Giáo trình Kế toán quản trị - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 1

172 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 01:03

Giáo trình Kế toán quản trị được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... Nội dung chính của giáo trình gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần. Sau đây là phần 1 với 4 chương đầu tiên, mời các bạn cùng tham khảo. ƠNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QC DĂN HOA KÉ TỐN s KIÊM TOÁN B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Q lió c DÂN £0 CHỦ BIÊN: PGS.TS NGUN NGỌC QUANG GIÁO TRÌNH KỂ TỐN QUẢN TRỊ (T lần th ứ nhất, có sửa đổi bổ sun g) N H À X U Ấ T B Ả N Đ Ạ I H Ọ C K IN H T É Q U Ó C D Â N N Ă M 2012 MỤC LỤC LỜI MỜ Đ ÀU CHƯƠNG 1: TÒNG QUAN VÈ KÉ TOÁN QUẢN TR Ị 1.1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH N G H IỆP 1.1.1 Khái niệm kế toán quản t r ị .3 1.1.2 Bản chất kế toán quản trị doanh nghiệp 1.2 THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ VỚI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u CỦA KẾ TOÁN QUẢN T R Ị 15 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu kế toán quản t r ị .15 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu kế toán quản t r ị .16 1.4 s o SÁNH KẾ TỐN QUẢN TRỊ VÀ KÉ TỐN TÀI CHÍNH 19 1.4.1 Nhũng điểm giống n hau 19 1.4.2 Những điểm khác 19 1.5 S ự CÀN THIẾT, YÊU CẦU VÀ NHIỆM v ụ TỊ CHỨC KÉ TỐN QUAN TRỊ TRONG DOANH N G H IỆP 24 1.5.1 Sự cần thiết tố chức kế toán quản trị doanh nghiệp 24 1.5.2 Yêu cầu nhiệm vụ tổ chức kế toán quản trị doanh n g h iệ p 25 1.6 TỐ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH N G H IỆ P 26 1.6.1 Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp theo chức thông tin kế to n 26 1.6.2 Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp theo chu trình thơng tin kế to n 27 1.7 MƠ HÌNH TỔ CHỨC B ộ MÁY KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH N G H IỆP 29 CHƯƠNG PHÂN LOẠI CHI P H Í 33 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI P H Í 33 2.1.1 Ban chất kinh tế chi p h í 33 2.1.2 Khái niệm chi phí góc độ kế tốn tài 34 2.1.3 Khái niệm chi phí góc độ kế tốn quản t r ị 35 2.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CHỨC NĂNG HOẠT Đ Ộ N G 36 2.2.1 Chi phí sản x u ất 36 2.2.2 Chi phí ngồi sản x u ấ t 39 2.3 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO NỘI DƯNG KINH T Ế 41 2.4 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO MỐI QUAN HỆ VỚI MỨC ĐỘ HOẠT Đ Ộ N G 46 2.4.1 Biến p h í 46 2.4.2 Định p h í 49 2.4.3 Chi phí hỗn h ọ p 53 2.5 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO MỐI QUAN HỆ VỚI KỲ TÍNH KẾT QUẢ KINH D OA N H 65 2.5.1 Chi phí thời k ỳ 65 2.5.2 Chi phí sản phẩm 65 2.6 CÁC CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ K H Á C 68 2.6.1 Chi phí trực tiếp chi phí gián tiế p 68 2.6.2 Chi phí kiểm sốt chi phí khơng kiểm soát đ ợ c 70 2.6.3 Chi phí chênh lệch 71 2.6.4 Chi phí c h ìm 72 2.6.5 Chi phí h ộ i 73 2.7 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH D O A N H 74 2.7.1 Báo cáo kết kinh doanh theo chức chi p h í 74 2.7.2 Báo cáo kết kinh doanh theo mơ hình lợi nhuận g ó p 76 CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUÁT SẢN PHÁM, DỊCH v ụ 81 3.1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRUYỀN TH Ố N G 81 3.1.1 Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phâm theo côno việc 81 3.1.2 Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phâm theo trình sán x u ất 95 3.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM HIỆN Đ Ạ I 100 3.2.1 Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phấm theo mơ hình chi phí mục tiêu (Target - Costing) 100 3.2.2 Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm dựa hoạt động (Activity-Based Costing-A BC) 106 3.3 BÁO CÁO SẢN X U Ắ T 112 3.3.1 Khái niệm ý nghĩa báo cáo sản x u ấ t 112 3.3.2 Nội dung báo cáo sản xuất 113 CHƯƠNG PHÂN TÍCH MĨI QUAN HỆ CHI PHÍ- SẢN LƯỢNG VÀ LỌÌ NHUẬN ( c -v -p ) 127 4.1 Ý NGHĨA PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ, SẢN LƯỢNG VÀ LỢI N H U Ậ N 127 4.2 CÁC KHÁI NIỆM c BẢN ĐÊ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ C -V -P 129 4.2.1 Lợi nhuận góp 129 4.2.2 Tỷ lệ lợi nhuận góp 131 4.3 PHÂN TÍCH ĐIÊM HỊA V Ố N 133 4.3.1 Khái niệm, điều kiện nội dung phân tích điếm hịa v ố n 134 4.3.3 Các chí tiêu an to n .148 4.4 C CÁU CHI PHÍ VÀ Đ ộ LỚN ĐÒN BÁY HOẠT Đ Ộ N G .150 4.4.1 Cơ cấu chi p h í .150 4.4.2 Độ lớn đòn bẩy hoạt đ ộ n g 152 4.5 PHÂN TÍCH QUAN HỆ C-V-P ĐÊ RA QUYẾT ĐỊNH KINH D O A N H 154 4.5.1 Thay đổi định phí doanh thu tiêu th ụ 156 4.5.2 Thay đổi biến phí doanh thu tiêu th ụ 157 4.5.3 Thay đổi định phí, giá bán doanh thu tiêu th ụ 157 4.5.4 Thay đổi định phí, biến phí doanh th u .158 4.5.5 Thay đổi kết cấu sản phẩm tiêu th ụ 159 4.6 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO PHÂN TÍCH C -V -P 161 CHƯƠNG D ự TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 162 5.1 TỐNG QUAN VỀ D ự TO Á N .162 5.1.1 Khái niệm, ý nghĩa phân loại dự toán 162 5.1.2 Cơ sở khoa học xây dựng dự to n .166 5.1.3 Trình tự xây dựng dự to án 167 5.2 ĐỊNH MỨC CHI P H Í 170 5.2.1 Khái n iệ m 170 5.2.2 Phương pháp xây dựng định mức chi p h í 172 5.2.3 Các định mức chi phí doanh nghiệp 173 5.3 D ự TOÁN SAN XUÁT KINH D O A N H .179 5.3.1 Dự toán tiêu thụ sản phẩm, hàng h ó a .179 5.3.2 Dự toán sản xuất (mua hàng) 182 5.3.3 Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiế p 184 5.3.4 Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiế p 186 5.3.5 Dự tốn chi phí sản xuất chu n g .187 5.3.6 Dự toán thành phẩm, hàng hóa tồn cuối k ỳ 189 5.3.7 Dự toán giá vốn hàng bán .190 5.3.8 Dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 191 5.3.9 Dự tốn báo cáo tài .192 CHƯƠNG D ự TOÁN LINH H OẠT 197 6.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA D ự TOÁN LINH H O Ạ T .197 6.1.1 Khái niệm dự toán linh h o t 197 6.1.2 Y nghĩa dự toán linh hoạt 199 6.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ 204 6.2.1 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiế p .204 6.2.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiế p 206 6.2.3 Phân tích biến động chi phí sản xuất c h u n g 208 6.3 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TIÊU T H Ụ 215 6.4 BÁO CÁO HOẠT Đ Ộ N G .217 CHƯƠNG KÉ TOÁN TRÁCH N H IỆ M 221 7.1 KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI VÀ NỘI DƯNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁC TRUNG TẨM TRÁCH N H IỆM 221 7.1.1 Khái niệm trung tâm trách nhiệm -)?Ị 7.1.2 Phân loại trung tâm trách nhiệm ">5 7.1.3 Chi tiêu đánh eiá trách nhiệm cùa trung tâ m ->->5 7.1.4 Hệ thống báo cáo kế toán trách n h iệm 235 7.2 BÁO CÁO B ộ PHẬN VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN 239 7.2.1 Khái niệm đặc điểm báo cáo p h ậ n 239 7.2.2 Phân tích báo cáo phận 240 7.3 PHÂN BỒ CHI PHÍ PHỤC v ụ CHO CÁC BỘ P H Ậ N 244 7.3.1 Sự cần thiết phải phân bổ chi phí phục vụ cho phận 244 7.3.2 Nguyên tắc phân bổ chi phí phục v ụ 246 7.3.3 Tiêu thức phân bổ chi phí phục v ụ 247 7.3.4 Phương pháp phân bổ chi phí phục v ụ 249 7.4 PHẢN TÍCH BÁO CÁO KÉT QUẢ KINH DOANH LẬP THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PH Í 255 7.4.1 Các phương pháp xác định chi p h í 255 7.4.2 Phân tích báo cáo kết kinh doanh theo phương pháp xác định chi p h í 258 CHƯƠNG ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẢM TRONG ĐOANH NGHIỆP 266 8.1 LÝ THUYẾT c BẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHÁM TRONG DOANH N G H IỆ P 266 8.1.1 Lý thuyết định giá bán sán phẩm doanh nghiệp cúa kinh tế thị trường 266 8.1.2 Ý nghĩa cùa định giá bán sản phẩm quản trị doanh nghiệp .270 8.2 VAI TRÒ CỦA ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN T ố ANH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHÂM.271 8.2.1 Vai trò định giá bán sản phẩm doanh n g h iệp 271 8.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến định, định giá bán sản phẩm doanh nghiệp 272 8.3 NỘI DƯNG ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHÁM TRONG DOANH N G H IỆP 275 8.3.1 Định giá bán sản phẩm dài h n 275 8.3.2 Định giá bán sản phẩm ngắn h n 286 CHƯƠNG THÔNG TIN KÉ TỐN QUẢN TRỊ VĨI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN H Ạ N 299 9.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH NGĂN HẠN 299 9.1.1 Khái niệm định ngắn h n 299 9.1.2 Ý nghĩa định ngắn h ạn 301 9.2 TIÊU CHƯÁN L ự A CHỌN VÀ ĐẶC ĐIẾM CỦA CÁC QƯYÉT ĐỊNH NGẮN H ẠN 301 9.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn định ngắn h n 301 9.2.2 Những đặc điểm định ngắn h n 303 9.3 CÁC BƯỚC RA QUYÉT ĐỊNH NGẮN H Ạ N 304 9.4 ỬNG DỤNG PHÂN TÍCH THƠNG TIN THÍCH HỢP TRONG VIỆC RA CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẨN HẠN TRONG KINH DOANH 308 CHƯƠNG 10 THÔNG TIN KÉ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYÉT ĐỊNH DÀI H Ạ N 329 10.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN TRONG QUẢN LÝ DOANH N G H IỆ P .329 10.1.1 Khái niệm định dài h ạn 329 10.1.2 Vai trò định dài hạn hệ thống quản lý doanh n g h iệp .330 10.2 ĐẶC ĐIẾM VÀ PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH DÀI H Ạ N 331 10.2.1 Đặc điểm định dài h n 331 10.2.2 Phân loại định dài h n 333 10.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH DÀI H Ạ N 336 10.3.1 Phương pháp giá th u ầ n 336 10.3.2 Phương pháp kỳ hoàn v ố n 346 10.3.3 Phương pháp tỉ lệ sinh lời gián đơn 348 10.3.4 Phương pháp ti lệ sinh lời điều chỉnh theo thời g ian 349 Xác đ ịn h lợi nhu ận g ó p b ìn h quân đ n v ị sản p h ẩ m , tỷ lệ lợ i nhu ận góp bình qn - Lơi nhn góp bình * I " for* quân đơn vị SP _ 1.725.000 = = 17,25 ngđ 100.000 Tý lê lơi nhuần u: u A góp bình quân 1.725.000 — 4.500.000 = — X 100 = 38% - Tính sán lượng hịa vốn chung sản lượng hịa vốn sản phẩm Sản lượng hồ _ vơn tồn DN Tơng định phí Lợi nhuận góp bình qn Sán lượng hồ uẤn tÁịn nxr vốn tồn DN _ 500.000 J -J 25 _ ^ _ 29.000 sp Trong đó: Sản lượng hịa vốn X = 29.000 Doanh thu hòa vốn X = 7.250 Sản lượng hòa vốn Y X X 25% = 7.250 sp 30 = 217.500 ngđ 29.000 X 75% = 21.750 Doanh thu hòa vốn Y = 21.750 X 50 = 1.087.500 ngđ = sp Như vậy, thay đổi cấu sán phẩm theo hướng giảm cấu tiêu thụ sản phẩm X xuống 25% tăng cấu tiêu thụ sản phẩm Y 75% làm lợi nhuận góp bình qn tăng từ 11,75 ngđ lên 17,25 ngđ tỷ lệ lợi nhuận góp bình qn tăng từ 33,6% lên 38% làm sản lượng hòa vốn chung giảm Việc chuyển đoi cấu tiêu thụ theo hướng tăng tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm Y, sán phẩm có lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm tỷ lệ lợi nhuận góp cao hơn, giảm tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm X, có lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm ty trọng lợi nhuận góp thấp làm lợi nhuận tăng cấu thay đôi hợp lý hơn, tạo cho doanh nghiệp nhiều lợi nhuận đạt điểm hòa vốn nhanh N hư vậy, thơng qua điểm hịa vốn nhà quản trị kinh doanh phân 147 tích m ố i quan h ệ g iữ a k h ố i lư ợ n g sản p h ẩm sản x u ấ t tiê u th ụ , chi p h í v lợi nhuận cúa doanh nghiệp Từ xác định số lượng cần sản xuất tiêu thụ, chi phí cần đầu tư, thời gian cần sản xuất nhằm khai thác tối đa yếu tố sản xuất doanh nghiệp Đồng thời, qua việc phân tích điêm hịa vốn nhàm xây dụng dự tốn chi phí, kế hoạch tiêu thụ, định aiá bán sản phẩm, góp phần đám bảo tình hình tài doanh nghiệp ơn định 4.3.3 Các tiêu an tồn Khi đưa định kinh doanh, nhà quàn trị cũne muốn chọn phương án kinh doanh an tồn nhất, có độ rủi ro thấp Song chế thị trường cạnh tranh khốc liệt an toàn rủi ro mặt đối lập thể thống Mặt khác rủi ro lợi nhuận chì tiêu thường có quan hệ chiều, lợi nhuận cao thường mức độ rùi ro cao, lợi nhuận thấp mức độ rủi ro thấp Do vậy, để hạn chế thấp mức độ rủi ro cùa định, nhà quản trị thường xác định chi tiêu an toàn trước đưa định kinh doanh Các chi tiêu an tồn đóng vai trị quan trọng việc cung cấp thông tin cho nhà quán trị lựa chọn phương án kinh doanh xác định mức độ rủi ro, đê nhà quản trị đưa định kinh doanh hợp lý Doanh thu an toàn phần chênh lệch doanh thu thực tế doanh thu hòa vốn Doanh thu thưc tế Doanh thu an toàn = (Doan t" u - Doanh thu hồ vịn Doanh nghiệp sàn xuất mức doanh thu lớn doanh thu hòa vốn (mức doanh thu an tồn), số lượng thiêu thụ hàng hóa giảm nhưne lớn sản lượng hòa vốn doanh nghiệp có lãi chấp nhận sản xuất + Tỷ lệ doanh thu an toàn tỷ lệ doanh thu an toàn doanh thu thực tế T , Tv lệ doanh thu an toàn 148 Doanh thu an toàn _ ~ Doanh thu thực tê (Doanh thu dự tốn) x Doanh thu an tồn tỳ lệ doanh thu an toàn cung cấp cho nhà quản trị kinh doanh biết doanh nghiệp giai đoạn chu kỳ kinh doanh để từ có biện pháp đẩy mạnh khối lượng sản phẩm tiêu thụ, nghiên cứu sản phẩm mới, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho doanh nghiệp Ngoài ra, cịn xác định số lượng sản phẩm an tồn, tỷ lệ số lượng sản phấm an toàn, thời gian an toàn tỷ lệ thời gian an toàn Số lượng SP an toàn = số lượng SP thực tế - số lượng SP hòa vốn Tỷ lê số lương SP số lương SP an toàn - - an toàn So lượng SP thực tể Việc xác định thời gian hịa vốn có ý nghĩa cơng tác hoạch định hàng năm xác định thời điểm thích họp năm để có chiến lược kinh doanh phù họp khuyến mãi, Thời gian an toàn = Thời gian thực tế - Thời gian hòa vốn Tỷ lệ thời gian an toàn Thời gian an toàn = — — f - Z - — -1— Thời gian thực tê X 100 Xét lại ví dụ 4.1: Số lượng SP an toàn = 5.000 - 4.500 = 500 sp Doanh thu an toàn = 150.000 - 135.000 = 15.000 ngđ Tỷ lệ doanh thu = an toàn 100 Thời gian thực tế Tỷ lệ doanh thu an toàn = Thời gian an toàn 15.000 = - —— -150.000 X 100 10% Thời gian an toàn = 30 - 27 = ngày N hư doanh nghiệp tiêu thụ với sản lượng doanh thu nằm phạm vi an tồn nghĩa doanh nghiệp có lãi với mức sán lượng an toàn 500 sản phẩm, doanh thu an toàn 15.000 ngđ 149 X 100 thời gian an toàn ngày Nếu sản lượng an toàn, doanh thu an toàn thời gian an toàn lớn chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động có lãi, cịn ngược lại tiêu an tồn nhỏ không doanh nghiệp bị lỗ 4.4 C CÁU CHI PHÍ VÀ Đ ộ LỚN ĐỊN BẤY HOẠT ĐỘNG 4.4.1 C cấu chi phí Cơ cấu chi phí tiêu tương đối phản ánh mối quan hệ tồng chi phí biến đổi tổng chi phí cố định tổng chi phí biến đơi so với tống chi phí hay tổng chi phí cố định so với tổng chi phí tổ chức kinh tế hoạt động Trên thị trường ngày đa dạng ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp có cấu chi phí riêng, đặc điểm kinh doanh mục tiêu kinh doanh Ví dụ doanh nghiệp sản xuất thi nhìn chung cấu chi phí định phí lớn biến phí, cịn đối vói doanh nghiệp thương mại ngược lại Như vậy: Cơ cấu chi phí thường phụ thuộc vào đặc điểm ngành, nghề kinh doanh, tính chất sàn phấm, trình độ trang bị vật chất Để xây dựng cấu chi phí hợp lý, doanh nghiệp cần cân nhẳc dựa sở như: Đặc điểm kinh doanh cùa mình, ngành nghề kinh d o a n h mục tiêu ngắn hạn, dài h n Ớ doanh nghiệp có cấu định phí cao hon biến phí tốc độ thay đổi lợi nhuận thường nhạy cảm với tốc độ biến động doanh thu tiêu thụ Ngược lại, doanh nghiệp có cấu chi phí biến phí chiếm tỷ trọng lớn định phí, lợi nhuận thường ổn định doanh thu thay đổi Do vậy, nhà quản trị kinh doanh cần xác định cấu chi phí phù hợp để đầu tư, đảm bảo yêu cầu ngành nghề Ví dụ 4.3: Hai doanh nghiệp A B có mức doanh thu lợi nhuận, cấu chi phí khác Khi doanh thu biến động, lợi nhuận biến động nào? Giả sừ doanh thu thay đổi tăng (giảm) 20% 150 Đơn vị tính: 1.000 đ Chỉ tiêu Doanh thu Biến phí Lợi nhuận góp (1-2) Định phí Lợi nhuận (3-4) Doanh n »hiệp A Tỷ lệ % Tổng sổ 100 100.000 60 60.000 40 40.000 35.000 5.000 Doanh nghiệp B Tông sô Tỷ lệ % 100.000 100 30.000 30 70.000 70 65.000 5.000 Khi doanh thu tăng (giảm) 20% ta cỏ bảng tính: Doanh nghiệp A Chỉ tiêu Doanh thu Biến phí Lợi nhuận góp (1-2) Định phí Lợi nhuận (3-4) Tăng DT 20% 120.000 72.000 48.000 35.000 13.000 Giảm DT 20% 80.000 48.000 32.000 35.000 -3.000 Doanh nghiệp B Tăng DT 20% 120.000 36.000 84.000 65.000 19.000 Giảm DT 20% 80.000 24.000 56.000 65.000 -9.000 Theo bảng tính ta thấy doanh thu cơng ty tăng lên 20% lợi nhuận doanh nghiệp B tăng thêm 14.000 ngđ, từ 5.000 ng đ lên 19.000 ngđ, tăng nhiều doanh nghiệp A tăng 8.000 ngđ, từ 5.000 ngđ lên 13.000 ngđ ,vì doanh nghiệp B có cấu chi phí định phí lớn biến phí tỷ lệ lợi nhuận góp cao Nhưng ngược lại giảm doanh thu công ty 20% thi lợi nhuận công ty B giảm 14.000 ngđ, giảm nhiều doanh nghiệp A, doanh nghiệp A giảm 8.000 ngđ Như vậy, mối quan hệ kết cấu chi phí với lợi nhuận cho thấy, doanh nghiệp có kết cấu chi phí tỷ lệ định phí cao biến phí, lợi nhuận thay đổi nhiều doanh thu thay đổi ngược lại tỷ lệ biến phí lớn định phí, thay đổi lợi nhuận nhỏ doanh thu thay đổi Căn vào cấu chi phí doanh nghiệp để nhà quản trị đưa định kinh doanh phải thay đổi doanh thu Với doanh nghiệp có cấu chi phí định phí lớn biến phí nhà quản trị nên tăng doanh thu lợi nhuận tăng cao, phải giảm doanh thu nhà 151 quản trị nên giám doanh nghiệp có cấu chi phí biên phí lớn định phí, lợi nhuận giảm 4.4.2 Độ lón địn bay hoạt động Các nhà quản trị kinh doanh thường quan tâm tới độ lớn địn bẩy sử dụng kinh doanh Để có kết quả hiệu kinh doanh cao cần trì địn bẩy tài khoa học giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng nhanh Đe chọn phương án kinh doanh tối ưu chế thị trường cần trì địn bẩy hoạt động phù hợp Mặt khác độ lớn đòn phụ thuộc nhiều vào mơi trường kinh doanh, nhân tố thuận tiện hay khó khăn ảnh hưởng đến q trình kinh doanh cùa nhà quản trị Địn bẩy hoạt động đánh giá phạm vi mà chi phí bất biến sử dụng doanh nghiệp Nó thường phụ thuộc vào cấu chi phí cúa doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp có cấu định phí lớn hon biến phí địn bẩy hoạt động cao Khi tốc độ tăng, giảm lợi nhuận thường nhạy cám với tốc độ tăng giảm doanh thu Như thơng qua địn bẩy hoạt động giúp nhà quản trị có thơng tin nhanh chóng ảnh hường biến động doanh thu đến lợi nhuận Độ lớn đòn bẩy hoạt động tỷ số tổng lợi nhuận góp lợi nhuận doanh nghiệp tốc độ tăng giảm lợi nhuận so với tốc độ tăng giảm doanh thu Công thức Độ lớn đòn bẩy hoạt động Tổng lợi nhuận góp Tổng lợi nhuận Hoặc, cơng thức Độ lớn đòn bẩy hoạt động % (+/-) Lọi nhuận % (+/-) DT tiêu thụ Độ lớn đòn bẩy hoạt động đo lường cho thấy, điêu kiện bình thường, có 1% thay đơi Ưong doanh thu ảnh hưởng thê đến lợi nhuận Độ lớn địn bẩy hoạt động tính mức doanh 152 thu định thường phụ thuộc vào định phí Qua tiêu địn bẩy hoạt động giúp nhà quản trị đưa định đầu tư phù họp để đảm bảo mức an tồn cho.doanh nghiệp Ta chứng minh cơng thức 1, từ cơng thức Độ lớn địn bẩy % (+/-) Lợi nhuận hoạt động % (+/-) DT tiêu thụ Gọi giá bán đơn vị sản phẩm g, biến phí đơn vị sản phẩm b, tổng chi phí cố định a - Tại mức sản lượng x l ta có: lợi nhuận = x l (g - b) - a - Tại mức sản lượng x2 ta có: lợi nhuận = x2 (g - b) - a Tốc độ tăng giảm doanh thu lợi nhuận xác định: % (+/-) Lợi nhuận (x, - x 2) (g -b ) = - X 100% X i ( g - b ) - a Trong điều kiện giá bán không đổi, doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ loại sản phẩm mức tăng sản lượng đồng thời mức tăng doanh thu ( X |- X 2) % (+/-) DT tiêu th ụ = -— X 100% Xi Khi độ lớn đòn bẩy hoạt động: Độ lớn đòn % (+/-) Lợi nhuận bẩy hoạt = % (+/-) Doanh thu động (Xi -x 2) (g -b) X|(g-b)-a (Xị - x 2)X|(g-b) X] Xi(g-b)-a Hay: Độ lớn địn bẩy Tổng lợi nhuận góp hoạt động Tổng lợi nhuận 153 Xét lai ví du 4.3, ta có Độ lớn địn bẩy 40.000.000 hoạt động DN A 5.000.000 Độ lớn đòn bẩy 70.000.000 hoạt động DN B 5.000.000 = = 14 Với số liệu cho thấy, 1% thay đổi cùa doanh thu lợi nhuận cơng ty A thay đổi 8%, công ty B thay đổi 14% Neu doanh thu doanh nghiệp A, B tăng 20% lãi cúa doanh nghiệp dự kiến là: Doanh nghiệp A: 20% X X = 160%, lợi nhuận tăng tương ứng 160% 5.000 = 8.000 ngđ Doanh nghiệp B: 20%x 14 = 280%, lợi nhuận tăng tương ứng 280% X 5.000 = 14.000 ngđ Như vậy, doanh nghiệp B có độ lớn địn bẩy hoạt động cao nên ành hướng nhiều đến lợi nhuận doanh thu thay đổi Cụ thể ví dụ trên, doanh thu tăng 20% lợi nhuận doanh nghiệp A tăng 8.000 ngđ lợi nhuận doanh nghiệp B tăng 14.000 ngđ Lợi nhuận doanh nghiệp B tăng nhiều lợi nhuận doanh nghiệp A, doanh nghiệp B có độ lớn địn bẩy kinh doanh lớn doanh nghiệp A Tương tự, cấu chi phí, độ lớn địn bẩy hoạt độna ành hưởng đến lợi nhuận thay đổi doanh thu doanh nghiệp Khi lựa chọn định thay đổi doanh thu nhà quản trị nên quan tâm đến độ lớn đòn bẩy hoạt động để đạt hiệu cao thỏa mãn mục tiêu nhà quan trị 4.5 PHÂN TÍCH QUAN HỆ C-V-P ĐÉ RA QUYÉT ĐỊNH KINH DOANH Trong kinh doanh, doanh nghiệp muốn tồn phát triển thường phải có chiến lược thay đổi chi phí, giá bán, sản lượng, doanh thu cấu tiêu thụ sản phâm Việc thay đổi yếu tố ảnh hưởno trực tiêp đến lợi nhuận, ứng dụng phân tích 154 c - V - p giúp nhà quản trị có thơng tin nhanh, hữu ích phục vụ cho việc lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu phù hợp với mục tiêu nhà quản trị Một số trường hợp thực tế yếu tố thường thay đổi sau: Quyết định 1: Thay đổi định phí doanh thu Quyết định 2: Thay đối biến phí doanh thu Quyết định 3: Thay đơi định phí, giá bán doanh thu Quyết định 4: Thay đổi định phí, biến phí doanh thu Quyết định 5: Thay đổi kết cấu hàng bán Ví dụ 4.4: Doanh nghiệp X, điều kiện sản xuất bình thường mức tiêu thụ hàng tháng 10.000 sản phẩm, đơn giá bán 30.000 đ/ tháng, biến phí đơn vị 20.000 đ/sp tổng định phí biến động tháng 50.000.000 đ Giám đổc công ty xem xét phương án thay đổi kinh doanh sau, điều kiện yếu tố khác không thay đôi 1, Nếu đầu tư thêm cho quảng cáo mồi tháng 20.000.000 đ, sản lượng tăng 30% 2, Doanh nghiệp dự kiến giảm 5.000đ biến phí đơn vị cấu chi phí san xuất, điều khiến chất lượng sản phẩm giảm giảm mức tiêu thụ 8.500 sp/tháng 3, Doanh nghiệp dự định tăng chi phí quảng cáo thêm 25.000.000đ mồi tháng giàm giá bán 5.000 đ/sp với hy vọng tăng mức thu nhập thêm 50% 4, Doanh nghiệp dự định thay phương thức tra lương nhân viên bán hàng Thay trả hàng tháng 10.000.000 đ trả theo hình thức hoa hồng sán phẩm bán 3.000 đ/sp Với cách trả lương giám đốc hy vọng kích thích suất bán hàng nhân viên, lượng bán tăng thêm 20% Hăy tính lợi nhuận phương án cho biết aiám đốc nên chọn phương án để lợi nhuận cao nhất? 155 Trước hết lập báo cáo kết kinh doanh theo cách ứng xử nhà quản trị X ĐVT.l.OOOđ C h ỉ tiêu Doanh thu Biến phí Lợi nhuận góp (1-2) Định phí Lợi nhuận (3-4) T ổ n g số SP T ỷ lệ % 0 0 30 100 0 0 20 67 100.000 10 33 0 0 50.000 4.5.1 Thay đổi định phí doanh thu tiêu thụ Trong chế thị trường doanh nghiệp không ngừng cạnh tranh, để tăng sản lượng sản phẩm bán doanh nghiệp, cách mà nhà quàn trị thường sử dụng tăng chi phí cố định như: chi phí quảng cáo máy móc thiết bị, xây dựng sở hạ tầng, nhà xưởng, áp dụng công nghệ tiên tiến, khấu hao, chi phí thuê V P Khi khối lượng sản phẩm sản xuất tăng đẩy mạnh doanh thu tiêu thụ Trong trường hợp doanh nghiệp cần phân tích để chọn phương án nên đầu tư hay giữ nguyên, cần vào điểm sau phương án: + Thu nhập phương án mang + Bảo đảm việc làm cho người lao động, bảo vệ môi trường, khả tài DN đầu tư Theo phương án ví dụ ta có: Khi đầu tư thêm chi phí quảng cáo, khiến sản lượng tiêu thụ tăng 30% tức sản lượng tăng 3.000 sp - Lợi nhuận góp tăng: 3.000 X 10 = 30.000 ngđ - Định phí tăng: 20.000 ngđ - Vậy lợi nhuận trước thuế tăng: 10.000 ngđ Với nhà quản trị, lợi nhuận thường quan tâm hàng đầu Trong trường hợp thay đổi định phí làm mức tiêu thụ thay đổi lợi 156 nhuận thay đổi ứ n g dụng phân tích mối quan hệ c - V - p giúp nhà quản trị không cần lập báo cáo kết kinh doanh có thơng