So sánh chất lượng vacxin đa giá vô hoạt bổ trợ keo phèn và bổ trợ nhũ dầu chế tạo phòng bệnh viêm phổi cho lợn

9 2 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 19:57

Bộ giống vi khuẩn (master seed) bao gồm: 3 chủng A. pleuropneumoniae, 2 chủng P. multocida và 1 chủng S. suis được Cục Thú y cho phép sử dụng để sản xuất và lưu hành vacxin viêm phổi đa giá vô hoạt bổ trợ keo phèn tại công ty Marphavet cũng đã được sử dụng để chế tạo vacxin viêm phổi đa giá vô hoạt có bổ trợ nhũ dầu phòng bệnh viêm phổi ở lợn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 SO SÁNH CHẤT LƯNG VACXIN ĐA GIÁ VÔ HOẠT BỔ TR KEO PHÈN VÀ BỔ TR NHŨ DẦU CHẾ TẠO PHÒNG BỆNH VIÊM PHỔI CHO LN Cù Hữu Phú, Đỗ Tất Đạt, Lương Thị Hương Giang Công ty Marphavet TÓM TẮT Bộ giống vi khuẩn (master seed) bao gồm: chủng A pleuropneumoniae, chủng P multocida chủng S suis Cục Thú y cho phép sử dụng để sản xuất lưu hành vacxin viêm phổi đa giá vô hoạt bổ trợ keo phèn công ty Marphavet sử dụng để chế tạo vacxin viêm phổi đa giá vơ hoạt có bổ trợ nhũ dầu phòng bệnh viêm phổi lợn Cả loại vacxin chế tạo (có chất bổ trợ keo phèn nhũ dầu) đạt chất lượng: vô trùng 100%, an toàn 100% kiểm tra chuột lợn Hiệu lực phòng bệnh loại vacxin chuột phương pháp miễn dịch thụ động đạt 80,0% công cường độc Bằng phương pháp ELISA, xác định loại vacxin kích thích lợn sản sinh kháng thể kháng vi khuẩn A pleuropneumoniae serotype với hiệu giá cao sau 21 ngày tiêm vacxin lợn từ tuần tuổi, hiệu giá kháng thể vacxin nhũ dầu cao hiệu giá kháng thể vacxin keo phèn Từ khóa: chủng giống, chất bổ trợ nhũ dầu, chất bổ trợ keo phèn, vacxin vô hoạt, đa giá Comparing the quality of the aluminium hydroxide and oil emulsion adjuvant, inactivated multivalent vaccines against pneumoniae in swine Cu Huu Phu, Do Tat Dat, Luong Thi Huong Giang SUMMARY In this research, the master seed bacteria strains, including three strains of A pleuropneumoniae, two strains of P.multocida and one strain of S suis were approved by Department of Animal Health to produce the aluminum hydroxide adjuvant, inactivated multivalent vaccine, they were also used to develop an inactivated multivalent vaccine with oil emulsion adjuvant to prevent pneumoniae in swine Both vaccines (with aluminium hydroxide and oil emulsion adjuvant) were found to be good quality with 100% sterility and 100% safety, which was proved through the experimental tests on mice and pigs Both vaccines passed the potency test with a protection rate of 80% on mice, using challenge method Using ELISA technique, it was detected that both vaccines stimulated the pigs in producing antibodies to A pleuropneumoniae serotypes and with high titers after 21 days of vaccination in pigs from four weeks of age The antibody titer of oil emulsion adjuvant vaccine was higher than that of the aluminium hydroxide adjuvant vaccine Keywords: master seed, oil emulsion adjuvant, aluminium hydroxide adjuvant, inactivated multivalent vaccine I ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh viêm phổi vi khuẩn A pleuropneumoniae, Streptococcus suis P multocida gây ra, gây chết nhiều lợn lứa tuổi sở chăn nuôi Trong vụ dịch tai xanh (PRRS) lợn 40 xuất địa phương, nghiên cứu công bố cho thấy, lợn mắc bệnh tai xanh bị chết chủ yếu vi khuẩn, virus khác gây nên, số nhóm vi khuẩn A pleuropneumoniae, Streptococcus suis P multocida, đặc biệt vi khuẩn KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 A pleuropneumoniae nguyên nhân quan trọng gây chết lợn ổ dịch tai xanh phạm vi nước Chính vậy, việc nghiên cứu, chế tạo vacxin đa giá phòng bệnh viêm phổi lợn vi khuẩn A pleuropneumoniae, Streptococcus suis P multocida gây cấp thiết, nhằm giảm tổn thất cho người chăn nuôi lợn nước ta, không bệnh viêm phổi, mà với đàn lợn bị mắc bệnh tai xanh Ở nước ta, có cơng ty Marphavet phép chế tạo vacxin viêm phổi đa giá, vơ hoạt có bổ trợ keo phèn vacxin phép lưu hành phòng bệnh cho lợn phạm vi nước Vacxin đa giá chế tạo sử dụng phòng bệnh viêm phổi cho lợn từ tuần tuổi loại vi khuẩn A pleuropneumoniae, Streptococcus suis (S suis) P multocida gây Việc nghiên cứu chế tạo vacxin đa giá vơ hoạt có bổ trợ nhũ dầu tăng hiệu lực phòng bệnh vacxin, kéo dài thời gian miễn dịch vacxin lợn tiêm phòng Trong báo cáo gần đây, công bố kết nghiên cứu chế tạo vacxin viêm phổi đa giá vơ hoạt nhũ dầu phịng bệnh viêm phổi cho lợn từ loại vi khuẩn A pleuropneumoniae, S suis P multocida Vacxin viêm phổi nhũ dầu thử nghiệm đánh giá chất lượng là: an toàn 100,0% chuột lợn, có hiệu lực phịng bệnh 80,0% cơng cường độc Chính vậy, sử dụng phương pháp ELISA, tiến hành so sánh hiệu giá kháng thể kháng vi khuẩn A pleuropneumoniae hình thành lợn sau 21 ngày tiêm loại vacxin viêm phổi có bổ trợ keo phèn bổ trợ nhũ dầu Kết nghiên cứu bước đầu nhằm đánh giá hiệu lực phòng bệnh vacxin viêm phổi nhũ dầu, bổ sung sở khoa học cho việc nghiên cứu, sản xuất lưu hành loại vacxin viêm phổi đa giá vô hoạt phòng bệnh cho đối tượng lợn khác (lợn nái, lợn đực giống, lợn thịt) nuôi nước ta II NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung - Sử dụng giống vi khuẩn sản xuất vacxin vơ hoạt có bổ trợ keo phèn phép lưu hành (A pleuropneumoniae, S suis P multocida) để chế tạo thử nghiệm vacxin bổ trợ nhũ dầu (IMS 1313) phòng bệnh viêm phổi lợn - So sánh chất lượng vacxin viêm phổi đa giá vô hoạt keo phèn nhũ dầu chế tạo bao gồm: vơ hoạt, an tồn hiệu lực loại vacxin (bằng phương pháp bảo hộ thụ động chuột ELISA) qua việc xác định hiệu giá kháng thể hình thành lợn ≥ tuần tuổi sau 21 ngày tiêm loại vacxin khác 2.2 Vật liệu * Vi khuẩn sử dụng làm Master seed sản xuất vacxin viêm phổi lợn đa giá lưu giữ Trung tâm nghiên cứu phát triển vacxin Gồm có: - Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae serotype 2, 5a 5b - Vi khuẩn Pasteurella multocida serotype A D - Vi khuẩn Streptococcus suis serotype * Môi trường, hóa chất dùng nghiên cứu, sản xuất vacxin đa giá phòng viêm phổi lợn - Các loại môi trường dùng để nuôi cấy, lưu giữ vi khuẩn hãng Oxoid (Anh) Merck (Pháp) sản xuất: Môi trường nước thịt, thạch thường, thạch máu, thạch MacConkey, thạch Chocolate, BHI broth, BHI agar, TSB - Chất bổ trợ NAD hãng Oxoid (Anh) sản xuất - Bổ trợ keo phèn - Chất bổ trợ nhũ dầu Nano (IMS 1313) cơng ty Seppic- CHLB Đức * Kít ELISA: Hóa chất cung cấp Kit 41 KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 STT Tên hóa chất Đĩa gắn kháng nguyên APP 2/5 Conjugate (10X) Đối chứng dương Đối chứng âm Dilution Buffer Dilution Buffer 19 Đệm rửa (20X) Cơ chất Stop solution (0.5M) * Kiểm tra vô trùng đậm độ: - Tên Kit: ID Screen APP 2,5 Indirect - Hãng Diagnostics sản xuất: ID.vet Innovative - Micro pipet, pipet đa kênh, đầu tip, giấy khô, giấy b: tiêm huyết lợn miễn dịch, tiến hành thử thách cường độc với canh khuẩn chủng vi khuẩn sử dụng chế vacxin gồm chủng A pleuropneumoniae type 2, 5a, 5b; chủng P multocida type A D chủng S suis type Mỗi chủng vi khuẩn công cường độc cho chuột tiêm vacxin chứa 10 LD50 có 0,2ml Theo dõi ngày, lô vacxin đánh giá đạt hiệu lực phương pháp miễn dịch thụ động chuột lô đối chứng (30 con) không tiêm vacxin chết hết sau cơng cường độc, cịn chuột lơ thí nghiệm (30 tiêm huyết thanh) sau cơng cường độc, số chuột sống phải 3/5 con, đạt yêu cầu chuột tiêm huyết lợn miễn dịch không công cường độc phải đảm bảo 5/5 khỏe mạnh (tổng số 65 chuột) - Giá trị OD đối chứng dương lớn 0.35: OD(PC) > 0.350 - Lơ thí nghiệm: 30 chuột, tiêm huyết lợn sau tiêm vacxin 21 ngày, mẫu huyết tiêm cho chuột; 0,2 ml/con, tiêm da - Tỷ số giá trị OD chứng dương chứng âm nhỏ 0.3: OD (NC)/OD (PC) < 0.3 - Lô đối chứng 1: 30 chuột, tiêm nước sinh lý, liều tiêm đường tiêm tương tự - S/P % = [(OD mẫu – OD chứng âm)/ (OD chứng dương – OD chứng âm)] *100 S/P S/P % < 30 % 30% ≤ S/P % < 40 % S/P % ≥ 40 % Kết Âm tính Nghi ngờ Dương tính Lưu ý: - Conjugate, ống đối chứng, chất phải giữ đá gel đá bào (5oC ± oC) trình thao tác - Các hóa chất khác giữ 2oC 26oC 2.3.4 Phương pháp kiểm tra hiệu lực loại vacxin chuột nhắt trắng phương pháp thay Huyết lợn sau tiêm vacxin 21 ngày, sử dụng để miễn dịch thụ động cho 35 chuột khỏe mạnh đường tiêm da, với liều 0,2ml huyết lợn/con 30 chuột đối chứng tiêm 0,2ml nước thịt TYE vào da Sau 24 - Lô đối chứng 2: chuột, tiêm huyết lợn sau tiêm vacxin 21 ngày; 0,2 ml/con, tiêm da - 24 sau tiêm huyết thanh, tiêm canh trùng cường độc chủng vi khuẩn cho lơ chuột (lơ thí nghiệm lơ đối chứng 1), chủng vi khuẩn tiêm cho chuột lô; 0,5 ml/con, tiêm phúc xoang Theo dõi thời gian gây chết chuột 2.3.5 Phương pháp xác định liều LD50 Lg LD50 = Lg A + a - 50 xd a-b Trong đó: A: Là nồng độ pha loãng gây chết sát 50% chuột a: Là tỷ lệ chuột chết liều A gây (%) (cộng dồn) b: Là tỷ lệ chuột chết liều B gây (%) (cộng dồn) với B nồng độ pha loãng gây chết sát 50% chuột d: Lg nồng độ pha loãng 43 KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN kiểm tra kính hiển vi 3.1 Kết theo dõi lô lên men sục khí Chúng tơi tiến hành kiểm tra vơ trùng phương pháp nuôi cấy loại môi trường Kết tổng hợp trình bày bảng Sau kháng nguyên chế tạo vacxin sản xuất, tiến hành kiểm tra độ khiết phương pháp nhuộm tiêu Bảng Kết kiểm tra vô trùng canh trùng sử dụng chế tạo vacxin TT Lô vacxin Kết kiểm tra Nước thịt BHI Thạch máu Nước thịt yếm khí Đánh giá A pleuropneumoniae Khơng mọc Khơng mọc Không mọc Đạt P multocida Không mọc Không mọc Không mọc Đạt S suis Không mọc Không mọc Không mọc Đạt Bảng Kết kiểm tra số tiêu canh trùng sử dụng chế tạo vacxin TT Chỉ tiêu kiểm tra Lô vacxin Đậm độ (x 10 vk/ml) Thuần khiết A pleuropneumoniae 11 Đạt P multocida 12 Đạt S suis 15 Đạt Từ kết kiểm tra cho thấy, lô canh trùng đạt tiêu cần thiết để sử dụng làm vacxin Sau kiểm tra lô canh trùng chế tạo đạt tiêu chuẩn chế vacxin, tiến hành phối trộn loại canh trùng với theo tỷ lệ phù hợp để đạt hỗn hợp canh trùng đồng nhất, bổ sung chất bổ trợ vacxin tùy loại khác nhau; Vacxin có bổ trợ keo phèn với tỷ lệ 20% (4 phần canh trùng + phần keo phèn), vacxin nhũ dầu với tỷ lệ 25% (3 phần canh trùng + phần nhũ dầu IMS 1313) để đảm bảo ml vacxin có chứa ≥ tỷ kháng nguyên vi khuẩn A pleuropneumoniae, ≥ tỷ kháng nguyên vi khuẩn Pasteurella multocida ≥ tỷ kháng nguyên vi khuẩn Streptococcus suis * Kiểm tra vô trùng vacxin bán thành phẩm: Kết kiểm tra vơ trùng lơ vacxin bán thành phẩm có bổ trợ keo phèn bổ trợ nhũ dầu thể bảng Bảng Kết kiểm tra vô trùng vacxin bán thành phẩm chế tạo TT Lô vacxin Kết kiểm tra Thạnh máu Nước thịt yếm khí Lơ I: Vacxin keo phèn Không mọc Không mọc Không mọc Đạt Lô II: Vacxin nhũ dầu Không mọc Không mọc Không mọc Đạt Từ lô vacxin, tiến hành kiểm tra vô trùng loại mơi trường ni cấy vi khuẩn thích hợp, sau ngày khơng có 44 Đánh giá Nước thịt BHI loại vi khuẩn, nấm mọc môi trường, vacxin coi đạt tiêu chuẩn vô trùng KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 Vacxin chai, đóng nút, dán nhãn, sau tiến hành lấy mẫu để kiểm tra an tồn động vật thí nghiệm dựa vào quy trình kiểm nghiệm vacxin dùng Thú y Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn 3.2 Kết kiểm tra tiêu an tồn vacxin chuột nhắt trắng