tham số m để phương trình  m  3 9x   m  1 3x  m   có hai nghiệm phân biệt khoảng  a; b  Tính tích a.b A B 3 C D Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Câu 14 Có tất số nguyên m để phương trình x  m.2 x  2m  2019  có hai nghiệm trái dấu? A 1008 B 1007 C 2018 D 2017  Câu 15 Cho phương trình  15  x    2m  1  15  x   Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  Ta có m thuộc khoảng nào? A  3;5  Câu 16 (Liên 2   B  1;1 Trường x Thpt   1  a    x C 1;3 D  ; 1 An 2019) Phương trình   có nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  log 2 3 Tp Vinh Nghệ Khi a thuộc khoảng 3  3    A   ;   B  0;    C  ;    D   ;    2  2    Câu 17 (Chuyên Vĩnh Phúc 2019) Biết tập giá trị tham số m để phương trình m  3 x  m 1 3x  m 1  có hai nghiệm phân biệt khoảng a; b Tính tích a b A B  C D Câu 18 (Chuyên Trần Phú Hải Phòng 2019) Tìm tất giá trị mm để phương trình x  m.3 x  m   có hai nghiệm phân biệt A 2  m  B m  C m  2 D m  x x Câu 19 Xác định giá trị tham số m để phương trình   m     m  m   x  có hai nghiệm phân biệt? A m  2 B m  3 C m  1 D m  2 m  m Câu 20 (KTNL GV THPT Lý Thái Tổ 2019) Biết giá trị tham số m cho phương x   m  1 x   m  1  trình có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn  x1   x2    12 Khi m0 thuộc khoảng sau B  9; +  C 1;  D  -2;  Câu 21 (Sở Phú Thọ 2019) Có giá trị nguyên tham số m để phương trình 16 x   m  1 x  3m   có hai nghiệm trái dấu? A (3;9) A B C D Câu 22 (Chuyên Thái Nguyên 2019) Gọi S tập hợp giá trị thực tham số m để phương trình x  m.2 x  2m   có nghiệm Tập  \ S có giá trị nguyên? A B C D x Câu 23 (THPT Nghĩa Hưng NĐ- 2019) Cho phương trình   2m  1 3x   4m  1  có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn  x1   x2    12 Giá trị m thuộc khoảng A  9;    B  3;9  C  2;  D 1;3 (Đề Tham Khảo 2018) Có giá trị nguyên dương tham số m để phương trình 16 x  2.12 x  (m  2).9 x  có nghiệm dương? A B C D Câu 25 (THPT Ba Đình -2019) Có giá trị ngun tham số m để phương trình Câu 24 2 x  x  4.3 x  x  m   có nghiệm? A 27 B 25 C 23 D 24 Câu 26 (THPT-Thang-Long-Ha-Noi- 2019) Gọi  a ; b  tập giá trị tham số m để phương trình 2e x  8e x  m  có hai nghiệm thuộc khoảng  0; ln  Tổng a  b A B C 6 D 14 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu 27 (Sở Bắc Giang 2019) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để phương trình  Câu 28  x 1  m   x 1  có hai nghiệm dương phân biệt Số phần tử S A B C 10 D (Chuyên Thái Bình 2019) Tìm số giá trị nguyên tham số m   10;10  để phương trình   10  x2 m   10  x2  2.3x 1 có hai nghiệm phân biệt? B 15 A 14 C 13 x D 16 x 1 1 (Việt Đức Hà Nội 2019) Phương trình    m    2m   có nghiệm m nhận giá trị: 9 3 1 A m   B   m   C m   D m    m   2 Câu 30 (THPT Gang Thép Thái Nguyên 2019) Số giá trị nguyên tham số m để phương trình:  m  1 16 x   m  3 x  6m   có hai nghiệm trái dấu Câu 29 A B C D x x Câu 31 Phương trình   m.cos( x) có nghiệm Số giá trị tham số m thỏa mãn A Vô số B C D Câu 32 (Sở Hà Nội 2019) Cho phương trình x  m.2 x.cos  x   , với m tham số Gọi m0 giá trị m cho phương trình có nghiệm thực Khẳng định sau đúng? A m0   5; 1 B m0  5 C m0  1;0 D m0  Câu 33 (HSG Bắc Ninh 2019) Có giá trị nguyên tham số m để phương trình 8x  3x.4 x  3x  x  m3  x3   m  1 x có hai nghiệm phân biệt thuộc  0;10   Câu 34    A 101 B 100 C 102 D 103 (Chuyên Vĩnh Phúc 2019) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình    e3m  e m  x   x  x  x có nghiệm      1 1  A  0; ln  B  ; ln  C  0;  D  ln 2;   2 e         Câu 35 (SP Đồng Nai - 2019) Gọi A tập tất giá trị thực tham số m cho tập nghiệm phương trình x.2 x  x  x  m  1  m  x  1 có hai phần tử Số phần tử A A B C D Vơ số x x 1 (Nguyễn Huệ- Ninh Bình- 2019)Giá trị m để phương trình   m  có nghiệm là: A m  B m  C m  D m  1 Câu 37 (THPT Thăng Long 2019) Gọi a; b tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương Câu 36 trình 2e x  8e x  m  có hai nghiệm thuộc khoảng 0; ln 5 Giá trị tổng a  b A Câu 38 B C 6 D 14 (Chuyên Long An-2019) Giá trị tham số m thuộc khoảng sau để phương trình x  m.2 x 1  2m  có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn x1  x2  9  A m   ;5  B m   2; 1 C m  1;3 D m   3;5  2  Câu 39 (THPT Quỳnh Lưu- Nghệ An- 2019) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình 16 x  m.4 x 1  5m  44  có hai nghiệm đối Hỏi S có phần tử? A B C D Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 (THPT Hai Bà Trưng - Huế - 2019) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để phương trình x  2m.2 x  m   có hai nghiệm thực x1 , x2 cho x1  x2  Tập hợp S có phần tử? A Vơ số B C D Câu 41 (THPT Minh Khai - 2019) Giá trị thực tham số m để phương trình x   2m  3 x  64  có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn  x1   x2    24 thuộc khoảng Câu 40 sau đây?  3    21 29   11 19  A  0;  B   ;0  C  ;  D  ;   2    2  2 2 Câu 42 (Chuyên - Vĩnh Phúc - 2019) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình   e3 m  e m  x   x  x  x  có nghiệm  1     1  A  0;  B  0; ln  C  ; ln  D  ln 2;    e     2  Câu 43 (Chuyên Quang Trung- Bình Phước 2019) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình x  m 1.2 x   có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn x1  x2  A m  R B m   2; m  1 2 C m   2 D m   2 Câu 44 (Chuyên Quang Trung- Bình Phước 2019) Cho hàm số y  f  x liên tục  có đồ thị hình vẽ   Tập hợp tất giá trị thực m để phương trình f e x  m có nghiệm thực A  0; 4 Câu 45 C 0  4;  D  4; (Chuyên Thái Bình - 2019) Tìm số giá trị nguyên tham số m   10;10  để phương trình  Câu 46 B 0; 4  10  x2 m   10  x2  2.3x 1 có hai nghiệm phân biệt A 14 B 15 C 13 D 16 (Thi thử cụm Vũng Tàu - 2019) Tổng tất giá trị nguyên m để phương trình 3x3 m3 x   x3  x2  24 x  m 3x3  3x  có nghiệm phân biệt A 34 B 27 C 38 D 45 Câu 47 (Chuyên ĐH Vinh- 2019) Cho số thực m hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Phương trình f  x  2 x   m có nhiều nghiệm phân biệt thuộc đoạn  1; 2 ? A B C D Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu 48 Câu 49 (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh 2019) Gọi S tổng giá trị nguyên tham số m để phương trình x   x 3  m  6m có nghiệm x  1;3 Chọn đáp án A S  35 (Chuyên Bắc 1 1 x2 B S  20 Giang 2019) 1 1 x   m  2 9 2   Tập D S  21 m để phương trình  2m   có nghiệm  9   A   ;  C S  25 giá trị C   ;4 B 4;  D  4;      Câu 50 Cho hàm số f  x   3x 4   x  1 27  x – x  , phương trình f  x  x  3m   có số nghiệm nhiều giá trị nhỏ tham số m có dạng phân số tối giản) Tính T  a  b A T  B T  11 a a (trong a , b   b b C T  D T  13 1 1 x Câu 51 Có giá trị ngun tham số m để phương trình có nghiệm thực? A B phần tử? A B   m  3 31 1 x  2m   C Vô số D x y y   2   x  y Câu 52 (THPT Thăng Long 2019) Cho hệ phương trình  x 1 , m tham    m  2.2 y 1 y    số Gọi S tập giá trị m nguyên để hệ 1 có nghiệm Tập S có C D Câu 53 Cho a, b số thực thỏa mãn a  a  , biết phương trình a x  x  cos  bx  có a 2x x nghiệm phân biệt Tìm số nghiệm thực phân biệt phương trình a  2a  cos bx     A 28 B 14 C Câu 54 Cho hàm số bậc ba y  f ( x ) có bảng biến thiên sau Giá trị lớn m để phương trình e A e Câu 55 (Hoàng 4  15 B e3 Thám Hoa  x    2m  1  15  x 13 f ( x ) f ( x ) 7 f ( x )  2 D  m có nghiệm đoạn 0;2 15 13 - C e Hưng Yên 2019) D e5 Cho phương trình   ( m tham số ) Biết phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  Khi m thuộc khoảng sau đây? A  3;5 Câu 56 B  1;1 C 1;3 D  ; 1 (THPT Minh Khai 2019) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để phương trình 5x  10  m 25x  có nghiệm Số tập S A B C 16 D 15 Câu 57 (Sở Quảng Trị 2019) Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để phương trình 4x  x 1  m.2 x 2 x  3m   có nghiệm phân biệt Trang 10 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 A 1;   D  2;   B  ;1   2;   C  2;   2 Câu 58 Cho phương trình: x  x  x  m  x  x  x  x  m  Tập giá trị để bất phương trình có ba nghiệm phân biệt có dạng  a ; b  Tổng a  2b bằng: A Câu 59 (Chuyên  2x ĐH B Vinh- 2019)  Có C  số D nguyên m để phương trình x 9.3  m x  x   3m  3   có nghiệm thực phân biệt? A Vô số B C Câu 60 Có giá trị nguyên tham số D m  2019;2019 để phương trình x 1 mx  2m 1   có nghiệm thực phân biệt? x 1 x2 A 4038 B 2019 C 2017 D 4039 Câu 61 (Chuyên Hưng Yên - 2020) Gọi S tập hợp giá trị tham số m cho hai phương trình x   3m m  3x  x  x  có nghiệm chung Tính tổng phần tử S 2019 x  CÂU 62 (Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam - 2020) Giá trị tham số m để phương trình x  m.2 x 1  2m  có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  A m  B m  C m  D m  A B C D (Chuyên Chu Văn An - 2020) Tìm m để phương trình x  x 1  m  có hai nghiệm trái dấu A m  B m  C 1  m  D  m  Câu 64 (Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - 2020) Có giá trị nguyên dương tham số m để phương trình x  2.6 x 1   m  3 x  có hai nghiệm phân biệt? Câu 63 A 35 B 38 C 34 D 33 Câu 65 (ĐHQG Hà Nội - 2020) Gọi S tập hợp số nguyên m cho phương trình 4x  m.2x 1  3m  500  có nghiệm phân biệt Hỏi tập S có phần tử A B C D Câu 66 (ĐHQG Hà Nội - 2020) Tìm điều kiện tham số a để phương trình sau có nghiệm: 91 1 x   a   31 1 x  2a   Hãy chọn đáp án nhất? 64 64 50 B  a  C  a  Câu 67 (ĐHQG Hà Nội - 2020) Điều kiện m 72 x  x 1  2 x 1  2020 x  2020 có nghiệm :   x   m   x  2m   A m  3 B 2  m  C 1  m  A  a  D  a  để hệ bất 50 phương trình D m  2 Câu 68 (Sở Phú Thọ - 2020) Cho phương trình 16  2.4  10  m ( m tham số) Số giá trị nguyên tham m   10;10 để phương trình cho có hai nghiệm thực phân biệt x2 A Câu 69 B x 1 C (Sở Hà Tĩnh - 2020) Gọi S tập nghiệm phương trình  x  x  D  3 2x  m  (với m tham số thực) Có tất giá trị nguyên m   2020; 2020 để tập hợp S có hai phần tử? A 2094 B 2092 C 2093 D 2095 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 11 NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu 70 (Sở Ninh Bình 2020) Cho hai số thực a  , b  Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình  xx  a b  Trong trường hợp biểu thức S     x1  x2 đạt giá trị nhỏ nhất, khẳng định  x1  x2  đúng? x x 1 3 3 3 A a  b B a  b C a  b D a  b (Sở Bắc Ninh - 2020) Gọi S tập tất giá trị m để phương trình 16 x  6.8x  8.4 x  m.2 x1  m2  có hai nghiệm phân biệt Khi S có A tập B Vơ số tập C tập D 16 tập Câu 72 (Lý Nhân Tông - Bắc Ninh - 2020) Tìm tập hợp giá trị tham số thực m để phương trình x    m  x  m  có nghiệm thuộc khoảng  0;1 Câu 71 A 3; 4 Câu 73 B  2;  C  2;  D  3;  (Nguyễn Huệ - Phú Yên - 2020) Có giá trị nguyên m   2019; 2020  cho hệ phương trình sau có nghiệm  A 2017 Câu 74  4  9.3x2  y   x  y y  x   ?  2 x   y  x  m B 2021 C 2019 D 2020 (Nguyễn Trãi - Thái Bình - 2020) Tính tổng tất nghiệm phương trình e thuộc đoạn  0;50   sin( x  )  tan x 2671 1853 2475 2653 B C D 2 2 (Trần Phú - Quảng Ninh - 2020) Tìm tập hợp giá trị tham số m để phương trình (ẩn A Câu 75 x ): 3log2 x   m  3 3log2 x  m2   có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn: x1 x2  A  1;   \ 0 C  \  1;1 B  0;   D  1;   Dạng Phương trình kết hợp mũ logarit chứa tham số Câu (Mã 103 -2019) Cho phương trình  log32 x  log x  1 x  m  ( m tham số thực) Có tất giá trị ngun dương m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt? A Vô số B 124 C 123 D 125 Câu  (Mã 102 - 2019) Cho phương trình log 22 x  3log x   3x  m  ( m tham số thực) Có tất giá trị nguyên dương m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt? A vơ số B 81 C 79 D 80 Câu (Mã 104 2019) Cho phương trình  log 32 x  log x  1 x  m  ( m tham số thực) Có tất giá trị nguyên dương m để phương trình có hai nghiệm phân biệt? A 64 B Vô số C 62 D 63   x  m  ( m tham số thực) Có tất Câu (Mã 101 2019) Cho phương trình log 22 x  log x  Câu giá trị nguyên dương m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt? A 49 B 47 C Vô số D 48 x (Mã 102 2018) Cho phương trình  m  log ( x  m ) với m tham số Có giá trị nguyên m   15;15  để phương trình cho có nghiệm? A 15 B 16 C D 14 Trang 12 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Câu (Mã 101 2018) Cho phương trình 5x  m  log  x  m  với m tham số Có giá trị nguyên m   20; 20  để phương trình cho có nghiệm? Câu A 19 B C 21 D 20 x (Mã 103 -2018) Cho phương trình  m  log  x  m  với m tham số Có giá trị nguyên m   25; 25 để phương trình cho