tin lợi nhuận làm sở cho việc định 4.5.2 Thay đổi biến phí doanh thu tiêu thụ Biến phí doanh nghiệp thường chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp hoa hồng dành cho người bán hàng Khi thay đổi biến phí thường ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tăng giảm tùy theo trường họp cụ thể Khi chất lượng tăng giảm tác động đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ thị trường ảnh hưởng đến doanh thu Giải phương án ví dụ ta có: Giảm biến phí ngđ, giá bán khơng thay đổi làm cho lợi nhuận góp đơn vị tăng ngđ, định phí khơng đổi, sản lượng tiêu thụ giảm cịn 8.500 sp Lợi nhuận góp tăng lên là: 8.500 X 15 = 127.500 ngđ Lợi nhuận góp cũ: 10.000 X 10 = 100.000 ngđ Lợi nhuận góp tăng thêm: 27.500 ngđ Lợi nhuận góp tăng thêm phần lãi tăng thêm phương án 27.500 ngđ Như vậy, biến phí đơn vị giảm ngđ, nghĩa doanh nghiệp sử dụng nguyên vật liệu đầu vào rẻ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sản lượng giảm chi tiêu thụ mức 8.500 sản phẩm Theo mối quan hệ C-V-P lợi nhuận phương án tăng thêm 27.500 ngđ 4.5.3 Thay đổi định phí, giá bán doanh thu tiêu thụ Xét phương án ví dụ ta có: Nếu giảm giá bán ngđ, biến phí khơng đổi lợi nhuận góp đơn vị giảm ngđ lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm ngđ.Mức tiêu thụ tăng lên 50% nghĩa sản lượng tăng lên: 150% X 10.000 = 15.000 sp 157 - Lợi nhuận góp mới: 15.000 X = 75 000 ngđ - Lợi nhuận góp tại: 10.000 X 10.000 = 100.000 ngđ - Lợi nhuận góp tăng thêm: -25.000 ngđ - Định phí tăng thêm: 25.000 ngđ Lãi trước thuế tăng: - 50.000 ngđ Việc giám giá bán ngđ, khuyến khích người tiêu dùng nên sàn lượng tăng thêm 50%, yếu tố khác khơng đổi Nhưng lợi nhuận góp sàn lượng bán tăng thêm nhỏ lợi nhuận góp giảm lợi nhuận góp đơn vị giám giảm giá bán Do vậy, lợi nhuận phương án giảm so với 50.000 ngđ Như vậy, thực tế doanh nghiệp giảm giá cần so sánh mức lợi nhuận với để đưa định phù hợp, đảm bảo mục tiêu cùa nhà quàn trị 4.5.4 Thay đổi định phí, biến phí doanh thu Theo phương án ví dụ ta có: Việc thay đổi tiền lương hàng tháng cho nhân viên bán hàng tiền hoa hồng tính mức tiêu thụ, nghĩa giảm định phí tăng biến phí đơn vị Theo đầu định phí giảm 5.000 ngđ/ tháng biến phí tăng: ngđ/sp, định phí là: 30.000 - 10.000 = 20.000 ngđ, biến phí là: 20 + = ngđ Biến phí tăng ngđ, giá bán khơng đổi nên lợi nhuận góp đơn vị giàm ngđ, cịn ngđ Lợi nhuận góp mới: 10.000 X 120% X = 108.000 ngđ - Lợi nhuận góp tại: 10.000 X 10.000 = 100.000 ngđ - Lợi nhuận góp tăng thêm: 8.000 ngđ - Định phí giảm Lãi trước thuế tăng 5.000 ngđ 3.000 ngđ Việc thay đổi biến phí định phí khuyến khích người lao động làm lợi nhuận tăng thêm 3.000 ngđ Doanh nghiệp nên thực phương án này, có lợi cho nhà quản trị người lao động 158 T ổ n g hợp p h n g án ĐVT: 1.000 đ HT PA1 PA PA3 PA4 Doanh thu 0.000 390.000 5.000 0 360.000 Biến phí 0 0 260.000 127.500 0.000 0 Lợi nhuận góp (1-2) 100.000 130.000 127.500 0 108.000 Định phí 0.000 0.000 50.000 5.000 0 Lãi (3-4) 0.000 0.000 7.500 3.000 C h ỉ tiêu Việc lựa chọn phương án phụ thuộc vào mục tiêu nhà quản trị, nhà quản trị đưa định sở kết họfp điều kiện nguồn lực, tài doanh nghiệp Neu doanh nghiệp có mục tiêu lợi nhuận giám đốc nên chọn phương án 2, lợi nhuận phương án cao Neu xét chi phí đầu tư lợi nhuận thu nghĩa xét phương án cho đồng lợi nhuận với chi phí bỏ thấp nhất, tổng chi phí/lợi nhuận nhỏ nhất, (127.500 + 50.000)/77.500 thấp trường hợp phương án đạt mục tiêu lợi nhuận hiệu sử dụng chi phí 4.5.5 Thay đổi kết cấu sản phẩm tiêu thụ Đê giảm rủi ro doanh nghiệp thường kinh doanh nhiều loại mặt hàng, nhóm mặt hàng nhà quản trị nên chọn cho doanh nghiệp cấu tiêu thụ sản phẩm họp lý, đảm bảo vừa khai thác tối đa yếu tố sản xuất vừa thỏa mãn nhu cầu thị trường Cơ cấu tiêu thụ của' sản phẩm thường phụ thuộc vào: Thu nhập nhóm khách hàng thị trường Tính chất sản phẩm, công dụng sản phẩm, giá bán sản phẩm, phương thức bán hàng doanh nghiệp tung sản phẩm thị trường Do doanh nghiệp muốn xác định cấu sản phẩm tiêu thụ thường dựa vào: kết điều tra thị trường, kết tiêu thụ thực tế kỳ trước từ DN xác định cấu sản xuất thu mua phù hợp 159 Khi DN định thay đổi cấu sản phẩm cần phải dựa vào dấu hiệu: + Thu nhập phương án mang lại + Khả tiêu thụ doanh nghiệp Xét lại ví dụ Cơ cấu tiêu thụ doanh nghiệp thay đôi sàn phẩm X tiêu thụ 40% sản phẩm Y tiêu thụ 60% tổng sản lượng tiêu thụ doanh nghiệp Tổng sản lượng tiêu thụ doanh nghiệp không đổi 100.000 sán phẩm Lợi nhuận doanh nghiệp thay đổi nào? Khi cấu tiêu thụ sản phẩm thay đổi dẫn đến lợi nhuận góp bình quân thay đổi = X 40% + 20 X 60% = 15,6 ngđ Lợi nhuận thay đổi = (15,6 - 11,75) X 100.000 = 385.000ngđ Như vậy, thay đổi cấu tiêu thụ sản phẩm tăng số lượng sàn phẩm Y, sản phẩm có lợi nhuận góp đơn vị cao giảm số lượng tiêu thụ sản phẩm X có lợi nhuận góp đơn vị thấp tổng sản lượng tiêu thụ không đổi làm lợi nhuận doanh nghiệp tăng 385.000ngđ, việc thay đổi cấu tiêu thụ hợp lý Báo cáo kết kỉnh doanh theo lọi nhuận góp: Đơn vị tính: 1.000 VNĐ Chỉ tiêu SPX % 40.000 sp SPY % 60.000 sp Tổng cộng % sp 100.000 sp Doanh thu 100 1.200.000 100 3.000.000 100 4.200.000 Biến phí 70 840.000 60 1.800.000 63 2.640.000 Lợi nhuận góp 30 360.000 40 1.200.000 37 15,6 Định phí Lợi nhuận 1.560.000 500.000 1.060.000 Trong doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ nhiều loại sản phẩm, việc xây dựng cấu tiêu thụ sản phẩm hợp lý cần thiết, đảm bảo tận dụng khai thác tối đa nguồn lực đồng thời đạt lợi nhuận tối đa 160 4.6 ĐIÊU KIỆN ÁP DỤNG CHO PHÂN TÍCH C-V-P Việc phân tích mối quan hệ chi phí sản lượng lợi nhuận thực thỏa mãn điều kiện sau: - Phương trình biến động doanh thu phải có dạng tuyến tính, nghĩa giá sản phẩm không thay đổi mức tiêu thụ thay đổi phạm vi phù hợp - Phương trình chi phí có dạng tuyến tính phạm vi phù họp, chi phí phải chia thành biến phí định phí - Kết cấu tiêu thụ hàng khơng đổi mức doanh thu khác nhau, doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng - Trong doanh nghiệp sản xuất, đảm bảo số lượng tiêu thụ số lượng sản xuất Kết luận chương Phân tích mối quan hệ chi phí, sản lượng lợi nhuận cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản trị lựa chọn phương án kinh doanh đe quyêt định Căn vào tiêu lợi nhuận góp, lợi nhuận góp đơn vị, tỷ lệ lợi nhuận góp để xác định sản lượng hòa vốn, doanh thu hòa vốn thời gian để hòa vốn, đồng thời xác định mức sản lượng, doanh thu để đạt lợi nhuận kế hoạch, tránh rủi ro thông qua tiêu phản ánh mức độ an tồn Ngồi ra, nhà quản trị vào cấu chi phí độ lớn đòn bẩy hoạt động để xác định mức lợi nhuận thay đổi doanh thu thay đổi từ xác định mức lợi nhuận tối đa Báo cáo kết kinh doanh thường sử dụng để phân tích kế toán quản trị báo cáo kết kinh doanh theo cách ứng xử nhà quản trị nghĩa chi phí chia thành biến phí định phí Thơng qua phân tích mối quan hệ c - p - V cho biết lợi nhuận ảnh hưởng chi phí - sản lượng thay đổi? Như vậy, phân tích mối quan hệ C-V-P cần thiết nhà quản trị doanh nghiệp định 161 ... 15 1. 3 .1 Đối tượng nghiên cứu kế toán quản t r ị .15 1. 3.2 Phương pháp nghiên cứu kế toán quản t r ị .16 1. 4 s o SÁNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ KÉ TỐN TÀI CHÍNH 19 1. 4 .1 Nhũng điểm... .3 1. 1.2 Bản chất kế toán quản trị doanh nghiệp 1. 2 THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP 11 1. 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u CỦA KẾ TOÁN QUẢN... khảo tài liệu kế tốn quản trị nước có kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của trường Đại học khối kinh tế đầu ngành Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế đồng thời kết hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Kế toán quản trị - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 1, Giáo trình Kế toán quản trị - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 1