Mỗi loại vacxin chế tạo (keo phèn nhũ dầu): Chọn 10 chuột khỏe mạnh, tiêm vacxin với liều 0,5 ml/con Vacxin keo phèn tiêm phúc xoang, vacxin nhũ dầu tiêm vào bắp đùi Theo dõi chuột vòng 10 ngày Kết thu trình bày bảng Bảng Kết kiểm tra an toàn vacxin chuột nhắt trắng Lô TN Số chuột tiêm (con) Liều tiêm (ml) Đường tiêm Số chuột sống (con) Số chuột chết (con) Thời gian theo dõi 10 0,5 Phúc xoang 10 10 ngày 10 0,5 Bắp đùi 10 10 ngày Kết cho thấy: tất chuột tiêm loại vacxin sống khỏe mạnh, không có biểu phản ứng sau tiêm qua 10 ngày theo dõi Điều khẳng định vacxin chế tạo đạt yêu cầu tiêu an toàn 100% chuột nhắt trắng 3.3 Kết kiểm tra tiêu an toàn hiệu lực vacxin Sau tiến hành lấy máu để xác định âm tính với kháng thể máu lợn kháng với A pleuropneumoniae, P multocida S suis đàn lợn thí nghiệm 13 con, từ 30 – 35 ngày tuổi, tiến hành chia lô tiêm vacxin cho lợn sau: - Lơ thí nghiệm 1: lợn, đánh số tai từ TN1 đến TN5, tiêm vacxin đa giá vơ hoạt có bổ trợ keo phèn, ml/con, tiêm da sau hốc tai - Lô thí nghiệm 2: lợn, đánh số tai từ TN6 đến TN10, tiêm vacxin đa giá vơ hoạt có bổ trợ nhũ dầu, ml/con, tiêm bắp thịt sau hốc tai - Lơ thí nghiệm đối chứng: lợn, đánh số tai TN11 đến TN13, tiêm nước sinh lý, liều tiêm đường tiêm tương tự Lợn thí nghiệm lô lô tiêm vacxin viêm phổi đa giá bổ trợ keo phèn nhũ dầu đạt tiêu chuẩn an toàn 100% Lợn tiêm vacxin khoẻ mạnh, không bị phản ứng phụ sau tiêm vacxin Sau 21 ngày tiêm vacxin, tiến hành lấy máu, chắt huyết tất 13 con, tiếp tục xác định hiệu giá kháng thể loại vacxin 3.3.1 Kết kiểm tra hiệu lực loại vacxin chuột nhắt trắng phương pháp thay * Vacxin có bổ trợ keo phèn: Kết thu trình bày bảng Huyết lợn sau tiêm vacxin bổ trợ keo phèn 21 ngày, sử dụng để miễn dịch thụ động cho chuột khỏe mạnh đường tiêm da Sau 24 tiêm huyết thanh, lợn miễn dịch, tiến hành thử thách cường độc với canh khuẩn chủng vi khuẩn sử dụng chế vacxin mô tả phần phương pháp nghiên cứu Kết bảng cho thấy lô thí nghiệm, chuột sau tiêm huyết miễn dịch lợn công cường độc với liều 10 LD50, có 1/5 chuột lơ cơng cường độc với chủng A pleuropneumoniae type 5a 1/5 chuột lô công cường độc chủng P multocida type A bị chết sau 48 giờ, đạt tỷ lệ bảo hộ từ 80% Trong đó, chuột lơ đối chứng sau công chủng A pleuropneumoniae, P multocida S suis bị chết 100% vòng 24 45 KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 Bảng Kết kiểm tra hiệu lực vacxin bổ trợ keo phèn chuột phương pháp thay Lơ chuột Thí nghiệm Đối chứng Đối chứng Loại canh trùng tiêm Số lượng chuột chết (con) Thời gian chết chuột (giờ) A.pp type 0/5 A.pp type 5a 1/5 A.pp type 5b 0/5 P multocida type A 1/5 P multocida type D 0/5 S suis type 0/5 A.pp type 5/5 24 A.pp type 5a 5/5 24 - 48 A.pp type 5b 5/5 24 - 72 P multocida type A 5/5 24 P multocida type D 5/5 24 S suis type 5/5 24 Không 0/5 - 48 Với chuột lô đối chứng tiêm huyết lợn miễn dịch, khơng cơng cường độc khỏe mạnh sau ngày theo dõi * Vacxin có bổ trợ nhũ dầu: Huyết lợn sau tiêm vacxin bổ trợ nhũ dầu 21 ngày, sử dụng để miễn dịch thụ 48 48 động cho chuột khỏe mạnh đường tiêm da Sau 24 tiêm huyết thanh, lợn miễn dịch, tiến hành thử thách cường độc với canh khuẩn chủng vi khuẩn sử dụng chế vacxin mô tả phần phương pháp nghiên cứu Kết trình bày bảng Bảng Kết kiểm tra hiệu lực vacxin bổ trợ nhũ dầu chuột phương pháp thay Lô chuột Thí nghiệm Đối chứng Đơi chứng 46 Loại canh trùng tiêm Số lượng chuột chết (con) Thời gian chết chuột (giờ) A.pp type 0/5 A.pp type 5a 1/5 A.pp type 5b 0/5 P multocida type A 0/5 P multocida type D 0/5 S suis type 0/5 A.pp type 5/5 A.pp type 5a 5/5 48 A.pp type 5b 5/5 48- 72 P multocida type A 5/5 48 P multocida type D 5/5 24 S suis type 5/5 72 Không 0/5 48 24 KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 Kết bảng cho thấy lơ thí nghiệm, chuột sau tiêm huyết miễn dịch lợn tiêm vacxin bổ trợ nhũ dầu công cường độc với liều 10 LD50, có 1/5 chuột lô công cường độc với chủng A pleuropneumoniae type 5a bị chết sau 48 giờ, đạt tỷ lệ bảo hộ từ 80% Trong đó, chuột lơ đối chứng sau công chủng A pleuropneumoniae, P multocida S suis bị chết 100% vịng 24 - 72 Với chuột lơ đối chứng tiêm huyết lợn miễn dịch, khơng cơng cường độc khỏe mạnh sau ngày theo dõi So sánh khả bảo hộ loại vacxin bổ trợ keo phèn bổ trợ nhũ dầu phương pháp bảo hộ thụ động chuột cho thấy khả bảo hộ vacxin bổ trợ nhũ dầu tốt vacxin bổ trợ keo phèn 3.3.2 Kết kiểm tra hiệu giá kháng thể vacxin lợn phương pháp ELISA Huyết lợn sau tiêm vacxin 21 ngày, sử dụng để xác định hàm lượng kháng thể hình thành máu sau tiêm vacxin 21 ngày Kết thể bảng Bảng Kết kiểm tra hiệu lực vacxin bổ trợ keo phèn nhũ dầu phương pháp ELISA TT Số tai Serotype Serotype Loại vacxin Đường tiêm Liều tiêm OD450 S/P Đánh giá OD450 S/P Đánh giá 0.712 40.39287907 + 0.591 40.14481094 + TN1 Keo phèn Dưới da 2ml TN2 Keo phèn Dưới da 2ml 0.47 42.91539246 + 1.421 106.918745 + TN3 Keo phèn Dưới da 2ml 1.215 118.8583078 + 0.54 36.0418343 + TN4 Keo phèn Dưới da 2ml 0.633 59.53109072 + 0.59 40.0643604 + TN5 Keo phèn Dưới da 2ml 0.441 39.95923 + 0.112 5.720339 + TN6 Nhũ dầu Bắp 2ml 1.795 184.0042373 + 2.365 244.3855932 + TN7 Nhũ dầu Bắp 2ml 1.361 138.029661 + 1.53 155.9322034 + TN8 Nhũ dầu Bắp 2ml 1.53 155.9322034 + 1.265 127.8601695 + TN9 Nhũ dầu Bắp 2ml 1.265 127.8601695 + 1.361 138.029661 + 10 TN10 Nhũ dầu Bắp 2ml 2.365 244.3855932 + 1.795 184.0042373 + 11 TN11 Nước thịt Dưới da 2ml 0.043 Âm tính - 0.045 -0.84856 - 12 TN12 Nước thịt Dưới da 2ml 0.047 Âm tính - 0.049 -0.58747 - 13 TN13 Nước thịt Dưới da 2ml 0.048 Âm tính - 0.052 -0.39164 - 14 Đối chứng dương 1.03 1.002 15 Đối chứng âm 0.054 0.058 Kết bảng cho thấy: tất 10 lợn tiêm vacxin viêm phổi đa giá dương tính với kháng thể kháng vi khuẩn A pleuropneumoniae serotype Trong lợn đối chứng âm tính với kháng thể Kết cho thấy: hàm lượng kháng thể kháng vi khuẩn A pleuropneumoniae serotype lợn tiêm vacxin viêm phổi đa giá có bổ trợ nhũ dầu cao nhiều so với lợn tiêm vacxin viêm phổi đa giá có bổ trợ keo phèn Kết bước đầu cho thấy khác biệt khả hình thành kháng thể lợn tiêm hai loại vacxin bổ trợ keo phèn bổ trợ nhũ dầu Do cần tiếp tục nghiên cứu với số lượng mẫu nhiều thời gian miễn dịch kéo dài để đánh giá khả bảo hộ loại vacxin bổ trợ keo phèn bổ trợ nhũ dầu lợn tiêm vacxin phòng bệnh 47 KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 IV KẾT LUẬN Từ kết bước đầu thu vacxin viêm phổi đa giá bổ trợ nhũ dầu, chúng tơi có kết luận sau: Đã chế tạo vacxin viêm phổi đa giá vô hoạt bổ trợ nhũ dầu - IMS 1313 từ giống vi khuẩn chế tạo vacxin viêm phổi đa giá vô hoạt bổ trợ keo phèn nhà máy vacxin thuộc Công ty Marphavet (3 chủng A pleuropneumoniae, chủng P multocida chủng S suis) Vacxin viêm phổi đa giá có bổ trợ keo phèn bổ trợ nhũ dầu chế tạo thử nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng: vơ trùng 100%; an tồn 100% chuột lợn Hiệu lực phòng bệnh loại vacxin chuột phương pháp miễn dịch thụ động đạt 80,0% công cường độc phương pháp miễn dịch thụ động chuột Vacxin chế tạo có bổ trợ keo phèn bổ trợ nhũ dầu chế tạo thử nghiệm kích thích lợn sản sinh kháng thể kháng vi khuẩn A pleuropneumoniae serotype với hiệu giá cao sau 21 ngày tiêm vacxin cho lợn từ tuần tuổi Hiệu giá kháng thể vacxin nhũ dầu cao hiệu giá kháng thể vacxin keo phèn TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng hợp kết khoa học công nghệ dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước: Hồn thiện quy trình sản xuất vacxin phòng bệnh viêm phổi lợn Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus Pasteurella multocida gây ra- 2013 Cục Thú y (2017) Quy trình kiểm nghiệm vacxin dùng thú y, truy cập http://tusachluat vn/ViewFullText/Id/cc6eec04-c083-4e05-abaee14dea7bb99a Hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y: Sản phẩm: MAR-APPSVAC (vacxin viêm phổi lợn đa giá)2015 Cù Hữu Phú cs (2011) “Nghiên cứu mối liên quan hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản lợn (PRRS) với vi khuẩn gây bệnh kế phát xác định biện pháp phòng, trị bệnh”, Báo cáo kết đề tài độc lập cấp Nhà nước Ahn, D.C and Kim, B.H (1994) Toxigenicity and capsular serotypes of Pasteurella multocida isolated 48 from pneumonic lungs of slaughter pigs, Proc.Int Pig.Vet, Soc Congr, p 165 Chang, Y.F., Shi, J.R., Ma, D.P., Shin, S.J and Lein, D.H (1993) Molecular analysis of the Actinobacillus pleuropneumoniae RTX Toxin-III gene cluster, DNA Cell Biol 12: 351-362 Chang, C.F., Yeh, T.M., Chou, C.C., Chang, Y.F and Chiang, T.S (2002) Antimicrobial susceptibility and plasmid analysis of Actinobacillus pleuropneumoniae isolated in Taiwan, Vet Microbiol 3, 84(1-2): 169-177 Fittipaldi, N., Segura, M., Grenier, D and Gottschalk, M (2012) Virulence factors involved in the pathogenesis of the infection caused by the swine pathogen and zoonotic agent Streptococcus suis, Future Microbiol 7(2): 259-279 Frey, J (1995) Virulence in Actinobacillus pleuropneumoniae and RTX toxins, Trends Microbiol Jul, 3(7): 257-261 10 Gram, T., Ahrens, P., Andreasen, M and Nielsen, J.P (2000) An Actinobacillus pleuropneumoniae PCR typeing system based on the apx and omlA genes- evaluation of isolates from lungs and tonsils of pigs, Vet Microbiol 75: 43-57 11 Hill, J.E., Gottschalk, M., Brousseau, R., Harel, J., Hemmingsen, S.M et al (2005) Biochemical analysis, cpn60 and 16S rDNA sequence data indicate that Streptococcus suis serotypes 32 and 34, isolated from pigs, are Streptococcus orisratti Vet Microbiol 107: 63-69 doi:10.1016/ j.vetmic.2005.01.003 PubMed: 15795078 12 Iwanmatsu, S and Sawada, T (1988) Relationship between serotypes, dermonecrotic toxin production of Pasteurella multocida isolation and pneumonic lesions of porcine lungs, Jpn J Vet Sci, 50: 1200-1206 13 Liu, J., Chen, X., Tan, C., Guo, Y., Chen, Y., Fu, S., Bei, W and Chen, H (2009) In vivo induced RTX toxin ApxIVA is essential for the full virulence of Actinobacillus pleuropneumoniae, Vet Microbiol, 137(3-4): 282-289 14 Quinn, P.J., Carter, M.E., Markey, B., Carter, G.R (1994) The Streptococci and related cocci In: Quinn PJ, et al, editors Clinical veterinary microbiology London: Wolfe Publishing, MosbyYear Book Europe Limited, p 127-35 Ngày nhận 24-10-2018 Ngày phản biện 26-12-2018 Ngày đăng 1-3-2019 ... vacxin vơ hoạt có bổ trợ keo phèn phép lưu hành (A pleuropneumoniae, S suis P multocida) để chế tạo thử nghiệm vacxin bổ trợ nhũ dầu (IMS 1313) phòng bệnh viêm phổi lợn - So sánh chất lượng vacxin. ..erotype lợn tiêm vacxin viêm phổi đa giá có bổ trợ nhũ dầu cao nhiều so với lợn tiêm vacxin viêm phổi đa giá có bổ trợ keo phèn Kết bước đầu cho thấy khác biệt khả hình thành kháng thể lợn tiêm h... cứu chế tạo vacxin viêm phổi đa giá vơ hoạt nhũ dầu phịng bệnh viêm phổi cho lợn từ loại vi khuẩn A pleuropneumoniae, S suis P multocida Vacxin viêm phổi nhũ dầu thử nghiệm đánh giá chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh chất lượng vacxin đa giá vô hoạt bổ trợ keo phèn và bổ trợ nhũ dầu chế tạo phòng bệnh viêm phổi cho lợn, So sánh chất lượng vacxin đa giá vô hoạt bổ trợ keo phèn và bổ trợ nhũ dầu chế tạo phòng bệnh viêm phổi cho lợn