Đề thi cuối học kỳ I năm học 2016-2017 môn Điều khiển quá trình - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

2 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 16:11

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối học kỳ I năm học 2016-2017 môn Điều khiển quá trình sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ NĂM HỌC 16-17 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Mơn: ĐIỀU KHIỂN Q TRÌNH Mã mơn học: PCTR421929 KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY Đề số: 01; Đề thi có trang BỘ MƠN CƠ ĐIỆN TỬ Thời gian: 60 phút Được phép sử dụng tài liệu Bài (3đ): Cho hệ thống gia nhiệt có sơ đồ khối hình vẽ: Tsp ( s)  o F  Km Tsp ( s) E (s)  mA  mA P( s) Kc  mA K IP Pt ( s)  psi  Tm ( s) K  mA m Kv Ps ( s) K2  s 1  psi  T (s) T (s)  o F  Cảm biến đo nhiệt độ ngõ có tầm đo (span) 50 (oF) zero 55 (oF), dịng điện trả 4-20 (mA) Các thơng số hệ: K c  , K IP  0.75 [psi/mA], Kv  1.2 , số thời gian   [min]; bỏ qua đặc tính động học van cảm biến Hệ hoạt động với nhiệt độ đặt 80 (oF) Kỹ sư vận hành thay đổi giá trị đặt từ 80 (oF) lên 85 (oF), nhiệt độ bồn tăng lên giá trị xác lập 84.14 (oF) a Hỏi offset hệ bao nhiêu? Tính giá trị độ lợi K ? b Tìm phương trình thay đổi nhiệt độ ngõ bồn T(t)? c Vẽ lại lưu đồ P&ID hệ thống? Bài 2: (4đ) Một trình bao gồm cảm biến van điều khiển mơ hình hóa hệ bậc sau: G(s)  (5s  1)( s  1)(0.2s  1)(0.4 s  1) a Xấp xỉ hàm truyền hệ bậc có trễ (SOPTD) sử dụng quy tắc Skogestad? b Sử dụng mơ hình xấp xỉ câu a với điều điều khiển tỉ lệ Gc(s) = Kc Tìm điều kiện Kc để hệ kín ổn định? c Chọn Kc = 9, tính offset hệ tín hiệu vào thay đổi nấc đơn vị? d Để tăng chất lượng điều khiển, kỹ sư sử dụng điều khiển PID Tìm thơng số điều khiển phương pháp IMC, biết số thời gian hệ kín  c = 0.8 (s) Bài 3: (3đ) a Express briefly the component of a measurement device? b Describe the operation principle of a thermocouple? Which type of thermocouple is used popularly? Why? c Transmitters with current output (4-20 mA) are used extensively throughout the process control industry Give some reasons for that fact? (SV trả lời tiếng Việt) Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích đề thi Chuẩn đầu học phần (về kiến thức) [G 2.1]: Mơ hình hóa q trình thường gặp công nghiệp bao gồm: mức, lưu lượng, áp suất, nhiệt độ [G 1.1]: Trình bày cấu trúc hệ thống điều khiển trình, ký hiệu, vai trò phần tử hệ thống điều khiển trình [G 2.2]: Trình bày nguyên lý cấu tạo, hoạt động van tuyến tính, thiết bị đo thơng số q trình như: cảm biến đo mức, nhiệt độ, lưu lượng, áp suất [G 1.2]: Giải thích ảnh hưởng thơng số điều khiển đến chất lượng trình điều khiển [G 4.2]: Mơ hình hóa thơng số q trình, dùng số phần mềm chun dụng mơ động học thơng số q trình [G 4.3]: Thiết kế điều khiển để điều khiển trình công nghệ công nghiệp [G 3.2]: Hiểu thuật ngữ tiếng Anh dùng hệ thống điều khiển trình Nội dung kiểm tra Câu 1a, Câu 1b, Câu 2a Câu 1c, Câu 3a, Câu 3b Câu 2b, Câu 2c Câu 1b, Câu 2a Câu 2d Câu Ngày tháng năm Thông qua môn Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV ... Gi? ?i thích ảnh hưởng thơng số ? ?i? ??u khiển đến chất lượng trình ? ?i? ??u khiển [G 4.2]: Mơ hình hóa thơng số q trình, dùng số phần mềm chun dụng mơ động học thơng số q trình [G 4.3]: Thi? ??t kế ? ?i? ??u khiển. .. thống ? ?i? ??u khiển trình, ký hiệu, vai trò phần tử hệ thống ? ?i? ??u khiển trình [G 2.2]: Trình bày nguyên lý cấu tạo, hoạt động van tuyến tính, thi? ??t bị đo thơng số q trình như: cảm biến đo mức, nhiệt... số q trình [G 4.3]: Thi? ??t kế ? ?i? ??u khiển để ? ?i? ??u khiển trình cơng nghệ cơng nghiệp [G 3.2]: Hiểu thuật ngữ tiếng Anh dùng hệ thống ? ?i? ??u khiển trình N? ?i dung kiểm tra Câu 1a, Câu 1b, Câu 2a Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kỳ I năm học 2016-2017 môn Điều khiển quá trình - ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đề thi cuối học kỳ I năm học 2016-2017 môn Điều khiển quá trình - ĐH Sư phạm Kỹ thuật