có nghiệm? Câu A B 25 C 24 D 26 x Cho phương trình  m  log  x  m   với m tham số Có giá trị nguyên tham số m   20; 20  để phương trình cho có nghiệm thực? Câu A 20 B 21 C 18 D 19 (Mã 104 2018) Cho phương trình x  m  log  x  m  với m tham số Có giá trị nguyên m   18;18  để phương trình cho có nghiệm? A B 19 C 17 D 18 x Câu 10 (Chuyên Nguyễn Du-ĐăkLăk 2019) Cho phương trình  m  log  x  m  Có giá trị m nguyên khoảng  20; 20  để phương trình có nghiệm? A 15 B 19 C 14 Câu 11 Tổng tất giá trị tham số m để phương trình D 17 x2  x  5 m2  log x2 4 x 6  m  1 có nghiệm A 2 B D C Câu 12 Tổng tất giá trị tham số m để phương trình x  x 1 x  m  log x2 2 x 3  x  m   có ba nghiệm phân biệt là: A B C D Câu 13 (Chuyên Lam Sơn - 2020) Có giá trị nguyên tham số a đoạn  10;10 để phương trình e x  a  e x  ln 1  x  a   ln 1  x  có nghiệm Câu 14 A B 10 C D 20 (Chuyên Sơn La - 2020) Có giá trị nguyên tham số m thuộc  2020; 2020  để phương trình e x  ln  x  2m   2m có nghiệm? A 2019 Câu B 2020 C 2021 D 4039 Dạng Phương trình mũ – logarit chứa nhiều ẩn (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Có cặp số nguyên  x ; y  thỏa mãn  x  2020 log 3 x  3  x  y  y ? Câu A 2019 B C 2020 D (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Có số nguyên x cho tồn số thực y thỏa mãn log ( x  y )  log  x  y  ? Câu A B C D Vô số (Mã 103 - 2020 Lần 2) Có cặp số nguyên dương  m; n  cho m  n  10 ứng với   cặp  m; n  tồn số thực a   1;1 thỏa mãn 2a m  n ln a  a  ? Câu A B C 10 D (Mã 101 - 2020 Lần 2) Có cắp số nguyên dương  m, n  cho m  n  14 ứng với   cặp  m, n  tồn ba số thực a   1;1 thỏa mãn 2a m  n ln a  a  ? A 14 B 12 C 11 D 13 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 13 NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu (Mã 104 - 2020 Lần 2) Có cặp số nguyên dương (m, n) cho m  n  12 ứng với Câu cặp (m, n) tồn số thực a  (1,1) thỏa mãn a m  n ln( a  a  1) ? A 12 B 10 C 11 D (Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - 2020) Có tất giá trị thực tham số m   1;1 cho phương trình log m 1  x  y   log  x  y   có nghiệm nguyên  x; y  nhất? Câu A B C D (Chuyên Lương Văn Tỵ - Ninh Bình - 2020) Có số ngun y để tồn số thực   2 x thỏa mãn log11  3x  y   log x  y ? Câu A B C D vô số (Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam - 2020) Có cặp số thực  x; y  thỏa mãn đồng thời điều kiện Câu x  x 3  log3  y   5 A B (Chuyên Bến Tre - 2020) Giả sử y  y    y  3  ? C  x0 ; y0  D nghiệm phương trình x 1  x sin  x 1  y  1   x  sin  x 1  y  1 Mệnh đề sau đúng? A x0  Câu 10 B 2  x0  C  x0  D 5  x0  2  x; y  (Chuyên Lào Cai - 2020) Có cặp số nguyên thỏa mãn  x  4000 5  25 y  y   x  log5  x  1  ? A B C D Câu 11 (Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - 2020) Có ( x; y ) với x , y nguyên  2y   2x 1   x, y  2020 thỏa mãn  xy  x  y   log     x  y  xy   log  ?  x3   y2 A 2017 B 4034 C D 2017.2020 Câu 12 (Chuyên Sơn La - 2020) Cho x số thực dương y số thực thỏa mãn x x  log 14  ( y  2) y   Giá trị biểu thức P  x  y  xy  2020 A 2022 B 2020 C 2021 D 2019 y2 Câu 13 (Sở Hưng Yên - 2020) Cho phương trình log3 3x  x    y  x  x  Hỏi có bao   nhiêu cặp số  x; y   x  2020 ; y   thỏa mãn phương trình cho? A B C Câu 14 (Sở Phú Thọ - 2020) Có cặp số nguyên  D x ; y   thỏa mãn  x  2021  y  log x  y 1  x  y ? A 2020 B C 2019 D 10 Câu 15 (Sở Bắc Ninh - 2020) Có cặp số nguyên dương  x; y  x y thảo mãn  x   1   x  1  x , với x  2020 ? x y A 13 B 15 C D 3 Câu 16 (Sở Bình Phước - 2020) Biết a, b số thực cho x  y  a.103 z  b.10 z , đồng thời x , y, z số số thực dương thỏa mãn log  x  y   z log  x  y   z  Giá trị 1  thuộc khoảng a b A (1;2) B (2;3) Câu 17 C (3; 4) D (4;5) (Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2020) Có cặp số nguyên  x; y  thỏa mãn  y  2020 3x  3x   y  log y Trang 14 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 A 2020 B C D Câu 18 (Đô Lương - Nghệ An - 2020) Giả sử a, b số thực cho x  y  a.103 z  b.10 z với số thực dương Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 x, y, z thỏa mãn log( x  y )  z log( x  y )  z  Giá trị a  b 25 31 31 29 A  B  C D 2 2 (Kim Liên - Hà Nội - 2020) Có số hữu tỉ a thuộc đoạn  1;1 cho tồn số thực b thỏa mãn 2a 4a 1 log 1  a  b2  2b   a  a  a  a 1 1  A B C D Vô số (Lê Lai - Thanh Hóa - 2020) Có cặp số nguyên  x ; y  thoả mãn x  y  0;  20  x  20 log  x  y   x  y  xy  x  y  ? A 19 B C 10 D 41 (Thanh Chương - Nghệ An - 2020) Cho số thực x , y thỏa mãn x  , y  log x log y  log x log y   log xy   Giá trị biểu thức P  x  y gần với số số sau A B C 10 D (Tiên Lãng - Hải Phịng - 2020) Có cặp số nguyên dương  x; y  với x  2020 thỏa mãn  x  y   1  y   log  x  1 A 1010 B 2020 C D BẠN HỌC THAM KHẢO THÊM DẠNG CÂU KHÁC TẠI https://drive.google.com/drive/folders/15DX-hbY5paR0iUmcs4RU1DkA1-7QpKlG?usp=sharing Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Hoặc Facebook: Nguyễn Vương  https://www.facebook.com/phong.baovuong Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TỐN)  https://www.facebook.com/groups/703546230477890/ Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương  https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber Tải nhiều tài liệu tại: http://diendangiaovientoan.vn/ ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU SỚM NHẤT NHÉ! Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 15 ... https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Dạng Phương trình mũ chứa tham số Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu (Mã 101 2018) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình 16 x  m.4 x 1 ...   Dạng Phương trình kết hợp mũ logarit chứa tham số Câu (Mã 103 -2 019) Cho phương trình  log32 x  log x  1 x  m  ( m tham số thực) Có tất giá trị nguyên dương m để phương trình cho có... phương trình D m  2 Câu 68 (Sở Phú Thọ - 2020) Cho phương trình 16  2.4  10  m ( m tham số) Số giá trị nguyên tham m   10;10 để phương trình cho có hai nghiệm thực phân biệt x2 A Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 19 phương trình mũ logarit chứa tham số câu hỏi , Chuyên đề 19 phương trình mũ logarit chứa tham số câu hỏi