Đề thi môn Thông tin di động (Đề 1) - ĐH Bách khoa Hà Nội

2 1 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 17:18

Cùng tham khảo đề thi Thông tin di động sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Đề số: Ký duyệt ĐỀ THI MÔN: THÔNG TIN DI ĐỘNG Ngày thi: 27.12.2011 Thời gian làm bài: 90 phút (Được sử dụng tài liệu Nộp đề thi với làm) Tổng số trang: Trưởng nhóm Mơn học: Trưởng Bộ mơn: L-u ý: - Bài thi làm vào giấy thi, phần trắc nghiệm trả lời cách ghi câu trả lời t-ơng ứng víi mét hc nhiỊu lùa chän a, b, c (Chó ý: Mỗi câu hỏi có đáp án đúng, viết tất đáp án đúng.) điền thông tin vào phần t-ơng ứng với dấu trống câu hỏi I Trắc nghiệm 30 câu Thành phần cung cấp chức chuyển mạch kết nối đến mạng bên nh- PSTN? a OMC b MSC c BSS d GMSC Đặc điểm cho phép tăng số kênh l-u l-ợng lên gấp sử dụng băng tần số a Truyền dẫn gián đoạn b Thoại bán tốc c Tốc độ số liệu cao Kênh vật lý giao diện Um mạng GSM đ-ợc xác định a Một mà PN b Mét RFC c Mét khe thêi gian Gi¸ trị định thời sớm (timing advance) lớn yêu cầu MS a 4.615 ms b 233 us c timeslots d 577 us Tên đ-ợc đ-ợc đặt cho cell có vị trí phủ sang tòa nhà ? a Erlang b Picocell c Nanocell d Macrocell Khoảng cách ghép xong công giao diện Um mạng GSM-900 MHz Tần số điều khiển công suất Hz øng víi m¹ng : a UMTS b GMS c IS95 Độ lâu khung TDMA giao diện Um là: a 6,451 ms b 4,615 ms c 5,164 ms d 1,645 ms UMTS đ-ợc tiªu chn hãa bëi tỉ chøc a 3GPP b 3GPP2 c 3GPP 3GPP2 10 Trong mạng WCDMA, đầu phân lớp MAC a Kênh lôgic b Kênh truyền tải c Kênh vật lý 11 Trong mạng WCDMA, loại mà đ-ợc sử dụng để phân biệt thuê bao theo đ-ờng lên a Mà OSVF b Mà xáo trộn c a b 12 Trong mạng WCDMA, tần số điều khiển công suất mạch vòng kín outer loop Hz a 1500 Hz b 850 Hz c 50 Hz 13 Trong mạng WCDMA đường xuống, Long Code mã trộn Short Code mã kênh? a Đúng b Sai 14 Trong mạng WCDMA, dung lượng (capacity) đường xuống đường lên nhau? a Đúng b Sai 15 Khi xử lý kênh WCDMA, loại liệu trải phổ mã trải phổ? a Bit b Symbol c Chip d Cell 16 Chu kỳ điều khiển công suất nhanh đường xuống WCDMA là: a 50 Hz b 0.5 Hz c 800 Hz d 100 Hz 17 HƯ thèng UMTS cã ®é rộng kênh tần số víi tèc ®é chip 18 Trong m¹ng UMTS, hƯ sè xử lý 6dB, tốc độc số liệu sÏ lµ (kbps) 19 Mô hình truyền sóng HATA liên quan đến yếu tố : a Tần số làm việc b Độ cao anten c Khoảng cách BTS MS d Vị trí vùng phủ sóng c Nơi có mật độ thuê bao lớn d Vị trí yêu cầu công suất phát nhỏ 20 Truyn dn mng GSM, mã hóa tiếng trạm di động tốc độ: a 64kb/s b 13kb/s c 6.5kb/s 21 Độ dài đoạn tín hiệu mã hóa PCM đồng diễn MS là: a 5ms b 15ms c 20ms 22 Kênh vô tuyến theo tiêu chuẩn GSM có độ rộng băng tần: a MHz b 1,25 MHz c 200 KHz 23 Chức TRAU: a Chuyển đổi mã riêng b Ghép kênh từ luồng 8kb/s lên 64kb/s c Phối hợp tốc độ 24 Các kênh thông tin lưu lượng (TCH) mang cụm (burst) a AB b FB c NB d DB 25 Cụm truy nhập (Access Burst) dùng cho kênh sau đây: a FCCH b TCH RACH c TCH d TCH FCCH CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 26 Chỉ kênh logic mang thông tin liên tục điểu khiển công suất BTS? a SDCCH b FACCH c SACCH d FCCH 27 Chỉ kênh logic MS dùng để yêu cầu cung cấp kênh dành riêng SDCCH? a RACH b AGCH c PCH d BCCH 28 Chỉ kênh logic sử dụng dành riêng cho báo hiệu với MS, thủ tục cập nhật trình thiết lập gọi? a SACCH b SDCCH c FACCH II Tù luËn Câu 1: Hãy giải thích q trình chuyển giao thuộc hai tổng đài MSC/VLR khác hình sau: 11 BSC/TRC cũ Cell cũ MSC-A 10 10 10 BSC/TRC Cell MSC-B Câu 2: Trình bày ngắn gọn số thuật ngữ WCDMA: a Power Control? b Link Budget? c Soft Handover? d Softer Handover? e Soft Blocking? Câu 3: Một trạm BTS vùng ngoại ô mạng GSM900 cấp phát kênh tần ARFCN = 11, 21, 31 có tải lưu lượng thuê bao l 80 mErl, với cấp dịch vụ GoS 5% dung l-ợng trạm 17,134 Erlang a Xác định thời gian chiếm kênh thuê bao bận b Tính tần số phát tương ứng trạm BTS c Tính bán kính phủ sóng trạm hb = 45m; hm = 1,6m; công suất phát trạm 40 W; độ nhạy thu MS 90dBm; tăng ích anten trạm phát 8dBi; suy hao cáp 2,5dB Cho nhận xét kt qu tỡm c d Tính toán số l-ợng thuê bao cã thĨ phơc vơ cell phđ sãng bëi BTS e Tính l-u l-ợng nghẽn mạch BTS ®ã * Ghi chó: C«ng thøc Hata: Lp (urb) = 69.55 + 26.16 * log(f) - 13.82*log(hb) -a(hm) + ( 44.9 - 6.55 * log( hb )) * log(d) a(hm): Hệ số hiệu chỉnh anten MS,phụ thuộc diện tích vùng phủ sóng a(hm) = (1.1*log f - 0.7)hm -(1.56*log f - 0.8) (dB) Tại vùng ngoại ô - SUBURBAN Lp(sub) = Lp(urb) – *( log(f/28)) - 5.4 (dB) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt (dB) ... TÝnh toán số l-ợng thuê bao phục vụ cell phủ sóng BTS e Tính l-u l-ợng nghẽn mạch BTS * Ghi chú: Công thức Hata: Lp (urb) = 69.55 + 26.16 * log(f) - 13.82*log(hb) -a(hm) + ( 44.9 - 6.55 * log(... hiệu chỉnh anten MS,phụ thuộc di? ??n tích vùng phủ sóng a(hm) = (1.1*log f - 0.7)hm -( 1.56*log f - 0.8) (dB) Tại vùng ngoại ô - SUBURBAN Lp(sub) = Lp(urb) – *( log(f/28)) - 5.4 (dB) CuuDuongThanCong.com... trình thi? ??t lập gọi? a SACCH b SDCCH c FACCH II Tù luËn Câu 1: Hãy giải thích q trình chuyển giao ô thuộc hai tổng đài MSC/VLR khác hình sau: 11 BSC/TRC cũ Cell cũ MSC-A 10 10 10 BSC/TRC Cell MSC-B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Thông tin di động (Đề 1) - ĐH Bách khoa Hà Nội, Đề thi môn Thông tin di động (Đề 1) - ĐH Bách khoa Hà Nội