Đề cương chi tiết học phần: Khai thác lâm sản

9 1 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 18:49

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Khai thác lâm sản. Thông qua học phần này người học có thể biết được: những khái niệm cơ bản về khai thác lâm sản, các phương pháp trong khai thác, vận chuyển lâm sản, các phương pháp trong bảo quản lâm sản, biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế việc khai thác, vận chuyển lâm sản và bảo quản lâm sản. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA LÂM NGHIỆP BỘ MÔN NÔNG LÂM KẾT HỢP THS NGUYỄN VIỆT HƢNG ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: KHAI THÁC LÂM SẢN Số tín chỉ: 02 Mã số: FPE321 Thái Nguyên, 2017 ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Khai thác lâm sản - Mã số học phần: FPE321 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết lớp: 24 tiết - Số tiết làm tập, thảo luận lớp: tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết Đánh giá học phần - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần Điều kiện học - Học phần học trước: - Học phần song hành: Khoa học gỗ Mục tiêu đạt đƣợc sau kết thúc học phần: 5.1 Kiến thức: - Biết khái niệm khai thác lâm sản - Biết phương pháp khai thác, vận chuyển lâm sản - Biết phương pháp bảo quản lâm sản 5.2 Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức học áp dụng vào thực tế việc khai thác, vận chuyển lâm sản bảo quản lâm sản Nội dung kiến thức phƣơng thức giảng dạy: Phƣơng pháp giảng TT Nội dung kiến thức Số tiết dạy CHƢƠNG KHAI THÁC Thuyết trình, phát vấn 10 LÂM SẢN + hình ảnh 1.1 Các loại hình cơng nghệ khai thác Thuyết trình, phát vấn gỗ + hình ảnh 1.1.1 Dây chuyền cơng nghệ khai thác gỗ 1.1.1.1 Khái niệm công nghệ 1.2 khai thác gỗ Phuong pháp khai thác Các khâu sản xuất chủ yếu q trình cơng nghệ khai thác gỗ Đặc điểm q trình cơng nghệ khai thác gỗ Các hình thức cơng nghệ khai thác gỗ Hình thức cơng nghệ khai thác gỗ ngắn Hình thức cơng nghệ khai thác gỗ dài Hình thức công nghệ khai thác gỗ nguyên Nguyên tắc phương pháp chọn hình thức cơng nghệ khai thác Ngun tắc chọn hình thức cơng nghệ khai thác Phương pháp chọn hình thức cơng nghệ khai thác Chặt hạ gỗ tre nứa 1.2.1 Lý thuyết cắt gỗ 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.2.1.1 Khái niệm chung 1.2.1.2 Cắt đơn giản 1.2.1.3 Tác dụng qua lại lưỡi cắt gỗ - nhiệm vụ cạnh cắt 1.2.1.4 Cắt phức tạp - Cưa gỗ 1.2.2 Cơng cụ thiết bị chặt hạ 1.2.2.1 Rìu 1.2.2.2 Búa 1.2.2.3 Dao tạ 1.2.2.4 Cưa mang 1.2.2.5 Cưa đơn 1.2.2.6 Cưa xích 1.2.2.7 Các loại máy liên hợp khai thác 1.2.3 Kỹ thuật hạ 1 1 1 Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.4 Chọn hướng đổ Công việc chuẩn bị Hạ Chặt hạ số đặc biệt Kỹ thuật cắt cành, - Cắt khúc Kỹ thuật cắt cành, Kỹ thuật cắt khúc Kỹ thuật khai thác tre, nứa Chuẩn bị rừng Chặt hạ Dụng cụ chặt hạ Thao tác chặt tre dao Năng suất chặt hạ Năng suất tính theo số lượng chặt hạ 1.2.6.2 Năng suất tính theo khối lượng 1.2.7 An toàn lao động chặt hạ 1.2.8 Các tai nạn thường xảy chặt hạ, cắt khúc, cắt cành 1.3 Kỹ thuật khai thác nhựa thông 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.5 1.2.5.1 1.2.5.2 1.2.5.3 1.2.5.4 1.2.6 1.2.6.1 2.1 Cơ sở khoa học việc khai thác nhựa thông Phương pháp khai thác nhựa thông Kỹ thuật khai thác nhựa thông mã vĩ Kỹ thuật đẽo nhựa thông nhựa Kỹ thuật khai thác vỏ quế CHƢƠNG VẬN XUẤT LÂM SẢN Khái niệm chung 2.2 Phân loại vận xuất 2.2.1 Căn vào trạng gỗ vận xuất: Căn vào nguồn động lực Vận xuất gỗ súc vật 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 2.2.2 2.3 Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh 1 Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Thuyết trình, phát vấn + hình nh Thuyt trỡnh, phỏt + hỡnh nh Các hình thøc vËn xuÊt b»ng sóc vËt 2.3.1.1 KÐo lÕt: 2.3.1.2 Kéo nửa lết: 2.3.1.3 Kéo xe: 2.3.2 Năng suất biện pháp tăng suất 2.4 Vận xuất gỗ máng lao 2.4.1 Nguyên lý làm việc máng lao 2.4.2 Phân loại máng lao 2.4.3 Ưu nh-ợc diểm máng lao 2.4.4 Cấu tạo 2.4.5 Các ph-ơng pháp điều chỉnh tốc độ gỗ 2.4.6 Năng suất biện pháp tăng suất 2.4.7 An toàn lao động vận xuất gỗ máng lao 2.5 Vận xuất gỗ b»ng m¸y kÐo 2.3.1 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.6 Các loại máy kéo vận xuất Các ph-ơng pháp vận xuất gỗ máy kéo Sơ đồ vận xuất gỗ máy kéo Năng suất biện pháp tăng suất Ưu nh-ợc điểm An toàn lao động vật xuất gỗ máy kéo Vận xuất gỗ b»ng têi Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh 1 2.6.1 Kh¸i niƯm Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 Cấu tạo Phân loại Sơ đồ công nghệ vận xuất gỗ tời Năng suất biện pháp tăng suất An toàn lao động vận xuất gỗ tời Vận xuất gỗ đ-ờng dây cáp Các kiểu đ-ờng dây cáp vận xuất gỗ Tính toán cáp mang Ưu nh-ợc điểm An toàn lao động vận xuất gỗ dây cáp Tiờu chun k thut quy trình thiết kế đƣờng vận xuất Đường vận xuất súc vật Đường máy kéo Đường máng lao CHƢƠNG VẬN CHUYỂN LÂM SẢN Vận chuyển lâm sản đƣờng Những khái niệm vận chuyển hàng hóa Những đặc điểm đường tơ lâm nghiệp Các loại đường ô tô lâm nghiệp Yêu cầu kỹ thuật đường tơ lâm nghiệp An tồn lao động vận chuyển lâm sản ô tô Vận chuyển lâm sản đƣờng thủy Những khái niệm vận chuyển lâm sản đường thủy Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Phát vấn, thuyết trình Phát vấn, thuyết trình Phát vấn, thuyết trình Phát vấn, thuyết trình Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh 1 Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh 3.2.1.1 Đường thủy vận chuyển lâm sản 3.2.1.2 Sơng hệ thống sơng ngịi – lưu vực sơng 3.2.1.3 Phân loại đường sông 3.2.1.4 Các chướng ngại vật luồng vận chuyển 3.2.1.5 Sơ đồ công nghệ vận chuyển lâm sản đường thủy 3.2.2 Công nghệ kỹ thuật vận chuyển lâm sản đƣờng thủy 3.2.2.1 Yêu cầu kỹ thuật tuyến vận chuyển đường thuỷ 3.2.2.2 Vận chuyển thả trôi tự 3.2.2.3 Vận chuyển lâm sản bè mảng 3.2.2.4 Vận chuyển lâm sản tàu thuyền 3.2.2.5 An toàn lao động vận chuyển lâm sản đường thủy 3.2.2.6 Những tai nạn thường gặp vận chuyển gỗ CHƢƠNG KHO GỖ VÀ LÂM SẢN 4.1 Khái niệm kho lâm sản 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 Bãi bốc gỗ Kho gỗ I Kho gỗ II Phân loại kho gỗ 1 Các tiêu kinh tế kỹ thuật kho lâm sản 4.4 Công nghệ sản xuất kho lâm sản 4.4.1 Đặc điểm công nghệ sản xuất kho lâm sản 4.4.2 Các khâu sản xuất kho gỗ 4.4.2.1 Các khâu sản xuất kho gỗ I 4.4.2.2 Các khâu sản xuất kho gỗ II 4.5 Thiết kế mặt kho lâm sản 4.3 Phát vấn, thuyết trình Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Phát vấn, thuyết trình Phát vấn, thuyết trình 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 6.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 CHƢƠNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LÂM SẢN Khái niệm chung Nguyên tắc thiết kế Các phương pháp lựa chọn dây chuyền công nghệ khai thác Nội dung thiết kế công nghệ khai thác Khảo sát thiết kế, thu thập số liệu cần thiết Săp xếp lựa chọn dây chuyền công nghệ khai thác Thiết kế cơng trình sản xuất phục vụ sản xuất khu khai thác Tổ chức sản xuất Tính tốn giá thành sản phẩm khu khai thác CHƢƠNG BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN LẤM SẢN Các phƣơng pháp bảo quản lâm sản kho gỗ Phương pháp bóc vỏ Phương pháp phơi sấy gỗ Phương pháp hun khói ngâm Phương pháp tẩm đứng Phương pháp thay nhựa Phương pháp phun, quét Phương pháp khuếch tán Phương pháp ngâm thường Phương pháp tẩm nóng lạnh Phương pháp áp lực chân khơng An tồn lao động bảo quản lâm sản Cơng nghệ chế biến tận dụng kho gỗ Công nghệ xẻ gỗ Công nghệ sản xuất ván ghép Công nghệ sản xuất ván dán Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh 2 3 Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh Thuyết trình, phát vấn + hình ảnh 6.2.4 6.2.5 Cơng nghệ sản xuất ván dăm An tồn lao động chế biến lâm sản Tài liệu học tập : 7.1 Nguyễn Việt Hưng (2010), Bài giảng khai thác lâm sản, Trường Đại học nông lâm thái nguyên Tài liệu tham khảo: 8.1 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Nơng (2006) Bảo Quản lâm sản NXB Nông nghiệp, Hà Nội 8.2 Trần Công Hoan, Nguyễn Kính Thảo, Nguyễn Nhật Chiêu, Nguyễn Thanh Quế, Vũ Nguyên Huy (1982), Công cụ máy lâm nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội 8.3 Chu Đình Quang, Cao Chí Cơng, Dương Văn Tài, Bùi Hữu Ái (2006), Cẩm nang ngành lâm nghiệp (Chương khai thác vận chuyển lâm sản) Bộ nông nghiệp PTNT 8.4 Trịnh Hữu Trọng, Nguyễn Kim, Ngô Văn Chỉnh, Trần Mỹ Thắng, Nguyễn Văn Quân, Dương Văn Tài (2001), Khai thác vận chuyển lâm sản NXB Nông nghiệp, Hà Nội Cán giảng dạy: STT Họ tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm Nguyễn Việt Hưng Khoa Lâm nghiệp Thạc sỹ Nguyễn Văn Mạn Khoa Lâm nghiệp Thạc sỹ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Trƣởng khoa Trƣởng Bộ môn Giảng viên ThS Nguyễn Việt Hƣng ...ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Khai thác lâm sản - Mã số học phần: FPE321 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương:... học trước: - Học phần song hành: Khoa học gỗ Mục tiêu đạt đƣợc sau kết thúc học phần: 5.1 Kiến thức: - Biết khái niệm khai thác lâm sản - Biết phương pháp khai thác, vận chuyển lâm sản - Biết phương... 1.2 khai thác gỗ Phuong pháp khai thác Các khâu sản xuất chủ yếu q trình cơng nghệ khai thác gỗ Đặc điểm q trình cơng nghệ khai thác gỗ Các hình thức cơng nghệ khai thác gỗ Hình thức cơng nghệ khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Khai thác lâm sản, Đề cương chi tiết học phần: Khai thác lâm sản