ÔN tập TÍNH đơn điệu hàm số

14 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 20:46

ÔN tập TÍNH đơn điệu hàm số.ÔN tập TÍNH đơn điệu ÔN tập TÍNH đơn điệu hàm số hàm sốÔN tập TÍNH đơn điệu hàm sốÔN tập TÍNH đơn điệu hàm sốÔN tập TÍNH đơn điệu hàm sốÔN tập TÍNH đơn điệu hàm sốÔN tập TÍNH đơn điệu hàm số ÔN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU DẠNG : CÁC BÀI TOÁN NHẬN BIẾT ĐƠN ĐIỆU 8x  Kết luận sau đúng? x3 A Hàm số đồng biến khoảng  ; 3   3;   B Hàm số nghịch biến khoảng  0;2 C Hàm số đồng biến D Hàm số đồng biến khoảng xác định Câu 1: Cho hàm số y  Khằng định đúng? x2 A Hàm số đồng biến \ 2 B Hàm số nghịch biến  2;   C Hàm số nghịch biến  ; 2  2;   D Hàm số nghịch biến Câu 2: Cho hàm số y  Câu 3: Hàm số có bảng biến thiên hình bên 3x  A y  2 x 3x  B y  x2 2x  C y  x 3  3x D y  2 x Câu 4: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A  0;  B  4;   C  1;   D  2;0 Câu 5: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho đồng biến khoảng sau đây? A  ;1 B  1;3 C 1;  D  0;1 Câu 6: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục có bảng biến thiên sau Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A  0;1 B  1;0  C  ;1 D 1;  Câu 7: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ bên.Mệnh đề sau sai? A Hàm số cho đồng biến khoảng  3;    B Hàm số cho đồng biến khoảng  ;1 C Hàm số cho đồng biến khoảng  2;    D Hàm số cho nghịch biến khoảng  0;3 Câu 8: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục , hàm số y  f '  x  có đồ thị hàm số hình Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng khoảng sau: A  ;2 ; 1;   B  2;   \ 1 C  2;   D  0;4 Câu 9: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục đồ thị hàm số sau sai? A Hàm số y  f  x  B Hàm số y  f  x  C Hàm số y  f  x  D Hàm số y  f  x  y  f '  x  hình vẽ Khẳng định đồng biến khoảng 1;  đồng biến khoảng  2;1 nghịch biến khoảng  1;1 nghịch biến khoảng Câu 10: Hàm số y  x  3x nghịch biến khoảng nào? A  ;  1 B  ;    C  1;1 D  0;    Câu 11: Cho hàm số y  x3  3x  x  12 , mệnh đề sau, mệnh đề sai : A Hàm số tăng khoảng  ; 2 B Hàm số giảm khoảng  1;2 C Hàm số tăng khoảng  5;   D Hàm số giảm khoảng  2;5 Câu 12:Hàm số y   x  x  nghịch biến trên: A  ;0  B  ; 1  0;1 C Tập số thực R D  0;   Câu 13: Hàm số y  A  ; 1 x đồng biến khoảng x 1 B  1;1 C  ;   D  0;   Câu 14:Hàm số y  x  đồng biến khoảng đây? x A (0; ), B ( 2; 2) C ( 2;0) D (2; ) Câu 15: (Trích Đề THPT QG 2017) Cho hàm số y  x  Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng (−1; 1) B Hàm số đồng biến khoảng (0; + ∞) C Hàm số đồng biến khoảng (−∞; ) D Hàm số nghịch biến khoảng (0; + ∞) Câu 16: Hàm số y  x  x đồng biến khoảng A 1;  B  ;1 C 1;  D  0;1 Câu 17: Hàm số đồng biến khoảng (1;2) ? x2  x 1 A y  x 1 3 C y  x  x  3x  B y  x2 x 1 D y  x  x  Câu 18: (THPT Trần Phú): Cho hàm số y  cos3x  3x Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ;   B Hàm số đồng biến khoảng  ;0 nghịch biến khoảng  0;   C Hàm số nghịch biến khoảng  ;0 đồng biến khoảng  0;   D Hàm số nghịch biến khoảng  ;   Câu 19: Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f '  x   x2  , x  Mệnh đề đúng: A Hàm số nghịch biến khoảng (;0) B Hàm số nghịch biến khoảng (1; ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( 1;1) D Hàm số đồng biến khoảng ( ;  ) Câu 20: Cho hàm số y  f  x  liên tục có đạo hàm f '  x    x  1  x  1   x  Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng đây? A  1;1 B  2;   C 1;2 D  ; 1 Câu 21: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x    x  1  x   xác định R Mệnh đề sau mệnh đề A Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  2;   B Hàm số y  f  x  đạt cực đại x  2 C Hàm số y  f  x  đạt cực tiểu x  D Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng  2;1 Câu 22: (THPT Trần Phú): Hàm số nghịch biến khoảng  ;   ? x 1 A y  B y  3x3  x  x3 C y  x  3x  D y   x  3x Câu 23: Hàm số sau đồng biến ? 2x 1 A y  B y  x  cos x  x 1 C y  x3  x  x  D y  x  x  DẠNG 2: : CÁC BÀI TỐN TÌM THAM SỐ M Câu 1: Tất giá trị thực m để hàm số y  mx  nghịch biến (m  2) x  khoảng xác định? A m  B m  D m  C m Câu 2: Tìm tất giá trị thực m để hàm số y  x  m nghịch biến x 1 khoảng xác định? B m  1 A m  1 C m  1 D m  Câu 3: Tìm tất giá trị tham số m cho hàm số y  x  đồng biến xm khoảng  ;0  B  m  A m  Câu 4: Cho hàm số y mx  2m  x m C 1  m  D m  với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để hàm số đồng biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B Câu 5: Cho hàm số y mx  4m x m C Vô số D với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D Câu 6: Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y x đồng biến m x khoảng 2; A m B m C m D m 2x  Tìm tất giá trị tham số m để hàm số xm đồng biến khoảng (1; ) Câu 7: Cho hàm số y  A m  3 B m  1 C m  1 D m  3 Câu 8: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y   đồng biến khoảng  0;  ?  A m    2 B   m  hoặc m  1 C   m  hoặc m  Câu 9: Tìm m dể hàm số y A m 2sin x  sin x  m D m   s inx m nghịch biến ; s inx B m C m D m Câu 10: Có số nguyên m để hàm số y  x3  6mx  x  đồng biến ? A B C D Câu 11: (Trích đề minh họa 2017) Hỏi có số nguyên m để hàm số y  (m2  1)x3  (m  1)x2  x  nghịch biến khoảng  ;   ? A.2 B.1 C.0 D.3 Câu 12: (Trích đề thi đại học 2017) Cho hàm số y  x3  mx   4m  9 x  với m tham số Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng  ;   ? A B C D Câu 13: Cho hàm số y   x3  mx   4m  9 x  với 𝑚 tham số Có giá trị nguyên 𝑚 để hàm số nghịch biến khoảng ( − ∞; + ∞) ? A B C D Câu 14: Cho hàm số y  mx3  3mx  3x  Tìm tập hợp tất số thực m để hàm số nghịch biến A 1  m  B 1  m  C m   m  1 D 1  m  Câu 15: Tìm giá trị m để hàm số y  (m  1) x3  (m  1) x  x  đồng biến Kết toán là? B.1  m  A  m  Câu 16: Cho hàm số y m x mx C.1  m  D.1  m  3x (m tham số thực) Tìm giá trị nhỏ m đề hàm số đồng biến A m B m C m D m Câu 17: Tìm tất giá trị m đề hàm số y  x3  3x2  mx  đồng biến 1; A m  D m  10 C m  B m  Câu 18: (Trích đề Sở Hà Nội 2017): Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  2x3  mx2  2x đồng biến khoảng  2;0 A m  2 B m  C m  13 D m 13 Câu 19: Hàm số y  x3  3x  mx  đồng biến khoảng  1;   B m  R A m  3 C m  D m  3 Câu 20: Tìm tất giá trị thực m để hàm số y  mx3  x  3x  m  đồng biến khoảng (3;0 ) ? B m  A m  C m  D m Câu 21: Với tất giá trị thực tham số m hàm số y  x3   m  1 x2  3m  m  2 x nghịch biến đoạn 0;1 ? B 1  m  A 1  m  Câu 22: Cho hàm số y x3 m x2 m để hàm số cho nghịch biến A -1 B -3 C m  0;3 2m x D m  1 Giá trị nguyên lớn là? C D Câu 23: Tìm m để hàm số y x mx B m m x m đồng biến đoạn có độ dài A m Câu 24: Tìm hoặc m C Khơng tồn m D m để hàm số y   x3  (m  1) x  m  đồng biến khoảng có độ dài A m 11 ;m 12 C m 11 ;m 12 B m 11 ;m 12 D.Khơng có m Câu 25: Tìm tất giá trị thực m để hàm số y  sinx cosx mx đồng biến A   m  B m   C   m  D m  Câu 26: Có giá trị nguyên âm tham số m để hàm số y đồng biến khoảng  0;   x  mx  2x A B C D Câu 27:Tìm tập hợp giá trị tham số m để hàm số y  x2   mx  đồng biến khoảng  ;   : A  ; 1 B  ; 1 C  1;1 D 1;   DẠNG 3: ĐỒ THỊ HÀM HỢP Câu 1: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm , đồ thị hàm số y  f '  x  hình vẽ bên Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng sau A 1;0 B 1; 2 C 2;  D 0;1 Câu 2: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục Đồ thị hàm số y  f   x  cho hình vẽ bên Chọn khẳng định đúng: A Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng (1;1) B Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng (1;3) C Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng (0; 2) D Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng (1;1) khoảng (3; 4) Câu 3: (Đề minh họa 2018): Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị hình bên Hàm số y  f 2  x  đồng biến khoảng A 1;3 B 2;   C  2;1 D  ;  2 Câu 4: (Trích đề Sở HN 2019) : Cho hàm số bậc ba y  f  x  , hàm số y  f '  x  có đồ thị hình vẽ.Hỏi hàm số g  x   f x  x  nghịch biến khoảng đây? A 2; 1 B 1; 2 C 1;0   D   ;0    Câu 5: Cho hàm số f  x  có đạo hàm có đồ thị hàm số y  f   x  hình vẽ Xét hàm số g x   f x  2 Mệnh đề sai? A Hàm số B Hàm số C Hàm số D Hàm số g x g x g x g x nghịch biến 1;0 nghịch biến  ;  2 nghịch biến 0; 2 đồng biến 2;   Câu 6: Cho hàm số f  x  Hàm số y  f '  x  có bảng xét dấu sau Hàm số y  f  x  2x  nghịch biến khoảng đây? A 2;1 B 4; 3 C 0;1 D 2; 1 Câu 7: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f ' x  x  9x, x  Hàm số g  x   f x  8x  đồng biến khoảng nào? A 0;4 B ; 1 C 8;9 D 1;0 Câu 8: Cho hàm số f  x  có f 2  f 2  bảng xét dấu đạo hàm sau Hàm số y  f 3  x  nghịch biến khoảng đây? A 2;5 B 1;  C 2; 1 D 1; 2 Câu 9: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hàm số y  f '  x  cho hình bên Hàm số y  2f 2  x  x nghịch biến khoảng A 1;0 B 0; 2 C 3; 2 D 2; 1 Câu 10: Cho hàm số f  x  có đồ thị hàm số f '  x  hình vẽ bên Hỏi hàm số x2 y  f 1  x    x nghịch biến khoảng đây? A 3;1 B 2;0 C 1;3  3 D  1;   2 Câu 11: (Đề minh họa 2019): Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu đạo hàm sau Hàm số y  3f x  2  x3  3x đồng biến khoảng ? A 1;  B ; 1 C 1;0 D 0; 2 Câu 12: Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu đạo hàm sau: Hàm số y  f 2x  2  2ex nghịch biến khoảng đây? A ; 1 B 2;0 C 0;1 D 1;  Câu 13: (Đề thi đại học 2018): Cho hai hàm số y  f (x), y  g(x) Hai hàm số y  f '(x) y  g '(x) có đồ thị hình vẽ bên, có đường cong 3  đậm đồ thị hàm số y  g '(x) Hàm số h(x)  f (x  4)  g  2x   2  đồng biến khoảng đây?  31  9  A  5;  B  ;3  5 4   31  25   C  ;   D  6;  5  4  ... với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để hàm số đồng biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B Câu 5: Cho hàm số y mx  4m x m C Vô số D với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị... giảm khoảng  2;5 Câu 12:Hàm số y   x  x  nghịch biến trên: A  ;0  B  ; 1  0;1 C Tập số thực R D  0;   Câu 13: Hàm số y  A  ; 1 x đồng biến khoảng x 1 B  1;1 C  ;... giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D Câu 6: Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y x đồng biến m x khoảng 2; A m B m C m D m 2x  Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập TÍNH đơn điệu hàm số, ÔN tập TÍNH đơn điệu hàm số