Yếu tố nguy cơ liên quan đến huyết thanh dương tính virus cúm aH5 ở cấp độ chăn nuôi tại Phú Thọ và Quảng Ninh

10 3 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 19:55

Bài viết là một nghiên cứu cắt ngang để phát hiện kháng thể kháng virus cúm A/H5 và xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến huyết thanh dương tính với virus này đã được thực hiện trên 200 hộ chăn nuôi gia cầm tại tỉnh Phú Thọ và Quảng Ninh từ tháng 7- 10 năm 2017. Tại các hộ chăn nuôi, gia chủ đã được phỏng vấn về quản lý và thực hành an toàn sinh học và mẫu huyết thanh gia cầm đã được thu thập. KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN HUYẾT THANH DƯƠNG TÍNH VIRUS CÚM A/H5 Ở CẤP HỘ CHĂN NUÔI TẠI PHÚ THỌ VÀ QUẢNG NINH Phạm Minh Hằng, Phạm Thị Thu Thúy, Chu Thanh Mai, Nguyễn Viết Không Viện Thú y TÓM TẮT Một nghiên cứu cắt ngang để phát kháng thể kháng virus cúm A/H5 xác định yếu tố nguy liên quan đến huyết dương tính với virus thực 200 hộ chăn nuôi gia cầm tỉnh Phú Thọ Quảng Ninh từ tháng 7- 10 năm 2017 Tại hộ chăn nuôi, gia chủ vấn quản lý thực hành an toàn sinh học mẫu huyết gia cầm thu thập Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, sử dụng thức ăn tự chế sử dụng nước giếng khoan chiếm ưu thế, 85%, 57,5% 66% Vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi tiêm phòng chưa trọng, mà tỷ lệ số hộ vệ sinh chuồng trại hàng ngày chiếm 43%, không xử lý chất thải (để lưu cữu tự nhiên) chiếm 52,5% tiêm phịng cho gia cầm chăn ni chiếm 14% Tỷ lệ mẫu huyết gia cầm dương tính với virus cúm A/H5 trước tiêm phịng Phú Thọ 10,5% Quảng Ninh 1% Các yếu tố nguy liên quan đến huyết dương tính bao gồm sử dụng thức ăn truyền thống với nguyên liệu không đảm bảo, sử dụng nước giếng khoan chưa kiểm tra chất lượng, không xử lý chất thải chăn ni Từ khóa: cúm gia cầm, yếu tố nguy cơ, kháng thể, Phú Thọ, Quảng Ninh Risk factors associated with seropositivity to Avian influenza A/H5 virus in household farms in Phu Tho and Quang Ninh provinces Pham Minh Hang, Pham Thi Thu Thuy, Chu Thanh Mai, Nguyen Viet Khong SUMMARY A cross-sectional study to detect avian influenza H5 antibodies and to identify risk factors associated with household farm-level seropositivity was carried out at 200 poultry household farms in Phu Tho and Quang Ninh provinces from July to October, 2017 At the selected farms, the farm owners were interviewed on farming administration, bio-safety practices and serum samples were collected The studied results showed that the rate of farms at small-scale, using homemade feed and well water for poultry was 85%, 57.5% and 66%, respectively The several issues, such as: farm hygiene, waste treatment and vaccination were not paid much attention, when the rate of the daily cleaned poultry houses was 43%, the rate of the untreated waste was 52.5% and the rate of vaccinated poultry farms was 14% only The A/H5 seropositive sample rate before vaccination in Phu Tho and Quang Ninh provinces was 10.5% and 1%, respectively The main risk factors associated with the seropositivity to influenza A/H5 virus included the use of homemade feeds with unsafe ingredients, the use of untreated well water and the untreated waste Keywords: avian influenza, risk factors, antibodies, Phu Tho, Quang Ninh KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 I ĐẶT VẤN ĐỀ Virus cúm gia cầm (CGC) gây mối đe dọa đáng kể sức khỏe động vật người Trong số 18 phân nhóm haemagglutinin (HA), phân nhóm H5 kết hợp với nhiều phân nhóm neuraminidase (NA) riêng lẻ gây vụ dịch thường xuyên phổ biến Các vụ dịch có tác động nghiêm trọng tới kinh tế quốc gia bị ảnh hưởng, với hàng triệu gia cầm bị tiêu hủy bệnh bắt buộc tiêu hủy nỗ lực để hạn chế lây lan virus (Alders cs, 2014) Mặc dù quốc gia khác triển khai nhiều chiến lược nhằm ngăn ngừa giảm thiểu lây nhiễm đàn gia cầm với mức độ thành công khác nhau, số quốc gia, virus tồn lưu hành quần thể gia cầm (Paul cs, 2011) Một yếu tố liên quan đến bùng phát lưu hành virus CGC đàn gia cầm ni đưa ra, chăn ni nhỏ lẻ, thả rông (Henning cs, 2009; Paul cs, 2011) Đó biện pháp an tồn sinh học khơng áp dụng phương thức chăn nuôi này, dẫn đến virus lưu hành đàn gia cầm nguồn lây nhiễm cho đàn gia cầm khác Cũng giống nhiều địa phương khác Việt Nam, hình thức chăn ni gia cầm chủ yếu Phú Thọ Quảng Ninh nhỏ lẻ, manh mún, nuôi chung với số loại động vật khác hay nuôi thả rông, chưa tiêm phịng đầy đủ khiến cho việc kiểm sốt dịch bệnh gặp nhiều khó khăn Từ 2010- 2017, địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy vụ dịch cúm gia cầm với 14.727 buộc phải tiêu huỷ (Báo cáo Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Phú Thọ, 2017) Tại Quảng Ninh, dịch CGC bắt đầu xuất từ năm 2004 xảy liên tiếp từ năm 2007 2013 với tổng số gia cầm ốm, chết buộc phải tiêu hủy lên đến 48.810 Cuối năm 2016 đầu năm 2017 xuất ổ dịch CGC H5N6 H5N1 số xã địa bàn tỉnh, tổng số gia cầm tiêu hủy 20.000 (Báo cáo Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Quảng Ninh, 2017) Xuất phát từ thực tế, tiến hành nghiên cứu phát kháng thể kháng virus cúm A/H5 xác định yếu tố nguy liên quan đến huyết dương tính cấp hộ chăn nuôi địa bàn hai tỉnh Phú Thọ Quảng Ninh II NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung - Đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp thực hành quản lý liên quan đến an tồn sinh học, phịng kiểm sốt dịch bệnh chăn nuôi gia cầm nông hộ địa bàn hai tỉnh Phú Thọ Quảng Ninh - Khảo sát lưu hành huyết dương tính cúm A/H5 đàn gia cầm nuôi địa bàn tỉnh Phú Thọ (10 xã thuộc hai huyện Phù Ninh, Lâm Thao thành phố Việt Trì) Quảng Ninh (8 xã thuộc ba huyện Quảng n, Hồnh Bồ, Đơng Triều thành phố ng Bí) - Xác định yếu tố nguy liên quan đến huyết dương tính cúm A/H5 2.2 Vật liệu - 400 mẫu huyết gà thu thập hộ chăn nuôi địa bàn hai tỉnh Phú Thọ Quảng Ninh Huyết lấy gà từ 21-28 ngày tuổi chưa tiêm phòng CGC hộ chăn nuôi Đối với gà 21 ngày tuổi, không lấy huyết thời điểm gà kháng thể thụ động từ mẹ truyền sang đàn gà bố mẹ tiêm phịng vacxin CGC trước - Kháng ngun chuẩn: A/Ck/Scot/59 H5N1 Inactivated Antigen (APHA-SCIENTIFIC) Mặc dù có kít ELISA (IDEXX) với kháng nguyên NP protein phát huyết dương tính với chủng virus cúm A, nhiên kít khơng phân biệt huyết dương tính với virus cúm A/H5 số huyết dương tính virus cúm A Các chủng virus cúm A/H5 lưu hành miền Bắc Việt Nam không gần mặt kháng nguyên với A/Ck/scot/59, kết dương tính thấp thực tế Tuy nhiên Việt Nam chưa có kháng nguyên chủng thực địa bán thương mại dùng cho phương pháp HI Do đó, chúng tơi lựa chọn kháng nguyên chuẩn nói KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 2.3 Phương pháp nghiên cứu - Số lượng mẫu tính theo cơng thức (Thơng tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng năm 2016) d-1 d n = [1 - (1 - p) ] x [ N - ] n: Số mẫu cần lấy p: Xác suất để phát bệnh (0,95) d: Số mắc bệnh (d=NxP) P: Tỷ lệ mắc dự đốn (2%) N: Tổng đàn vật ni + Số hộ chọn để điều tra lấy mẫu 200 hộ Mục đích nghiên cứu tìm hộ bệnh (hộ có gà chưa tiêm phịng có huyết dương tính với virus cúm A/H5) hộ chứng (hộ có gà chưa tiêm phịng có huyết âm tính với virus cúm A/H5) để xác định yếu tố nguy Do đó, mẫu lấy số lượng hộ chăn nuôi chọn để lấy mẫu huyết gia cầm Do khơng có số liệu tổng số hộ chăn nuôi gia cầm hai tỉnh Phú Thọ Quảng Ninh, giả định tổng số hộ chăn nuôi ∞ với tỷ lệ số hộ mắc dự đốn 2% số hộ chọn để lấy mẫu theo cơng thức theo bảng tính số lượng mẫu thông tư số 14 149 Tuy nhiên để thuận tiện cho việc điều tra lấy mẫu, tăng số hộ cần lấy 200 hộ cho hai tỉnh + Số mẫu huyết cần lấy 400 mẫu Tại hộ 200 hộ chọn để điều tra lấy mẫu, lấy mẫu huyết gà Lý số mẫu huyết không lấy theo công thức nói kinh phí nghiên cứu bị hạn chế để chuyển kinh phí cho nghiên cứu khác Chính vậy, chúng tơi thiết kế thí nghiệm với số mẫu phù hợp với kinh phí giao - Phương pháp lấy mẫu huyết thanh, bảo quản vận chuyển mẫu - Phản ứng HI (Hemagglutination inhibition test- HI) - Xử lý số liệu phần mềm thống kê Minitab phiên 17 (Minitab Inc), ứng dụng phân tích hồi quy tuyến tính đơn biến đa biến để tính tỷ số chênh (odds ratio, OR) 95% khoảng tin cậy (CI) Có 16 biến khác đưa vào khảo sát bao gồm: chăn ni nhỏ lẻ, chăn ni chung với lợn, chó, mèo, sử dụng thức ăn tự chế, sử dụng nước giếng, tự sản xuất giống, địa điểm chăn nuôi gần khu dân cư (
- Xem thêm -

Xem thêm: Yếu tố nguy cơ liên quan đến huyết thanh dương tính virus cúm aH5 ở cấp độ chăn nuôi tại Phú Thọ và Quảng Ninh, Yếu tố nguy cơ liên quan đến huyết thanh dương tính virus cúm aH5 ở cấp độ chăn nuôi tại Phú Thọ và Quảng Ninh