TƯ TƯỞNG HCM: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

11 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 22:11

MỞ ĐẦUTư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống toàn diện, có nội dung rất phong phú, đa lĩnh vực. Trong hệ thống các quan điểm Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là một trong những nội dung quan trọng nhất và có ý nghĩa hàng đầu, trước hết là với Cách mạng Việt Nam. Bản chất, mục tiêu, biện phápxây dựng chủ nghĩa xã hội là những luận điểm quan trọng trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, để tìm hiểu rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như quan điểm vận dụng của Đảng ta trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, em xin chọn đề tài số 06: ‘‘Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” để tìm hiểu, nghiên cứu.NỘI DUNGI. TƯ TƯỞNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM1. Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam1.1. Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội khoa họcHồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội khoa học từ quan điểm duy vật lịch sử của Mác, nghĩa là từ học thuyết hình thái kinh tế xã hội và từ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân giai cấp đứng ở vị trí trung tâm của thời đại mới. Nói cách khác, Người đã tiếp thu được quan điểm của các tác giả kinh điển về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội khoa học. MỞ ĐẦU Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống tồn diện, có nội dung phong phú, đa lĩnh vực Trong hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội nội dung quan trọng có ý nghĩa hàng đầu, trước hết với Cách mạng Việt Nam Bản chất, mục tiêu, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội luận điểm quan trọng việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Chính vậy, để tìm hiểu rõ đường lên chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm vận dụng Đảng ta trình xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, em xin chọn đề tài số 06: ‘‘Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam” để tìm hiểu, nghiên cứu NỘI DUNG I TƯ TƯỞNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Con đường hình thành tư Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Việt Nam 1.1 Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội khoa học Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội khoa học từ quan điểm vật lịch sử Mác, nghĩa từ học thuyết hình thái kinh tế- xã hội từ sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân- giai cấp đứng vị trí trung tâm thời đại Nói cách khác, Người tiếp thu quan điểm tác giả kinh điển chất mục tiêu chủ nghĩa xã hội khoa học Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ lập trường yêu nước khát vọng giải phóng dân tộc Trong học thuyết khoa học cách mạng Mác, Hồ Chí Minh tìm thấy đường chân để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội giải phóng lồi người Chỉ có chủ nghĩa xã hội giải phóng dân tộc bị áp giai cấp cơng nhân tồn giới, cứu nhân loại, thực sử đem lại độc lập, tự bình đẳng cho dân tộc Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức Chủ nghĩa xã hội chế độ xã hội thực công hữu tư liệu sản xuất nguyên tắc phân phối mang tính hài hịa, nhân đạo, địi hỏi phát huy cao độ ý thức tự giác người xã hội chống chủ nghĩa cá nhân, không phủ nhận cá nhân mà thường xuyên chăm lo đến nhu cầu, lợi ích, lực phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ truyền thống lịch sử, văn hóa người Việt Nam Việt Nam có lịch sử lâu đời đấu tranh chống thiên tai chống giặc ngoại xâm để bảo vệ xây dựng đất nước, có kinh tế nơng nghiệp trồng lúa nước với chế độ công điền công trị thủy sớm tạo nên tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc; văn hóa Việt Nam lấy nhân nghĩa làm gốc, khoan dung, hịa mục, trọng trí thức, dùng hiền tài; người Việt Nam có tâm hồn sáng, giàu lòng vị tha, yêu thương đồng loại, kết hợp chung với riêng, gia đình với Tổ quốc, dân tộc với nhân loại,… Trong cách tiếp cận Hồ Chí Minh thể thống biện chứng yêu tố kinh tế, trị, xã hội với yêu tố nhân văn, đạo đức, văn hóa nên có nét riêng bổ sung chất mục tiêu chủ nghĩa xã hội 1.2 Phương pháp xem xét chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh xem xét chủ nghĩa xã hội cách toàn diện, nhiều phương diện khác phương diện xem xét ấy, Người nêu lên một vài luận điểm nhằm nhấn mạnh tính ưu việt vượt trội phương diện chủ nghĩa xã hội xã hội tư xã hội trước Trên sở đó, mà rút đặc trưng chất chủ nghĩa xã hội Khi muốn nhấn mạnh mục tiêu giải phóng nhân dân lao đồng, Người giải thích: “Chủ nghĩa xã hội gì?