Đề cương chi tiết học phần: Kinh tế môi trường

4 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 18:47

Đề cương trình bày những thông tin về môn học Kinh tế môi trường. Nội dung học phần này đề cập đến mối quan hệ giữa hệ kinh tế và hệ môi trường trên cơ sở đó sẽ có một cách ứng xử hợp lý trong hoạt động thực tiễn đối với các vấn đề liên quan đến môi trường thông qua các công cụ kinh tế. Cấu trúc học phần có 4 chương. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: KINH TẾ MƠI TRƯỜNG Số tín chỉ: 02 Mã số học phần: EEC321 Thái Nguyên, 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Đào tạo theo tín Tên học phần: KINH TẾ MÔI TRƯỜNG - Mã số học phần: EEC321 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: Đại học năm thứ - Học phần thay thế, tương đương: Kinh tế Tài nguyên Môi trường, Kinh tế QLMT - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khoa học mơi trường, Địa chính-Mơi trường Phân bổ thời gian học kỳ - Số tiết học lý thuyết lớp : 30 tiết - Bài tập, thảo luận, thực hành : 00 tiết - Thí nghiệm : 00 tiết - Sinh viên tự học nhà : 15 tiết Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần Điều kiện học - Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Nguyên lý kinh tế - Học phần học trước: …………………… - Học phần song hành: Quản lý nhà nước môi trường, Luật - Chính sách mơi trường Mục tiêu học phần - Kinh tế môi trường trang bị cho sinh viên ngành môi trường kiến thức kinh tế môi trường, quản lý môi trường xem xét góc độ kinh tế Nội dung kiến thức học phần Nội dung học phần Kinh tế môi trường đề cập đến mối quan hệ hệ kinh tế hệ môi trường sở có cách ứng xử hợp lý hoạt động thực tiễn vấn đề liên quan đến môi trường thông qua công cụ kinh tế Cấu trúc học phần có chương Chương Cân vật chất mối quan hệ kinh tế môi trường 1.1 Môi trường tài nguyên 1.2 Phát triển kinh tế mối quan hệ kinh tế môi trường 1.3 Cân vật chất chất lượng môi trường Chương Kinh tế học chất lượng môi trường 2.1 Mơ hình thị trường hiệu kinh tế 2.1.1 Cung - Cầu Cân thị trường 2.2.2 Thặng dư tiêu dùng Thặng dư sản xuất 2.2.3 Hiệu Pareto 2.2 Thất bại thị trường (Market failure) 2.2.1 Tình trạng cạnh tranh khơng hồn hảo 2.2.2 Tác động ngoại ứng 2.2.3 Vấn đề cung cấp hàng hóa cơng cộng 2.2.4 Sự thiếu vắng số thị trường 2.3 Ngoại ứng (Externality) 2.3.1 Khái niệm phân loại 2.3.2 Ngoại ứng thất bại thị trường 2.4 Hàng hóa chất lượng mơi trường 2.4.1 Mơi trường hàng hóa cơng cộng 2.4.2 Phân tích hàng hóa cơng cộng hệ Chương Kinh tế học nhiễm 3.1 Ơ nhiễm ngoại ứng 3.2 Ô nhiễm tối ưu tiếp cận 3.2.1 Ô nhiễm tối ưu mức cân xã hội 3.2.2 Ô nhiễm tối ưu mức cực tiểu hoá chi phí nhiễm 3.3 Giải pháp kinh tế thị trường cho ô nhiễm tối ưu 3.3.1 Quyền tài sản (quyền sở hữu) 3.3.2 Mơ hình thỏa thuận nhiễm Ronald Coase 3.3.3 Định lý Ronald Couse hạn chế 3.4 Các giải pháp Nhà nước ô nhiễm 3.4.1 Sử dụng tiêu chuẩn sách môi trường 3.4.2 Thuế ô nhiễm tối ưu (thuế Pigou) 3.4.3 Phí xả thải (phí Pigon) 3.4.4 Sự lựa chọn chuẩn mức thải phí thải quản lý mơi trường 3.4.5 Giấy phép xả thải chuyển nhượng 3.4.6 Trợ cấp cho bảo vệ môi trường 3.4.7 Hệ thống đặt cọc - hoàn trả việc tái sử dụng rác thải 3.4.8 Ký quỹ bảo vệ mơi trường Chương Phân tích chi phí, lợi ích đánh giá tác động môi trường 4.1 Định giá môi trường 4.1.1.Phương pháp liều lượng đáp ứng 4.1.2 Phương pháp chi phí thay 4.1.3 Phương pháp chi phí hội (Opportunity Cost) 4.1.4 Phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM - Contingent Value Method) 4.1.5 Phương pháp chi phí du lịch (TCM - Travel Cost Method) 4.2 Phân tích chi phí - lợi ích 4.2.1 Phân tích chi phí lợi ích phân tích chi phí mở rộng 4.2.2 Các bước tiến hành thực phân tích chi phí - lợi ích 4.2.3 Chiết khấu biến thời gian 4.2.4 Một số kỹ thuật sử dụng giá thị trường không sử dụng giá thị trường Câu hỏi ôn tập Tài liệu tham khảo Tài liệu học tập Trương Thành Nam, Nguyễn Thị Huệ, Bài giảng Kinh tế môi trường, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Thế Chinh, Giáo trình Kinh tế Quản lý môi trường, Nhà xuất Thống kê 2003 Tài liệu tham khảo PGS TS Nguyễn Đức Khiển, Kinh tế Môi trường, Nhà xuất xây dựng 2002 PGS TS Hồng Xn Cơ, Giáo trình Kinh tế Môi trường, Nhà xuất giáo dục 2005 PGS TS Nguyễn Đức Khiển, Kinh tế Môi trường, Nhà xuất xây dựng 2002 PGS TS Hoàng Xn Cơ, Giáo trình Kinh tế Mơi trường, Nhà xuất giáo dục 2005 Lê Huy Bá, Võ Đình Long, Kinh tế Môi trường học, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP HCM 2001 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh, Quản lý Môi trường cho phát triển bền vững, Nhà xuất Đại học Quốc gia - Hà Nội 2000 PGS.TS Đặng Như Toàn, Kinh tế Môi trường, Nhà xuất giáo dục - Hà Nội 1996 Kinh tế Môi trường, Tài liệu lớp huấn luyện ngắn hạn Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường ĐH Nông Lâm TP HCM Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế - 1995 Cán giảng dạy ThS Trương Thành Nam, Khoa Quản lý tài nguyên, Trường ĐHNL Thái Nguyên ThS Nguyễn Thị Huệ, Khoa Môi trường, Trường ĐHNL Thái Nguyên BỘ MÔN DUYỆT KHOA DUYỆT ... mối quan hệ kinh tế môi trường 1.1 Môi trường tài nguyên 1.2 Phát triển kinh tế mối quan hệ kinh tế môi trường 1.3 Cân vật chất chất lượng môi trường Chương Kinh tế học chất lượng mơi trường 2.1... tiêu học phần - Kinh tế môi trường trang bị cho sinh viên ngành môi trường kiến thức kinh tế môi trường, quản lý mơi trường xem xét góc độ kinh tế Nội dung kiến thức học phần Nội dung học phần Kinh. ..TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Đào tạo theo tín Tên học phần: KINH TẾ MÔI TRƯỜNG - Mã số học phần: EEC321 - Số tín chỉ: 02
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Kinh tế môi trường, Đề cương chi tiết học phần: Kinh tế môi trường

Từ khóa liên quan