Phân tích những vấn đề pháp lý và thực tiễn về việc thực hiện chức năng giải quyết tranh chấp của cơ quan tài phán quốc tế. (SV lựa chọn một cơ quan tài phán quốc tế để phân tích

14 5 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 22:23

Một trong các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế là giải quyết tranh châp thông qua cơ quan tài phán quốc tế, đó là cách thức giải quyết tranh chấp bằng phương pháp, thủ tục tư pháp. Về tổng thể, các cơ quan tài phán quốc tế tồn tại chủ yếu dưới ba dạng là Tòa án Quốc tế, Trọng tài quốc tế và cơ quan tài phán được thành lập trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế. Tính chất của mỗi loại hình tài phán phụ thuộc vào quy chế, điều lệ và chức năng đặc thù của từng loại, theo sự xác định và lựa chọn của chủ thể Luật Quốc tế. Để hiểu rõ hơn về một cơ quan tài phán quốc tế cụ thể em xin chọn đề 04: Phân tích những vấn đề pháp lý và thực tiễn về việc thực hiện chức năng giải quyết tranh chấp của cơ quan tài phán quốc tế. (SV lựa chọn một cơ quan tài phán quốc tế để phân tích) làm bài tập học kỳ.NỘI DUNGI. KHÁI QUÁT CHUNG1. Cơ quan tài phán quốc tế1.1 Định nghĩaCơ quan tài phán quốc tế là những cơ quan hình thành trên cơ sở thỏa thuận hoặc thừa nhận của các chủ thể Luật Quốc tế nhằm thực hiện chức năng giải quyết bằng trình tự, thủ tục tư pháp các tranh chấp nảy sinh trong quá trình các chủ thể thực thi, tuân thủ luật quốc tế.1.2 Đặc điểm của cơ quan tài phán quốc tế MỞ ĐẦU Một biện pháp hịa bình giải tranh chấp quốc tế giải tranh châp thơng qua quan tài phán quốc tế, cách thức giải tranh chấp phương pháp, thủ tục tư pháp Về tổng thể, quan tài phán quốc tế tồn chủ yếu ba dạng Tòa án Quốc tế, Trọng tài quốc tế quan tài phán thành lập khuôn khổ tổ chức quốc tế Tính chất loại hình tài phán phụ thuộc vào quy chế, điều lệ chức đặc thù loại, theo xác định lựa chọn chủ thể Luật Quốc tế Để hiểu rõ quan tài phán quốc tế cụ thể em xin chọn đề 04: Phân tích vấn đề pháp lý thực tiễn việc thực chức giải tranh chấp quan tài phán quốc tế (SV lựa chọn quan tài phán quốc tế để phân tích) làm tập học kỳ NỘI DUNG I KHÁI QUÁT CHUNG Cơ quan tài phán quốc tế 1.1 Định nghĩa Cơ quan tài phán quốc tế quan hình thành sở thỏa thuận thừa nhận chủ thể Luật Quốc tế nhằm thực chức giải trình tự, thủ tục tư pháp tranh chấp nảy sinh trình chủ thể thực thi, tuân thủ luật quốc tế 1.2 Đặc điểm quan tài phán quốc tế Cơ quan tài phán quốc tế có đặc thù riêng quan giải tranh chấp phát sinh chủ thể Luật Quốc tế Cụ thể: - Cơ quan tài phán quốc tế thành lập dựa thỏa thuận chủ thể Luật Quốc tế - Cơ quan tài phán quốc tế có chức giải tranh nảy sinh chủ thể Luật Quốc tế - Cơ quan tài phán quốc tế khơng có thẩm quyền đương nhiên q trình giải tranh chấp - Luật áp dụng để giải tranh chấp quan tài phán quốc tế nguyên tắc quy phạm Luật Quốc tế, cụ thể ĐƯQT mà bên ký kết tham gia tập quán quốc tế - Phán quan tài phán quốc tế chung thẩm có giá trị pháp lý bắt buộc bên tranh chấp Các bên tranh chấp có nghĩa vụ thi hành phán quan tài phán Tịa án Cơng lý