- Nói cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho người có cơng ăn việc làm, ấm no sống đời hạnh phúc” Khi muốn nhấn mạnh chế độ sở hữu cơng cộng, Người nói: Chủ nghĩa xã hội lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng,… làm chung” Khi muốn nhấn mạnh việc xóa bỏ chế độ bóc lột, ngun tắc cơng bằng, bình đẳng lao động hưởng thu, Người viết: Chủ nghĩa xã hội “một xã hội khơng có chế độ người bóc lột người, xã hội bình đẳng, nghĩa phải lao động có quyền lao động, làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, khơng làm khơng hưởng” Khi muốn nhấn mạnh động lực người vai trò lãnh đạo Đảng, Người viết: “Chủ nghĩa xã hội quần chúng nhân dân tự xây dựng nên” “Đó cơng trình tập thể quần chúng lao động lãnh đạo Đảng” Khi muốn nhấn mạnh quyền làm chủ nhân dân, cán cơng bộc dân, Người nói: “chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa chế độ nhân dân lao động làm chủ” “Nước ta nước dân chủ, địa vị cao dân, dân chủ Trong máy cách mạng, từ người quét nhà, nấu ăn Chủ tịch nước phân công làm đầy tớ cho dân” Tư tưởng Hồ Chí Minh đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.1 Bản chất đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.1.1 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam chế độ xã hội dân chủ, “dân chủ dân làm chủ” Theo Hồ Chí Minh Chủ nghĩa xã hộilà chế độ nhân dân làm chủ, Nhà nước phải phát huy quyền làm chủ nhân dân để huy động tính tích cực sáng tạo nhân dân vào nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội Điều thể rõ quan điểm Người sau: Thứ nhất, theo Hồ Chí Minh: dân chủ quý báu nhân dân, có vai trị tác động to lớn phát triển người xã hội; Thứ hai, Nhân dân chủ khẳng định rõ ràng địa vị người chủ chế độ trị, xã hội nhà nước thuộc nhân dân; Thứ ba, Nhân dân thực quyền làm chủ nhà nước xã hội thông qua quan nhà nước nhân dân bầu ra, trực tiếp tham gia quản lý nhà nước xã hội, kiểm tra, giám sát hoạt động quan nhà nước, cán bộ, công chức, bãi miễn người không xứng đáng, kể người làm việc Chính phủ; Thứ tư, quyền lực thuộc nhân dân song phải đặt lãnh đạo Đảng cộng sản 2.1.2 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam xã hội dân giàu nước mạnh, kinh tế phát triển cao với chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu Làm cho dân giàu, nước mạnh, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng nâng cao quan điểm quán tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh hỏi: “chủ nghĩa xã hội gì?” Người tự trả lời: “là người ăn no, mặc ấm, sung sướng tự do”, “là đoàn kết, vui khỏe”…Đó lịng cao Người dân, với nước Hồ Chí Minh xác định chủ nghĩa xã hội xây dựng sở chế độ công hữu với tảng vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trước hết nhân dân lao động 2.1.3 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam xã hội phát triển cao văn hóa đạo đức người Theo Hồ Chí Minh văn hóa tập trung xây dựng người xã hội chủ nghĩa có đạo đức mới, lối sống nếp sống Theo đó: Chủ nghĩa xã hội tạo người xã hội chủ nghĩa, người xã hội chủ nghĩa lại chủ thể toàn nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Không phải chờ cho kinh tế, văn hoá phát triển cao xây dựng người xã hội chủ nghĩa, xây dựng xong người xã hội chủ nghĩa xây dựng xã hội chủ nghĩa Việc xây dựng người phải đặt từ đầu quan tâm suốt trình Con người xã hội chủ nghĩa phải người có đạo đức mới, lối sống nếp sống Con người Người thể rõ quan điểm người Văn hóa phải góp phần khẳng định sắc dân tộc liền với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Bản sắc dân tộc yếu tố quan trọng chủ nghĩa xã hội, giữ gìn phát huy sắc dân tộc điều vô cần thiết Bên cạnh đó, việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa dân tộc giúp cho văn hóa thêm phong phú, đa dạng mà giữ nét đặc trưng vốn có sắc dân tộc 2.1.4 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam xã hội cơng hợp lí, làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, khơng làm khơng hưởng; dân tộc bình đẳng miền núi giúp đỡ để tiến kịp miền xi Đó xã hội có hệ thống quan điểm xã hội lành mạnh cơng bằng, bình đẳng khơng cịn áp bức, bóc lột bất cơng, khơng cịn đối lập lao động chân tay lao động trí óc, thành thị nơng thơn, người giải phóng có điều kiện phát triển tồn diện, có hài hòa phát triển xã hội tự nhiên Đặc biệt đặc trưng khiến cho nhân dân hăng hái tham gia hoạt động kinh tế, đóng góp vào phát triển đất nước Mỗi người có tính cách riêng, sở trường riêng Công xã hội tạo điều kiện cho thành viên xã hội không ngừng nâng cao mức sống tự khẳng định Mọi người hang hái đầu tư vào kinh tế, mang lại giàu có cho thân, gia đình tồn thể xã hội Điều định tới hiệu phát triển kinh tế, xã hội Đó động lực cho phát triển kinh tế chủ nghĩa xã hội 2.1.5 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam cơng trình tập thể nhân dân, nhân dân tự xây dựng lãnh đạo Đảng Mọi quyền lực xã hội tập trung tay nhân dân Nhân dân đoàn kết thành khối thống để làm chủ nước nhà Nhân dân người định vận mệnh phát triển Đất Nước chế độ xã hội chủ nghĩa Hồ Chí Minh coi nhân dân có vị trí tối thượng cấu tạo quyền lực Chủ nghĩa xã hội nghiệp thân nhân dân, dựa vào sức mạnh nhân dân để đưa lại quyền lợi cho nhân dân Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Do xét chất, Đảng lãnh đạo nhà nước xã hội khơng có mục đích khác để đem lại quyền làm chủ cho Nhân Dân, đảm bảo tất quyền lực thuộc nhân dân Chỉ Đảng cộng sản thực lãnh đạo tất quyền lực thực nhân dân, nhân dân nhân dân lao động trở thành chủ nhân chân điều kiện chủ nghĩa xã hội 2.2 Quan niệm Hồ Chí Minh mục tiêu đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Hồ Chí Minh ý thức rõ ràng giá trị chủ nghĩa xã hội mặt lý luận quan trọng, vấn đề quan trọng tìm đường để thực giá trị Điểm then chốt, có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng Hồ Chí Minh đề mục tiêu chung mục tiêu cụ thể xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn cách mạng khác nước ta Ở Hồ Chí Minh, mục tiêu chung chủ nghĩa xã hội mục tiêu phấn đấu Người độc lập, tự cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân; cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn tồn tự do, đồng bào ta có cơm ăn, áo mặc, học hành Đó mục tiêu tổng quát theo cách diễn đạt Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Từ cách đặt vấn đề theo Hồ Chí Minh, hiểu mục tiêu chủ nghĩa xã hội, nghĩa nắm bắt nội dung cốt lõi đường lựa chọn chất thực tế xã hội mà phấn đấu xây dựng Tiếp cận chủ nghĩa xã hội phương diện mục tiêu nét đặc sắc, thể phong cách lực tư lý luận khái qt Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh có nhiều cách đề cập mục tiêu chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu cao chủ nghĩa xã hội nâng cao đời sống nhân dân Đó tin tưởng cao độ vào lý tưởng dân Theo Người, muốn nâng cao đời sống nhân dân, phải tiến lên chủ nghĩa xã hội Mục tiêu nâng cao đời sống tồn dân tiêu chí tổng quát để khẳng định kiểm nghiệm tính chất xã hội chủ nghĩa lý luận chủ nghĩa xã hội sách thực tiễn Trượt khỏi quỹ đạo chủ nghĩa xã hội giả hiệu khơng có tương thích với chủ nghĩa xã hội Chỉ rõ nêu bật mục tiêu chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh khẳng định tính ưu việt chủ nghĩa xã hội so với chế độ xã hội tồn lịch sử, nhiệm vụ giải phóng người cách toàn diện, theo cấp độ: từ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp xã hội đến giải phóng cá nhân người, hình thành nhân cách phát triển tự Như Hồ Chí Minh xác định mục tiêu cụ thể thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tất lĩnh vực đời sống xã hội Cụ thể: Mục tiêu trị: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Chế độ trị phải nhân dân lao động làm chủ Nhà nước dân dân dân Nhà nước có hai chức năng: dân chủ với nhân dân chuyên với kẻ thù nhân dân Hai chức khơng tách rời nhau, mà luôn đôi với Một mặt, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải phát huy quyền dân chủ sinh hoạt trị nhân dân; mặt khác lại yêu cầu phải chuyên với thiểu số phản động chống lại lợi ích nhân dân: chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa Để phát huy quyền làm chủ nhân dân, Hồ Chí Minh rõ đường biện pháp thực hình thức dân chủ trực tiếp, nâng cao lực hoạt động tổ chức trị - xã hội quần chúng: củng cố hình thức dân chủ đại diện, tăng cường hiệu lực hiệu quản lý quan lập pháp, hành pháp tư pháp, xử lý phân định rõ chức chúng Mục tiêu kinh tế: Theo Hồ Chí Minh, chế độ trị chủ nghĩa xã hội bảo đảm đứng vững sở kinh tế vững mạnh Nền kinh tế mà xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa với công - nông nghiệp đại khoa học - kỹ thuật tiên tiến, cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bỏ dần, đời sống vật chất nhân dân ngày cải thiện Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa nước ta cần phát triển toàn diện ngành mà ngành chủ yếu công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, “cơng nghiệp nơng nghiệp hai chân kinh tế nước nhà” Kết hợp loại lợi ích kinh tế vấn đề Hồ Chí Minh quan tâm Người đặc biệt nhấn mạnh chế độ khốn hình thức kết hợp lợi ích kinh tế Mục tiêu văn hóa - xã hội: Theo Hồ Chí Minh, văn hóa mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa Văn hóa thể sinh hoạt tinh thần xã hội xóa nạn mù chữ, xây dựng, phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, xây dựng phát triển văn hóa - nghệ thuật, thực nếp sống mới, thực hành vệ sinh phòng bệnh, giải trí lành mạnh, trừ mê tín dị đoan, khắc phục phong tục tập quán lạc hậu Về chất văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người khẳng định: “phải xã hội chủ nghĩa nội dung”: để có văn hóa ta phải phát huy vốn cũ quý báu dân tộc, đồng thời học tập văn hóa tiên tiến giới Phương châm xây dựng văn hóa là: Dân tộc, khoa học, đại chúng Hồ Chí Minh nhắc nhở phải làm cho phong trào văn hóa có bề rộng, đồng thời phải có bề sâu Trong đáp ứng mặt giải trí khơng xem nhẹ nâng cao tri thức quần chúng, đồng thời Người ln nhắc nhở phải làm cho văn hóa gắn liền với lao động sản xuất Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa đào tạo người Bởi lẽ, mục tiêu cao nhất, động lực định công xây dựng người 2.3 Biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Xuất phát từ quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử cụ thể, Hồ Chí Minh ln nhấn mạnh tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, phải chống giáo điều, dập khuôn kinh nghiệm nước Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc tách rời nhiệm vụ đấu tranh giải phóng miềm Nam thống đất nước Vì vậy, Hồ Chí Minh nhắc nhở: tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc phải thể kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa xã hội nghiệp dân, nhân dân tự xây dựng lấy II QUAN ĐIỂM VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Các luận điểm chất, mục tiêu chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta vận dụng trình xây dựng xã hội chủ nghĩa Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tài sản vơ giá, sở lý luận kim nam cho việc kiên trì, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề xác định hình thức, biện pháp bước lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm dân tộc xu vận động thời đại ngày Quan điểm vận dụng Đảng ta Thứ nhất, giữ vững mục tiêu chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh người tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam: Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu cao cả, bất biến toàn Đảng, toàn dân ta Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, bước độ dần lên chủ nghĩa xã hội Trong điều kiện nước ta, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sau giành độc lập dân tộc phải lên chủ nghĩa xã hội, quy luật tiến hóa q trình phát triển xã hội lồi người Chỉ có chủ nghĩa xã hội đáp ứng khát vọng toàn dân tộc: độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, cơm no áo ấm cho người dân Việt Nam Thực tiễn phát triển đất nước cho thấy, độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội sở bảo đảm vững cho độc lập dân tộc Hiện nay, tiến hành đổi toàn diện đất nước mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" tiếp tục đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh lựa chọn Vì Đổi trình vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, thay đổi mục tiêu Thứ hai, phát huy quyền làm chủ nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất nguồn lực, trước hết nội lực để thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hồ Chí Minh dẫn: xây dựng chủ nghĩa xã hội nghiệp toàn dân, Đảng lãnh đạo, phải đem tài dân, sức dân, dân làm lợi cho dân, nghĩa phải biết phát huy nguồn lực vốn có dân để xây dựng sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Theo tinh thần đó, ngày nay, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phải dựa vào nguồn lực nước chính, có phát huy mạnh mẽ nội lực tranh thủ sử dụng hiệu nguồn lực bên Trong nội lực, nguồn lực người vốn quý Nguồn lực nhân dân, người Việt Nam bao gồm trí tuệ, tài năng, sức lao động, cải thật to lớn Để phát huy tốt sức mạnh toàn dân tộc để xây dựng phát triển đất nước, Đảng ta giải tốt vấn đề sau: + Tin dân, dựa vào dân, xác lập quyền làm chủ nhân dân thực tế, làm cho chế độ dân chủ thực lĩnh vực hoạt động người, địa phương, sở, làm cho dân chủ thật trở thành động lực phát triển xã hội + Chăm lo mặt đời sống nhân dân để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực + Thực quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh, sở lấy liên minh cơng - nơng - trí thức làm nịng cốt, tạo nên đồng thuận xã hội vững mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh Thứ ba, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải biết tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi, tận dụng tối đa sức mạnh thời đại Ngày nay, sức mạnh thời đại tập trung cách mạng khoa học cơng nghệ, xu tồn cầu hóa Đảng ta tranh thủ tối đa hội xu tạo để nâng cao hiệu hợp tác quốc tế; có chế, sách để thu hút vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý công nghệ đại, thực kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta có đường lối trị độc lập, tự chủ Tranh thủ hợp tác đôi với thường xuyên khơi dậy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc chân người Việt Nam nhằm góp phần làm gia tăng tiềm lực quốc gia Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với nhiệm vụ trau dồi lĩnh sắc văn hóa dân tộc, cho thanh, thiếu niên - lực lượng rường cột nước nhà, để không tự đánh xa rời cội rễ dân tộc Chỉ có lĩnh sắc dân tộc sâu sắc, mạnh mẽ loại trừ yếu tố độc hại, tiếp thu tinh hoa văn hóa lồi người, làm phong phú, làm giàu thêm văn hóa dân tộc Thứ tư, chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội Thực mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân cần đến vai trò lãnh đạo Đảng cách mạng chân chính, Nhà nước thật dân, dân dân Đảng ta cố gắng thực hiện: + Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, Đảng "đạo đức, văn minh" Cán bộ, đảng viên gắn bó máu thịt với nhân dân, vừa người hướng dẫn, lãnh đạo nhân dân, vừa hết lòng phục vụ nhân dân, gương mẫu việc + Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ, nhân dân, nhân dân, nhân dân; thực cải cách hành quốc gia cách đồng để phục vụ đời sống nhân dân + Bằng giải pháp thiết thực, cụ thể, hình thành đội ngũ cán liêm khiết, tận trung với nước, tận hiếu với dân; kiên đưa khỏi máy quyền "ơng quan cách mạng", lạm dụng quyền lực dân để mưu cầu lợi ích riêng; phát huy vai trò nhân dân đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định trị - xã hội đất nước + Giáo dục tầng lớp nhân dân ý thức biết cách làm giàu cho đất nước, hăng hái đẩy mạnh tăng gia sản xuất kinh doanh gắn liền với tiết kiệm để xây dựng nước nhà Trong điều kiện đất nước nghèo, tiết kiệm phải trở thành quốc sách, thành sách kinh tế lớn chuẩn mực đạo đức, hành vi văn hóa Hồ Chí Minh dặn: "Một dân tộc biết cần, biết kiệm" dân tộc văn minh, tiến bộ; dân tộc chắn thắng nghèo nàn, lạc hậu, ngày giàu có vật chất, cao đẹp tinh thần Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam thực tảng tư tưởng kim nam cho nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa nước ta Vấn đề phải tiếp tục quán triệt tư tưởng chế, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tổ chức hành động cán Đảng viên Một số kiến nghị để Đảng ta vận dụng hiệu chất mục tiêu chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh trình xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thứ nhất, Đảng phải tiếp tục vận dụng nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào củng cố trị, tư tưởng, tổ chức cách sát thực Thứ hai,tiếp tục vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng xã hội chủ nghĩa đổi đất nước Đảng phải tự chỉnh đốn làm đội ngũ cán bộ, đảng viên Thường xuyên chỉnh đốn nguyên tắc, học kinh nghiệm quý báu từ lịch sử xây dựng xã hội chủ nghĩa, không tiếp tục nâng cao chất lượng chỉnh đốn Đảng cách thường xun có tính tổng hợp phương diện Thứ ba, nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa nước ta phải đối mặt với khó khăn, thách thức, nguy bên bên phức tạp, nhiều xuất phải khái quát, luận giải, phải có trình độ trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ Trong vận dụng phải thấm nhuần tư tưởng Người; bám sát thực tiễn cách mạng trạng tình hình suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống tính chỉnh thể thống Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội nước ta nhiều khó khăn, phức tạp Vận dụng tư tưởng Người vào xây dựng Đảng đổi đất nước thường xuyên có với yêu cầu ngày cao Do đó, Đảng ta cần phải vận dụng linh hoạt luận điểm mục tiểu chất chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh để từ đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội KẾT LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam bao quát vấn đề cốt lõi, sở vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng trở thành tài sản vơ giá, kim nam cho việc kiên trì, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta Đồng thời gợi mở nhiều vấn đề xác định hình thức, biện pháp bước lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm dân tộc xu vận động thời đại ngày DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo Dục & Đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, từ 2005 2.Hội đồng đạo biên soạn giáo trình quốc gia môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, từ 2003 PGS TS Nguyễn Mạnh Tường (Chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh – nhận thức vận dụng, Nxb.TP, Tái lần thứ có sửa đổi, bổ sung, H 2016 http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-quan-diem-ho-chi-minh-ve-muc-tieu-cuachu-nghia-xa-hoi-gia-tri-tu-tuong-do-voi-cong-cuoc-xay-dung-dat-nuoc-ta- http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-ban-chat-dac- trung-buoc-di-va-bien-phap-xau-dung-chu-nghia-xa-hoi-viet-nam- ... dân” Tư tưởng Hồ Chí Minh đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.1 Bản chất đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.1.1 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam chế độ xã hội dân chủ, “dân chủ dân làm chủ? ?? Theo Hồ. .. QUAN ĐI? ??M VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Các luận đi? ??m chất, mục tiêu chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta vận dụng trình. .. lại, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam thực tảng tư tưởng kim nam cho nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa nước ta Vấn đề phải tiếp tục quán triệt tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG HCM: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, TƯ TƯỞNG HCM: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam