Pháp điển hóa luật tư: Mô hình và thực tiễn quốc tế

13 6 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 20:49

Bài viết tập trung phân tích pháp điển hóa dưới góc độ so sánh giữa hai truyền thống Dân luật và Thông luật, làm rõ những trường phái lý thuyết liên quan, cấu trúc của các bộ pháp điển cũng như kỹ thuật pháp điển của từng quốc gia, từ đó rút ra những kết luận và kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với hoạt động pháp điển hóa ở Việt Nam, góp phần vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ PHÁP ĐIểN HóA LUẬT TƯ: Mơ HÌNH VÀ THỰC TIỄN QUỐC TẾ1 Trần Kiên* Phạm Hồ Nam** *TS Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội; Giảng viên Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật - ĐHQGHN **Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội; Université de Paris, Cộng hịa Pháp Thơng tin viết: Từ khóa: Pháp điển hóa, luật tư, truyền thống pháp lý, luật so sánh Lịch sử viết: Nhận : 07/01/2020 Biên tập : 15/01/2020 Duyệt : 03/02/2020 Article Infomation: Key words: codification, private law, legal traditions, comparative law Article History: Received : 07 Jan 2020 Edited : 15 Jan 2020 Approved : 03 Feb 2020 Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích pháp điển hóa góc độ so sánh hai truyền thống Dân luật Thông luật, làm rõ trường phái lý thuyết liên quan, cấu trúc pháp điển kỹ thuật pháp điển quốc gia, từ rút kết luận kinh nghiệm có giá trị tham khảo hoạt động pháp điển hóa Việt Nam, góp phần vào q trình xây dựng hồn thiện pháp luật Abstract: This article is focused on analysis of codification by comparison between the traditional laws - Civil Law and Common Law, clarifying the relevant theories, the structure of the codifications as well as the codification techniques of each country It is then to provide conclusions and experiences as reference for codification activities in Vietnam, to facilitate the law developments and improvements Dẫn nhập Trong thuở sơ khai văn minh nhân loại, quy tắc ứng xử xã hội không tồn dạng thành văn biết đến phổ biến ngày nay, mà nằm tập quán trì tiếp nối đến hệ sau chủ yếu dựa khả ghi nhớ truyền miệng cộng đồng2 Những quy tắc tập quán nguồn điều chỉnh quan hệ phát sinh thành viên cộng đồng Tuy nhiên, phát triển nhanh chóng dẫn đến 52 yêu cầu xã hội cần phải tổ chức cách có hệ thống mà đó, quy tắc tập quán dần bộc lộ rõ yếu điểm - thiếu rõ ràng, thiếu ổn định, hạn chế phạm vi áp dụng - không cung cấp đủ giải pháp cần thiết điều chỉnh quan hệ pháp lý phát sinh3 Vì lẽ đó, luật thành văn đời với mục đích tạo lập nên hệ thống quy định minh thị, cụ thể rõ ràng, chứa đựng quy tắc mang tính khái quát áp dụng với thành viên cộng đồng Những luật ghi nhận Bài viết phát triển từ nghiên cứu công bố: Trần Kiên, Phạm Hồ Nam, “Pháp điển hóa luật tư” Nguyễn Mạnh Thắng, Đồng hóa luật tư Việt Nam (Nxb Công an Nhân dân, 2018) Csaba Varga, Codification as a Socio-Historical Phenomenon (Second, Szent István Társulat 2011), p.28 George Mousourakis, The Historical and Institutional Context of Roman Law (Routledge 2003), p.115 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP Số 7(407) - T4/2020 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ xuất thời kỳ cổ đại: Bộ luật Urnammu ban hành vào khoảng năm 2100 TCN thời trị vua Urnammu, xứ Ur, Lưỡng Hà cổ đại4; Bộ luật Hammurabi Babylon ban hành vào khoảng năm 1700 TCN, lấy cảm hứng từ tập hợp phán tập quán người Sumeri Akkad5; Luật 12 Bảng ban hành La Mã cổ đại năm 450 TCN bật Bộ luật hoàng đế Justinian La Mã vào năm 534 SCN với quy định nhiều vấn đề lĩnh vực khác nhau6 Kỹ thuật pháp lý để tạo nên luật gọi pháp điển hóa Pháp điển hóa (codification), theo định nghĩa Black’s Law Dictionary, “quá trình tập hợp, xếp hệ thống hóa quy định hệ thống pháp luật, ngành luật định, vào luật có trật tự”7 Theo truyền thống khoa học pháp lý Việt Nam, pháp điển hóa“là hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền tập hợp, xếp quy phạm pháp luật văn quy phạm pháp luật cịn hiệu lực theo trình tự định, loại bỏ quy phạm lỗi thời, mâu thuẫn, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng quy phạm thay cho quy phạm bị loại bỏ để xây dựng pháp điển”, kết trình việc “tạo lập nên văn quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục pháp lý định có giá trị pháp lý bắt buộc thực hiện”8 Từ hai định nghĩa trên, hiểu rằng, pháp điển hóa q trình khơng tập hợp quy tắc pháp lý có sẵn vào đạo luật hay luật, mà làm cho tập hợp quy tắc có liên kết có tính hệ thống Trên giới ngày nay, hoạt động pháp điển hóa thường diễn lĩnh vực luật tư nói chung, hay cụ thể ngành luật dân sự, thương mại, sở hữu trí tuệ, hình sự,… quốc gia khơng có phân loại cơng - tư hệ thống pháp luật Một điểm khác biệt hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa hệ thống pháp luật khác việc đặt luật hình vào ngành luật công Về chất, phần lớn quan hệ hình hệ thống pháp luật Dân luật hay Thơng luật gắn bó chặt chẽ với quyền lợi chủ thể tư, gồm quyền liên quan đến nhân thân quyền sống, quyền bảo đảm thân thể,… quyền liên quan đến tài sản quyền sở hữu Vì vậy, nhắc đến pháp điển hóa, pháp điển hóa luật tư xem phổ biến mang tính đại diện Trong hệ thống khoa học pháp lý ngày nay, đặc biệt lĩnh vực luật so sánh, luật gia thường phân loại hệ thống pháp luật yếu giới thành hệ thống Dân luật (Civil Law) hệ thống Thông luật (Common Law) Một đặc điểm quan trọng dùng để phân biệt hai truyền thống pháp luật phổ biến nằm tính pháp điển hóa: truyền thống Dân luật, chịu nhiều ảnh hưởng luật La Mã, xây dựng luật chứa đựng quy định mang tính khái quát, luật thành văn truyền thống Thông luật, dù nguồn ưu tiên nhất, không phổ biến ảnh hưởng phán tư pháp Tuy nhiên, nhu cầu hài hịa thống hóa pháp luật kéo gần khoảng cách hai truyền thống pháp luật để tiếp thu học hỏi kinh nghiệm Nguyễn Minh Tuấn, “Bộ luật Urnammu - Nội dung giá trị”; http://tuanhsl.blogspot.com/2012/11/ bo-luat-urnammu-noi-dung-va-gia-tri.html, accessed 13 September 2018 Jean Louis Bergel, ‘Principal Features and Methods of Codification’ (1988) 48 Louisiana Law Review George Mousourakis (n 3) p.119 Codification: The process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law, into an ordered code, Bryan A Gagner (ed), Black’s Law Dictionary (9th edn, West Publishing Co 2009) p.294 Hoàng Thị Kim Quế (ed), Giáo trình Lý luận Nhà nước Pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015, tr.388-389 Số 7(407) - T4/2020 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP 53 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ nhau, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật với cứu cánh đạt đến công hợp lý quy tắc pháp lý Vì vậy, án lệ ngày khơng cịn kỹ thuật pháp lý xa lạ với luật gia Dân luật, q trình pháp điển hóa trở nên phổ biến quốc gia thuộc truyền thống Thơng luật Do đó, nghiên cứu pháp điển hóa khơng thể dừng lại quan điểm tri thức truyền thống hệ thống Dân luật, mà cần thiết phải đánh giá xem xét xu hướng phát triển trình pháp điển diễn quốc gia thuộc truyền thống Thông luật Pháp điển hóa truyền thống Dân luật (Substantive Codification) 2.1 Khái quát chung Truyền thống Dân luật thường gắn với hình thành phát triển luật La Mã cổ đại, đánh dấu đời luật Mười Hai Bảng9 Nhưng sau nhiều kỷ bị lãng quên kể từ sụp đổ Đế chếByzantine, luật La Mã tái sinh thời kỳ Phục Hưng, giai đoạn mà xã hội châu Âu tái nhận thức tầm quan trọng quy tắc pháp lý việc trì ổn định trật tự xã hội, thay cho giáo điều tôn giáo thời kỳ Trung cổ Pháp luật trở lại với vị độc lập nó, từ đó, trở thành đặc trưng cho lối tư văn minh châu Âu10 Sự tái sinh pháp luật xã hội đánh dấu phát triển trường phái pháp lý mới: (1) trường phái Luật học sư (Glassators), (2) trường phái Chú giải (Commentators) hay Hậu Luật học sư (postGlossators), (3) trường phái Nhân văn (Humanists), (4) trường phái Luật Tự nhiên (Natural Law) (5) trường phái Hiện đại kiểu Đức (Pandectists) Pháp điển hóa xem phương diện thành công phong trào Luật Tự nhiên từ kỷ XVI đến kỷ XVIII Khác với tên gọi mình, trường phái Luật Tự nhiên chối bỏ phụ thuộc người vào đấng toàn năng, đặt người vào trung tâm chế độ xã hội Theo xu hướng chung phong trào Phục hưng, luật gia trường phái khẳng định luật pháp sản phẩm lý trí người khơng phải tượng tự nhiên, thay phương pháp kinh viện việc mượn phương pháp từ ngành khoa học để xây dựng nên hệ thống có tính logic11 Sự ủng hộ cho chủ nghĩa lý hướng mối quan tâm luật gia tới pháp điển hóa, cách thức xem hiệu để lưu giữ trì nguyên tắc quy tắc pháp lý gìn giữ, phát triển, giảng dạy trường đại học, nơi tập hợp trí tuệ đạt đến đỉnh cao, để mang tinh hoa áp dụng vào đời sống xã hội thực tiễn12 Pháp điển hóa coi kỹ thuật cần thiết để thực hóa ý đồ trường phái Luật Tự nhiên, củng cố tiến trình phát triển Luật La Mã qua nhiều kỷ, giải thích cách có hệ thống pháp luật cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội kỷ XVIII, tiếp nhận áp dụng phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn13 Kỹ thuật pháp điển hóa quốc gia thuộc truyền thống dân luật gọi kỹ thuật pháp điển hóa nội dung (substantive codification) Pháp điển hóa nội dung, hay pháp điển hóa thực chất, q trình bao gồm việc tạo định hình “một tập hợp chặt chẽ quy tắc tân tiến” với mục đích nhằm “tạo lập đánh giá trật tự pháp lý”14 Cụ thể hơn, kỹ thuật John Henry Merryman and Rogelio Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America (3rd edn, Stanford University Press 2007) p.2 10 René David and John E C Brierley, Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law (Third, Stevens & Sons 1985) p.39 11 René David and John E C Brierley (n 10) p.47 12 Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World (Cavendish Publishing 1999) p.58 13 René David and John E C Brierley (n 10) p.64 54 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP Số 7(407) - T4/2020 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ pháp điển hóa tập trung vào việc xây dựng văn quy phạm pháp luật sở tập hợp, rà soát hệ thống hóa quy định pháp luật nhiều văn quy phạm pháp luật khác nhau, với sửa đổi, bổ sung hồn thiện Nói cách khác, kỹ thuật pháp điển hóa nội dung có chất hoạt động lập pháp Nghị viện/Quốc hội, xây dựng đạo luật thành văn để đáp ứng nhu cầu thực tiễn15 Pháp điển hóa nội dung, khơng bó hẹp tên gọi mình, có u cầu phương diện nội dung phương diện hình thức Về mặt nội dung, luật chịu ảnh hưởng tư tưởng định, thể tính hệ thống hóa hồn thiện mối tương quan với toàn hệ thống pháp luật hay ngành luật cụ thể với mục đích trì ổn định16 Hơn nữa, đạo luật thể bên ngồi quy tắc pháp lý, hình thức kỹ thuật pháp điển khơng thể tính đặc thù mà cịn phản ánh nội dung tính hệ thống đạo luật Về phương diện hình thức này, luật gia thường đề cập tới hai khía cạnh, (1) cấu trúc pháp điển (2) cách thức diễn đạt ngôn từ pháp điển Phụ thuộc vào tư tưởng, trường phái, quan điểm nhà lập pháp, đạo luật, luật lại mang dấu ấn riêng hình thức, qua thể mong muốn đạt mục đích họ? thơng qua q trình xây dựng pháp luật, đồng thời tạo nên hài hòa thống cho hệ thống17 Khi nhắc tới pháp điển hóa luật tư, ý tưởng xuất thường tập trung vào dân luật, đặc biệt hai dân luật điển hình Pháp Đức Hai quốc gia kể có chung đường biên giới, thuộc lục địa châu Âu, chia sẻ tảng lịch sử pháp lý chung Tây Âu, hai pháp điển hai quốc gia lại theo trường phái hoàn toàn khác biệt, thể cách tiếp cận khác q trình pháp điển hóa, qua cung cấp cho chất liệu quan trọng để phân tích, đánh giá xem xét đa dạng q trình pháp điển hóa truyền thống pháp luật 2.2 Pháp điển hóa luật tư Pháp Cho tới trước Cách mạng Pháp năm 1789, nước Pháp khơng có hệ thống luật tư thống toàn lãnh thổ, mà chia thành hai vùng với hệ thống pháp luật khác nhau: nửa phía Bắc áp dụng pháp luật thành văn dựa tảng luật La Mã, nửa phía Nam lại áp dụng tập quán pháp có nguồn gốc chủ yếu từ Đức từ ghi chép cá nhân Chính thiếu quán trở lực lớn kìm hãm phát triển kinh tế xã hội18 Và tình hình nước Pháp ổn định trở lại sau Cách mạng nhờ kiểm soát Napoléon, cơng pháp điển hóa tiến hành biện pháp cải tổ chấn chỉnh xã hội sau biến cố xảy Nước Pháp xem quê hương pháp điển hóa19; điều đánh dấu đời Bộ luật Dân Pháp, hay Bộ luật Napoléon vào năm 1804, với nỗ lực ông bốn luật gia hàng đầu Pháp lúc Tuy nhiên, tiến trình pháp điển hóa cần xem xét trước tiên từ ảnh hưởng mặt tư tưởng lý thuyết Ý niệm lý trí tự nhiên ảnh hưởng mạnh mẽ tởi tư pháp lý Pháp vào kỷ XVII XVIII Một mặt, luật gia sử dụng Luật La Mã dạng lý trí thành 14 Jean Louis Bergel (n 5) 15 HồngThị Kim Quế (ed), Giáo trình Lý luận Nhà nước Pháp luật,Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015, tr.389 16 Sigmund Samuel, ‘The Codification of Law’ (1943) The University of Toronto Law Journal p.148; Jean Louis Bergel (n 5) 17 Jean Louis Bergel (n 5) 18 Michael Bogdan, Luật so sánh (Lê Hồng Hạnh and Dương Thị Hiền trs, Swiss: KLuwer Law and Taxation 2004) 131, 132 19 Rémy Cabrillac, ‘Les Enjeux de La Codification En France’ (2005) 46 Les Cahiers de droit p.533 Số 7(407) - T4/2020 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP 55 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ văn để giải thích bình luận tập quán, coi Luật La Mã giải pháp cần thiết tập quán có thiếu sót, từ cố gắng xây dựng hệ thống pháp luật dựa luật La Mã cổ đại20 Mặt khác, quan niệm pháp luật trường phái Luật Tự nhiên tảng quan trọng học giả soạn thảo nên Bộ dân luật Chính điều dẫn đến xem xét lại cách toàn diện quy tắc Luật La Mã ánh sáng lý trí: quy tắc tồn xếp theo lối logic hợp lý hơn; nguyên tắc chung pháp luật phát triển, tạo tiền đề cho lối tư diễn dịch có hệ thống Chủ nghĩa lý, vậy, tạo nên sở lý thuyết vững cho trình thống pháp luật Pháp giai đoạn này21 Về phương diện nội dung, trường phái luật tự nhiên cung cấp cho nhà lập pháp ý niệm pháp luật phải bình đẳng với tất người Bên cạnh đó, Bộ luật Napoléon đặt ý niệm mẻ thời kỳ này: thống pháp luật toàn lãnh thổ, ghi nhận lập pháp quan quyền làm luật, bao hàm luật pháp tới quan hệ xã hội khác nhau, tách biệt luật pháp khỏi đạo đức, tín ngưỡng trị22 Một điểm đáng ý khác, Bộ luật Dân Pháp kết thỏa hiệp: thỏa hiệp mặt tư tưởng chủ nghĩa cá nhân kỷ XVIII với đạo đức Cơ đốc giáo, thỏa hiệp mặt trị nguyên tắc hình thành nhờ Cách mạng di sản chế độ cũ, thỏa hiệp mặt kỹ thuật pháp lý áp dụng quy tắc từ tập quán truyền thống quy tắc Luật La Mã23 Theo quan niệm truyền thống Pháp, luật lúc phải thỏa mãn hai đặc tính khái quát thực tế; với đó, phải tránh hai nhược điểm chung chung ngụy biện Một luật phải đưa quy tắc có tính khái qt phù hợp để điều chỉnh quan hệ xã hội không đặt quy tắc cho trường hợp cụ thể hay cá biệt, lẽ nhà làm luật khơng thể dự đốn trước quan hệ xã hội phát sinh24 Vì vậy, đặc trưng quan trọng nhiều quốc gia khác học hỏi, việc Bộ luật Dân Pháp thiết lập nên quy tắc mang đủ tính khái quát để thẩm phán dựa phương thức diễn dịch tìm thấy giải pháp cho quan hệ khác Về phương diện hình thức, trước tiên, Bộ luật Dân Pháp sử dụng hệ thống ngôn ngữ rõ ràng, khúc chiết dễ hiểu, với mục đích người có dân trí mức trung bình nắm quy định pháp luật, giữ tinh tế ngôn từ25 Bên cạnh số điều khoản quy định Thiên Mở đầu (Titre préliminaire), 2300 điều khoản chia vào ba phần chính, gọi quyển: (1) Quyển đề cập đến vấn đề cá nhân, bao gồm vấn đề cá nhân gia đình; (2) Quyển thứ hai đề cập đến vấn đề tài sản quyền tài sản; (3) Quyển thứ ba giải vấn đề thủ đắc tài sản26 Cho đến ngày nay, quy định Bộ luật sửa đổi, bổ sung nhiều; đó, cấu trúc, Nghị viện Pháp bổ sung thêm hai mới: Quyển thứ tư giải vấn đề liên quan đến biện pháp bảo đảm, Quyển thứ năm chứa đựng quy định áp dụng Đảo Mayotte thuộc lãnh thổ Pháp Sau 200 năm tồn tại, dù trải qua nhiều lần sửa đổi nhận khơng phê bình từ học giả vai trị vị trí bối cảnh thay đổi nhanh chóng xã hội, Bộ luật Dân Pháp xem 20 René David and John E C Brierley (n 10) p.54-55 21 J.G Sauveplane, Codified and Judge Made Law, The Role of Courts and Legislators in Civil and Common Law Systems (North- Holland 1982) 22 Jean Louis Bergel (n 5) 23 Jean Louis Bergel (n 5) 56 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP Số 7(407) - T4/2020 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ tảng nguyên mẫu pháp điển hóa truyền thống Dân luật khắp giới ngày Sau Bộ luật Dân đời, nước Pháp tiếp tục cho đời luật, đạo luật khác ví dụ Bộ luật Tố tụng dân năm 1806, Bộ luật Thương mại năm 1807, Bộ luật Tố tụng hình năm 1808 Bộ luật Hình năm 1810 Một điểm đáng ý quan niệm phân biệt luật dân luật thương mại từ kỷ XIX Mặc dù xếp luật thương mại vào ngành luật tư, chịu điều chỉnh quan hệ tư quy định Bộ luật Dân sự, thực tế, Bộ luật Thương mại khơng có quy định liên quan đến quan hệ tư khái quát, mà tập trung vào vấn đề đặc trưng luật thương mại, hay vấn đề liên quan đến thương nhân hành vi pháp lý họ 2.3 Pháp điển hóa luật tư Đức Nếu Pháp quốc gia tiến hành trình pháp điển hóa sớm, vào khoảng đầu kỷ XIX, Đức, cơng việc bắt đầu vào khoảng cuối kỷ Một nguyên nhân chậm trễ kể nằm vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước quốc gia Tây Âu Cho đến tận năm 1871, Đức trở thành quốc gia hoàn toàn thống nhất, cịn trước đó, nước Đức dù có hồng đế quốc gia bao gồm hàng trăm vương quốc lãnh địa độc lập khác nhau, chí đơi cịn gây chiến với nhau27 Điều khiến nước Đức khó có cho hệ thống pháp luật thống Tuy vậy, yếu tố tâm lý hệ tư tưởng Đức quốc gia kế thừa đế chế La Mã, luật La Mã nhận chấp nhận rộng rãi toàn lãnh thổ đất nước này, nghiên cứu, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 René David and John E C Brierley (n 10) p.96-97 Peter de Cruz (n 12) p.63 Michael Bogdan (n 18) p.133 Michael Bogdan (n 18) p.145 Michael Bogdan (n 18) p.147 Peter de Cruz (n 12) p.81 Peter de Cruz (n 12) p.81 Michael Bogdan (n 18) p.147 Peter de Cruz (n 12) p.86 giảng dạy coi nguồn luật bổ sung tập quán không đưa giải pháp28 Cũng Pháp, viên gạch đặt móng cho hệ thống pháp luật thành văn q trình pháp điển hóa mạnh mẽ Đức sau khởi nguồn từ suốt hai kỷ, từ kỷ XVI đến kỷ XVIII Trong khoảng thời gian này, luật gia La Mã Đức tiến hành phát triển tổng hợp luật La Mã đại việc dung hòa với luật tự nhiên luật lý trí Trường phái đặc trưng mặt triết lý phong trào nhằm mục đích phù hợp hóa luật La Mã với xã hội Đức phát triển có tính khoa học trật tự ý niệm29 Trường phái khoa học pháp lý mang đậm chất Đức gọi trường phái Hiện đại, hay Pandectists Những luật gia theo trường phái nghiên cứu nguồn gốc lịch sử hình nên luật La Mã, nhìn nhận pháp luật hệ thống đóng gồm ý niệm, nguyên tắc thiết chế luật La Mã, đặt pháp luật quan niệm đạo đức, tôn giáo, tiếp cận phương pháp khoa học cách tiếp cận logic để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề pháp lý30 Ra đời vào cuối kỷ XIX, Bộ luật Dân Đức đánh giá đại vượt trội nhiều so với Bộ luật Dân Pháp, điều chênh lệch trình độ người soạn thảo mà đơn giản luật Đức đời sau đến gần 100 năm31 Mục đích nhà làm luật soạn thảo Bộ luật rõ ràng ổn định pháp luật, với nỗ lực hài hòa quy tắc pháp lý khắp vùng miền toàn lãnh thổ32 Cũng Bộ luật Dân Pháp, giá trị mặt trị Bộ Dân luật Đức phản ánh cách Số 7(407) - T4/2020 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP 57 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ hồn hảo quan niệm tự thời đại này: chủ nghĩa tự do, bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, tự ý chí tự giao kết hợp đồng33 Bộ luật trao cho bên tự rộng rãi trình giao kết quan hệ tư địa hạt tài sản, thể quan niệm bình đẳng tự dành cho cá nhân, qua đảm bảo cho vận hành ổn định công lý xã hội34 Về phương diện cấu trúc, Bộ luật Dân Đức đánh giá có cấu trúc khoa học, đặt riêng Quyển chứa đựng quy định chung hệ thống luật tư, kết nghiên cứu pháp luật La Mã Đức giảng dạy trường đại học35 Các quy định riêng lại xếp vào bốn quyển, bao quát vấn đề trái quyền, quyền tài sản, nhân gia đình thừa kế Tuy nhiên, Bộ luật Napoléon cơng trình nhà hoạt động thực tiễn đầy kinh nghiệm, Bộ luật Dân Đức chịu ảnh hưởng trường phái Hiện đại lối tư truyền thống người Đức xem không dành cho đại chúng, mà sản phẩm trí tuệ bác học dành cho luật gia người hành nghề luật.36 Vì vậy, thuật ngữ luật thường chặt chẽ hoàn toàn thống nhất, mang tính trừu tượng cao Hơn nữa, câu văn có tính xác thường dài, phức tạp, viết theo lối văn phong học thuật dễ gây khó hiểu cho người khơng có chun mơn khoa học pháp lý37 Một ví dụ điển hình luật liên tục sử dụng viện dẫn chéo văn bản, công việc giúp cho trở nên rõ ràng hơn, khiến cho người đọc khơng có tảng luật cảm thấy khó khăn việc cố gắng hiểu nội dung khái quát nó38 Bộ luật Dân sự, tương tự Pháp, khơng phải sản phẩm pháp điển hóa đáng ý Đức Bên cạnh luật này, Nghị viện Đức cho đời đạo luật có nhiều ảnh hưởng lĩnh vực luật tư Bộ luật Thương mại, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình Đức lựa chọn việc pháp điển hóa riêng biệt vấn đề chung luật tư vấn đề mang tính chuyên ngành cụ thể luật thương mại, nhằm đáp ứng nhu cầu đối xử cách đặc thù lĩnh vực Một điểm đáng ý hoạt động pháp điển hóa Đức, việc quốc gia tiến hành pháp điển hóa lĩnh vực luật cơng, lĩnh vực vốn xem khó khăn để ban hành đạo luật chung đa dạng mà đòi hỏi điều chỉnh chi tiết nó, bao gồm Bộ luật Hành Bộ luật Tố tụng hành chính39 Pháp điển hóa hệ thống Thông luật (Common Law) 3.1 Đặc điểm chung pháp điển hóa nước theo hệ thống Thơng luật Như nhắc đến phần trước, pháp điển hóa thường giới thiệu sản phẩm quan trọng phổ biến truyền thống pháp luật Dân luật, án lệ ln coi đặc trưng riêng biệt thuyền thống Thông luật Quan niệm dẫn đến hiểu nhầm phổ biến nghiên cứu giảng dạy hai hệ thống pháp luật giới này, cho án lệ không sử dụng 33 Jacky Hummel, ‘La Codification En Allemagne (XIXe - XXe Siècles): Une Cristallisation Du Droit National Entre Romanité et Germanité’ (2007) 85 Revue historique de droit franỗais et ộtranger p.105 34 Peter de Cruz (n 12) p.86 35 Michel Fromont, Các hệ thống pháp luật giới, Nxb Tư Pháp 2006, tr 56 36 Michael Bogdan (n 18) 146, 147; Peter de Cruz (n 12) p.86 37 Michel Fromont (n 35) p.57 38 Michael Bogdan (n 18) p.148 39 Michael Bogdan (n 18) p.146 40 Eva Steiner, ‘Codification in England: The Need to Move from an Ideological to a Functional Approach A Bridge Too Far?’ (2004) 25 Statute Law Review p.209, p.215 41 Eva Steiner (n 40) p.215 42 Eva Steiner (n 40) p.215 58 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP Số 7(407) - T4/2020 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ nước theo truyền thống Dân luật, nước theo hệ thốngThông luật, đặc biệt Anh, không tồn luật thành văn Ngược lại, tồn lịch sử pháp điển hóa Anh, bắt nguồn từ dự án pháp điển hóa luật lệ thời James I Sir Francis Bacon vào năm 161440 Vào cuối kỷ XVIII, Jeremy Bentham, luật gia người Anh, tác phẩm mình, đề cao pháp điển hóa phương tiện thống pháp luật Nhiều luật gia Anh tiếng khác, J Austin, F W Maitland, H Maine, S Amos Mackenzie Chalmers, người ủng hộ mạnh mẽ cho pháp điển hóa41 Đặc biệt, vào kỷ XIX, luật sư lỗi lạc người Anh đương thời soạn cho Ấn Độ, lúc thuộc địa Anh, tập hợp luật, với tên tên gọi Indian Codes, bao gồm lĩnh vực hợp đồng, hình sự, ủy thác (trust), sở hữu, chứng chủ đề khác nhằm quản lý hiệu thông qua đường tư pháp42 Đây xem cơng trình pháp điển hóa thành cơng Anh kỷ XIX43 Sang kỷ XX, Anh, việc soạn thảo ban hành đạo luật trở nên phổ biến, đạo luật có phạm vi điều chỉnh hạn chế nên không soạn thành bộ, Đạo luật Mua bán hàng hóa 1893 (Sale of Goods Act) hay Đạo luật Trẻ em 1989 (Children Act),…44 Ở Hoa Kỳ, luật pháp điển hóa xuất từ kỷ XIX với công lao David Dudley Field45 Như vậy, khơng thể nói pháp điển hóa khơng coi trọng quốc gia theo hệ thống Thơng luật mà trái lại, cịn có lịch sử phát triển từ lâu đời Tuy nhiên, pháp điển hóa nước theo hệ thống Thơng luật có đặc điểm khác biệt so với pháp điển hóa truyền thống Dân luật Đặc điểm pháp điển hóa nước thuộc hệ thống Thơng luật kỹ thuật pháp điển hóa hình thức (formal codification) Khác với pháp điển hóa nội dung, kỹ thuật pháp điển hóa hình thức khơng nhằm xây dựng tập hợp quy tắc có tính liên kết hệ thống, mà đơn tập hợp quy tắc riêng lẻ mà khơng có thay đổi nội dung46 Mục đích kỹ thuật pháp điển hóa đảm bảo hài hòa quy định pháp luật, đồng thời giúp tập trung điều luật, tạo điều kiện cho tìm kiếm dễ dàng giải pháp pháp lý Chính vậy, đạo luật thơng thường khơng trình bày dạng nguyên tắc chung, mà ngược lại chứa đựng quy tắc riêng nhằm điều chỉnh số tình đặc biệt cách chi tiết47 Khi nhận định vị trí đặc điểm luật thành văn hệ thống pháp luật Thông luật, bỏ qua yếu tố lịch sử phát triển Nghị viện nhằm cân quyền lực với Nhà vua Về phần mình, nhà vua phận thuộc Tịa án Hồng gia giữ thái độ căm ghét thù địch quyền lực ngày lên cao Nghị viện Một biểu chống đối việc thẩm phán cố tình né tránh hiệu lực đạo luật cách diễn giải luật cứng nhắc câu chữ, hoàn toàn không quan tâm đến lịch sử lập pháp hay trình soạn thảo, điều mà thẩm phán truyền thống Dân luật thường làm48 Trước tình trạng này, nhà lập pháp chuyển từ nguyên tắc khái quát chung sang soạn thảo quy định chi tiết nhằm buộc thẩm phán phải áp dụng luật Họ cố gắng giải thích ý định cách rõ ràng chi tiết có thể, đưa vào trường hợp cụ thể mà luật 43 Gunther A Weiss, ‘The Enchantment of Codification in the Common-Law World’ (2000) 25 Yale Journal of International Law 484 44 Eva Steiner (n 40) 215, 216 45 Eva Steiner (n 40) 218 46 Jean Louis Bergel (n 5) 47 HoàngThị Kim Quế (n 15) 389 48 Joseph Dainow, ‘The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison’ (1966) 15 The American Journal of Comparative Law 419, 425 Số 7(407) - T4/2020 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP 59 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ bắt buộc phải áp dụng Họ hạn chế khái quát thành nguyên tắc chung thẩm phán dễ dàng cho chúng mơ hồ để họ nắm ý nghĩa điều luật49 Mặc dù người ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng luật thành văn luật gia người Anh Jeremy Bentham, thẩm phán luật sư Anh giữ thái độ bảo thủ vai trò luật thành văn Đối với hệ thống pháp luật này, thống pháp luật hồn tồn đạt thông qua hoạt động xét xử tòa án Tuy nhiên, ý tưởng Bentham lại đón nhận rộng rãi Hoa Kỳ50 Từ kỷ XIX, ảnh hưởng Dudley Field, người ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng Bentham pháp điển hóa, nhiều bang bắt đầu ban hành luật Tuy nhiên, luật không giống với luật ban hành châu Âu Chúng coi kết công việc “tổng hợp” thành văn quy tắc rút từ án lệ giải thích dựa sở án lệ Chúng không cố gắng bao trùm tất quan hệ pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều chỉnh khả xảy vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ pháp luật đó, ngồi khiếm khuyết giải án lệ Do đó, pháp điển hóa mạnh mẽ so với Anh, hệ thống pháp luật Hoa Kỳ xem hệ thống pháp luật dựa án lệ51 Dù vậy, luật Hoa Kỳ, ví dụ Bộ luật Thương mại Thống Hoa Kỳ (U.C.C), chứa đựng điều luật mang nguyên tắc chung tương tự điều luật Bộ luật lớn nước châu Âu lục địa Khác biệt nội dung dẫn đến khác biệt hình thức Một điểm khác biệt tảng luật tổng hợp Hoa Kỳ luật châu Âu lục địa thể cấu trúc trình bày Phần lớn luật Hoa Kỳ xếp vấn đề theo mục theo thứ tự alphabet, thay cấu trúc chặt chẽ luật châu Âu, ví dụ “quản trị nhà nước”, “chiến tranh quốc phòng”, “ngân hàng tài chính”, “mua bán thương mại”,…52 Ngồi ra, có luật chịu ảnh hưởng truyền thống pháp luật La Mã-Đức hay phong cách lập pháp Châu Âu, Bộ luật Dân Tố tụng dân Lousiana hay Bộ luật Thương mại Thống Hoa Kỳ, trình bày theo cấu trúc có trình tự53 Mục đích điều này, theo luật gia Hoa Kỳ, để khiến cho văn luật dễ tiếp cận dễ cập nhật hơn54 3.2 Pháp điển hóa luật tư quốc gia theo hệ thống Thông luật Một đặc điểm hệ thống pháp luật Common Law bắt nguồn từ tính cách luật gia Anh, khơng chấp nhận phân biệt luật công (jus publicum) luật tư (jus privatum) cách phân chia luật gia châu Âu lục địa55 Sự ác cảm với cách phân chia này, mặt, có liên quan tới đấu tranh quyền lực trị vào kỷ XVII, việc phân chia xem ý muốn người bảo hoàng áp đặt chế độ quân chủ pháp luật Bởi vậy, học thuyết phân quyền không áp dụng Anh Trong suốt nhiều kỷ lịch sử, nhiều quan nhà nước thực ba quyền lực lập pháp, hành pháp tư pháp Khơng có ranh giới rõ ràng mặt chức tịa án, Hội đồng mật Hồng gia Nghị viện, ba quan tách biệt Nghị viện hoạt động tịa án cơng lý, tòa án nhà làm luật chủ yếu Ngay ngày nay, Thượng viện quan tài phán tối cao Anh56 49 50 51 52 53 54 55 56 Joseph Dainow (n 48) 426 J.G Sauveplane (n 21) 12 J.G Sauveplane (n 21) 12 Jean Louis Bergel (n 5) 1902 Jean Louis Bergel (n 5) 1092 Jean Louis Bergel (n 5) 1093 Michael Bogdan (n 18) 83 Wencelas J Wagner, ‘Codification of Law in Europe and the Codification Movement in the Middle of the Nineteenth Century in the United States’ [1953] Articles by Maurer Faculty: Indiana University 339 60 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP Số 7(407) - T4/2020 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ Mặt khác, luật gia Anh từ chối cách phân chia này, quen thuộc với cách phân chia truyền thống loại trát khác nhau, loại trát đại diện cho quan hệ pháp luật khác nhau57 Mặc dù trát bị xóa bỏ, cách phân chia truyền thống tiếp tục ảnh hưởng đến quan niệm luật gia Anh pháp luật, sau hệ thống Thông luật mà thể rõ Theo cách phân chia này, hệ thống pháp luật tách thành nhiều nhánh nhỏ, quan hệ hợp đồng, quan hệ giao phó tài sản, quan hệ tặng cho,… (trong đó, truyền thống Dân luật, quan hệ coi quan hệ hợp đồng) Vì tính chất này, khó tìm khái niệm luật tư khoa học pháp lý thuộc truyền thống Thơng luật, khơng thể tìm luật chung tảng cho lĩnh vực luật tư nước theo truyền thống Nhưng điều khơng có nghĩa nước khơng tồn quan hệ pháp luật mang tính chất dân sự, ngược lại, chúng điều chỉnh nhánh pháp luật nhỏ luật hợp đồng, luật trách nhiệm bồi thường hợp đồng, luật ủy thác, luật đại diện, luật tài sản, luật gia đình,… Cũng khơng thể cho khơng có pháp điển hóa luật tư, thay luật dân chung nước châu Âu lục địa, quan hệ pháp luật dân nước theo hệ thống Thông luật điều chỉnh đạo luật riêng tương ứng với nhánh luật riêng biệt Tuy nhiên, luật thành văn, theo quan điểm quốc gia nêu phần trước, không xây dựng với tham vọng bao quát toàn lĩnh vực pháp luật, nên số quan hệ pháp luật quan trọng chứa nhiều nội dung cần điều chỉnh, pháp điển hóa thành đạo luật Ở Anh, kể đến Đạo luật Mua bán hàng hóa (Sale of Good Act 1893, bị thay Sale of Good Act 1979), Đạo luật Tài sản (Law of Property Act 1925), Đạo luật Cho thuê tài sản (Rent Act 1977), Đạo luật Thủ tục tài sản hôn nhân (Matrimonial Proceedings and Property Act 1970),… Ở Hoa Kỳ, đạo luật ban hành riêng bang, không nhắc đến Bộ luật Thương mại Thống (Uniform Commerical Code) 3.3 Đạo luật Mua bán hàng hóa (Sale of Good Act 1893, thay Sale of Good Act 1979) Đạo luật Mua bán hàng hóa năm 1893 đạo luật bàn hành Quốc hội Vương quốc Anh Ireland nhằm điều chỉnh hợp đồng mà hàng hóa bán mua Mục đích đạo luật xác định quyền nghĩa vụ bên (mà không xác định rõ ràng thỏa thuận), đặc biệt không ảnh hưởng đến hiệu lực điều chỉnh ngun tắc hợp đồng thơng thường có liên quan Đạo luật bị bãi bỏ thay Anh, hiệu lực Cộng hịa Ireland58 Đạo luật Mua bán hàng hóa 1893 coi ví dụ điển hình pháp điển hóa kiểu Anh; dựa nguyên tắc pháp lý phổ biến thẩm phán thiết lập chuyển đổi thành hình thức thành văn dễ tiếp cận Cấu trúc Đạo luật bao gồm phần: Sự hình thành hợp đồng (Phần I), Hiệu lực hợp đồng (Phần II), Thực hợp đồng (Phần III), Quyền người bán chưa toán hàng hóa (Phần IV), Hành vi vi phạm hợp đồng (Phần V), Cac quy định bổ sung (Phần VI) Đạo luật soạn thảo tốt đến mức, bãi bỏ tái ban hành, Đạo luật Mua bán hàng hóa 1979 kế nhiệm soạn thảo với cấu trúc, cách sử dụng thuật ngữ chí cách đánh số giống Đạo luật năm 189359 Mặc dù Đạo luật đời khơng nhằm mục đích xóa bỏ án lệ, toàn diện 57 Michael Bogdan (n 18) 83 58 ‘Electronic Irish Statute Book’ (electronic Irish Statute Book) accessed 25 September 2018 59 ‘Sale of Goods Act 1893’ (Wikipedia) accessed 25 September 2018 Số 7(407) - T4/2020 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP 61 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ đạo luật xem khiến thẩm phán tập trung vào ngôn ngữ ý nghĩa để áp dụng xét xử thay áp dụng án lệ đời trước đạo luật Đạo luật xem đạo luật có đóng góp đáng kể việc tăng tính ổn định logic lĩnh vực pháp luật60 3.4 Bộ luật Thương mại Thống (Uniform Commercial Code) Tại Hoa Kỳ, từ năm 40, trước nhu cầu khung pháp luật ổn định có tính dự đốn trước cho hoạt động thương mại, ý tưởng luật thương mại thống đời Chịu trách nhiệm soạn thảo Bộ luật Thương mại Thống (Uniform Commercial Code – U.C.C), thay sử dụng từ ngữ cách chi tiết cụ thể có thể, Karl Llewellyn (1893-1962), người theo chủ nghĩa thực pháp luật (legal realism), nhận biết rõ hạn chế quan điểm lập pháp cứng nhắc kiểu Anh, chủ trương đưa vào U.C.C quy định khái quát chung dành phần việc cịn lại cho thẩm phán61 U.C.C thơng qua năm 1951, trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung Hiện nay, U.C.C bao gồm nội dung sau đây: mua bán hàng hóa (Điều 2), cho thuê hàng hóa (Điều 2A), cơng cụ chuyển nhượng (Điều 3), tiền gửi khoản thu ngân hàng (Điều 4), chuyển tiền (Điều 4A), thư tín dụng (Điều 5), mua bán hàng hóa số lượng lớn (Điều 6), biên lai/vận đơn kho bãi chứng từ khác (Điều 7), chứng khoán đầu tư (Điều 8), giao dịch/mua bán có bảo đảm giấy tờ cầm cố (Điều 9)62 Về hiệu lực, 50 bang Hoa Kỳ thơng qua U.C.C, có bang Louisiana – bang Hoa Kỳ theo dòng họ pháp luật châu Âu lục địa khơng thơng qua tồn văn mà có bảo lưu số điều khoản liên quan đến hệ thống pháp luật Mặc dù đặt tên luật, nhiều tranh cãi học giả xung quanh tính chất pháp điển hóa Nhiều học giả khơng cho U.C.C thành pháp điển hóa hồn chỉnh, khơng thể thay hồn tồn cho tập quán, án lệ tồn trước luật đời63 Một số học giả khác cho U.C.C tổng hợp giải pháp điều chỉnh có mà khơng có ý định bao hàm dự liệu cho tương lai64 Về mặt cấu trúc, có ý kiến cho khơng thể tìm thấy U.C.C kết cấu có hệ thống, mức độ khái quát hóa cao luật điển hình hệ thống Dân luật65 Tuy nhiên, đánh giá cực đoan đề cao luật châu Âu, thân luật khơng hồn chỉnh nội dung, khơng thể bao qt tồn vấn đề pháp lý mà không cần đến bổ sung tập quán án lệ Nỗ lực nhà lập pháp thành công U.C.C phủ nhận Hiện nay, U.C.C biết đến luật thành công việc đáp ứng tính rõ ràng đồng thời trì tính linh hoạt luật, dẫn đến thẩm phán giải thích luật dựa mục đích, ý nghĩa luật dựa nguyên tắc tảng nó, thay giải thích luật đơn dựa vào án lệ trước đây66 Sự thành cơng cho bởi: tồn diện nội dung luật, hướng dẫn Điều 1-103, theo luật phải hiểu cách thống với mục đích nó, nhiên khơng loại bỏ việc trì áp dụng án lệ quy tắc cơng bình khơng trái với quy định luật67, số lượng lớn bình luận 60 Mary Keyes and Therese Wilson, Codifying Contract Law: International and Consumer Law Perspectives (Ashgate 2014) 61 Gunther A Weiss (n 43) 520 62 ‘Uniform Commercial Code’ (Legal Information Institute) accessed 25 September 2018 63 Gunther A Weiss (n 43) 518 64 Gunther A Weiss (n 43) 519 65 Gunther A Weiss (n 43) 521,522 66 Mary Keyes and Therese Wilson (n 60) 67 § 1-103 Xây dựng [Bộ luật thương mại thống nhất] nhằm thúc đẩy mục đích sách nó: 62 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP Số 7(407) - T4/2020 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ hướng dẫn kèm theo điều luật U.C.C xem luật “mẫu” đáng tham khảo nỗ lực pháp điển hóa truyền thống Thông luật68 Kết luận Dựa phân tích hai phần trên, thấy q trình pháp điển hóa Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với quốc gia thuộc truyền thống châu Âu lục địa, thứ ảnh hưởng truyền thống tới nước ta qua trình thuộc địa trước đây, thứ hai gần gũi truyền thống Dân luật truyền thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Từ sau Đổi Mới, với nhu cầu cấp thiết cần đạo luật điều chỉnh quan hệ từ phát sinh, q trình pháp điển hóa phát triển mạnh mẽ Việt Nam với hàng loạt đạo luật lớn nhỏ, đáng ý phải nhắc tới Bộ luật Dân năm 1995 Sau 20 năm, đời Bộ luật Dân hành vào năm 2015 phần khắc phục thiếu sót luật trước Nhưng điều không đồng nghĩa với việc luật hành thực hồn hảo Từ phân tích trên, tác giả đưa hai điểm quan trọng mà thiết nghĩ, cân nhắc để có thay đổi lần sửa đổi luật này, q trình pháp điển hóa đạo luật thuộc lĩnh vực luật tư Thứ nhất, lựa chọn mơ hình pháp điển hóa thống Bộ luật Dân Việt Nam kết hợp mơ hình Đức mơ hình Pháp, với cấu trúc bao gồm phần chung chứa đựng quy định mang tính khái quát, phần riêng lại có nội dung tương tự với Bộ luật Dân Pháp69 Việc chép cách hoàn toàn chưa xem đắn, đặc biệt q trình pháp điển hóa, thay đổi kết hợp cần phải với cân nhắc tính hệ thống phù hợp chúng Kỹ thuật pháp điển hóa theo trường phái Pandectists người Đức tỏ rõ vượt trội tính khoa học rõ ràng nó, lại địi hỏi trình độ kỹ thuật pháp lý cao, điều mà Việt Nam chưa thể đáp ứng thời gian tương đối dài tương lai Do đó, lựa chọn mơ hình Pháp hình mẫu để thiết kế nên luật phương án xứng đáng cân nhắc cẩn trọng Thứ hai, bên cạnh Bộ luật Dân sự, Quốc hội Việt Nam ban hành đạo luật riêng biệt thương mại Tuy nhiên, mặt, đạo luật lại chưa bao quát hết vấn đề thương mại Mặt khác, đạo luật cho thấy tụt hậu mình, thiếu giải pháp pháp lý thỏa đáng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thời điểm tương lai Do đó, q trình xem xét xây dựng dự thảo Luật Thương mại (mới), cần cân nhắc pháp điển luật mang tính tổng quan, chứa đựng vấn đề chung bao quát quan hệ có tính chất thương mại, làm sở vững cho việc xác định tư cách pháp lý, hoạt động hình thức hoạt động thương nhân Những đề xuất sơ khởi với phân tích, đánh giá hình mẫu pháp điển hóa khác giới mong ví dụ sinh động thực tiễn, góp phần hồn thiện q trình pháp điển hóa Việt Nam tương lai n Khả áp dụng nguyên tắc bổ sung Luật (a) [Bộ luật thương mại thống nhất] phải hiểu áp dụng cách tự để thúc đẩy mục đích sách nó, là: (1) đơn giản hóa, làm rõ đại hố luật điều chỉnh giao dịch thương mại; (2) cho phép tiếp tục mở rộng hoạt động thương mại thông qua thông lệ, tập quán thỏa thuận bên; (3) để thống luật thẩm quyền pháp lý khác (b) Trừ bị thay quy định cụ thể [Bộ luật thương mại thống nhất], nguyên tắc luật cơng bình, bao gồm luật bn bán luật liên quan đến lực hợp đồng, trụ sở đại lý, không phủ nhận (estoppel), gian lận, xuyên tạc, cưỡng ép, ép buộc, sai sót, phá sản, công nhận hiệu lực vô hiệu khác bổ sung cho quy định luật 68 Mary Keyes and Therese Wilson (n 60) 69 Ngô Huy Cương, “Tổng luận chế định tài sản Dự thảo sửa đổi Bộ luật dân năm 2005”, Chế định tài sản, nghĩa vụ hợp đồng Dự thảoBộ luật Dân (sửa đổi) năm 2015 Số 7(407) - T4/2020 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP 63 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ Danh mục tài liệu tham khảo Hồng Thị Kim Quế (ed), Giáo trình Lý luận Nhà Nước Pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 Michael Bogdan, Luật so sánh (Lê Hồng Hạnh and Dương Thị Hiền trs, Swiss : KLuwer Law and Taxation 2004) Michel Fromont, Các hệ thống pháp luật giới, Nxb Tư Pháp 2006 Ngô Huy Cương, “Tổng luận chế định tài sản Dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân năm 2005”, Chế định tài sản, nghĩa vụ hợp đồng Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi) năm 2015 Nguyễn Minh Tuấn, “Bộ luật Urnammu - Nội dung giá trị”, http://tuanhsl.blogspot.com/2012/11/bo-luat-urnammu-noi-dung-va-gia-tri.html, truy cập ngày 13/9/2018 Tài liệu tiếng Anh Bryan A Gagner (ed), Black’s Law Dictionary (9th edn, West Publishing Co 2009) Csaba Varga, Codification as a Socio-Historical Phenomenon (Second, Szent István Társulat 2011) “Electronic Irish Statute Book” (electronic Irish Statute Book), www.irishstatutebook.ie, accessed 25 September 2018 Eva Steiner, ‘Codification in England: The Need to Move from an Ideological to a Functional Approach - A Bridge Too Far?’ (2004) 25 Statute Law Review 209 George Mousourakis, The Historical and Institutional Context of Roman Law (Routledge 2003) Gunther A Weiss, ‘The Enchantment of Codification in the Common-Law World’ (2000) 25 Yale Journal of International Law Jean Louis Bergel, ‘Principal Features and Methods of Codification’ (1988) 48 Louisiana Law Review J.G Sauveplane, Codified and Judge Made Law, The Role of Courts and Legislators in Civil and Common Law Systems (North- Holland 1982) Joseph Dainow, ‘The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison’ (1966) 15 The American Journal of Comparative Law 419 10 Mary Keyes and Therese Wilson, Codifying Contract Law: International and Consumer Law Perspectives (Ashgate 2014) 11 Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World (Cavendish Publishing 1999) 12 René David and John E C Brierley, Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law (Third, Stevens & Sons 1985) 13 Sigmund Samuel, ‘The Codification of Law’ (1943) The University of Toronto Law Journal 148 14 ‘Uniform Commercial Code’ (Legal Information Institute), https://www.law.cornell.edu/ ucc> accessed 25 September 2018 15 Wencelas J Wagner, ‘Codification of Law in Europe and the Codification Movement in the Middle of the Nineteenth Century in the United States’ [1953] Articles by Maurer Faculty: Indiana University Tài liệu tiếng Pháp Jacky Hummel, ‘La Codification En Allemagne (XIXe - XXe Siècles) : Une Cristallisation Du Droit National Entre Romanité et Germanité’ (2007) 85 Revue historique de droit franỗais et ộtranger 105 Rộmy Cabrillac, Les Enjeux de La Codification En France’ (2005) 46 Les Cahiers de droit 533 64 NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP Số 7(407) - T4/2020 ... thuyết lẫn thực tiễn1 3 Kỹ thuật pháp điển hóa quốc gia thuộc truyền thống dân luật gọi kỹ thuật pháp điển hóa nội dung (substantive codification) Pháp điển hóa nội dung, hay pháp điển hóa thực chất,... nhiên, pháp điển hóa nước theo hệ thống Thơng luật có đặc điểm khác biệt so với pháp điển hóa truyền thống Dân luật Đặc điểm pháp điển hóa nước thuộc hệ thống Thông luật kỹ thuật pháp điển hóa hình. .. LẬP PHÁP Số 7(407) - T4/2020 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ pháp điển hóa tập trung vào việc xây dựng văn quy phạm pháp luật sở tập hợp, rà soát hệ thống hóa quy định pháp luật nhiều văn quy phạm pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp điển hóa luật tư: Mô hình và thực tiễn quốc tế, Pháp điển hóa luật tư: Mô hình và thực tiễn quốc tế