Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Dung sai kỹ thuật đo - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

6 3 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 16:26

Cùng tham khảo đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Dung sai kỹ thuật đo sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: DUNG SAI - KỸ THUẬT ĐO Mã mơn học: TOMT220225 Đề số/Mã đề: Đề thi có trang Thời gian: 60 phút Không sử dụng tài liệu CB chấm thi thứ CB chấm thi thứ hai Số câu đúng: Số câu đúng: Họ tên: ………………………………………………… Điểm chữ ký Điểm chữ ký Mã số SV: ………………………………………………… Số TT: ……… Phòng thi: ……………… PHIẾU TRẢ LỜI Hướng dẫn: - Chọn câu trả lời đúng: Đánh dấu chéo  vào thích hợp - Bỏ chọn, khoanh tròn  đánh dấu chéo  vào ô - Chọn lại câu trả lời cũ, phải khoanh trịn câu vừa chọn  tơ đen câu trả lời cũ  TT a b c d 10 a TT b c d TT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a b 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 c d TT a b c d TT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 a b c 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 R10 R38 d-630H7366F8 Ф36 16 58 77±0,03 R122 Ф60 R3 R5 0,03 A A 26 RZ25 15 RZ25 38±0,03 0,03 A 53±0,03 45±0,03 Ф30 Ф16 (3 lỗ) Dựa vào vẽ chi tiết “Cần quay” hình đây, trả lời câu từ đến 12 Số hiệu : BM1/QT-PÑT-RÑTV/00 YÊU CẦU KỸ THUẬT Sai lệch giới hạn kích thước khơng dẫn: – Bề mặt bao: H13 – Bề mặt bị bao: h13 IT13 – Các bề mặt khác: ± Trang 1- Mã đề: 36 R3 RZ25 R144 RZ25 34±0,03 0,03 A R27 Ф16 69±0,03 R37 6-1 d Do lỗ 16 chi tiết cần lắp cố định với bạc lót nên chọn lắp ghép lỗ với bạc lót sau: H7 H7 M7 H7 a 16 b 16 c 16 d 16 h6 g6 t6 n6 Từ lắp ghép câu 1, dung sai sai lệch giới hạn cho kích thước đường kính lỗ 16 là: a 16 0,018 b 16 00 ,,035 022 d 16 0,005 0,023 c 16–0,018 Với lắp ghép chọn, độ nhám bề mặt lỗ 16 chi tiết chọn: a 0,08 b 3,2 c 1,6 d RZ12,5 Theo vẽ, độ nhám ghi mặt đầu lỗ 16 có nghĩa là: a Khơng qui định phương pháp gia cơng miễn bề mặt đạt độ nhám cấp b Không qui định phương pháp gia cơng miễn bề mặt đạt độ nhám cấp c Dùng phương pháp gia công cắt gọt để đạt độ nhám cấp cho bề mặt d Dùng phương pháp gia cơng cắt gọt để đạt độ nhám cấp cho bề mặt Theo vẽ, phương pháp định tâm mối ghép then hoa là: a đường kính ngồi D b đường kính d c bề rộng b d Tất Trong trình làm việc, chi tiết “Cần quay” lắp cố định với trục then hoa nên chọn lắp ghép cho mối ghép then hoa sau: F8 H7 H7 F8 a D–63036 6 c d–630 366 n6 n6 jS jS b D–630 H7 F8 366 n6 jS d d–630 F8 H7 366 f7 g6 Đường kính d lỗ then hoa chi tiết “Cần quay” là: a Ф30 0,002 b Ф30+0,021 c Ф30 0,028 0,020 0,015 d Ф30–0,021 Với lắp ghép chọn, độ nhám bề mặt đường kính 30 lỗ then hoa chọn: a 0,08 b 3,2 c 1,25 d RZ12,5 Với lắp ghép chọn, độ nhám bề mặt đường kính ngồi 36 lỗ then hoa chọn: a 0,08 b 3,2 c 1,6 d RZ12,5 10 Ký hiệu độ nhám ghi góc bên phải vẽ có nghĩa là: a Dùng phương pháp gia công cắt gọt để đạt độ nhám cấp cho bề mặt chưa ghi độ nhám b Các bề mặt lại chưa ghi độ nhám khơng cần gia cơng cắt gọt c Có số bề mặt chi tiết không qui định phương pháp gia công miễn đạt độ nhám cấp d Dùng phương pháp gia công cắt gọt với bề mặt chưa ghi ký hiệu độ nhám 11 Ký hiệu sai lệch vị trí ghi vẽ có nghĩa là: a Dung sai độ song song lỗ Ф16 với đường kính d lỗ then hoa 0,03 b Dung sai độ song song lỗ Ф16 với đường kính ngồi D lỗ then hoa 0,03 c Dung sai độ vuông góc lỗ Ф16 với đường kính ngồi D lỗ then hoa 0,03 d Dung sai độ vng góc lỗ Ф16 với đường kính d lỗ then hoa 0,03 12 Dung sai sai lệch giới hạn kích thước 60 36 tra theo: a Miền dung sai H13 cho kích thước Ф60 miền dung sai h13 cho kích thước Ф36 b Miền dung sai h13 cho kích thước Ф60 miền dung sai H13 cho kích thước Ф36 c Miền dung sai jS13 cho hai kích thước d Miền dung sai h13 cho hai kích thước 13 Dấu hiệu " " dùng để biểu thị cho sai lệch hình dạng vị trí nào? a Sai lệch hình dạng bề mặt cho trước c Độ giao đường tâm b Sai lệch hình dạng prơfin cho trước d Độ đảo hướng tâm toàn phần 14 Sử dụng ký hiệu bên ghi độ nhám bề mặt chi tiết, dùng để ghi: a Trị số chiều dài chuẩn c Thông số Ra Rz b Phương pháp gia công lần cuối d Ký hiệu hướng nhấp nhơ Số hiệu : BM1/QT-PĐT-RĐTV/00 Trang 2- Mã đề: 6-1 15 Các cấp xác từ  11 kích thước dùng cho: a Các kích thước lắp ghép máy móc thơng dụng b Các kích thước khơng lắp ghép máy móc thơng dụng c Các kích thước lắp ghép dụng cụ đo dụng cụ kiểm tra d Các kích thước khơng lắp ghép dụng cụ đo dụng cụ kiểm tra 16 Chi tiết có mức độ xác cao chi tiết có kích thước sau D1 = Ф18 00 ,,075 032 , D2 0 ,036 = Ф45+0,025, D3 = Ф64 00 ,,004 050 , D4 = Ф125  ,061 ? a Chi tiết b Chi tiết c Chi tiết d Chi tiết 17 Cho lắp ghép có độ dơi D = 65 00,,042 072 mm, d = 65–0,019 mm Tính dung sai lắp ghép TN : a 30m b 19m c 49m d 51m 18 Biết sai lệch trục t, dung sai trục Td Sai lệch khơng cịn lại là: a Sai lệch tính es = Td + ei c Sai lệch tính ei = Td + es b Sai lệch tính es = Td  ei d Sai lệch tính ei = es  Td H8 N8 56 : d8 h7 Kích thước giới hạn lớn lỗ hai lắp ghép Kích thước giới hạn nhỏ trục hai lắp ghép Kích thước giới hạn nhỏ lỗ lắp ghép thứ kích thước giới hạn lớn trục lắp ghép thứ hai Kích thước giới hạn nhỏ trục lắp ghép thứ kích thước giới hạn lớn lỗ lắp ghép thứ hai 19 Cho hai lắp ghép 56 a b c d 20 Với kiểu lắp có độ hở hệ thống trục chọn, muốn thay đổi độ hở nhỏ Smin , cần phải : a Chọn lại cấp xác trục c Chọn lại sai lệch lỗ b Chọn lại cấp xác lỗ trục d Chọn lại sai lệch trục 21 Sơ đồ phân bố dung sai lắp ghép 75R7/h6 có dạng sau: TD T T D d Td Td TD Td TD a) c) b) d) 22 Trong lắp ghép sau, chọn lắp ghép có khả cho độ hở nhiều (nếu kích thước danh H8 H8 H9 E8 G7 E9 F8 , , , , , , nghĩa) : k e8 h8 h7 h6 h8 h7 E9 F8 H8 E8 a b c d e8 h7 h8 h7 23 Cấp xác ổ lăn với ký hiệu 6425 là: a Cấp b Cấp c Cấp d Cấp 24 Cho lắp ghép theo hệ thống trục có D = d = 80mm, TD = 46m, Smax = 82m, sai lệch lỗ H Tính kích thước giới hạn lỗ trục: a Dmax = 80,046 ; Dmin = 80 ; dmax = 80 ; dmin = 79,964 b Dmax = 80 ; Dmin = 79,954 ; dmax = 80 ; dmin = 79,968 c Dmax = 80,020 ; Dmin = 79,982 ; dmax = 80 ; dmin = 79,970 d Dmax = 80,046 ; Dmin = 80 ; dmax = 80 ; dmin = 79,982 25 Trong lắp ghép then bằng, tác dụng độ hở bề rộng then bề rộng rãnh bạc để: a Bạc dịch chuyển trục giảm sai số hình học rãnh then trục bạc b Bạc dịch chuyển trục để bù trừ sai số vị trí rãnh then trục bạc c Bạc dịch chuyển trục để bù trừ sai số hình học rãnh then trục bạc d Bạc xoay trục giảm sai số hình học rãnh then trục bạc Soá hiệu : BM1/QT-PĐT-RĐTV/00 Trang 3- Mã đề: 6-1 26 Khi lắp bánh cố định trục, chọn lắp ghép mối ghép then với trục theo bề rộng b là: H9 N9 S9 H9 a b c d h9 h9 h9 n9 27 Trong hộp tốc độ, lắp ghép bánh di trượt lên trục mối ghép then hoa chọn: a D6x32x38H7/f6x6F8/f7 c d6x32H7/n6x38x6F8/js7 b D6x32x38H7/n6x6F8/js7 d d6x32x38H7/g6x6F8/f7 28 Cho mối ghép then hoa có D = 68mm, d = 62mm, b = 12mm, Z = 8, miền dung sai đường kính ngồi D lỗ then hoa trục then hoa H7 f7, miền dung sai bề rộng b lỗ then hoa trục then hoa D9 e8 Ghi ký hiệu vẽ chi tiết trục then hoa sau: a D8x62x68H7x12D9 c D8x62x68f7x12e8 b d8x62x68H7x12D9 d d8x62x68f7x12e8 29 Phương pháp định tâm mối ghép then hoa sơ đồ là: b b b D d a) d D d D c) b) a Định tâm theo D, theo d theo b b Định tâm theo d, theo b theo D c Định tâm theo b, theo d theo D d Định tâm theo D, theo b theo d 30 Trong lắp ghép sau, lắp ghép lắp ghép có độ dôi hệ thống trục: a 42H7/e8 b 38H7/u6 c 32T7/h6 d 36K7/h6 31 Lắp ghép cho mối ghép tay quay với trục truyền moment xoắn then chọn: F7 H7 H7 H7 a b c d h6 k6 r6 g6 32 Cho chi tiết hình vẽ: a Nếu lỗ khảo sát đạt giá trị lớn Dmax, vuông góc so với bề mặt A 0,016 b Nếu lỗ khảo sát đạt giá trị lớn Dmax, vng góc so với bề mặt A 0,02 c Nếu lỗ khảo sát đạt giá trị lớn Dmax, vng góc so với bề mặt A 0,036 d Nếu lỗ khảo sát đạt giá trị nhỏ Dmin, vng góc so với bề mặt A 0,036 33 Ký hiệu sai lệch prôphin mặt cắt dọc là: a b X dung sai độ 0,02 M A dung sai độ dung sai độ A c 35 Ổ lăn chặn có khả chịu tác dụng của: a Lực hướng tâm, vng góc với đường tâm ổ b Lực dọc trục theo đường tâm ổ  dung sai độ d A1 34 Xác định khâu giảm chuỗi kích thước sau: a A1, A4 b A1, A5, A2 c A1, A6, A4 d A1, A4, A2 Số hiệu : BM1/QT-PĐT-RĐTV/00 +0,016 Ф50 A4 A2 A6 A7 A A5 A3 c Lực dọc trục phần lực hướng tâm d Lực hướng tâm phần lực dọc trục Trang 4- Mã đề: 6-1 A1 * Từ câu 36 -> 40 sử dụng hình vẽ sau: A4 A3 A2 A5 A1, A2, A3, A4, A5 kích thước thiết kế, với A1 = 25 0,03 0,04 , 0 , 020 0 , 02 A2 = 50 0,05 0,08 , A3 = 380,075 , A4 = 50 0 ,145 , A5 = 45  , 30 B1, B2, B3 , B4 , B5 kích thước cơng nghệ Tính kích thước B2 , B3 , B4 B1 B2 B3 B4 36 Phương pháp ghi kích thước thiết kế chi tiết là: a Phương pháp xích liên tiếp b Phương pháp toạ độ c Phương pháp phối hợp chuẩn thiết kế chuẩn công nghệ d Phương pháp phối hợp phương pháp xích liên tiếp phương pháp toạ độ B5 37 Chuỗi kích thước để tính B2 gồm có: a khâu B2, B1, A2 với A2 khâu khép kín b khâu B2, B1, A2 với B2 khâu khép kín c khâu B2, B1, B3 , A3 với B2 khâu khép kín d khâu B2, B1, B3 , A3 với A3 khâu khép kín 38 Kích thước khâu B2 là: a 750,06 mm b 75 00 ,,04 09 mm 01 c 75 00,,15 mm d 75 00,,01 05 mm 39 Kích thước khâu B3 là: a 113 00,,025 065 mm b 113 00,,025 090 mm 02 c 113 00,,11 mm d 113 00,,025 005 40 Kích thước khâu B4 là: 045 a 163 00,,120 mm b 163 00 ,,04 09 mm 02 c 163 00 ,,15 mm d 163 00,,035 005 mm 41 Với sơ đồ bên, kết đo panme : a L = 76,024mm b L = 76,724mm c L = 76,714mm d L = 76,214mm 30 25 20 70 75 15 42 Dụng cụ đo dùng cho phương pháp đo so sánh là: a Thước cặp, panme c Đồng hồ so, đồng hồ đo b Thước đo góc có thước phụ, Nivơ d Tất dụng cụ 43 Muốn áp dụng phương pháp đo tích cực, phải sử dụng loại dụng cụ đo có khả năng: a Đo tổng hợp b Đo tuyệt đối c Đo tiếp xúc d Đo không tiếp xúc 44 Sử dụng calíp ren để đo kiểm chi tiết ren phương pháp: a Đo chủ động b Đo tổng hợp c Đo yếu tố d Đo tuyệt đối 45 Góc nghiêng  chi tiết sơ đồ bên tính cơng thức: a  = arcsin H L c  = arctg H L b  = arcsin L H d  = arctg L H 46 Với thước cặp 1/20,  = 1, khoảng cách vạch thước phụ là: a 0,95mm b 0,9mm c 1,95mm d 1,9mm 47 Để kiểm tra loạt chi tiết lỗ với kích thước 50 00 ,,017 042 , dùng: a Calíp hàm có ký hiệu 50G7 b Calíp nút có ký hiệu 50P7 Số hiệu : BM1/QT-PĐT-RĐTV/00 c Calíp hàm có ký hiệu 50P7 d Calíp nút có ký hiệu 50G7 Trang 5- Mã đề: 6-1 48 Khi đặt Nivô lên mặt phẳng dài 1,75m, độ nghiêng mặt phẳng làm cho bọt khí ống thủy tinh lệch vạch Biết ống thủy có giá trị vạch chia c = 0,15mm/m (tức 30/vạch), tìm sai lệch góc lượng hiệu chỉnh cần thiết cho bề mặt trở vị trí nằm ngang a  = 1’30 h = 787,5µm c  = 45 h = 450µm b  = 1’ h = 787,5µm d  = 1’30 h = 457,5µm 49 Hình bên biểu sơ đồ nguyên lý phương pháp đo: a Độ đảo mặt đầu với mặt trụ b Độ đảo mặt đầu với mặt trụ c Độ phẳng mặt đầu d Độ song song hai mặt đầu 50 Hình vẽ bên loại dụng cụ đo dùng để: a Đo độ trụ b Đo độ song song c Đo độ đảo d Đo độ thẳng Trục gá Chi tiết 1234- Chi tiết cần đo Điểm tì Giá Đồng hồ so ………………………………………………………………………………………………………………………… Ghi chú: Cán coi thi không giải thích đề thi Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Thông qua môn Chuẩn đầu Mô tả (Sau học xong mơn học này, người học có thể:) G1.1 Giải thích khái niệm dung sai lắp ghép Phân biệt loại lắp ghép tính tốn đặc trưng lắp ghép Câu 13  14 G1.2 Tính tốn chọn dung sai lắp ghép mối ghép hình trụ trơn phù hợp với điều kiện làm việc chi tiết máy phận máy Câu 15  20 G1.3 Chọn sai lệch hình dạng vị trí tương quan bề mặt chi tiết Hiểu ghi ký hiệu sai lệch hình dạng vị trí tương quan bề mặt chi tiết Câu 21  24 G1.4 Chọn nhám bề mặt phù hợp với điều kiện làm việc chi tiết máy Hiểu ghi ký hiệu nhám bề mặt vẽ chi tiết Câu 1, 2, 5, 6, 7, 8, 22 G2.1 Phân tích chọn yêu cầu kỹ thuật chi tiết từ điều kiện làm việc chi tiết phận máy máy Câu  12 G4.1 Thiết lập tốn chuỗi kích thước giải tốn chuỗi kích thước Câu 34  40 G4.2 Tính tốn chọn dung sai lắp ghép mối ghép thông dụng ngành chế tạo máy Câu 25  33 G4.3 Chọn dụng cụ đo, phương pháp đo sơ đồ đo phù hợp để đo thơng số hình học chi tiết Câu 41  50 Số hiệu : BM1/QT-PĐT-RĐTV/00 Trang 6- Mã đề: Câu hỏi 6-1 ... Câu 25  33 G4.3 Chọn dụng cụ đo, phương pháp đo sơ đồ đo phù hợp để đo thông số hình học chi tiết Câu 41  50 Số hiệu : BM1/QT-PĐT-RĐTV/00 Trang 6- Mã đề: Câu hỏi 6-1 ... Miền dung sai h13 cho kích thước Ф60 miền dung sai H13 cho kích thước Ф36 c Miền dung sai jS13 cho hai kích thước d Miền dung sai h13 cho hai kích thước 13 Dấu hiệu " " dùng để biểu thị cho sai. .. mm Tính dung sai lắp ghép TN : a 30m b 19m c 49m d 51m 18 Biết sai lệch trục t, dung sai trục Td Sai lệch không lại là: a Sai lệch tính es = Td + ei c Sai lệch tính ei = Td + es b Sai lệch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Dung sai kỹ thuật đo - ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Dung sai kỹ thuật đo - ĐH Sư phạm Kỹ thuật