Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thị trường bất động sản

5 2 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 18:14

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần Quản lý thị trường bất động sản. Qua học phần người học có thể biết được những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận về quản lý thị trường bất động sản; quản lý thị trường bất động sản tại một số nước trên thế giới; quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam; giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với trường bất động sản ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Học phần: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN (Dùng cho Học viên cao học ngành Quản lý đất đai) Số tín chỉ: 02 Mã số: Giảng viên: TS NGUYỄN ĐÌNH BỒNG PGS.TS NGUYỄN NGỌC NÔNG TS VŨ THỊ QUÝ Thái Nguyên, 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Tên học phần: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN I Thông tin học phần - Mã số mơn học: - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: Chiến lược sách đất đai - Học kỳ: - Bộ môn phụ trách: Quản lý đất đai II Thông tin giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ tên: Nguyễn Đình Bồng - Chức danh khoa học: Tiến sĩ, giảng viên cao cấp Địa chỉ: Email: nguyendinhbong@gmail.com Điện thoại: Giảng viên 2: - Họ tên: Nguyễn Ngọc Nơng - Chức danh khoa học: Phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Địa chỉ: Email: nguyenngocnong@tuaf.edu.vn; ngocnongtn@yahoo.com.vn Điện thoại: 0983 640 215 (mobile) Giảng viên 3: - Họ tên: Vũ Thị Quý - Chức danh khoa học: Tiến sỹ, Giảng viên - Địa chỉ: Email: vuthiquy@tuaf.edu.vn Điện thoại: 0948857655 III Mục tiêu học phần - Về kiến thức: Đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước thị trường bất động sản giới Việt Nam Trên sở đó, đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với thị trường bất động sản Việt Nam - Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức, công cụ vào quản lý Nhà nước thị trường bất động sản - Về lực tự chủ trách nhiệm: Đưa sáng kiến có giá trị vào quản lý thị trường bất động sản Việt Nam IV Mơ tả tóm tắt nội dung học phần Cơ sở lý luận quản lý thị trường bất động sản; Quản lý thị trường bất động sản số nước giới; Quản lý Nhà nước thị trường bất động sản Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước trường bất động sản Việt Nam V Nhiệm vụ học viên: - Tham dự 80 % số tiết lý thuyết - Tham dự đầy đủ buổi thảo luận, sinh hoạt khoa học - Tham dự kiểm tra, làm thu hoạch theo yêu cầu giảng viên - Thi hết môn học, viết tiểu luận chủ để liên quan đến nội dung học phần VI Tài liệu tham khảo Bài giảng, giáo trình - Nguyễn Đình Bồng, Nguyễn Ngọc Nơng (2015) Bài giảng Quản lý thị trường bất động sản Tài liệu tham khảo Quản lý nhà nước thị trường bất động sản Việt Nam (2011) Sách tham khảo Bùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga, Đặng Ngọc Lợi XNBCTQG, 2011 Nghiên cứu thực trạng thị trường bất động sản giai đoạn 2007 – 2014 Thành phố Thái Nguyên (2015) Nguyễn Mạnh Thắng – Luận văn Thạc sĩ QLĐĐ, Trường ĐHNL TN, 2015 Thực trạng giải pháp phát triển thị trường bất động sản huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2014 Lê Trọng Quảng – Luận văn Thạc sĩ QLĐĐ, Trường ĐHNL TN, 2015 Đinh Văn Ân (2011) Chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Phan Thị Cúc Nguyễn Văn Xa (2009) Đầu tư kinh doanh bất động Sản, Nxb Đại học Quốc gia TPHCM VII Tiêu chí đánh giá học tập học viên Dự lớp: 80% số giảng lớp - Thảo luận: 100% số thảo luận - Tiểu luận/bài tập: Hoàn thành 100 % số tiểu luận - Kiểm tra kỳ: Bằng đánh giá chuyên đề - Thi cuối học kỳ: Bằng viết tiểu luận VIII Thang điểm đánh giá học viên Thang điểm 10,0 (lấy chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm 1: Chuyên cần: trọng số: 0,2 - Điểm 2: Bài kiểm tra chuyên đề: trọng số: 0,3 - Điểm 3: Bài tiểu luận, trọng số: 0,5 IX Nội dung chi tiết học phần Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 1.1 Thị trường bất động sản 1.1.1 Bất động sản 1.1.2 Hàng hoá bất động sản 1.1.3 Thị trường bất động sản 1.2 Quản lý Nhà nước thị trường bất động sản 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản lý Nhà nước thị trường bất động sản 1.2.2 Sự cần thiết phải quản lý Nhà nước thị trường bất động sản Việt Nam 1.2.3 Nguyên tắc vai trò quản lý Nhà nước thị trường bất động sản 1.2.4 Nội dung quản lý Nhà nước thị trường bất động 1.2.5 Hệ thống công cụ quản lý nhà nước thị trường bất động sản 1.3 Mơ hình thị trường bất động sản phát triển 1.3.1 Thị trường đất đai 1.3.2 Sự phát triển thị trường đất đai 1.3.3 Mô hình thị trường hàng hóa phức hợp Chương QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Quản lý thị trường bất động sản Cộng hoà Liên bang Đức 2.2 Quản lý thị trường bất động sản Mỹ 2.3 Quản lý thị trường bất động sản Hàn Quốc 2.4 Quản lý thị trường bất động sản Trung Quốc 2.5 Quản lý thị trường bất động sản Singapore 2.6 Bài học cho Việt Nam quản lý thị trường bất động sản Chương QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM 3.1 Khái quát thị trường bất động sản Việt Nam 3.1.1 Sự hình thành thị trường bất động sản Việt Nam 3.1.2 Thực trạng thị trường bất động sản Việt Nam 3.1.3.Các yếu tố tác động đến thị trường bất động sản 3.1.4 Đánh giá chung thị trường bất động sản 3.2 Hệ thống quan quản lý thị trường bất động sản Việt Nam 3.3 Thực trạng quản lý thị trường bất động sản Việt Nam 3.3.1 Tạo lập môi trường cho hoạt động thị trường bất động sản 3.3.2 Định hướng Nhà nước hoạt động thị trường bất động sản 3.3.3 Thực trạng điều tiết thị trường 3.3.4 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm thị trường bất động sản Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM 4.1 Định hướng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam 4.1.1 Dự báo phát triển TTBĐS Việt Nam 4.1.2 Quan điểm hoàn thiện phát triển thị trường bất động sản 4.2 Định hướng đổi quản lý Nhà nước thị trường bất động sản 4.3 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước thị trường bất động sản Việt Nam 4.3.1 Hoàn thiện môi trường cho hoạt động thị trường bất động sản 4.3.2 Hoàn thiện định hướng phát triển thị trường bất động sản 4.3.3 Hồn thiện sách điều tiết thị trường bất động sản 4.3.4 Tăng cường tra, kiểm tra xử lý vi phạm thị trường bất động sản 4.3.5 Một số giải pháp khác TRƯỞNG KHOA TS VŨ THỊ THANH THỦY NGƯỜI VIẾT ĐỀ CƯƠNG PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông ... 2.4 Quản lý thị trường bất động sản Trung Quốc 2.5 Quản lý thị trường bất động sản Singapore 2.6 Bài học cho Việt Nam quản lý thị trường bất động sản Chương QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT... LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Quản lý thị trường bất động sản Cộng hoà Liên bang Đức 2.2 Quản lý thị trường bất động sản Mỹ 2.3 Quản lý thị trường bất động sản. .. tố tác động đến thị trường bất động sản 3.1.4 Đánh giá chung thị trường bất động sản 3.2 Hệ thống quan quản lý thị trường bất động sản Việt Nam 3.3 Thực trạng quản lý thị trường bất động sản Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thị trường bất động sản, Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thị trường bất động sản