Trình bày quan điểm của em về vấn đề phân cấp thẩm quyền quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thương mại.BTHK thương mại 2

16 9 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 21:42

Ngày nay, thế giới đang sống trong bầu không khí toàn cầu hóa nhộn nhịp và khẩn trương, với sự bùng nổ của nền kinh tế thị trường. Xu thế hội nhập quốc tế mở ra những thuận lợi đồng thời thách thức sự phát triển của mỗi quốc gia. Từ những nước phát triển đến những nước đang phát triển đã và đang huy động mọi nguồn lực của nước mình vào cuộc, tạo ra sự cạnh tranh vô cùng lớn. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các nước với nhau mà ngay trong cả từng lĩnh vực, các tổ chức, doanh nghiệp, công ty…của một quốc gia. Để khẳng định tiến tăm của mình với khách hàng thì quảng cáo là hình thức hàng đầu được lựa chọn. Quảng cáo ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Nhờ có quảng cáo mà sản phẩm của các nhãn hàng được người tiêu dùng khắp thế giới biết đến. Do đó, quảng cáo cũng giúp người tiêu dùng định hướng, chọn lựa sở thích tiêu dùng của mình một cách phù hợp. Chính vì vậy để hoạt động quảng cáo diễn ra theo đúng bản chất của nó thì sự can thiệp của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền là rất cần thiết. Để hiểu rõ hơn về vấn đề quản lý Nhà nước dối với quảng cáo em xin chọn đề bài số 02: “Trình bày quan điểm của em về vấn đề phân cấp thẩm quyền quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thương mại” cho bài tập lớn của mình. MỞ ĐẦU Ngày nay, giới sống bầu khơng khí tồn cầu hóa nhộn nhịp khẩn trương, với bùng nổ kinh tế thị trường Xu hội nhập quốc tế mở thuận lợi đồng thời thách thức phát triển quốc gia Từ nước phát triển đến nước phát triển huy động nguồn lực nước vào cuộc, tạo cạnh tranh vô lớn Sự cạnh tranh không diễn nước với mà lĩnh vực, tổ chức, doanh nghiệp, công ty…của quốc gia Để khẳng định tiến tăm với khách hàng quảng cáo hình thức hàng đầu lựa chọn Quảng cáo ngày đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh nói riêng đời sống xã hội nói chung Nhờ có quảng cáo mà sản phẩm nhãn hàng người tiêu dùng khắp giới biết đến Do đó, quảng cáo giúp người tiêu dùng định hướng, chọn lựa sở thích tiêu dùng cách phù hợp Chính để hoạt động quảng cáo diễn theo chất can thiệp pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền cần thiết Để hiểu rõ vấn đề quản lý Nhà nước dối với quảng cáo em xin chọn đề số 02: “Trình bày quan điểm em vấn đề phân cấp thẩm quyền quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo thương mại” cho tập lớn NỘI DUNG I Cơ sở lý luận: Khái niệm quảng cáo thương mại Vấn đề quảng cáo nước, tổ chức, doanh nghiệp nhìn nhận theo mục tiêu mà hướng tới Quảng cáo xuất phát từ “adventure” tiếng La tinh có nghĩa thu hút lòng người, gây ý, gợi dẫn Sau thuậ ngữ sử dụng tiếng Anh “ advertise” Theo “advertise” hiểu gây ý người khác thơng báo cho người khác kiện Theo quan niệm Nhật Bản: “Quảng cáo tuyên truyền, giới thiệu hàng hóa dịch vụ, nhằm thu hút ý người, người mua, gây thích thú hàng hóa dịch vụ, cuối làm cho họ trở thành khách hàng thực tế tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó” Hiệp Hội quảng cáo Hoa kì: “Quảng cáo hoạt động truyền bá thơng tin, nói rõ ý đồ chủ quảng cáo, tuyên truyền, hang hóa, dịch vụ chủ quảng cáo sở có thu phí quảng cáo, khơng trực tiếp nhằm cơng kích người khác” Theo khỏan Điều Luật quảng cáo năm 2012 Việt Nam định nghĩa: “Quảng cáo việc sử dụng phương tiện nhằm giới thiệu đến cơng chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ khơng có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ giới thiệu, trừ tin thời sự; sách xã hội; thơng tin cá nhân.” Như hiểu đối tượng hoạt động quảng cáo hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có khả mang lại lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân dịch vụ, thông tin nhằm thực mục tiêu trị, văn hóa, xã hội Như pháp luật hành quảng cáo thương mại phận hoạt động quảng cáo chung Điều 102 luật thương mại năm 2005 quy định:“Quảng cáo thương mại hoạt động xúc tiến thương mại thương nhân để giới thiệu với khách hàng hoạt động kinh doanh hàng hố, dịch vụ mình” 2 Đặc điểm quảng cáo thương mại Để phân biệt với quảng cáo nói chung với hoạt động xúc tiến thương mại khác, quảng cáo thương mại có đặc điểm sau: Thứ nhất, chủ thể: chủ thể hoạt động quảng cáo thương nhân Với tư cách người kinh doanh, thương nhân thực quảng cáo thương mại để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh thực dịch vụ quảng cáo cho thương nhân khác theo hợp đồng để thu lợi nhuận Thứ hai, tổ chức thực hiện: thương nhân tự thực công việc cần thiết để quảng cáo thuê dịch vụ quảng cáo thương nhân khác thông qua hợp đồng dịch vụ Thứ ba, mục đích trực tiếp quảng cáo thương mại: giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cấu cạnh tranh mục tiêu lợi nhuận thương nhân Thương nhân tạo nhận biết kiến thức hàng hóa, dịch vụ, thu hút khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ công ty khác thông qua quảng cáo cạnh tranh quảng cáo so sánh Đây lợi mà thương nhân khai thác có ý nghĩa lớn việc định hướng nhu cầu tiên dung cho xã hội, bao gồm: tiêu dùng cho cá nhân cho sản xuất Cuối cùng, cách thức xúc tiến thương mại: thương nhân sử dụng hàng hóa phương tiện quảng cáo thương mại để thơng tin hàng hóa, dịch vụ đến với khách hàng Những thơng tin truyền tải nhiều hình thức khác Đặc điểm cho phép phân biệt quảng cáo thương mại với hình thức xúc tiến thương mại khác có mục đích giới thiệu hàng hóa II Quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo thương mại Nội dung quản lý nhà nước quảng cáo thương mại Nội dung quản lí Nhà nước quảng cáo thương mại nhiệm vụ mà quan nhà nước tiến hành để điều tiết định hướng cho hoạt động quảng cáo thương mại phát triển, phù hợp với lợi ích chủ thể hoạt động quảng cáo lợi ích chung tồn xã hội Điều Luật quảng cáo quy định nội dung quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo nói chung quảng cáo thương mại nói riêng bao gồm: - Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật hoạt động quảng - cáo Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát - triển hoạt động quảng cáo Phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động quảng cáo Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hoạt động - quảng cáo Chỉ đạo, tổ chức thực công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho hoạt động - quảng cáo Tổ chức thực công tác khen thưởng hoạt động quảng cáo Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực quảng cáo Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo Hoạt động quảng cáo thương mại nội dung quản lí Nhà nước hoạt động kinh tế- xã hội, mà quản lí Nhà nước hoạt động trị kinh tế, xã hội theo hướng nhằm mục đích điều tiết định hướng với nhiệm vụ như: Thứ đề chiến lược kinh tế mang tính chất tạm thời, lâu dài, thứ hai- quy định pháp luật chế độ, sách có hiệu lực thống nước, thứ ba- tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động kinh tế- xã hội phát triển cuối thực việc kiểm tra, giám sát hoạt động để có tổng kết đánh giá khách quan Do nội dung quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo thương mại cần tập trung vào hai vấn đề sau: Về việc quy định xây dựng, đạo thực quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển quảng cáo: Hiện số địa phương xây dựng , bổ sung hoàn thiện vấn đề quy hoạch quảng cáo , kèm theo phụ lục khu vực tuyến đường cho phép thực hoạt động quảng cáo Điều xuất phát từ “đề án chiến lược phát triển quảng cáo Việt Nam đến năm 2015”, việc Bộ văn hóa thể thao du lịch xây dựng đề cương hướng dẫn quy hoạch quảng cáo trời, quảng cáo mang tính làm mẫu để địa phương xem xét, áp dụng  hoàn thiện quy hoạch quảng cáo địa phương tạo sở pháp lí quan trọng cho Nhà nước thực việc quản lí lĩnh vực quảng cáo nói chung quảng cáo thương mại nói riêng Về quy định cấp thu hồi giấy phép thực quảng cáo, giấy phép đặt văn phòng đại diện, chi nhánh quảng cáo tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước Việt Nam Pháp luật nước ta quy định hoạt động quảng cáo ngồi trời phải cấp giấy phép trước thực quảng cáo Tuy nhiên thực tế việc cấp giấy phép thực quảng cáo ngồi trời cịn gặp nhiều khó khăn Vì việc cấp phép phụ thuộc vào quy hoạch địa phương liên quan đến nhiều vấn đề khác Hiện thông tư liên tịch số 06/2007/ TTLT-BVHTTDL-BYT-BNN-BXD ban hành để hướng dẫn vấn đề cấp phép thực hoạt động quảng cáo cửa liên thông, đặc biệt mặt thủ tục giúp cho việc thực đơn giản hơn, gỡ bỏ khó khăn cho doanh nghiệp Cơ quan quản lí Nhà nước quảng cáo thương mại Điều Luật quảng cáo năm 2012 quy định: Trách nhiệm quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo: “1 Chính phủ thống quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo Bộ, quan ngang phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch thực quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo Ủy ban nhân dân cấp thực quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo phạm vi địa phương theo thẩm quyền.” So với pháp lệnh quảng cáo luật quảng cáo năm 2012 trách nhiệm trước phủ Bộ văn hóa- thơng tin chuyển sang cho Bộ văn hóa, thể thao du lịch Và khơng cịn quy định cụ thể trách nhiệm quản lí hoạt động quảng cáo Bộ thương mại Đây quy định hợp lí lẽ: xuất phát từ mục đích việc quản lí hoạt động quảng cáo thương mại việc quản lí nội dung quảng cáo, mà việc thực quảng cáo cần phải đảm bảo xác việc cung cấp thơng tin, phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức, phong mỹ tục Việc giao cho Bộ văn hóa, thể thao du lịch nhằm đảm bảo hiệu việc quản lí, từ thực tiễn Bộ văn hóa thể thao du lịch quản lí Nhà nước quảng cáo có kinh nghiệm định, nên việc quy định giúp cho việc nắm bắt thơng tin quản lí thuận lợi Phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo thương mại * Về thẩm quyền phân cấp lĩnh vực quảng cáo Điều 26 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật quảng cáo 2012 có quy định trách nhiệm quản lý nhà nước quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch , theo Bộ Văn hố, Thể thao Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực chức quản lý nhà nước quảng cáo phạm vi nước, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: - Xây dựng trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền chế, sách, pháp luật hoạt động quảng cáo; - Hướng dẫn, đôn đốc công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo trời địa phương; - Thành lập Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định sản phẩm quảng cáo; - Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hoạt động quảng cáo; - Thanh tra, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm quảng cáo theo quy định pháp luật; - Hợp tác quốc tế lĩnh vực quảng cáo; - Các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật” Như vậy, sau Bộ văn hóa- thơng tin năm 2007 phân tách thành Bộ văn hóa, thể thao, du lịch Bộ thơng tin- truyền thơng Bộ văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục thực chức quản lí nhà nước quảng cáo, trừ việc quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo báo chí, mạng thơng tin máy tính xuất phẩm, nội dung công việc chuyển giao cho Bộ thông tin truyền thông Theo quy định Khoản Điều 27 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày14/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật quảng cáo năm 2012, theo Bộ Thơng tin Truyền thông phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm như: - Thực nhiệm vụ quản lý quảng cáo báo chí, mơi trường mạng, xuất phẩm quảng cáo tích hợp sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin theo quy định pháp luật; - Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép kênh, chương trình chuyên quảng cáo báo nói, báo hình; - Tiếp nhận thủ tục thông báo phụ trương chuyên quảng cáo báo in; - Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật hoạt động quảng cáo báo chí, mơi trường mạng, xuất phẩm quảng cáo tích hợp sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin Khơng có mà phạm vi chức năng, nhiệm vụ mình, hầu hết quản lí ngành có thẩm quyền phối hợp với Bộ văn hố, thể thao du lịch quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo theo quy định Khoản Điều 27 Nghị định 181/2013/NĐ – CP ngày 14/11/2013 hướng dẫn thi hành Luật quảng cáo 2012 : “ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm sau đây: a) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quản lý nhà nước quảng cáo; quản lý nhà nước nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc ngành, lĩnh vực phân công; b) Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý mình; c) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật quảng cáo thuộc lĩnh vĩnh vực phân công quản lý Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thực quản lý nhà nước quảng cáo theo thẩm quyền.” * Về thẩm quyền theo phân cấp Ủy ban nhân dân sở địa phương Uỷ ban nhân dân cấp thực quản lí nhà nước quảng cáo địa phương theo phân cấp Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền trách nhiệm thực ( Điều 28 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật quảng cáo năm 2012) : - Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài; - Tổ chức xây dựng, phê duyệt đạo thực quy hoạch quảng cáo trời địa bàn; - Tổ chức, hướng dẫn thực quy định pháp luật quảng cáo địa phương; - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý nghiệp vụ quảng cáo địa phương; - Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền; - Báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo địa bàn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch trước ngày 31 tháng 12 năm báo cáo đột xuất theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền; - Các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Sở văn hố - thơng tin có trách nhiệm chủ trì phối hợp với ngành để xây dựng quảng cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; tiếp nhận hồ sơ, chủ trì thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước đặt địa phương Theo pháp luật hành, Sở thông tin truyền thơng khơng có nhiệm vụ cụ thể quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo, mặc dù, định thành lập Sở thông tin truyền thông Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khẳng định Sở thơng tin truyền thơng có chức tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quảng cáo báo chí, mạng máy tính địa phương Như vậy, thực trạng phân cấp thẩm quyền quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo có số nét bật: Thứ nhất, Chính phủ quan thống quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo Thứ hai, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo Thứ ba, chức quản lí nhà nước thông tin giao cho Bộ thông tin truyền thơng, nội dung quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo báo chí, mạng thơng tin máy tính xuất phẩm chuyển giao cho Bộ thơng tin truyền thơng, đó, có số hoạt động cấp phép chuyển giao trực tiếp từ Bộ văn hố - thơng tin sang cho Bộ thông tin truyền thông thực hiện; Thứ tư, có thay đổi cấu máy Chính phủ (từ năm 2008) Sở văn hố thể thao du lịch tiếp tục thực thẩm quyền quản lí nước hoạt động quảng cáo địa phương Sở thông tin truyền thông khơng phân cấp thẩm quyền quản lí hoạt động quảng cáo địa phương; Thứ năm, Bộ công thương quan thống quản lí nhà nước thương mại, bao gồm hoạt động xúc tiến thương mại khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, hội chợ triển lãm thương mại Tuy nhiên, Luật thương mại năm 2005 "tránh" quy định tồn phân cấp thẩm quyền 10 quản lí hoạt động quảng cáo nên Bộ cơng thương khơng trực tiếp tham gia quản lí hoạt động quảng cáo, chất quảng cáo quảng cáo thương mại Khi áp dụng quy định quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo thực tiễn làm phát sinh vấn đề như: Những văn hướng dẫn có văn cần thiết chưa ban hành cách kịp thời nhiều dẫn đến khó khan việc áp dụng thống quy định pháp luật đối quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo thương mại, việc đề thơng qua cịn chậm trễ Khơng mà hệ thống văn đơi cịn chưa có thống việc quy định hướng dẫn, mà chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, văn không phù hợp với thực tế Việc quy định có quan quản lí chun trách pháp lệnh quảng cáo luật quảng cáo năm 2012 quy định rõ ràng có phân công, phân cấp quan việc quản lí nhà nước quảng cáo Gây tình trạng dồn nhiều công việc cho quan quản lí chun trách dẫn đến việc hoạt động khơng đạt hiệu cao mong muốn Nhất hoạt động quảng cáo diễn ngày nhiều với phương thức đa dạng Mặc dù có văn thay như: nghị định số 76/2013/NĐ-Cp thay nghị định số 185/2007/NĐ-CP, nghị định 132/2013/NĐ-Cp thay nghị định187/2007/NĐ-CP Tuy nhiên việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ văn hóa thể thao du lịch ( Chính phủ giao cho Bộ thống quản lí nhà nước quảng cáo đồng thời quản lí trực tiếp vấn đề quảng cáo ngồi trời quảng cáo có yếu tố nước ngồi) thơng tin truyền thơng ( quản lí hoạt động quảng cáo báo chí) mà chưa nêu rõ chế phối hợp 11 quản lí quảng cáo hai này, nhìn chung văn thay chưa có nhiều thay đổi vấn đề quản lí nhà nước quảng cáo Những quy định nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo, nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành – quy định thể việc kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lí vi phạm pháp luật quảng cáo thương mại thẩm quyền việc kiểm tra quy định tương đối rõ ràng, bên cạnh mức phạt quy định thấp thủ tục cịn rườm rà, khó khăn việc thực Theo quy định điều 22, 23 điều 32 nghị định số 166/ 2013/ NĐ-CP việc thực cưỡng chế cần phải có đại diện quan cơng an, quyền địa phương Việc quy định nhiều gây khó khăn cho việc tực thực tế, lẽ trường hợp cầm thiết mà có lại khơng có mặt đầy đủ người pháp luật quy định việc thực khơng đảm bảo Khơng có mà việc quy định phân định chức quản lí nhà nước lĩnh vực thương mại văn hóa thể thao du lịch cơng thương chưa có rõ ràng Điểm h khoản 15 diều nghị định 95/2012/NĐ- CP quy định: “ h) Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Trường hợp nội dung quảng cáo thực phẩm có cơng bố tác dụng tới sức khỏe phải có ý kiến chấp thuận Bộ Y tế;” điểm b khoản 22 nghị định quy định: “b) Hướng dẫn, kiểm tra nội dung, điều kiện hoạt động quảng cáo thương mại, thương hiệu, hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ ngồi nước theo quy định pháp luật;” Theo Bộ cơng thương có quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo số loại thực phẩm quyền hướng dẫn, kiểm 12 tra nội dung hoạt động quảng cáo nước Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm vụ, cấu tổ chức Bộ công thương- thực chức quản lí nhà nước cơng nghiệp thương mại, bao gồm xúc tiến thương mại III Một số kiến nghị hướng hoàn thiện thẩm quyền quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo thương mại nâng cao hiệu quản lí *Đối với nhà nước quan chức năng, chuyên ngành: -Cần không ngừng hồn thiện, đổi văn quản lí hoạt động quảng cáo cho vừa đưa chúng vào trật tự phải phù hợp với tình hình kinh tế, trị ln biến đổi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp người làm quảng cáo -Thành lập tổ, ban chuyên tra, kiểm tra hình thức quảng cáo địa phương Kiên xử phạt tất quảng cáo vi phạm để làm gương cho doanh nghiệp quảng cáo khác - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Luật Quảng cáo, lẽ việc tuyên truyền có vai trị quan trọng, khơng đảm bảo người biết đến vấn đề liên quan đến quảng cáo Bởi văn để đảm bảo thực mà vướng mắc bất cập thực tế cần quan tâm đóng góp ý kiến từ dự thảo Việc tiếp thu ý kiến từ rộng rãi người dân xem xét cách cụ thể tính hợp lí ý kiến giúp cho dự thảo hoàn thiện hơn, đáp ứng dược nhu cầu từ thực tế khách quan Hiện mà Luật quảng cáo năm 2012 có hiệu lực việc phổ bến cho người biết đến quy định pháp luật quảng cáo cần thiết, đặc biệt cới cá nhân, quan tổ chức tham gia thực hoạt động 13 quảng cáo Việc tuyên truyền phổ biến hoạt động quảng cáo trách nhiệm không quan nhà nước có thẩm quyền mà cịn trách nhiệm hiệp hội quảng cáo, việc chủ động tiếp cận tìm hiểu Luật quảng cáo cá nhân, tổ chức tiến hành thực quảng cáo -Cần nâng cao vai trò hiệp hội quảng cáo Việt Nam, đặc biệt hoạt động kiến nghị xây dựng sách pháp luật lĩnh vực quảng cáo thương mại, việc tuyên truyền phổ biến nội dung việc thực quảng cáo đén người thực quảng cáo để đảm bảo cho cá nhân, tổ chức tham gia quảng cáo cạnh tranh theo nghĩa- tạo cạnh tranh lành mạnh *Đối với người hoạt động quảng cáo -Tuân thủ quy định pháp luật quảng cáo Thực nguyên tắc: Lợi ích Nhà nước-lợi ích xã hội-chuẩn mực đạo đức thẩm mĩ người Việt Nam -Luôn học hỏi, đổi kĩ thuật, sáng tạo ý tưởng thiết kế quảng cáo Trên số kiến nghị góp phần hồn thiện vấn đề quản lí Nhà nước hoạt động quảng cáo nói chung quảng cáo thương mại nói riêng C KẾT LUẬN Qua phân tich phần hiểu tầm quan trọng việc quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo thương mại, không mà cịn hiểu rõ tình trạng phân cấp thẩm quyền Nhà nước hoạt động Trên thực tế tồn bất cập định từ năm 2012 Luật quảng cáo đời quy định tương đối đầy đủ vấn đề Trong 14 phát triển ngày mạnh mẽ kinh tế thị trường, tăng cường quản lí nhà nước quảng cáo thương mại nói riêng hoạt động kinh tế nói chung cần phải đẩy mạnh Để đạt điều đó, cơng cụ pháp luật nhà nước cần phải tích cực hồn thiện để đáp ứng vai trị cơng cụ quản lí quan trọng nhà nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại (tập 2), Nguyễn Viết Tý (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2006 Nguyễn Thị Dung (Chủ biên), Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Bảo Ánh, Vũ Phương Đông, Nguyễn Như Chính, Lê Hương Giang, Nguyễn Ngọc Anh, 15 Vũ Hịa Như, Hướng dẫn môn học Luật Thương mại Tập 2, NXB Lao động, 2014 Luật quảng cáo năm 2012 Luật thương mại năm 2005 Nghị định 95/2012/NĐ- CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ công thương; Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xủ phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức văn hóa, thể thao du lịch; Nghị định 132/2013/NĐ-Cpquy định chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ thông tin truyền thơng; Nghị định Chính phủ số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành số điều Luật quảng cáo 10 “ Phân cấp thẩm quyền quản lí nhà nước hoạt động quảng cáo thương mại theo pháp luật Việt Nam”, ThS Lê Thị Lợi, Tạp chí Luật học số 7/2014, trường Đại học Luật Hà Nội; 11 “ Lí luận thẩm quyền quản lí Nhà nước hoạt động quảng cáo quảng cáo thương mại”,TS Nguyễn Thị Dung, Tạp chí luật học số 9/2014, trường Đại học Luật Hà Nội; 16 ... tồn phân cấp thẩm quyền 10 quản lí hoạt động quảng cáo nên Bộ công thương không trực tiếp tham gia quản lí hoạt động quảng cáo, chất quảng cáo quảng cáo thương mại Khi áp dụng quy định quản lí nhà. .. nhiệm quản lí hoạt động quảng cáo Bộ thương mại Đây quy định hợp lí lẽ: xuất phát từ mục đích việc quản lí hoạt động quảng cáo thương mại việc quản lí nội dung quảng cáo, mà việc thực quảng cáo. .. hành quảng cáo thương mại phận hoạt động quảng cáo chung Điều 1 02 luật thương mại năm 20 05 quy định:? ?Quảng cáo thương mại hoạt động xúc tiến thương mại thương nhân để giới thiệu với khách hàng hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày quan điểm của em về vấn đề phân cấp thẩm quyền quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thương mại.BTHK thương mại 2, Trình bày quan điểm của em về vấn đề phân cấp thẩm quyền quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thương mại.BTHK thương mại 2

Từ khóa liên quan