Quốc tế - Cơ quan tìa phán Liên hợp quốc Tịa án Cơng lý quốc tế sáu quan Liên hợp quốc Tịa án Công lý quốc tế thành lập hoạt động dựa sở Hiến chương Liên hợp quốc Quy chế Tịa án Cơng lý quốc tế Hiến chương Liên hợp quốc dành tòa Chương XIV từ Điều 92 đến Điều 96 để quy định vấn đề tổ chức, thẩm quyền hoạt động Tịa án Quy chế Tịa án Cơng lý quốc tế gồm 70 điều, coi phần phụ lục gắn bó hữu với Hiến chương Liên hợp quốc Cùng với Hiến chương Quy chế, sở pháp lý để tòa tiến hành hoạt động cịn bao gồm Nội quy Tịa thơng qua ngày 6/5/1946 nhằm cụ thể hóa nguyên tắc nêu Quy chế Tịa án Cơng lý quốc tế Tịa án Cơng lý Quốc tế có trụ sở Lahaye, Hà Lan 2.1 Định nghĩa Tòa án quốc tế quan tài phán chủ thể Luật Quốc tế thỏa thuận thành lập sở ĐƯQT, nhằm giải tranh chấp bên trình tự, thủ tục tư pháp quy định “nội quy, quy chế” Tòa 2.2 Thành phần cấu tổ chức Tịa án Cơng lý quốc tế Tịa án Cơng lý quốc tế gồm 15 thẩm phán có quốc tịch khác Thẩm phán Tịa án Công lý quốc tế Đại hội đồng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bầu với nhiệm kỳ năm năm bầu lại 1/3 số thẩm phán Tiêu chuẩn để bầu thẩm phán Tịa án Cơng lý quốc tế vào lực cá nhân, tương quan vị trí địa lý đại diện cho hệ thống pháp luật giới Thẩm phán Tịa khơng đảm nhiệm chức vụ trị, hành nghề nghiệp thời gian đương nhiệm Bên cạnh thẩm phán, phiên tịa mở ra, bên tranh chấp lựa chọn thẩm phán ad hoc nhằm đảm bảo ngun tắc cơng Các phụ thẩm Tòa lựa chọn theo yêu cầu bên đưa trước kết thúc thủ tục viết Họ có quyền tham dự phiên họp Tòa hay Tòa rút gọn khơng có quyền bỏ phiếu (Khoản 2, Điều 30 Quy chế Điều Nội quy Tịa) Ban thư ký quan hành thường trực tịa, gồm chánh thư ký, phó chánh thư ký nhân viên Chánh thư ký phó chánh thư ký tòa bầu theo phương thức bỏ phiếu kín với nhiệm kỳ năm Các nhân viên thư ký tòa chánh thư ký tòa đề cử Ban thư ký đảm trách dịch vụ tư pháp bên liên lạc tòa với bên tranh chấp Thẩm quyền Tịa án Cơng lý quốc tế Tịa án Cơng lý quốc tế có hai thẩm quyền chính: - Giải quyết, phù hợp với Quy chế mình, tranh chấp quốc gia Tịa khơng giới hạn nhiệm vụ giải tranh chấp quốc gia thành viên Liên hợp quốc (Điều 34 – 36 Quy chế Tịa) Các quốc gia khơng phải thành viên tham dự vào q trình giải tranh chấp trước Tòa với tư cách bên nguyên, bên bị hay bên can dự với điều kiện thỏa mãn yêu cầu Đại hội đồng đề trường hợp cụ thể sở khuyến nghị Hội đồng Bảo an - Đưa kết luận tư vấn vấn đề pháp lý mà Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quan khác Liên hợp quốc, tổ chức chuyên môn (17 quan) phép Đại hội đồng yêu cầu (Điều 65, Quy chế Tòa) Đại hội đồng hay Hội đồng Bảo an địi hỏi Tịa án Cơng lý quốc tế kết luận tư vấn vấn đề pháp lý Các quan khác Liên hợp quốc tổ chức chuyên môn lúc Đại hội đồng cho phép quyền yêu cầu vấn đề pháp lý nảy sinh phạm vi hoạt động (Điều 106) Các tổ chức quốc tế khác quốc gia không sử dụng chế tư vấn Tịa Ngồi ra, Tịa cịn có thẩm quyền phụ: định Chánh án Tòa trọng tài, Uỷ ban trọng tài hòa giải ủy viên cần theo yêu cầu quốc gia II NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỊA ÁN CƠNG LÝ QUỐC TẾ Chức Tịa án Cơng lý quốc tế giải hịa bình, sở luật quốc tế, tranh chấp pháp lý quốc tế phát sinh quốc gia quan hệ quốc tế Tòa án giúp Liên hợp quốc đạt nhiệm vụ giải tranh chấp biện pháp hịa bình phù hợp với nguyên tắc công lý luật quốc tế Theo quy định Tòa tranh chấp pháp lý là: “sự bất đồng quan điểm luật hay kiện, đối kháng, đối lập lập luận pháp lý quyền lợi” Tuy nhiên khác với Tòa trọng tài, hay Tịa Cơng lý Cộng đồng chung Châu Âu, Tịa án Cơng lý quốc tế khơng giải tranh chấp quốc gia với tổ chức quốc tế hay với cá nhân, Liên hợp quốc tất tổ chức quốc tế chuyên môn khác không quyền sử dụng chế giải tranh chấp Chỉ có quốc gia có quyền kiện Tịa để giải tranh chấp pháp lý họ Đối với tổ chức quốc tế, Khoản Điều 34 Quy chế Tịa khơng cho phép tổ chức quốc tế xuất trước Tòa danh nghĩa bên nguyên đơn hay bị đơn mà quy định "Chỉ có nước bên vụ việc tòa án phân giải", khoản điều lại trù định khả hợp tác tổ chức quốc tế với Tòa Tòa, tuân theo điều kiện Nội quy mình, u cầu tổ chức quốc tế cơng cung cấp tin tức có liên quan đến vụ việc mà Tòa án xem xét, nhận tin tức cần thiết tổ chức chuyển đến theo sáng kiến riêng họ Một có tranh chấp, Tịa có thẩm quyền giải tranh chấp Thẩm quyền độc lập, dựa sở tự nguyện quốc gia hữu quan không bị sức ép trị, kinh tế Mặc dù Tịa án Cơng lý quốc tế sáu quan Liên hợp quốc, Hiến chương Liên hợp quốc Quy chế Tòa khơng có điều khoản bắt buộc quốc gia phải đưa vụ tranh chấp họ giải trước Tòa Cơ sở thẩm quyền giải tranh chấp Tòa dựa đồng ý rõ ràng quốc gia Đây nguyên tắc mang tính tập quán đưa vào Khoản Điều 36 Quy chế: “Tòa án tiến hành xét tất vụ việc mà bên đưa tất vấn đề nêu riêng Hiến chương Liên hợp quốc hiệp ước, công ước hành" Tòa khẳng định lại nguyên tắc nhiều phán mình: “ Phán xử trách nhiệm quốc tế Anbani mà khơng có đồng ý nước hành động ngược lại nguyên tắc luật quốc tế xác lập rõ ràng thể Quy chế Tịa Đó Tịa khơng thể thực thẩm quyền tài phán quốc gia khơng có đồng ý quốc gia đó” Tính tự quốc gia việc lựa chọn thẩm quyền Tịa khơng cần đến tham dự quan khác Liên hợp quốc, không phụ thuộc vào áp lực nào, kể Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Điều 36, Hiến chương Liên hợp quốc trù định; “Hội đồng Bảo an phải lưu ý tranh chấp có tính chất pháp lý, thơng thường, đương phải đưa tranh chấp Tịa án Cơng lý quốc tế theo quy định Quy chế Tòa án” Theo nội dung điều khoản trên, Hội đồng Bảo an có thể, vào thời điểm tranh chấp, khuyến nghị bên áp dụng thủ tục biện pháp thích hợp nhằm trì hịa bình an ninh quốc tế phải lưu ý tranh chấp pháp lý nên bên đưa trước Tòa Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa Hội đồng Bảo an bắt buộc quốc gia phải đưa tranh chấp cho Tịa xử lý mà khơng thể sử dụng biện pháp khác Điều có hiệu lực Đại hội đồng Liên hợp quốc Trong thực tiễn, khơng có nhiều trường hợp, Hội đồng Bảo an tuân thủ quy tắc chung bên trung gian khuyến nghị bên có tranh chấp quốc tế mang tính pháp lý đưa giải trước Tòa Trong vụ Eo biển Corfou, tranh chấp Anh Anbani, ngày 9/4/1947, Hội Bảo an Nghị “khuyến nghị Chính phủ Vương quốc Anh Anbani đệ trình tranh chấp với Tịa án Cơng lý quốc tế, phù hợp với quy định Quy chế Tòa” Thẩm quyền giải tranh chấp Tòa xác lập theo ba phương thức: i) Chấp nhận thẩm quyền Tòa theo vụ việc Trong trường hợp quốc gia tranh chấp ký hiệp ước, gọi thỏa thuận thỉnh cầu, đề nghị Tòa xem xét phân giải tranh chấp họ Thỏa thuận mang tính thức, rõ ràng, thường giải qua đường ngoại giao để việc kiện lên Tịa có giá trị mặt pháp lý Trong thỏa thuận này, quốc gia nêu rõ đối tượng tranh chấp, câu hỏi cần giải quyết, phạm vi thẩm quyền Tòa, phạm vi luật áp dụng Vì quan tài phán thường trực, khác với thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận thỉnh cầu lên Tịa án khơng cần phải quy định thành phần Tòa, thủ tục giải quyết, nơi mở phiên tòa…Tuy nhiên, theo quy định Điều 26 31 Quy chế Tòa việc thành lập tòa rút gọn, bên có khả tham gia việc xác định thành phần số vấn đề thủ tục tòa Trong trường hợp vậy, thỏa thuận thỉnh cầu bên đưa vụ việc trước Tòa rút gọn gần giống thỏa thuận trọng tài Thỏa thuận tạo nên thẩm quyền Tòa, cho phép Tòa tiến hành phân giải tranh chấp nêu Trong thỏa thuận thỉnh cầu, bên quy định thẩm quyền Tòa xét xử Forum prorogatum nghĩa mở rộng thẩm quyền Tịa khơng xem xét hành động xảy trước ngày ký thỏa thuận thỉnh cầu mà việc, đặc biệt thái độ cách cư xử quốc gia bị đơn sau vụ tranh chấp khởi tố Tòa Trường hợp thỏa thuận thỉnh cầu, bên đưa câu hỏi khác thể quan điểm cách hiểu họ tranh chấp, Tòa phải xác định xác thẩm quyền xem xét câu hỏi Vì vậy, việc soạn thảo câu hỏi phải thật rõ ràng, xác theo quan điểm luật pháp Một sai lầm cách thể “định hướng” cho Tịa, gây bất lợi cho quốc gia đưa câu hỏi Hình thức thỏa thuận thỉnh cầu áp dụng 11/35 vụ việc giai đoạn hoạt động Pháp viện thường trực quốc tế Sau Chiến tranh giới thứ hai, vụ Quy chế tỵ nạn Côlombia Pêru năm 1950, Các đảo Minquiers Ecrehous Pháp Anh năm 1953, Biên giới Bỉ Đức năm 1959 sử dụng hình thức Từ năm 1960 đến nay, nước thường dùng hình thức thỏa thuận thỉnh cầu để đưa vụ tranh chấp có liên quan đến phân định thầm lục địa biên giới trước Tòa vụ Thềm lục địa Libi/Tuynidi năm 1982, Thềm lục địa Libi/Manta năm 1985, tranh chấp lãnh thổ Libi/Sát năm 1994… Có đến 10 trường hợp quốc gia đưa tranh chấp trước Tịa mời phía bên chấp nhận thẩm quyền Tịa khơng thành cơng Tịa tiến hành hoạt động sở thỏa thuận quốc gia ii) Chấp nhận trước thẩm quyền Tòa ĐƯQT Thẩm quyền bắt buộc tịa xác lập thông qua điều khoản đặc biệt hiệp ước song phương đa phương thừa nhận trước thẩm quyền Tịa Thơng thường, hiệp ước công ước song phương đa phương trù định điều khoản đặc biệt, bên thỏa thuận trước rằng, có xảy tranh chấp việc giải thích thực ĐƯQT, bên đưa tranh chấp trước Tịa Hàng trăm hiệp định hay cơng ước có chứa đựng điều khoản Có thể kể tới điều ước song phương đa phương như: - Điều ước giải hào bình tranh chấp nước châu Mỹ - Điều ước Bogota, ngày 30/4/1948 - Công ước quy chế tỵ nạn, Geneva, ngày 28/7/1951 - Hiệp ước hòa bình San Francisco, ngày 8/9/1951 - Cơng ước châu Âu năm 1957 giải hịa bình tranh chấp … Có điều ước quy định chung chung có tranh chấp, bên áp dụng biện pháp giải hịa bình tranh chấp quốc tế có Tịa án Cơng lý quốc tế Có điều ước quy định rõ sử dụng Tòa án Cơng lý quốc tế trường hợp có tranh chấp Khi tranh chấp xảy ra, bên đơn phương kiện trước Tịa bên ký thỏa thuận đưa vụ việc nhờ Tòa phân xử Trong vụ việc liên quan đến Nhân viên ngoại giao lãnh Mỹ Tehran (bắt cóc tin Đại sứ quán Mỹ Lãnh quán Mỹ Tehran) năm 1979, phía Mỹ kiện Iran trước Tòa với lập luận thẩm quyền Tịa xác lập sở Cơng ước Vieana năm 1961 1963 quan hệ ngoại giao lãnh Nghị định thư thủ tục giải bắt buộc tranh chấp trước Tòa mà hai nước phê chuẩn ký Trong vụ Lockebie, sở để đưa tranh chấp Tòa điều khoản quy định thủ tục giải tranh chấp Công ước Montrean trấn áp hành động phi pháp chống lại an tồn hàng khơng dân dụng, ngày 23/9/1971 Trong trường hợp ĐƯQT lựa chọn Pháp viện thường trực quốc tế quan tài phán giải thẩm quyền Tịa có sở xác lập Tịa án Cơng lý quốc tế, quan kế thừa Pháp viện thường trực quốc tế, có thẩm quyền với điều kiện điều ước cịn có hiệu lực quốc gia hữu quan quốc gia thành viên Quy chế Tòa Điều 37 Quy chế Tòa nêu rõ; Trong tất trường hợp hiệp ước hay công ước hành trù định chuyển vụ việc cho quan tài phán Hội Quốc liên lập hay cho Pháp viện thường trực quốc tế vụ việc nước thành viên Quy chế phải chuyển đến Tịa án Cơng lý quốc tế Số lượng ĐƯQT có điều khoản xác lập trước thẩm quyền Tịa lên tới 400 trường hợp có 60 nước thể ý chí chấp nhận trước thẩm quyền bắt buộc Tòa hiệp ước song phương iii) Tuyên bố đơn phương chấp nhận trước thẩm quyền Tòa Sáng kiến dùng tuyên bố đơn phương quốc gia để thiết lập thẩm quyền bắt buộc Tịa thuộc luật gia Braxin, ơng Raul Fernandez Cơ chế thu thành công đáng kể 38/54 quốc gia thành viên Quy chế Pháp viện thường trực quốc tế áp dụng Tuy nhiên, kể từ thành lập Tòa đến có 66/192 thành viên Quy chế Tịa tuyên bố đơn phương chấp nhận trước thẩm quyền bắt buộc Tòa (22 nước châu Phi, 21 nước châu Âu, 19 nước châu Mỹ nước châu Á) Mười hai quốc gia chấp nhận trước thẩm quyền Tịa rút lại tun bố Chiến tranh lạnh dự nước giới thứ ba thời kỳ vai trò vơ tư Tịa lý chủ yếu taon nên tình trạng Trong số ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Anh tham gia chế Pháp rút tuyên bố đơn phương chấp nhận trước thẩm quyền bắt buộc Tòa từ năm 1974 sau vụ kiện Các vụ thuê vũ khí hạt nhân Mỹ rút khỏi chế sau bị xử thua vụ Các hành động quân bán quân Nicaragoa chống lại Nicaragoa năm 1986 Nga Trung Quốc không tuyên bố chấp nhận trước thẩm quyền Tòa Với vai trò ngày tăng lên Tòa việc giải tranh chấp quốc tế, số lượng thành viên chấp nhận chế tăng lên Khoản Điều 36 quy định chế sau: “2 Các nước thành viên Quy chế lúc tuyên bố họ thừa nhận bắt buộc, tồn hiệu lực (ipso facto) khơng cần thỏa thuận đặc biệt nào, nước khác chấp nhận nghĩa vụ vậy, thẩm quyền xét xử Tòa án tất tranh chấp pháp lý có liên quan đến: a) Giải thích hiệp ước b) Vấn đề luật pháp quốc tế c) Sự tồn kiện nào, xác định được, tạo nên vi phạm cam kết quốc tế d) Tính chất mức độ bồi hoàn vi phạm cam kết quốc tế” Như vậy, theo chế hai quốc gia tranh chấp có tuyên bố đơn phương chấp nhận trước thẩm quyền Tòa tuyên bố họ đồng thời có phạm vi hiệu lực tranh chấp coi Tịa có thẩm quyền xét xử tranh chấp Cơ chế cho phép quốc gia viện dẫn đến giúp đỡ Tòa để phân giải tranh chấp với số quốc gia khác có lập trường thẩm quyền Tịa Nói cách khác, trường hợp quốc gia chấp nhận trước quyền tài phán Tịa, quốc gia khác chấp nhận nghĩa vụ có quyền khởi kiện chống lại quốc gia Các tuyên bố đơn phương hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí quốc gia Các quốc gia có tồn quyền tự lựa chọn thời điểm, nội dung, điều kiện chấp nhận thẩm quyền bắt buộc Tòa Để đăng ký tuyên bố đơn phương này, thủ tục đơn giải Quốc gia thành viên Quy chế gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc tuyên 10 bố chấp nhận trước thẩm quyền Tòa Tổng thư ký có trách nhiệm gửi nước thành viên Quy chế Thư ký Tòa án (Điều 36, khoản 4) Tịa khơng quan tâm đến vấn đề hình thức tun bố miễn thể rõ ràng đồng ý chấp nhận thẩm quyền Tòa Đối với tuyên bố chấp nhận trước thẩm quyền Pháp viện thường trực mà cong có hiệu lực Tịa coi tuyên bố chấp nhận trước thẩm quyền Tòa án Cơng lý quốc tế Những tun bố sửa đổi, bị rút khỏi vào thời điểm nào, Pháp ba lần đưa tuyên bố đơn phương sửa đổi vào năm 1947, 1959 1966 trước tuyên bố rút khỏi vào năm 1974 Những tuyên bố đơn phương chấp nhận thẩm quyền Tịa khơng điều kiện với điều kiện có có lại từ nhiều số nước, thời gian định Các quốc gia đưa bảo lưu thẩm quyền Tòa Tuyên bố Mỹ ngày 14/8/1946 thừa nhận thẩm quyền bắt buộc Tòa, trừ “các tranh chấp liên quan đến vấn đề hoàn toàn thuộc thẩm quyền quốc gia Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ấn định…” Những bảo lưu thực tế hạn chế nhiều thẩm quyền bắt buộc Tịa Nó phần mâu thuẫn với Điều 36, khoản Quy chế, quy định trường hợp tranh chấp quyền xét xử đưa đến Tịa án vấn đề Tịa xác định giải Nó tạo điều kiện cho quốc gia đối kháng vận dụng chế điều kiện có có lại để bác bỏ thẩm quyền Tịa mà phía bên viện dẫn Nếu tuyên bố đơn phương chấp nhận trước thẩm quyền bắt buộc Tòa từ nước tranh chấp có bảo lưu Tịa phải xác định thẩm quyền phạm vi mà tuyên bố trùng Trong vụ Các nợ Nauy, Tịa tun bố “ý chí chung bên, sở thẩm quyền Tòa tồn giới hạn hạn hẹp bảo lưu Pháp định” Tòa thừa nhận Nauy, dựa sở, điều kiện Pháp, có quyền loại bỏ khỏi thẩm quyền bắt buộc Tòa tranh chấp mà Nauy cho chúng thuộc hồn tồn thẩm quyền quốc gia Trong vận dụng chế này, Tịa bị vấp phải phản kháng từ quốc gia bị đơn Trong vụ Quy chế tỵ nạn, Côlombia vận dụng Công ước Havana 1928 11 để kiện Pêru Trong vụ Bản án trọng tài vua Tây Ban Nha, ông Ônđurát đưa hiệp ước song phương ký với Nicaragoa năm 1957 làm chứng Trong vụ Xem xét thẩm quyền Hội đồng Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO, Ấn Độ viện dẫn điều khoản giải tranh chấp Công ước Chicago năm 1944 để kiện Pakixtan Cả ba nước không đưa phản kháng Tuy nhiên, nhiều vụ khác Ngư trường Nauy, vụ Các quyền công dân Mỹ Marốc, xem xét Bản án trọng tài Ghinê Bitxao/Sênnega,…các nước bị đơn đưa phản kháng Trong trường hợp này, Tòa phải xem xét xác định rõ ràng thẩm quyền trước tiến hành xét xử nội dung vụ kiện Trong thực tiễn xét xử Tòa từ năm 1946 đến (năm 2010), có 80 quốc gia đưa tranh chấp họ Tịa phân xử Đã có 150 vụ tranh chấp đưa Tịa, 1/3 đường thỏa thuận thỉnh cầu, 1/3 qua điều khoản thỏa thuận ĐƯQT 1/3 qua chế chấp nhận trước thẩm quyền Tịa *Ví dụ vụ tranh chấp đưa trước Tòa án Công lý quốc tế từ năm 2005 – 2010: Năm 2005 Các vụ tranh chấp Tranh chấp quyền hàng hải quyền liên quan (Cooxxta Rica kiện 2006 Nicaragoa) Một số vấn đề tương trợ Hình (Gibuti kiện Pháp) Nhà máy nghiền quặng sông Urugoay (Achentina kiện Urugoay) Quy chế nước chủ nhà Phái đoàn ngoại giao Liên hợp quốc 2008 (Đôminica kiện Thụy Sỹ) Quyền miễn trừ tài phán quốc gia (Đức kiện Italia) Áp dụng Công ước quốc tế loại bỏ hình thức phân biệt chủng tộc (Grudia kiện Liên bang Nga) Tranh chấp biển (Pêru kiện Chilê) 2009 … Quyền tài phán cưỡng chế phán vấn đề dân thương mại (Bỉ kiện Thủy Sĩ) 12 Một số câu hỏi liên quan đến quan hệ ngoại giao (Ônđurát kiện Baraxin) 2010 Các vấn đề nghĩa vụ truy tố dẫn độ (Bỉ kiện Xênnêga) Một số hoạt động Nicaragoa tiến hành khu vực biên giới (Côxta kiện Nicaragoa) Tranh chấp biên giới (Buốckina Phaxô/Nigiê) Đánh cá voi Nam Cực (Ôxtraylia kiện Nhật Bản) KẾT LUẬN Ngày với phát triển quan hệ quốc tế Tịa án Cơng lý quốc tế thành lập để giải tranh chấp phát sinh chủ thể Luật Quốc tế Và thực tế có nhiều vụ tranh chấp đưa trước Tòa phân xử Từ kết đóng góp cho phát triển Luật Quốc tế vai trò Tòa ngày khẳng định 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật quốc tế, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2014; ThS Nguyến Thị Kim Ngân – ThS Chu Mạnh Hùng (Đồng chủ biên), Giáo trình Luật quốc tế, NXB Giáo dục Việt Nam; PGS TS Nguyễn Hồng Thao, Tịa án Cơng lý quốc tế, NXB Chính trị quốc gia – thật, Hà Nội, 2011; https://123doc.org//document/282938-phan-tich-vai-tro-cua-toa-an-cong-ly- quoc-te-duoi-goc-do-phap-ly-va-thuc-tien-hoat-dong-cua-toa.htm 14 ... VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỊA ÁN CƠNG LÝ QUỐC TẾ Chức Tịa án Cơng lý quốc tế giải hịa bình, sở luật quốc tế, tranh chấp pháp lý quốc tế. . .- Cơ quan tài phán quốc tế có chức giải tranh nảy sinh chủ thể Luật Quốc tế - Cơ quan tài phán quốc tế khơng có thẩm quyền đương nhiên q trình giải tranh chấp - Luật áp dụng để giải tranh chấp. .. chấp Các bên tranh chấp có nghĩa vụ thi hành phán quan tài phán Tịa án Cơng lý Quốc tế - Cơ quan tìa phán Liên hợp quốc Tịa án Cơng lý quốc tế sáu quan Liên hợp quốc Tịa án Công lý quốc tế thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những vấn đề pháp lý và thực tiễn về việc thực hiện chức năng giải quyết tranh chấp của cơ quan tài phán quốc tế. (SV lựa chọn một cơ quan tài phán quốc tế để phân tích, Phân tích những vấn đề pháp lý và thực tiễn về việc thực hiện chức năng giải quyết tranh chấp của cơ quan tài phán quốc tế. (SV lựa chọn một cơ quan tài phán quốc tế để phân tích

Từ khóa liên quan