Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn máy và hệ thống điều khiển số - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

5 2 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 16:54

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Máy và hệ thống điều khiển số giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Máy Hệ thống Điều khiển số Mã môn học: MTNC340925 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có trang Thời gian: 75 phút Khơng phép sử dụng tài liệu KHOA: CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Câu (2.5 điểm): a) Hãy viết phương trình xích tốc độ máy T616 Tính số cấp tốc độ Z máy b) Cho biết nhóm gấp bội xích chạy dao máy T616 dùng cấu gì? Tính tỉ số truyền nhóm gấp bội igb Bơm dầu 63 17 Cam V 200 55 27 IV 22 VI L1 VII 55 58 VIII 35 35 c IX 22 52 24 24 48 26 39 26 39 26 27 14 XV 39 XII 30 26 39 52 39 52 39 52 33 60 XIII 26 27 50 39 40 47 55 I 71 48 31 45 38 Trục trơn L3 L2 47 13 XVI 58 42 24 15 II III 45 Trục vít me tx = mm k= XIV 21 27 52 200 m= 39 XI b dX 39 36 tx = mm a 25 XVII 38 XVIII N=4,5 KW n=1445 v/p SƠ ĐỒ ĐỘNG MÁY TIỆN REN VÍT VẠN NĂNG T616 Câu (1,5 điểm): Tính tốn đầu phân độ có đĩa chia (N = 40) để gia cơng bánh trụ thẳng có số Z = 123 Chỉ sử dụng bánh thay (20, 24, 28, … , 80) hàng lỗ 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 Câu (2,5 điểm): Thiết kế hộp tốc độ máy tiện có phương án khơng gian Z = (2 + 1.3.2) = 16,  = 1,41 a) Phân tích phương án khơng gian Xác định lượng mở Kiểm tra Ri b) Vẽ đồ thị số vòng quay Xác định tỉ số truyền hộp tốc độ Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang 1/2 Câu (3,5 điểm): Một máy NC sử dụng nội suy phần cứng bit Dao cần gia cơng theo quỹ đạo cung trịn tâm I(0, 15) có bán kính R = 15 mm từ điểm A(9, 3) đến điểm B(15, 15) Giả sử BLU bàn máy (mm/xung) Y I(0, 15) B(15, 15) R15 a) Hãy vẽ cấu trúc nội suy phần cứng cho cung tròn loại b) Xác định giá trị ban đầu ghi nội suy  c) Viết phương trình hoạt động nội suy d) Lập bảng tính tốn cho bước nội suy e) Vẽ quỹ đạo dao f) Nếu BLU = 0,002 (mm/xung), tính tổng số xung điều khiển động cho trục x, tổng số xung điều khiển động cho trục y A(9, 3) X O Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích đề thi Chuẩn đầu học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra [G 1.3]: Viết, giải thích tính tốn phương trình xích truyển động máy cắt kim loại, sơ đồ kết cấu động học Câu [G 4.1]: Tính tốn điều chỉnh máy cắt kim loại để gia cơng Câu [G 1.3]: Tính tốn, so sánh phương án thiết kế máy cắt kim loại Câu [G 4.4]: Lập trình, tính tốn nội suy cho đường chạy dao cho giải thuật nội suy phần cứng, nội suy phần mềm Câu Ngày 22 tháng 05 năm 2017 Thông qua môn Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang 2/2 ĐÁP ÁN Câu (2.5 điểm): a) Hãy viết phương trình xích tốc độ máy T616 Tính số cấp tốc độ Z máy 31 47 1445 v/ph 42 58 38 40 45 33 50 48 27 71 Đóng L1 = ntc (đường truyền trực tiếp)  200  200 (1 đ) 27 17 = ntc (đường truyền gián tiếp) 63 58 Số cấp tốc độ Z máy: Z = x x = 12 (0,25 đ) b) Cho biết nhóm gấp bội xích chạy dao máy T616 dùng cấu gì? Tính tỉ số truyền nhóm gấp bội igb Nhóm gấp bội xích chạy dao máy T616 dùng cấu Mê-an Các tỉ số truyền nhóm gấp bội igb (0,25 đ) (1 đ) 31 39 39 52 igb1 = =2 39 26 26 52 igb2 = =1 52 26 26 39 26 52 igb3 = = 1/2 52 39 52 26 igb4 = 26 39 26 39 26 52 = 1/4 52 39 52 39 52 26 Câu (1,5 điểm): Tính tốn đầu phân độ có đĩa chia (N = 40) để gia cơng bánh trụ thẳng có số Z = 123 Bước 1: Chọn Zx = 125 tiến hành phân độ với Zx (0,5 đ) A N 40 ntq = = = = Z x 125 25 B Mỗi lần phân độ phải quay lỗ hàng lỗ 25 (khơng kể lỗ cắm chốt) Bước 2: Tính toán bánh thay để bù trừ sai số phân độ với Zx (1 đ)  a c Z   123  80 16 4 32 64 64 32 itt    N 1   401        b d Zx   125  125 25 5 40 80 40 80  Kiểm tra điều kiện lắp được: Đạt yêu cầu Câu (2,5 điểm): Thiết kế hộp tốc độ máy tiện có phương án khơng gian Z = (2 + 1.3.2) = 16,  = 1,41 a) Phân tích phương án không gian Xác định lượng mở Kiểm tra Ri (1 đ) Số cấp tốc độ nhanh Z0Z’ = x = PATT I-II [1] [2] Số cấp tốc độ chậm Z0Z” = x x x = 12 PATT I-II-III-IV [1] [0] [2] [6] Kiểm tra Ri: Ri =  ( p1)x i =  ( 1)6 = 6 = 1,416 = = Ri Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang 3/2 b) Vẽ đồ thị số vòng quay Xác định tỉ số truyền hộp tốc độ (1,5 đ) n0 1 i1    1,41 I i1 i2 i2 = i6 = i9= 1 II  i8 = i10 = 1,412 = III i3  i4  i7  i5     i3 i4 i5 i9 i6 i10 IV i7 V i8 n1 n16 Câu (3,5 điểm): a) Vẽ cấu trúc nội suy phần cứng cho cung tròn loại (0,5 điểm) b) Xác định giá trị ban đầu ghi nội suy (0,25 điểm) px = Rcosα = 15.cos = 15 py = Rsinα = 15.sin = 15 12 = 12 BLU 15 = BLU 15 px0 = px= 12 ; qx0 = py0 = py = ; qy0 = c) Viết phương trình hoạt động nội suy (0,25 điểm) px(k) = px(k-1) ± px(k) = px(k-1) – ∆Zy(k-1) py(k) = py(k-1) ± py(k) = py(k-1) + ∆Zx(k) Nếu qx,y > 2n – + ∆Zx,y(k) = + qx,y(k) = qx,y(k) – 2n Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang 4/2 d) Lập bảng tính toán cho bước nội suy (1,5 điểm) Bàn máy X Bàn máy Y py qy ∆Zy  Z 0 0 9 0 1 10 1 11 11 14 11 14 11 10 12 1 13 13 15 8 1 14 13 14 11 10 14 14 11 15 8 12 15 13 10 15 10 14 12 15 11 15 13 15 12 TT px qx ∆Zx  Z 12 0 12 12 12 x y e) Vẽ quỹ đạo lý tưởng quỹ đạo thực dao (0,5 điểm) f) Nếu BLU = 0,002 (mm/xung), tính tổng số xung điều khiển động cho trục x, tổng số xung điều khiển động cho trục y (0,5 điểm) X=  ΔZ Y=  ΔZ x = = 3000 (xung) 0, 002 y = 12 = 6000 (xung) 0, 002 BLU BLU Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang 5/2 ... = x = PATT I -II [1] [2] Số cấp tốc độ chậm Z0Z” = x x x = 12 PATT I -II- III-IV [1] [0] [2] [6] Kiểm tra Ri: Ri =  ( p1)x i =  ( 1)6 = 6 = 1,416 = = Ri Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang 3/2... 0,002 (mm/xung), tính tổng số xung điều khiển động cho trục x, tổng số xung điều khiển động cho trục y A(9, 3) X O Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích đề thi Chuẩn đầu học phần (về kiến thức)... tổng số xung điều khiển động cho trục x, tổng số xung điều khiển động cho trục y (0,5 điểm) X=  ΔZ Y=  ΔZ x = = 3000 (xung) 0, 002 y = 12 = 6000 (xung) 0, 002 BLU BLU Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn máy và hệ thống điều khiển số - ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn máy và hệ thống điều khiển số - ĐH Sư phạm Kỹ thuật