Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Trang bị công nghiệp trên máy CNC (Mã đề 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

9 2 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 16:39

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Trang bị công nghiệp trên máy CNC gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như củng cố kiến thức của mình, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 15-16 KHOA: CKM Môn: Trang bị CN máy CNC BỘ MÔN: CN CTM Chữ ký giám thị Mã môn học: ECNC320724 Chữ ký giám thị Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 09 trang Thời gian: 60 phút CB chấm thi thứ CB chấm thi thứ hai Được phép sử dụng tài liệu Số câu đúng: Số câu đúng: Nộp lại đề với phiếu TLTN Điểm chữ ký Điểm chữ ký Họ tên: Mã số SV: Số TT:………………………Phòng thi:…………… PHIẾU TRẢ LỜI Hướng dẫn trả lời câu hỏi: Chọn câu trả lời đúng: X Bỏ chọn: Khoanh tròn chữ X STT a b c d STT a b c d Chọn lại: Tơ đen khoanh trịn STT 18 35 19 36 20 37 21 38 22 39 23 40 24 41 25 42 26 43 10 27 44 11 28 45 12 29 46 13 30 47 14 31 48 15 32 49 16 33 50 17 34 Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV a b c d CÂU HỎI Phần A: Trác nghiệm có 02 lựa chọn: Câu 1: Chu trình khoan G81 kết hợp lệnh G00 G01 a Đúng b Khơng Câu 2: Đường kính lỗ chuẩn bị ta-rô phải lớn đường kính mũi ta-rơ a Đúng b Khơng Câu 3: Máy CNC nội suy đồng thời tối đa trục a Đúng b Không Câu 4: Máy gia công tốc độ cao (HSM) máy đáp ứng hai yếu tố S F a Đúng b Không Câu 5: G96 lệnh quy định gia cơng với tốc độ vịng (S) khơng đổi a Đúng b Khơng Phần B: Trác nghiệm có 04 lựa chọn (Hãy chọn câu trả lời nhất) Câu 6: Đây dụng cụ để: a Hình số dụng cụ kiểm tra ren b Hình số 1, 3, 4, dụng cụ gia công ren c Chỉ có hình số dụng cụ gia cơng ren d Gia công ren Câu 7: Chọn dụng cụ cắt phù hợp với chương trình NC sau: G57G90G00X10.Y10.; S200M4; G43H2Z5.; G74X10.Y10.Z-20.R1F1.5; G80; G00Z50.; M5; M30; % a Hình số b Hình số c Cả hình d Cả hình sai Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV Câu 8: Hình thể hiện: a Đây dụng cụ xác định chuẩn W Câu 9: Đây là: b Đây dụng cụ đo c a b d Đây dụng cụ cắt a Kí hiệu vật liệu làm dụng cụ cắt theo tiêu chuẩn TCVN b Kí hiệu vật liệu làm dụng cụ cắt theo tiêu chuẩn JIS c Kí hiệu dụng cụ cắt gia công vật liệu tương ứng theo tiêu chuẩn ISO d Cả b c Câu 10: Đây là: a Quy trình gia cơng lỗ khơng sâu b Quy trình ta rơ ren phải c Quy trinh khoan phay ren phải d Quy trình ta rơ ren trái Câu 11: Dao tổ hợp dùng trung tâm gia cơng CNC thực chức năng? a chức b chức c > chức d > 15 chức Câu 12: Dao phay ngón có đường kính nhỏ bao nhiêu? a 0.04 mm b 0.5 mm c 0.1 mm d 0.001 mm Câu 13: Mủi khoan kết cấu kiểu “ruột gà” có tỉ lệ L/D lớn bao nhiêu? a 72 b 62 c 82 d 92 Câu 14: Hãy lựa chọn ghép hợp đúng: Thép sau nhiệt luyện Hợp kim màu Thép chịu nhiệt Gang a H-1; N-2: S-3; K-4 b H-4; S-2: K-3; N-1 c S-2; H-1: K-4; N-3 d H-1; S-3: K-2; N-4 Câu 15: Thép C45 kí hiệu thép theo tiểu chuẩn của… a Việt nam(TCVN) b a d c Nga(ΓOCT) d Đức(DIN) Câu 16: Thép SKD 61 kí hiệu thép theo tiểu chuẩn của… a Việt Nam(TCVN) b Nhật(JIS) c Quốc tế(ISO) d Nga(ΓOCT) Câu 17: Thép C45 có hàm lượng cabon… a 0.45% b Trung bình 0.45% c Khoảng từ 0.42-0.60% d Cả b c Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV Câu 18: Công dụng thiết bị … a dụng cụ đo bán kính dao máy Tiện CNC b dụng cụ đo dao máy Phay CNC c dụng cụ đo chiều dài dao máy Tiện CNC d Cả a c Câu 19: Đây là: a Hình dụng cụ kiểm tra ren trục, hình dụng cụ kiểm tra ren lỗ b Dụng cụ gia cơng ren c Hình chi tiết lỗ, hình chi tiết trục d Dụng cụ gia công lỗ gia công trục Câu 20: Chọn đường chạy dao phù hợp với công nghệ HSM a Tất b Hình c Hình d Hình Câu 21: Điều chỉnh giá trị offset bán kính dao cho trường hợp sau: Gia cơng đường kính ngồi kích thước A Kết đo chi tiết sau gia công A+0.1 a Tăng 0.05 b Giảm 0.05 c Tăng 0.1 d Giảm 0.1 Câu 22: Điều chỉnh giá trị offset chiều dài dao cho trường hợp sau: Gia công chiều sâu (Z) kích thước B Kết đo chi tiết sau gia công B-0.1 a Tăng 0.05 b Giảm 0.05 c Tăng 0.1 d Giảm 0.1 Câu 23: Điều chỉnh giá trị offset bán kính dao cho trường hợp sau: Gia cơng đường kính trong(lỗ) kích thước C Kết đo chi tiết sau gia công C-0.1 a Tăng 0.05 b Giảm 0.05 c Tăng 0.1 d Giảm 0.1 Câu 24: Chọn điểm đặt chuẩn W(x, y) gia công chi tiết sau: a Điểm b Điểm Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV c Điểm d b c Câu 25: Chọn điểm đặt chuẩn W(x, y) gia công chi tiết sau: a Điểm b a c c Điểm Câu 26: Chọn lệnh(Chu trình) gia cơng lỗ Φ8 hình vẽ câu số 25 a G82 b G01 c G81 Câu 27: Chọn lệnh(Chu trình) gia cơng lỗ Φ10 hình vẽ câu số 25 a G81 b G01 c G83 Câu 28: Hình vẽ thể định vị bậc tự do? d Điểm a bậc tự b bậc tự Câu 29: Hình thể hiện: d bậc tự c bậc tự d Cả b a d Cả a c a Đây dụng cụ đo dao phay, dao tiện máy CNC b Đây dụng cụ “sét” chuẩn W c Đây đồ gá phay d Đây dụng cụ đo chiều dài bán kính dao phay Câu 30: Hình thể hiện: a Đây dụng cụ xác định chuẩn W(x, y) c Đây dao phay ngón dùng gia công tinh Câu 31: Đầy dụng cụ: a gá kẹp từ c rà mặt phẳng b Đây dụng cụ cắt d Đây dụng cụ gia công lỗ b xác định chuẩn W(x, y) d đo chiều dài dao xác định chuẩn W(z) Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV Câu 32: Hình thể hiện: a Đây cách kẹp dao phay ngón b Đây cách lắp dụng cụ kẹp dao c Hình cách lắp dụng cụ kẹp dao d Hình cách lắp dụng cụ kẹp dao Câu 33: Máy phay CNC có chuẩn cán dao BT, chọn dụng cụ phù hợp: a Hình c a b sai Câu 34: Đây là: b Hình d a b a Đây dụng cụ kẹp dao ren b Đây dụng cụ kẹp dao nhiệt c Đây dụng cụ kẹp dao thủy lực d Đây dụng cụ kẹp dao từ Câu 35: Hãy xếp theo thứ tự tăng dần độ đồng tâm dụng cụ kẹp dao sau: a 1, 4, 3, b 1, 3, 4, c 2, 1, 4, d 1, 2, 3, Câu 36: Các dụng cụ kẹp dao câu 35, dụng cụ khuyến cáo dùng máy HSM cao a Hình b Hình c Hình d Hình Câu 37: Để gia cơng tinh sau nhiệt luyện, kết cấu dao sau lựa chọn? a Hình b Hình Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV c Hình d Hình Câu 38: Sơ đồ định vị sau định vị bậc tự do? a bậc tự b bậc tự c bậc tự Câu 39: Sơ đồ định vị sau định vị bậc tự do? d Siêu định vị a bậc tự b bậc tự c Siêu định vị Câu 40: Sơ đồ định vị sau định vị bậc tự do? d bậc tự a bậc tự b bậc tự c Siêu định vị Câu 41: Sơ đồ định vị sau định vị bậc tự do? d bậc tự a b c b bậc tự c Siêu định vị Câu 42: Để gia công tinh mặt 3D sau, kết cấu dao chọn là: d bậc tự a Hình b Hình c Cả a d d Hình Câu 43: Để gia công tinh mặt 3D sau, kết cấu dao chọn là: a Hình b Hình c Hình Câu 44: Để gia cơng bề mặt 3D câu 42, máy tối thiểu phải là: a Máy trục b Máy trục c Máy trục Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV d Cả a c d Trung tâm gia công Câu 45: Bề mặt 3D câu 43 gia công tốt mặt kỹ thuật phải là: a Máy trục b Máy trục c Máy trục d Trung tâm gia công Phần C: Trắc nghiệm điền khuyết Fig 9: CNC Vertical Axis Machining Centre(Dual Rotary Table) Hình vẽ dùng để trả lời câu hỏi từ 46 đến 50 HẾT Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích đề thi Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV Chuẩn đầu học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra [CĐR 1.1]: Trình bày tiêu chuẩn liên quan Câu 46-50,1,3,5 đến q trình cơng nghệ gia cơng máy CNC [CĐR 1.2]: Hiểu giải thích tầm quan trọng Câu 15,17,16,33 việc chuẩn hóa lĩnh vực kỹ thuật [CĐR 2.1]: Hiểu rõ ảnh hưởng tiêu chuẩn kỹ Câu 7,6,14,9,28,38,39,40,41 thuật đến trình gia cơng máy CNC [CĐR 2.2]: Lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp với Câu2,7,6,14,20,19,30,31,32,35,37,42,43,44 điểu kiện thực tế gia cơng máy CNC [CĐR 2.3]: Có khả tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu Câu 9,14,46,47,48,49,50 trình bày nội dung chuyên ngành [CĐR 3.2]: Hiểu thuật ngữ tiếng Anh dùng cho Câu 46-50,4,9,14,33 hệ thống điều khiển số máy CNC [CĐR 4.1]: Sử dụng có hiệu quả, mục đích cơng Câu 8,10,18,19,29,30,3132,33,34,35 cụ hỗ trợ máy CNC [CĐR 4.2]: Hiểu chất thông số công cụ hỗ Câu 10,21,22,23 trợ máy CNC [CĐR 4.3]: Nhận thức tầm quan trọng công Câu 21,22,23,44,45 cụ hỗ trợ máy CNC tính ổn định, độ xác sản phẩm Ngày tháng 05 năm 2016 Thông qua môn (ký ghi rõ họ tên) Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV ... Thép sau nhiệt luyện Hợp kim màu Thép chịu nhiệt Gang a H-1; N-2: S-3; K-4 b H-4; S-2: K-3; N-1 c S-2; H-1: K-4; N-3 d H-1; S-3: K-2; N-4 Câu 15: Thép C45 kí hiệu thép theo tiểu chuẩn của… a Việt... 42, máy tối thi? ??u phải là: a Máy trục b Máy trục c Máy trục Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV d Cả a c d Trung tâm gia công Câu 45: Bề mặt 3D câu 43 gia công tốt mặt kỹ thuật phải là: a Máy trục b Máy. .. từ 0.4 2-0 .60% d Cả b c Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV Câu 18: Công dụng thi? ??t bị … a dụng cụ đo bán kính dao máy Tiện CNC b dụng cụ đo dao máy Phay CNC c dụng cụ đo chiều dài dao máy Tiện CNC d Cả
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Trang bị công nghiệp trên máy CNC (Mã đề 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Trang bị công nghiệp trên máy CNC (Mã đề 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật