Đề cương chi tiết học phần: Luật Thú y

9 3 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 18:51

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Luật Thú y. Học phần sẽ cung cấp cho người học các điều, khoản của pháp lệnh thú y quy định về phòng, chống bệnh cho động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học vi sinh vật dung trong thú y và các điều luật qui định về hành nghề thú y. Mời các bạn cùng tham khảo. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y TS LÊ MINH, TS LA VĂN CÔNG ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT Học phần: LUẬT THÚ Y Số tín chỉ: 02 Mã số: VLA311 (Dùng cho ngành Chăn nuôi Thú y Thú y) Thái Nguyên, năm 2017 ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: LUẬT THÚ Y - Mã số học phần: VLA311 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất học phần: Bắt buộc - Trình độ : cho sinh viên năm thứ - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Thú y, Chăn nuôi thú y Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết lớp - Số tiết làm tập, thảo luận lớp - Số tiết thực hành - Số tiết sinh viên tự học : : : : 26 tiết tiết tiết 60 tiết Đánh giá học phần - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần Điều kiện học - Học phần học trước: Miễn dịch học thú y, Giải phẫu động vật, Bệnh lý học, Chẩn đoán bệnh thú y, Dược lý thú y - Học phần song hành: Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng thú y, Bệnh nội khoa, Bệnh ngoại khoa, Bệnh sản khoa, Kiểm nghiệm thú sản Mục tiêu đạt đƣợc sau kết thúc học phần: 5.1 Kiến thức: Sau kết thúc học phần sinh viên hiểu nắm điều, khoản pháp lệnh thú y quy định phòng, chống bệnh cho động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học vi sinh vật dung thú y điều luật qui định hành nghề thú y 5.2 Kỹ năng: Sinh viên biết liên hệ điều luật với thực tế, vận dụng để giải tốt hành vi vi phạm pháp lệnh thú y, đồng thời chấp hành qui định pháp lệnh thú y Nội dung kiến thức phƣơng thức giảng dạy: Giảng dạy lý thuyết + thảo luận : 30 tiết TT Nội dung kiến thức Chương Những quy nh chung Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Điều 2: Đối t-ợng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Nguyên tắc hoạt động thú y Điều Chính sách Nhà n-ớc thú y iu Hệ thống quan quản lý chuyên ngành thú y Điều Thông tin, tuyên truyền thú y §iỊu Trách nhiệm quản lý nhà nước phủ, Điều Trách nhiệm ủy ban nhân dân cấp Điều 10 Trách nhiệm mặt trận tổ quốc Việt nam, tổ chức thành viên mặt trận tổ chức xã hộinghề nghiệp tổ chức xã hội Điều 11 Hợp tác quốc tế thú y Điều 12 Phí, lệ phí thú y Điều 13 Những hành vi bị nghiêm cấm Chương Phịng, chống dịch bệnh cho động vật §iỊu 14 Néi dung phòng, chống dịch bệnh động vật Điều 15 Phòng bƯnh ®éng vËt Điều 16 Giám sát dịch bệnh động vật Điều 17 Vùng sở an toàn dịch bệnh động vật Điều 18 Khống chế toán số bệnh truyền nhiễm nguy hiệm động vật, bệnh truyền lây động vật người Điều 19 Khai báo, chẩn đoán, điều tra dịch bệnh động vật Điều 20 Chữa bệnh cho động vật Điều 21 Đối xử với động vật Điều 22 Dự trữ sử dụng thuốc thú y thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia Điều 23 Kinh phí phịng, chống dịch bệnh động vật Điều 24 Ban đạo phòng, chống dịch bệnh động vật Điều 25 Xử lý ổ dịch bệnh động vật cạn Điều 26 Công bố dịch bệnh động vật cạn Số tiết 4,0 Phƣơng pháp giảng dạy 1 Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu, thảo luận, đóng kịch 6,0 1 Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu, thảo luận, đóng kịch * Điều 27 Tổ chức chống dịch bệnh động vật cạn vùng có dịch Điều 28 Phòng, chống dịch bệnh động vật cạn vùng bị dịch uy hiếp Điều 29 Phòng, chống dịch bệnh động vật cạn vùng đệm Điều 30 Xử lý bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch, Danh mục bệnh truyền lây động vật người phát có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm Điều 31 Công bố hết dịch bệnh động vật cạn Điều 32 Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản Điều 33 Xử lý ổ dịch bệnh động vật thủy sản Điều 34 Công bố dịch bệnh động vật thủy sản Điều 35 Tổ chức chống dịch bệnh động vật thủy sản vùng có dịch Điều 36 Công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản Thảo luận chuyên đề chương Chương Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật Điều 37 Quy định chung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn Điều 38 Yêu cầu động vật, sản phẩm động vật cạn vận chuyển khỏi địa bàn cấp tỉnh Điều 39 Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn vận chuyển khỏi địa bàn cấp tỉnh Điều 40 Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông Điều 41 Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn xuất Điều 42 Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn xuất Điều 43 Phân tích nguy động vật, sản phẩm động vật cạn nhập 1 Thảo luận nhóm 7,0 1 Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu, thảo luận, đóng kịch Điều 44 Yêu cầu động vật, sản phẩm động vật cạn nhập Điều 45 Hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn nhập Điều 46 Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn nhập Điều 47 Nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn nhập Điều 48 Hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, cảnh lãnh thổ Việt Nam Điều 49 Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, cảnh lãnh thổ Việt Nam Điều 50 Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, cảnh lãnh thổ Việt Nam Điều 51 Yêu cầu động vật cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật cạn tham gia hội chợ, triển lãm Điều 52 Vận chuyển mẫu bệnh phẩm Điều 53 Quy định chung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Điều 54 Yêu cầu động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển khỏi địa bàn cấp tỉnh Điều 55 Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển khỏi địa bàn cấp tỉnh Điều 56 Trình tự, nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất không dùng làm thực phẩm Điều 57 Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất dùng 1 * làm thực phẩm Điều 58 Trình tự, nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, cảnh lãnh thổ Việt Nam; động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản Điều 59 Trách nhiệm quyền hạn Cục Thú y Điều 60 Trách nhiệm quyền hạn quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương Điều 61 Tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; cấm xuất khẩu, nhập động vật, sản phẩm động vật Điều 62 Trách nhiệm quyền hạn kiểm dịch viên động vật Điều 63 Quyền nghĩa vụ chủ hàng Thảo luận chuyên đề chương Chương Kiểm soát giết mổ động vật cạn ; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật ; kiểm tra vệ sinh thú y Điều 64 Yêu cầu giết mổ động vật cạn để kinh doanh Điều 65 Nội dung kiểm soát giết mổ động vật cạn Điều 66 Yêu cầu vệ sinh thú y sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật Điều 67 Nội dung kiểm soát sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật Điều 68 Quy định chung kiểm tra vệ sinh thú y Điều 69 Yêu cầu vệ sinh thú y sở giết mổ động vật cạn; sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật Điều 70 Yêu cầu vệ sinh thú y vận chuyển động vật, sản phẩm động vật Điều 71 Yêu cầu vệ sinh thú y chợ kinh Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu, thảo luận, đóng kịch Thảo luận nhóm 3,0 1 Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu, thảo luận, đóng kịch 3 doanh, sở thu gom động vật Điều 72 Yêu cầu vệ sinh thú y sở kinh doanh sản phẩm động vật Điều 73 Yêu cầu vệ sinh thú y sở xét nghiệm, chẩn đoán, phẫu thuật động vật Điều 74 Trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Điều 75 Trách nhiệm quan quản lý chuyên ngành thú y Điều 76 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp Điều 77 Trách nhiệm tổ chức, cá nhân Thảo luận chuyên đề chương Chương : Quản lý thuốc thú y Điều 78 Quy định chung quản lý thuốc thú y Điều 79 Thuốc thú y không đăng ký lưu hành Điều 80 Đăng ký lưu hành thuốc thú y Điều 81 Gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y Điều 82 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y Điều 83 Thu hồi Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y Điều 84 Khảo nghiệm thuốc thú y Điều 85 Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y Điều 86 Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y Điều 87 Thu hồi Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y Điều 88 Yêu cầu tổ chức khảo nghiệm thuốc thú y Điều 89 Quyền nghĩa vụ tổ chức khảo nghiệm thuốc thú y Điều 90 Điều kiện sản xuất thuốc thú y Điều 91 Quyền nghĩa vụ sở sản xuất thuốc thú y Điều 92 Điều kiện buôn bán thuốc thú y Điều 93 Quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y Điều 94 Điều kiện nhập thuốc thú y 5,0 1 Thảo luận nhóm Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu, thảo luận, đóng kịch Điều 95 Quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân nhập thuốc thú y Điều 96 Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y Điều 97 Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Điều 98 Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập thuốc thú y Điều 99 Thời hạn hiệu lực giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập thuốc thú y Điều 100 Nhập khẩu, xuất thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y Điều 101 Kiểm nghiệm thuốc thú y Điều 102 Kiểm định thuốc thú y Điều 103 Nhãn thuốc thú y Điều 104 Sử dụng thuốc thú y Điều 105 Thu hồi thuốc thú y thị trường, xử lý thuốc thú y bị thu hồi Điều 106 Tiêu hủy thuốc thú y Thảo luận chuyên đề chương 1 Chương 6,7 Hành nghề thú y điều khoản thi 1,0 hành Điều 107 Các loại hình hành nghề thú y Điều 108 Điều kiện hành nghề thú y Điều 109 Cấp, gia hạn Chứng hành nghề thú y Điều 110 Cấp lại Chứng hành nghề thú y Điều 111 Không cấp Chứng hành nghề thú y Điều 112 Thu hồi Chứng hành nghề thú y Điều 113 Quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân hành nghề thú y Điều 114 Hội đồng thú y Điều 115 Hiệu lực thi hành Điều 116 Quy định chi tiết Tài liệu học tập: - Tài liệu: Luật thú y (2015), Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội Thảo luận nhóm Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu, thảo luận, đóng kịch Tài liệu tham khảo: Bộ nông nghiệp & PTNT - Ban đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (2007), Cẩm nang phòng chống bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao (H5N1), Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội Dự án hỗ trợ thương mại Đa Biên (2006), Thông lệ tốt hướng dẫn quản lý quan thông báo điểm hỏi đáp quốc gia rào cản kỹ thuật thương mại (TBT) hiệp định kiểm dịch vệ sinh động, thực vật (SPS) WTO Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang (2000), Giáo trình kiểm tra vệ sinh thú y, Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội Pháp lệnh thú y (2004), Nhà xuất Chính trị Quốc gia Văn Đăng Kỳ, Phạm Sỹ Lăng, Phùng Quốc Quảng (2007), Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp lợn (bệnh tai xanh) văn pháp quy, Nhà xuất nông nghiệp Cán giảng dạy: STT Họ tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm Nguyễn Văn Quang Khoa Chăn nuôi Thú y TS Nguyễn Thị Kim Lan Khoa Chăn nuôi Thú y GS.TS Phan Thị Hồng Phúc Khoa Chăn nuôi Thú y TS La Văn Công Khoa Chăn nuôi Thú y TS Lê Minh Phòng KH HTQT TS P Trƣởng khoa TS Nguyễn Thị Thúy Mỵ Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2017 Trƣởng môn Giảng viên TS Phan Thị Hồng Phúc TS La Văn Công ...ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: LUẬT THÚ Y - Mã số học phần: VLA311 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất học phần: Bắt buộc - Trình độ : cho sinh viên năm thứ - Học phần thay thế, tương... thuốc thú y Điều 100 Nhập khẩu, xuất thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y Điều 101 Kiểm nghiệm thuốc thú y Điều 102 Kiểm định thuốc thú y Điều 103 Nhãn thuốc thú y Điều 104 Sử dụng thuốc thú y Điều... (chuyên ngành) đào tạo: Thú y, Chăn nuôi thú y Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết lớp - Số tiết làm tập, thảo luận lớp - Số tiết thực hành - Số tiết sinh viên tự học : : : : 26 tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Luật Thú y, Đề cương chi tiết học phần: Luật Thú y