nhiễm trùng đường tiểu 2020

36 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 21:21

NHIỄM KHUẨN ĐƢỜNG TIỂU THS LƯƠNG THỊ PHƯỢNG MỤC TIÊU • CHẨN ĐOÁN ĐƢỢC NTĐT TRÊN VÀ DƢỚI • KỂ TÊN ĐƢỢC CÁC VI KHUẨN GÂY NTĐT • ĐIỀU TRỊ ĐƢỢC NTĐT • PHỊNG ĐƢỢC NTĐT TIÊU CHUẨN CHẨN ĐỐN - VK NIỆU ≥ 105/ML (CẤY NƢỚC TIỂU GIỮA DÒNG) - BC NIỆU ≥ 10/VI TRƢỜNG (SOI CẶN SAU LY TÂM, ĐỘ PHÓNG ĐẠI 400) * NẾU BN CÓ DẤU HIỆU LS MÀ VKNIỆU (-) → VẪN CHẨN ĐOÁN LÀ NKĐT • NẾU BC NIỆU (+), KHƠNG CĨ DẤU HIỆU LS, LẦN CẤY VK NIỆU (+) ĐƠN THUẦN → VẪN CHẨN ĐOÁN LÀ NKĐT KATE VERIER JOHN (1992): “LOWER AND UPPER URINARY TRACT INFECTION IN CHILDREN” OXFORD TEXTBOOK OF CLINICAL NEPHROLOGY OXFORD UNIVERSITY PRESS, VOL 3: 1699-1716 YẾU TỐ THUẬN LỢI Ứ NƯỚC THẬN DO TẮC NGHẼN > NTĐT: HỘI CHỨNG ĐOẠN NỐI NIỆU QUẢN XOẮN VẶN, HẸP SỎI NIỆU QUẢN, SỎI THẬN U CHÈN ÉP Ứ NƯỚC Ở THẬN – TRÀO NGƯỢC > NTĐT: BẤT THƢỜNG BẨM SINH ĐOẠN NQ THÀNH NGẮN HƠN BT DỊ DẠNG NQ:- LỖ NIỆU QUẢN RỘNG - NIỆU QUẢN ĐÔI - TRÀO NGƢỢC NIỆU QUẢN DO PHỒNG TÚI NQ BÊN ĐỐI DIỆN YẾU TỐ THUẬN LỢI • Ứ NƯỚC Ở THẬN – TRÀO NGƯỢC -> NTĐT: DỊ DẠNG BANG QUANG:- TÚI THỪA BQ CẬN NIỆU QUẢN - BÀNG QUANG THẦN KINH - LIỆT BÀNG QUANG - VIÊM BÀNG QUANG - SAU PT HOẶC CHẤN THƢƠNG VÙNG TAM GIÁC BQ NIỆU ĐẠO: - VAN NIỆU ĐẠO SAU - HẸP NIỆU ĐẠO NHIỄM TRÙNG ĐƢỜNG TIỂU Ở TRẺ SƠ SINH • CĨ THỂ DO NHIỄM TRÙNG TỪ MẸ , THƢỜNG CÓ NHIỄM TRÙNG MÁU • VK : LCẦU D, KLEBSIELLA, E COLI • NGUY CƠ CHO THẬN VÀ TOÀN THÂN  CHỌC DỊCH NÃO TUỶ • NHẬP VIỆN • ĐTRỊ KS TM KÉO DÀI • TÌM KIẾM BỆNH TIẾT NIỆU? (LUỒNG TRÀO NGƢỢC 26%) VIÊM BANG QUANG • SỐT NHẸ HOẶC KHƠNG SỐT • RỐI LOẠN TIỂU TIỆN RÕ: ĐÁI BUỐT, ĐÁI DẮT, ĐÁI MÁU, ĐÁI RẶN… • VK NIỆU (+) > 105/ML • BC NIỆU (+) -> NHIỀU • CRP < 30 MG/L • BC < 15000 • VIÊM BANG QUANG DO ADENOVIRUS, CMV-> ĐÁI MÁU NGUYÊN NHÂN GÂY VIÊM BANG QUANG - TÁC NHÂN: + VI KHUẨN: E.COLI, PROTEUS, KLEBSIELLA… + CÁC TRƢỜNG HỢP ĐẶC BIỆT : CMV, POLYOMAVIRUS BK, ADÉNOVIRUS… +THUỐC: CYCLOPHOSPHAMIDE HOẶC IFOSFAMIDE ĐIỀU TRỊ VIÊM BANG QUANG • VI KHUẨN: KS ĐƢỜNG UỐNG • VIRUS: THẢO LUẬN DÙNG CÉDOFOVIR MG/KG TRUYỀN TRONG H PHÒNG TIÊN PHÁT • VỆ SINH • UỐNG NHIỀU NƢỚC • KHƠNG NHỊN TIỂU • TEST THỬ • SIÊU ÂM PHỊNG THỨ PHÁT • SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHỊNG KHI CĨ LUỒNG TRÀO NGƢỢC • BISEPTOL: 1MG/KG/NGÀY TÍNH THEO TRIMETHOPRIM • HOẶC NUTROFUDANTOIN • UỐNG BUỔI TỐI • THỜI GIAN: CHO TỚI KHI HẾT LUỒNG TRÀO NGƢỢC ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƢỢC BANG QUANG- NIỆU QUẢN • TRÀO NGƢỢC BQ-NQ CĨ KHẢ NĂNG TỰ LÀNH Ở BỆNH NHI CÀNG NHỎ TUỔI • ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA NHẰM NGĂN CHẶN NHIỄM TRÙNG TIỂU NGƢỢC DÕNG VÀ SẸO THẬN • ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA VỚI ĐỘ: - ĐỘ VÀ - ĐỘ 3, 4, Ở TRẺ < TUỔI • PHẪU THUẬT: ĐỘ 3, 4, KHI CƠ BQ PHÁT TRIỂN ĐẦY ĐỦ - ĐIỀU TRỊ NỘI THẤT BẠI • MỞ BQ QUA DA TRONG TH TRẺ < TUỔI CÓ NTĐT NẶNG SUY THẬN BẤT THƢỜNG BẤT THƢỜNG Tôi xin chân thành cám ơn ... AMIKACIN ( 15MG/KG/NGÀY) GENTAMYCIN ( 3-5MG/KG/NGÀY) NHIỄM TRÙNG ĐƢỜNG TIỂU Ở TRẺ SƠ SINH • CÓ THỂ DO NHIỄM TRÙNG TỪ MẸ , THƢỜNG CÓ NHIỄM TRÙNG MÁU • VK : LCẦU D, KLEBSIELLA, E COLI • NGUY CƠ... ÂM: CĨ GIÃN ĐÀI BỂ THẬN TÁI PHÁT NHIỄM KHUẨN ĐƢỜNG TIỂU VIÊM THẬN BỂ THẬN Ở TRẺ SƠ SINH ? NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH • ĐIỀU TRỊ KHỎI: + THẢI QUA NƯỚC TIỂU, + LAN TOẢ TRONG TỔ CHỨC, + DIỆT... NGƢỢC BQ-NQ CÓ KHẢ NĂNG TỰ LÀNH Ở BỆNH NHI CÀNG NHỎ TUỔI • ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA NHẰM NGĂN CHẶN NHIỄM TRÙNG TIỂU NGƢỢC DÕNG VÀ SẸO THẬN • ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA VỚI ĐỘ: - ĐỘ VÀ - ĐỘ 3, 4, Ở TRẺ < TUỔI •
- Xem thêm -

Xem thêm: nhiễm trùng đường tiểu 2020 , nhiễm trùng đường tiểu 2020