Đề cương chi tiết học phần: Sinh thái môi trường

4 2 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 18:40

Học phần Sinh thái môi trường cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh thái học; mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường. Trên cơ sở đó ứng dụng vào việc quản lý, bảo vệ môi trường sống và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý và hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Dương Minh Ngọc, Nguyễn Chí Hiểu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: Sinh thái mơi trường Số tín chỉ:02 Mã số: EEC221 Thái Nguyên, năm 2017 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Sinh thái môi trường - Mã số học phần: EEC 121 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ (cho sinh viên năm thứ hai) - Học phần thay thế, tương đương: (khơng có) - Ngành (chun ngành) đào tạo: Tất ngành, chuyên ngành thuộc trường ĐHNL Phân bổ thời gian học kỳ: - Số tiết học lý thuyết lớp : 24 tiết - Bài tập, thảo luận lớp : 06 tiết - Sinh viên tự học nhà : 60 tiết Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần Điều kiện học - Học phần tiên quyết: Sinh học đại cương - Học phần học trước: …………………………… - Học phần song hành: …………………………… Mục tiêu học phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức sinh thái học; mối quan hệ sinh vật với mơi trường Trên sở ứng dụng vào việc quản lý, bảo vệ môi trường sống khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên cách hợp lý hiệu Nội dung kiến thức học phần : TT Nội dung kiến thức Chương : Sinh thái học bảo vệ MT 1.1 1.2 Con người môi trường Mối quan hệ sinh thái học kỹ thuật MT 1.3 Lịch sử, đối tượng, nhiệm vụ ý nghĩa môn học Chương : Cơ sở sinh thái học 2.1 Khái niệm chung sinh thái học Số Phương pháp giảng tiết dạy Thuyết trình, phát vấn, sử dụng dụng cụ hỗ trợ giảng dạy powerpoint 0.5 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 2.3 Môi trường nhân tố sinh thái 2.4 Ảnh hưởng điều kiện MT lên SV thích nghi SV 2.5 Phản ứng SV tác động nhân tố MT 2.6 Sinh thái học quần thể Thuyết trình, phát vấn, sử dụng dụng cụ hỗ trợ giảng 0.5 dạy powerpoint 0.5 2.7 Sinh thái học quần xã 0.5 2.8 2.9 Hệ sinh thái Sinh thái học hệ thống mơ hình hóa sinh thái Chương : Một số hệ sinh điển hình liên quan đến bảo vệ mơi trường 0.5 0.5 1 3.1 3.2 Sinh thái học nguồn nước Sinh thái học đô thị 1 3.3 Đơ thị hóa hệ q trình thị hóa 3.4 Khái niệm sinh thái học nông nghiệp Chương : Chỉ thị sinh thái MT 4.1 Khái niệm 4.2 4.3 Một số nguyên tắc sử dụng sinh vật thị Phân loại SV thị 4.4 Những loài thị quan trắc sinh học 4.5 Các loài sinh vật thị 4.6 4.7 Chỉ thị sinh học quan trắc MT khơng khí Chỉ thị sinh học quan trắc MT nước 4.8 4.9 Chỉ thị sinh học quan trắc MT đất Sinh vật thị cho rừng ngập mặn Chương : Đa dạng sinh học tuyệt chủng 5.1 Khái niệm ĐDSH tuyệt chủng Thuyết trình, phát vấn, sử dụng dụng cụ hỗ trợ giảng dạy powerpoint 1 5.2 5.3 Sự đa dạng sinh Tầm quan trọng ĐDSH bảo vệ ĐDSH 1 5.4 Tuyệt chủng với tính chất trình tự Thuyết trình, phát vấn, sử dụng dụng cụ hỗ trợ giảng dạy powerpoint nhiên 5.5 Sự giảm sút đa dạng sinh học tác động người Các khu bảo tồn sinh thái hoạt động bảo tồn thiên nhiên Chương : Sự ô nhiễm MT hệ sinh thái 5.6 1 Thuyết trình, phát vấn, sử dụng dụng cụ hỗ trợ giảng dạy powerpoint 6.1 6.2 Ô nhiễm MT Các hệ sinh thái 1 6.3 Một số phương hướng bảo vệ MT Thuyết trình, phát vấn, sử dụng dụng cụ hỗ trợ giảng dạy powerpoint Tài liệu học tập tham khảo: Trần Văn Nhân – Nguyễn Thị Lan Anh, sinh thái học môi trường, NXB Bách Khoa Hà Nội (2008) Tài liệu tham khảo: Vũ Trung Tạng (2009), Giáo trình Cơ sở sinh thái học, NXB Giáo dục, Hà Nội Dương Hữu Thời (2000) , Cơ sở sinh thái học , NXB ĐHQG HN Nguyễn Thị Hồng (2011),Giáo trình sinh thái học đại cương,NXB Giáo dục Hà Nội Phạm Bình Quyền (2007), Hệ sinh thái nơng nghiệp phát triển bền vững, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Nghĩa Thìn (2004), Hệ Sinh thái rừng nhiệt đới, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Cán giảng dạy: STT Họ tên Thuộc đơn vị quản lý Học hàm, học vị Nguyễn Chí Hiểu Khoa Mơi trường Tiến sĩ Dương Minh Ngọc Khoa Môi trường Thạc sĩ Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2016 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng Viên Ths Dương Minh Ngọc ...ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Sinh thái môi trường - Mã số học phần: EEC 121 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ (cho sinh viên năm thứ hai) - Học phần thay... học phần Điều kiện học - Học phần tiên quyết: Sinh học đại cương - Học phần học trước: …………………………… - Học phần song hành: …………………………… Mục tiêu học phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức sinh thái. .. : Sinh thái học bảo vệ MT 1.1 1.2 Con người môi trường Mối quan hệ sinh thái học kỹ thuật MT 1.3 Lịch sử, đối tượng, nhiệm vụ ý nghĩa môn học Chương : Cơ sở sinh thái học 2.1 Khái niệm chung sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Sinh thái môi trường, Đề cương chi tiết học phần: Sinh thái môi trường