Đề cương chi tiết học phần: Ô nhiễm môi trường (Ngành/chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường)

6 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 18:18

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần Ô nhiễm môi trường. Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ô nhiễm môi trường, các loại hình ô nhiễm, cách đánh giá mức độ ô nhiễm và biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường; sinh viên nắm được những khái niệm về ô nhiễm môi trường, nhận biết và những ảnh hưởng của các loại hình ô nhiễm môi trường, bước đầu tiếp cận một số biện pháp quản lý ô nhiễm môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học. i trả lời) 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 0,5 0,5 Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời)phát vấn Thuyết trình, (hỏi trả lời) Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) 3.3.3 3.3.4 3.3.4.1 3.3.4.2 3.3.4.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.5 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.2 3.5.2 3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5 5.1 5.1.1 Phân loại theo nguồn gốc phát sinh Phân loại theo vị trí khơng gian Ơ nhiễm nước mặt Ơ nhiễm suy thối nước ngầm Ơ nhiễm biển Các tác nhân gây nhiễm nước Các ion vơ hịa tan Các chất hữu Dầu mỡ Các chất có màu Các chất gây mùi vị Các vi sinh vật gây bệnh Các chất phóng xạ Tác hại nhiễm nước Do chất thải giàu dinh dưỡng Ở vực nước chảy Các vực nước đứng (hồ, ao, đầm lầy…) Do chất thải độc hại Độc tố ô nhiễm hố học Nơng dược Các Hydrocarbons Thuỷ ngân Các tiêu đánh giá chất lượng nước hay mức độ ôđánh nhiễm cácnước tiêu Các tiêu giánước chất lượng chuẩn chất nước hay mức độlượng ô nhiễm nước Tiêu chuẩn chất lượng nước Các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu nhiễm Chƣơng Ơ nước nhiễm môi trƣờng đất Khái niệm ô nhiễm môi trường đất Các nguồn gây ô nhiễm đất Nguồn tự nhiên Nguồn nhân tạo Các tác nhân gây ô nhiễm đất Tác nhân hóa học Tác nhân vật lý Tác nhân sinh học Tác hại ô nhiễm đất Do phân bón Ảnh hưởng việc dùng nơng dược Ảnh hưởng lên quần thể Ảnh hưởng lên quần xã Ảnh hưởng tới người Các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm đấtdạng ô nhiễm khác Chƣơng Các Ơ nhiễm mơi trường chất thải rắn Khái niệm chất thải rắn Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) 0,5 0,5 Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời)phát vấn Thuyết trình, (hỏi trả lời) Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) 5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.3 5.1.4 5.1.4.1 5.1.4.2 5.1.4.3 5.1.4.4 5.1.5 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 Nguồn loại chất thải rắn Nguồn thải rắn Loại chất thải rắn Định lượng chất thải rắn Ảnh hưởng chất thải rắn môi trường Ơ nhiễm chất thải cơng nghiệp Ơ nhiễm chất thải thị Ơ nhiễm chất thải chứa dầu mỡ Ô nhiễm chất thải nguy hại Quản lý chất thải rắn Ô nhiễm tiếng ồn Khái niệm số thông tin ô nguồn nhiễm gây ồn ồn Các Các tác động tiếng ồn Các biện pháp chống ồn Ô nhiễm nhiệt Khái niệm ô nhiễm nhiệt Các nguồn ô nhiễm nhiệt Tác hại ô nhiễm nhiệt Các biện pháp phịng ngừa nhiễm nhiệt Ơ nhiễm ánh sáng Khái niệm ô nhiễm ánh sáng Phân loại ô nhiễm ánh sáng Tác hại ô nhiễm ánh sáng Một số giải pháp giảm nhiễm ánh sáng Ơ nhiễm phóng xạ Các nguồn gây nhiễm phóng xạ Ảnh hưởng chất phóng xạ Tác động bụi phóng xạ Xử lý phế thải phóng xạ THẢO LUẬN Các tác nhân thông số giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đất? Nguyên nhân ô nhiễm nước tiêu phân tích chất lượng mơi trường nước? Những giải pháp khắc phục nhiễm nước? Ơ nhiễm mơi trường khơng khí nguồn gốc, tác nhân hệ nó? Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) Thuyết trình, phát vấn (hỏi trả lời) 1 Ô nhiễm tiếng ồn nguyên nhân, tác động giải pháp khắc phục ô nhiễm tiếng ồn? Ơ nhiễm ánh sáng nhiễm nhiệt? Chia nhóm thảo luận Ơ nhiễm chất thải rắn? Nguyên nhân, tác động giải pháp quản lý chất thải rắn? Tài liệu học tập: Lương Văn Hinh, 2016 Giáo trình Ơ nhiễm môi trường, NXB Nông nghiệp Tài liệu tham khảo: Lưu Đức Hải, 2005 Cơ sở khoa học môi trường NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Văn Khoa, 2010 Môi trường phát triển bền vững NXB Giáo dục Lê Văn Khoa, 2010 Giáo trình Ô nhiễm môi trường đất biện pháp xử lý NXB Giáo dục Phạm Ngọc Quế, 2003 Vệ sinh mơi trường phịng trừ bệnh nơng thơn NXB Nơng nghiệp Dương Hồng Sơn, 2012 Giáo trình ô nhiễm không khí Cán giảng dạy: STT Họ tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm Đặng Thị Hồng Phương Khoa Môi trường Thạc sĩ Lương Văn Hinh Khoa Môi trường PGS.TS Hà Đình Nghiêm Khoa Mơi trường Thạc sĩ Thái Nguyên, ngày… tháng ….năm 2017 Trƣởng khoa Trƣởng ộ môn PGS.TS Đỗ Thị Lan TS Dƣ Ngọc Thành Giảng viên ... tác nhân thông số giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đất? Nguyên nhân ô nhiễm nước tiêu phân tích chất lượng môi trường nước? Những giải pháp khắc phục ô nhiễm nước? Ơ nhiễm mơi trường khơng... chống ồn Ơ nhiễm nhiệt Khái niệm nhiễm nhiệt Các nguồn ô nhiễm nhiệt Tác hại ô nhiễm nhiệt Các biện pháp phịng ngừa nhiễm nhiệt Ơ nhiễm ánh sáng Khái niệm ô nhiễm ánh sáng Phân loại ô nhiễm ánh... đất Khái niệm ô nhiễm môi trường đất Các nguồn gây ô nhiễm đất Nguồn tự nhiên Nguồn nhân tạo Các tác nhân gây nhiễm đất Tác nhân hóa học Tác nhân vật lý Tác nhân sinh học Tác hại ô nhiễm đất Do
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Ô nhiễm môi trường (Ngành/chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường), Đề cương chi tiết học phần: Ô nhiễm môi trường (Ngành/chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường)