Đề thi cuối học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình (Thi lần 1 - Đề số 2) - ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM

3 3 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 16:59

Đề thi cuối học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài tập khái quát chương trình môn học. Đây là một tài liệu hữu ích giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo. ĐỀ THI LẦN Mơn Lập trình Thời gian 60 phút (Được sử dụng tài liệu) Câu Câu Đề số Giá trị nhỏ biễn kiểu unsigned char là: a) ‘a’ b) c) –128 Dòng lệnh: int c = 0; cout c; delete p;return c;} Đoạn lệnh là: a) s->top = p->next; b) p->next = s->top; c) p->next = s->top; s->top = p; Câu 13 Thuật toán xếp tối ưu mảng: a) Bubble sort b) Quick sort c) Insert sort Câu 14 Cây nhị phân chứa chữ biểu diễn mảng (0 – nút rỗng): A B C D E F G H Khi duyệt theo thứ tự sau cho: a) G D H E B F C A b) G H D B E F C A c) H G D E B F C A Câu 15 Cho char A[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; short *p = (short *)&A[1]; *p = 10; Bốn phần tử A CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt là: a) 1, 2, 10, Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 b) 1, 2, 0, 10 c) 1, 10, 0, Toán tử [] class có tham số: a) b) c) Biểu thức & cho giá trị: a) c) b) strcmp(“Abc”, “abc”) cho giá trị: a) âm b) dương c) Đâu lệnh cấp phát biến: a) char p=new char[20]; b) char *p=new char; c) char p=new char(20); Biểu thức 1/9*9 cho giá trị: a) b) 0.0862 c) Cho chương trình sau: class Vect { protected: int size; double *data; public: Vect(): size(0), data(NULL) Vect(int sz): size(sz) { data = new double[size]; } Vect(double *v, int sz): size(sz), data(v) {} Vect(int sz, const double v) { size = sz; data = new double[size]; for (register int i = 0; i < size; i++) data[i] = v[i]; } ~Vect() { if (data) delete[] data; } public: int GetSize() { return size; } double& operator[](int index) { return data[index]; } }; class Sort: public Vect { public: Sort(int sz, const double *v): Vect(sz, v) {} protected: void Swap(int i, int j) { double t = data[i]; data[i] = data[j]; data[j] = t; } virtual Sort& DoSort() = 0; void Print(ostream& out) { for (int i = 0; i < size; i++) out
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình (Thi lần 1 - Đề số 2) - ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM, Đề thi cuối học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình (Thi lần 1 - Đề số 2) - ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM