Đáp án đề thi cuối học kỳ I năm học 2017-2018 môn Kỹ thuật điện - Điện tử (Mã đề 3C) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

4 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 16:10

Mời các bạn cùng tham khảo đáp án đề thi cuối học kỳ I năm học 2017-2018 môn Kỹ thuật điện - Điện tử để ôn tập, củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM ĐỀ THI CUỐI KỲ KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY HỌC KỲ NĂM HỌC 2017-2018 Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị Môn: Kỹ Thuật điện - điện tử Mã đề: Mã môn học: EEEN230129 CB chấm thi thứ Số câu đúng: CB chấm thi thứ Số câu đúng: 3C Thời gian: 60 phút Được phép sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ! Điểm chữ ký Điểm chữ ký Họ tên: Mã số SV: Số TT: Phòng thi: Phần trả lời: (Sinh viên trả lời vào phần chấm điểm) Hướng dẫn: a (chọn a, đánh dấu X) a (Bỏ chọn a, khoanh trịn) a (chọn lại a, tơ đen) Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài a a a a a a a a a b b b b b b b b b c c c c c c c c c d d d d d d d d d e e e e e e e e e f f f f f f f f f Bài 1: Cho mạch điện hình Biết điện áp phân cực thuận qua Diode 0.7V V3=25.3 [V] ; R5=330Ω ; R6=560Ω; Tính Cơng suất qua diode D1 a 82.9 mW b 22.3 mW c 52.2 mW d 82.1 mW e 29.9 mW f Một đáp án khác Bài 2: Trong mạch điện hình Biết V2 = 164.sin(100π.t) [V]; R3=2Ω; R4=5Ω; C2= 5mF; L2= 2mH; Tính điện áp hiệu dụng qua L2? [V] Đề thi kỹ thuật điện – điện tử Học kỳ 1, 2016 - 2017 Trang 1/4 - Mã đề thi 3C a 34.6 [V] b 48.42 [V] c 70.8 [V] d 51.0 [V] e 69.2 [V] f 48.9 [V] Bài 3: Cho mạch điện hình Biết R1=5Ω; R2=2Ω; R3=2Ω; R4=10Ω; E1=38V Tính dịng điện qua R1 [A] ? a 1.9 [A] b 4.8 [A] c 22.2 [A] d 11.1 [A] e 3.2 [A] f Một đáp án khác Bài 4: Cho mạch điện hình vẽ Biết VCC = 12 [V]; VBB = [V]; Rb=15kΩ; RE=1kΩ Q1 có thơng số VCE(bão hịa) = 0.4V; VBE=1V; Hệ số khuếch đại β (hFE) = 100 Tính dịng điện qua điện trở Re? a 45.909 mA b 6.966 mA c 6.095 mA d 47.133 mA e 12.129 mA f Một đáp án khác Bài 5: Cho mạch điện pha cân hình Biết: Nguồn pha Van = 211sin100π.t [V] Đường dây có điện trở Zd = 1Ω Tải Zt pha điện trở 3Ω nối tiếp cuộn dây 30mH Tính dịng điện hiệu dụng qua tải pha (IAB) Đề thi kỹ thuật điện – điện tử Học kỳ 1, 2016 - 2017 Trang 2/4 - Mã đề thi 3C a 16.6 A b 80.1 A c 15.4 A d 23.1 A e 32.7 A f Một đáp án khác Bài 6: Cho mạch điện hình Biết R7=142Ω; R8=330Ω; V4=9.5 [V]; Điện áp Zener VZ = 5.1V; Q1 có VCE(bão hịa) = 0.5V; VBE= 0.7V; hệ số khuếch đại hFE = 150; Tính cơng suất qua R7? a 96.4 mW b 136.3 mW c 236.9 mW d 183.2 mW e 163.3 mW f Một đáp án khác Bài 7: Chọn câu trả lời Cho mạch điện hình vẽ Biết VCC = 23.6 [V]; Rb=15kΩ; RE=1kΩ Q1 có thơng số VCE(bão hòa) = 0.4V; VBE=1V; Hệ số khuếch đại β (hFE) = 100 Điều kiện sau VBB để Transistor Q1 bão hòa? a VBB < 26.646 V b VBB > 27.646 V c VBB > 26.646 V d VBB > 28.105 V e VBB < 27.646 V f Một đáp án khác Bài 8: Cho mạch điện hình Biết V1=5.3 V; V2=8.3 V Tìm giá trị điện áp Vo ? (V) Đề thi kỹ thuật điện – điện tử Học kỳ 1, 2016 - 2017 Trang 3/4 - Mã đề thi 3C a -22.60 V d -21.40 V b 22.60 V e 37.80 V c -37.80 V f 4.60 V Bài Cho mạch điện hình Biết R5 = 27 kΩ Tìm biểu thức quan hệ Vo, V1 V2 ? Chọn câu trả lời a Vo = 5.40xV1-2.70xV2 b Vo = 0.54xV1-0.27xV2 c Vo = 13.50xV1-27.00xV2 d Vo = 2.70xV1-5.40xV2 e Vo = 2.70xV2-5.40xV1 f Một đáp án khác - HẾT -Ngày tháng năm 2018 Thông qua Bộ Môn Đề thi kỹ thuật điện – điện tử Học kỳ 1, 2016 - 2017 Trang 4/4 - Mã đề thi 3C ... Một đáp án khác B? ?i 8: Cho mạch ? ?i? ??n hình Biết V1=5.3 V; V2=8.3 V Tìm giá trị ? ?i? ??n áp Vo ? (V) Đề thi kỹ thuật ? ?i? ??n – ? ?i? ??n tử Học kỳ 1, 2016 - 2017 Trang 3/4 - Mã đề thi 3C a -2 2.60 V d -2 1.40... 2.70xV 1-5 .40xV2 e Vo = 2.70xV 2-5 .40xV1 f Một đáp án khác - HẾT -Ngày tháng năm 2018 Thông qua Bộ Môn Đề thi kỹ thuật ? ?i? ??n – ? ?i? ??n tử Học kỳ 1, 2016 - 2017 Trang 4/4 - Mã đề thi 3C ... qua t? ?i pha (IAB) Đề thi kỹ thuật ? ?i? ??n – ? ?i? ??n tử Học kỳ 1, 2016 - 2017 Trang 2/4 - Mã đề thi 3C a 16.6 A b 80.1 A c 15.4 A d 23.1 A e 32.7 A f Một đáp án khác B? ?i 6: Cho mạch ? ?i? ??n hình Biết R7=142Ω;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi cuối học kỳ I năm học 2017-2018 môn Kỹ thuật điện - Điện tử (Mã đề 3C) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đáp án đề thi cuối học kỳ I năm học 2017-2018 môn Kỹ thuật điện - Điện tử (Mã đề 3C) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật